Sekretesspolicy och användaravtal för Nintendo 3DS-tjänster

version: 05.2015

FÖLJANDE ÄR ETT VIKTIGT JURIDISKT DOKUMENT.

VÄNLIGEN SCROLLA NER!

Om du är under 18 års ålder, STOPP! Du måste få din förälder eller förmyndare att läsa och acceptera villkoren i detta avtal.

Välj knappen ”Jag accepterar” om du är 18 år eller äldre och accepterar detta avtal.

Välj knappen ”Senare” om du är över 18 år och inte accepterar detta avtal.

Detta är ett bindande avtal mellan dig, som individ, och Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummer: +49 69 667747 5412, e-postadress: eShopService@nintendo.de, faxnummer: +49 69 667747 95412. I detta avtal benämns Nintendo of Europe GmbH som "Nintendo", "vi" eller "oss".

Innehållsförteckning

1. Nintendo 3DS-tjänster: Allmänna villkor

2. Specifika program och kommunikationsmetoder

3. Sekretesspolicy

1. Nintendo 3DS-tjänster: Allmänna villkor

1.1. Omfattning

Denna sekretesspolicy och detta användaravtal för Nintendo 3DS-tjänster (detta ”avtal”) täcker din användning av ”Nintendo 3DS-tjänster” (definierade i artikel 1.2. nedan).

1.2. Definitioner

I detta avtal skall följande begrepp ha följande betydelse:

”Aktivt läge” avser läget vid normal användning.

”Användarskapat innehåll” avser all kommunikation, information, text och musik, alla meddelanden, bilder, ritningar, foton, ljud, röster, ljudupptagningar, filmer och data samt allt annat material och innehåll som skapas av eller licensieras till Nintendo 3DS-användare i samband med Nintendo 3DS-tjänster (inklusive användarnamn, smeknamn, Mii-figurer, Mii-smeknamn liksom modifierade nivåer, kartor, scenarier eller annat material skapat av en Nintendo 3DS-användare i samband med ett spel eller en tjänst tillgänglig på Nintendo 3DS-systemet).

”Begränsningssystem för användarskapat innehåll” avser ett system som (a) begränsar dig från att mottaga eller skicka visst användarskapat innehåll skapat av andra användare av ett Nintendo 3DS-system eller (b) används för att hindra användarskapat innehåll från att spridas på sådant sätt och i sådan omfattning som bestäms av Nintendo.

”Butikskonto” avser ett icke överlåtelsebart personligt konto som kommer att skapas automatiskt på ditt (dvs. på ett särskilt) Nintendo 3DS-system vid accepterande av dessa villkor, och som du använder i samband med butiksprogram för Nintendo 3DS-systemet.

”Butikstjänst” avser tjänsterna relaterade till butiksprogram för Nintendo 3DS-systemet, i synnerhet överföring av pengar till ditt butikskonto, försäljning av butikstjänstprodukter, tillhandahållandet av en onlinebutik och en nedladdningstjänst.

”Butikstjänstprodukter” avser nedladdningsbara program och, om tillämpligt, fysiska produkter tillgängliga via butikstjänsten.

”Kapitalkort” avser förbetalt kort sålt eller distribuerat av Nintendo eller Nintendos marknadsföringspartners som innehåller kapital att krediteras till ditt butikskonto.

”Kompis” avser en användare av annan Nintendo-konsol med vilken du har etablerat en vänskap, antingen genom att ni utbytt kompiskort vid användning av lokal trådlös anslutning eller genom att ni direkt angett varandras kompiskoder och sedan kopplat upp er till internet.

”Lokal trådlös anslutning” avser en elektronisk kommunikationsmetod som gör att ditt Nintendo 3DS-system kan skicka data till och ta emot data från andra Nintendo 3DS-system utan att använda internet, förutsatt att de andra Nintendo 3DS-systemen befinner sig inom räckvidd för ditt Nintendo 3DS-systems lokala trådlösa anslutning. ”Lokal trådlös anslutning” syftar dock inte på StreetPass.

”Mii” avser en justerbar, elektronisk avatar som du kan skapa och som du kan använda i kompatibla spel, bifoga till meddelanden och dela med andra personer genom Nintendo 3DS-tjänster.

”Nintendo 3DS-tjänster” avser alla nätverkstjänster tillhandahållna av Nintendo genom internetuppkoppling eller någon annan elektronisk kommunikationsmetod som stöds av Nintendo 3DS-system (oavsett om via kabel eller trådlöst och omfattande alla telekommunikationstekniker och medel, inklusive men inte begränsat till trådlös internetuppkoppling, SpotPass och StreetPass).

”Nintendo 3DS-system” avser Nintendos handhållna apparat (inklusive ingående program och tillbehör) såld och marknadsförd av Nintendo under Nintendos 3DS varumärke, inklusive alla efterträdande handhållna apparater och kompatibla tjänster.

”Nintendos immateriella egendom” avser all immateriell egendom, inklusive men inte begränsat till registrerade och oregistrerade varumärken, tjänstemärken, logotyper, registrerade och oregistrerade designskydd, upphovsrättigheter, databasrättigheter, uppfinningar, patent, företagshemligheter, know-how och annan konfidentiell och ägd information som Nintendo utvecklar, äger, kontrollerar eller har rätt genom licens att använda.

”Nintendo Zone” avser en tjänst som utnyttjar Wi-Fi hotspots och nedladdningsstationer för att möjliggöra för dig att få tillgång till, surfa och/eller nedladda nätverksinnehåll, tredjeparts data, inklusive data från Nintendos samarbetspartners och andra tjänster, liksom att få tillgång till, surfa, nedladda och/eller uppladda användarskapat innehåll.

”Nätverksinnehåll” avser alla program, spel, demoversioner, data och meddelanden, allt material och all information och e-post samt annat innehåll som tillhör Nintendo och Nintendos utomstående samarbetspartner, antingen kommersiellt eller icke-kommersiellt innehåll, som distribueras i samband med Nintendo 3DS-tjänster, inklusive nedladdningsbara butikstjänstprodukter; dock exklusive användarskapat innehåll och allt kommersiellt och icke-kommersiellt innehåll tillhandahållet på internetsidor drivna av tredjepart.

”Personlig Mii” avser en viss Mii som du skapar och registrerar som din personliga Mii när Mii-skaparprogrammet körs för första gången. Denna Mii representerar dig på din kompislista och inom program och spel (om den stöds).

”SpotPass” avser en trådlös bakomliggande internetkommunikation mellan ditt Nintendo 3DS-system och en trådlös LAN-accesspunkt som kopplar upp systemet till internet automatiskt utan särskilt meddelande till dig, oavsett om det är i aktivt läge eller i viloläge.

”StreetPass” avser den trådlösa kommunikationen under aktivt läge eller viloläge mellan (a) två Nintendo 3DS-system som kommer inom varandras mottagningsområden för StreetPass (området kan vara upp till 100 meter) eller (b) mellan ett Nintendo 3DS-system och en StreetPass-station. StreetPass gör det möjligt för ditt Nintendo 3DS-system att skicka, mottaga och utbyta nätverksinnehåll och användarskapat innehåll utan din medverkan och utan något särskilt meddelande till dig.

”StreetPass-station” avser en trådlös LAN-accesspunkt som sänder till, mottager från och utbyter ditt Nintendo 3DS-systems nätverksinnehåll och användarskapade innehåll via StreetPass.

”Viloläge” avser ett lågströmsläge på ditt Nintendo 3DS-system när processorn är inaktiv och ingenting visas på LCD-skärmen på ditt Nintendo 3DS-system.

1.3. Licensupplåtelse

Vi upplåter till dig en personlig rätt (licens) att använda Nintendo 3DS-tjänster i enlighet med detta avtal. Härvid gäller särskilt följande:

1.4. Tredjepartsinnehåll/användarskapat innehåll

Vi är inte ansvariga för något innehåll från tredje part eller användarskapat innehåll, eller för någon åtgärd som du vidtar relaterat därtill (inklusive men inte begränsat till distribuering, postande eller skickande av tredjepartsinnehåll eller användarskapat innehåll till andra). Allt tredjepartsinnehåll och allt användarskapat innehåll är ditt enskilda ansvar. Vänligen notera att vi inte är skyldiga att monitorera, övervaka, lagra eller upprätthålla tredjepartsinnehåll eller användarskapat innehåll. Om dock Nintendo blir medveten om möjligt olagligt eller olämpligt användarskapat innehåll, reserverar sig Nintendo rätten att ta bort eller blockera tillgång till sådant innehåll efter eget godtycke, särskilt, utan begränsning, genom begränsningssystemet för användarskapat innehåll.

Om du postar, skickar eller på annat sätt gör användarskapat innehåll tillgängligt genom någon Nintendo 3DS-tjänst upplåter du till Nintendo en global evig rätt att publicera, använda och/eller ändra användarskapat innehåll på alla sätt och i alla syften. Du bekräftar att användarskapat innehåll får reproduceras, publiceras och/eller ändras av tredje part. Detta gäller ej för användarskapat innehåll i privata meddelanden eller i annan privat kommunikation.

Vänligen säkerställ att inget användarskapat innehåll innehåller personlig information som ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer. Särskilt, när du väljer ett användarnamn eller ett smeknamn för din Mii-figur, vänligen säkerställ att du inte använder ditt riktiga namn. Vänligen beakta att andra användare har möjlighet att granska ditt användarnamn och smeknamn på din Mii, exempelvis när du spelar spel online eller när du interagerar med andra användare genom Nintendo 3DS-tjänster.

Vänligen säkerställ att det användarskapade innehållet du laddar upp, postar, skickar eller annars gör tillgängligt genom någon Nintendo 3DS-tjänst inte gör intrång i andras rättigheter, såsom upphovsrättigheter, porträtträttigheter, sekretessrättigheter, publiceringsrättigheter, varumärken, patent eller andra immaterialrättigheter. Om du postar, skickar eller på annat sätt gör foton, bilder eller videor som visar andra människor tillgängliga måste du först erhålla deras tillåtelse.

1.5. Ditt ersättningsansvar

Du åtar dig att ersätta och hålla Nintendo, dess närstående bolag och dotterbolag skadeslösa från och i förhållande till alla förluster, skadeståndsansvar eller krav (inklusive skäliga rättegångskostnader) som uppkommer från eller i samband med din användning av Nintendo 3DS-tjänster, särskilt i förhållande till allt användarskapat innehåll, inklusive men inte begränsat till alla fotografier eller annat material som du laddar upp, förutsatt att du agerar oaktsamt eller med uppsåt.

1.6. Uppgraderingar och ändringar

Nintendo kan från tid till annan komma att uppgradera (patcha) program distribuerade genom Nintendo 3DS-tjänster i syfte att förbättra dem för Nintendo 3DS-tjänsteanvändare eller för att skydda Nintendos immateriella egendom.

VIKTIGT: Ditt Nintendo 3DS-system och dess program är inte utformade för användning med någon existerande eller framtida ej auktoriserad teknisk modifikation av hårdvaran eller programmen eller användning av någon ej auktoriserad apparat i samband med ditt Nintendo 3DS-system. Efter det att Nintendo 3DS-systemet eller något program är uppdaterat, kan alla existerande ej auktoriserade tekniska modifikationer av hårdvaran eller programmen på ditt Nintendo 3DS-system komma att göra ditt Nintendo 3DS-system permanent ospelbart. Innehåll härstammande från ej auktoriserade tekniska modifikationer av hårdvaran eller programmen på ditt Nintendo 3DS-system kan komma att tas bort.

Nintendo kan också komma att automatiskt uppdatera ditt Nintendo 3DS-system i syfte att säkerställa säkerheten och funktionaliteten avseende ditt Nintendo 3DS-system, särskilt när filer skapade av ej auktoriserade modifikationer har installerats, som kan påverka spel och skada din konsol.

Nintendo kan också komma att uppdatera eller ändra specifikationen, eller ändra Nintendo 3DS-tjänster, helt eller delvis, i syfte att göra dem bättre för användare av Nintendo 3DS-tjänster.

1.7. Tredjepartsleverantör

Nintendo får tillåta tredje parter att tillhandahålla tjänster och/eller material för Nintendo 3DS-tjänster, inklusive butikstjänstprodukter.

1.8. Immaterialrättigheter

Nintendo äger alla rättigheter (inklusive alla immaterialrättigheter) till, eller har rätt att använda eller underlicensiera, Nintendo 3DS-tjänster och Nintendos immateriella egendom. Utöver vad som anges i artikel 1.3. erhåller du ingen ytterligare rätt till Nintendo 3DS-tjänster eller Nintendos immateriella egendom.

1.9. Nintendo 3DS uppförandekod

Din användning av Nintendo 3DS-tjänster är villkorat av ditt fulla efterlevande av Nintendo 3DS uppförandekod, som uppställer de regler du måste följa för att delta i Nintendo 3DS-tjänster. Dessa regler är utformade för att göra Nintendo 3DS-tjänster till en vänlig och säker miljö.

Nintendo 3DS uppförandekod förbjuder allt skadligt, illegalt eller annars stötande beteende, inklusive men inte begränsat till följande:

1.10. Innehållsfiltreringsfunktion

Nintendo 3DS-systemet och Nintendo 3DS-tjänsterna möjliggör tillgång till nätverksinformation, användarskapat innehåll och annat innehåll som kan vara olämpligt för minderåriga. Nintendo tillhandahåller möjligheten att begränsa tillgången till vissa inslag av Nintendo 3DS-systemet och Nintendo 3DS-tjänsterna genom innehållsfiltreringsfunktionen. Om ditt Nintendo 3DS-system används av individer andra än du själv, särskilt om det används av minderåriga, rekommenderar vi starkt att du använder innehållsfiltreringsfunktionen för att begränsa vissa Nintendo 3DS-tjänster och innehåll som du anser är olämpligt för minderåriga.

1.11. Överföring, upphörande och avslutande av avtal

1.12. Nintendos ansvar

Nintendo lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier avseende Nintendo 3DS-tjänster.

Med undantag för vad som följer av tvingande lag ansvarar Nintendo endast för skada som uppkommit i samband med detta avtal om skadan uppkommit till följd av Nintendos överträdelse av en väsentlig skyldighet under detta avtal. Med ”väsentlig” skyldighet avses härvid en skyldighet, vars överträdelse äventyrar hela syftet med avtalet.

Nintendos skadeståndsansvar under detta avtal skall vidare vara begränsat till typiska och förutsägbara skador och skall ej i något fall omfatta indirekt skada, såvida inte Nintendo agerat grovt vårdslöst eller med uppsåt.

1.13. Ändringar av detta avtal

En uppdaterad version av detta avtal kommer alltid att finnas tillgänglig på Nintendos webbsida. Nintendo har rätt att ändra villkor i detta avtal när som helst så länge detta är nödvändigt eller användbart för att förbättra tjänsten eller för att ändra den för att reflektera ändringar i tekniska eller juridiska krav. Om vi gör ändringar kommer vi att underrätta dig härom genom ett särskilt meddelande. Om du inte motsätter dig dessa ändringar inom fyra veckor efter underrättelsen kommer ändringarna att anses accepterade av dig (information om detta kommer att finnas i det särskilda meddelandet). Om du motsätter dig ändringarna, reserverar sig Nintendo rätten att säga upp detta avtal eller del därav med skälig uppsägningstid och du kommer att behöva registrera dig igen om du önskar fortsätta använda Nintendo 3DS-tjänster under de nya villkoren.

1.14. Ej överlåtbart

Du ansvarar för användningen av ditt Nintendo 3DS-system och Nintendo 3DS-tjänster av dina vänner, din familj eller annan tredje part. Om en tredje part använder ditt Nintendo 3DS-system och/eller Nintendo 3DS-tjänsterna via ditt Nintendo 3DS-system utan ditt samtycke ansvarar du ändå fullt ut för sådan användning. Du får inte överlåta till, överföra till, underlicensiera till eller på annat sätt förfoga över detta avtal i förhållande till en tredje part.

1.15. Ogiltighet

Om någon del av detta avtal bedöms vara ogiltig skall den delen av avtalet ej längre tillämpas, utan att detta skall påverka giltigheten av avtalet i övrigt. Den ogiltiga delen kommer således att anses borttagen från avtalet, men alla andra delar av avtalet kommer att vara i kraft. Du accepterar vidare att vi kan komma att ersätta den ogiltiga delen med en bestämmelse som reflekterar eller kommer så nära som möjligt den ursprungliga intentionen.

1.16. Tillämplig lag

Svensk lag skall gälla för detta avtal, utan hänvisning till lagvalsprinciper.

2. Specifika program och kommunikationsmetoder

Nintendo 3DS-tjänster erbjuder dig en stor variation av program som gör det möjligt för ditt Nintendo 3DS-system att kommunicera genom trådlös internetkommunikation, lokal trådlös anslutning och StreetPass.

Denna Artikel 2. beskriver de huvudsakliga programmen och kommunikationsmetoderna för Nintendo 3DS-systemet. Nintendo kommer att informera dig genom uppdateringar av detta avtal om andra nya program som kräver din kännedom och ditt samtycke.

Nintendo 3DS-systemet ger dig möjlighet att stänga av alla Nintendo 3DS-tjänster genom knappen för trådlöst läge på ditt Nintendo 3DS-system.

2.1. Butikstjänsten

2.1.1. Butikskonto

Det är inte säkert att butikstjänsten finns i ditt land. Med reservation för tillgängligheten av butikstjänsten i ditt land kan du öppna ett butikskonto på ditt Nintendo 3DS-system. Endast ett butikskonto kan öppnas för varje Nintendo 3DS-system. Ett butikskonto är personligt och är kopplat till ditt Nintendo 3DS-system. Ditt butikskonto och alla butikstjänstprodukter associerade till ditt butikskonto får ej säljas eller på annat sätt överföras till annan person eller till annat Nintendo 3DS-system ägt av dig eller tredje part. Oavsett det ovanstående kan Nintendo efter eget godtycke komma att tillåta dig att överföra vissa butikstjänstprodukter från ditt Nintendo 3DS-system till ett annat Nintendo 3DS-system ägt av dig (se nedan artikel 2.8. ).

Du är ansvarig för övervakning av ditt butikskonto och för att etablera lämplig innehållsfiltrering eller andra metoder för att begränsa tillgången till ditt butikskonto.

2.1.2. Köpa butikstjänstprodukter

Butikstjänsten gör det möjligt för dig att använda kapital överfört till ditt butikskonto för att köpa butikstjänstprodukter. Kapital är inte återbetalningsbart och kan inte bytas ut mot pengar eller kredit. Kapital kan endast användas för att köpa butikstjänstprodukter via butikstjänsten. Nintendo kan efter eget godtycke begränsa det maximala belopp av kapital som du kan överföra till ditt butikskonto.

Kapital är för ditt eget personliga bruk och är kopplat till ditt butikskonto. När kapital är krediterat till ditt butikskonto kan du inte ta ut det eller överföra det till annan person eller plattform (exempelvis annan Nintendo-plattform, såsom Wii-konsolen eller Nintendo DSi-systemet) eller använda det för att köpa innehåll på annan Nintendo-plattform. Vidare kan du inte överföra kapital på ditt butikskonto till annat butikskonto som ej ägs av dig själv. Oavsett det ovanstående, kan Nintendo komma att efter eget godtycke tillåta dig att överföra kapital krediterat till ett butikskonto på ditt Nintendo 3DS-system till annat Nintendo 3DS-system som du äger (se nedan artikel 2.8.).

Du är ansvarig för din användning av kapitalet på ditt butikskonto och för alla andras användning av detta kapital.

2.1.3. Överföring av kapital till ditt butikskonto

Det finns två sätt att överföra kapital till ditt butikskonto: genom kreditkort eller genom köp av kapitalkort i butik:

Du kan kontrollera ditt kapital krediterat till ditt butikskonto när som helst under din kontohistoria. Kapital visas i den valuta som motsvarar landsinställningarna du har valt för Nintendo 3DS-systemet. Vänligen notera att om du byter landsinställningar till ett land med annan valuta (exempelvis om du ändrar från Sverige till Storbritannien) är kapitalet som krediterats till ditt butikskonto för den tidigare landsinställningen blockerat och du kan inte använda något kapital krediterat under den tidigare landsinställningen under den ändrade landsinställningen. Om du ändrar tillbaka den nya landsinställningen till den tidigare landsinställningen kommer du att kunna använda kapitalet.

2.1.4. Kreditkortstransaktion och kontohistoria

Varje gång du deponerar kapital till ditt butikskonto online med ditt kreditkort kommer du att erhålla ett kvitto som bekräftar din transaktion. Detta kvitto kommer att postas i din kontohistoria. När du använder kapital för att köpa butikstjänstprodukter kommer transaktionen också att reflekteras i din kontohistorik. Du kan erhålla din kontohistoria genom ditt butikskonto.

2.1.5. Nedladdning av butikstjänstprodukter från butikstjänsten

Vid beställning av en särskild enhet av butikstjänstprodukterna kommer summan som krävs för att nedladda butikstjänstprodukterna att dras från ditt butikskonto. När du har avslutat orderproceduren för en nedladdningsbar butikstjänstprodukt kan du inte avbryta transaktionen och butikstjänstprodukten görs tillgänglig för dig på ditt Nintendo 3DS-system. Om du inte har tillräckligt med kapital för att avsluta transaktionen kommer Nintendo inte att acceptera din order.

Genom att beställa genom butikstjänsten med ditt butikskonto eller genom att låta annan person beställa på detta sätt (i) auktoriserar du Nintendo att dra av priset för butikstjänstprodukten från ditt butikskonto samt (ii) accepterar du dessa villkor.

Priserna angivna för butikstjänstprodukterna tillgängliga i butikstjänsten kommer att vara i den valuta som korresponderar med de landsinställningar som du har valt för Nintendo 3DS-systemet och skall inkludera tillämpliga skatter.

2.1.6. Uppsägning av ditt butikskonto

Du kan säga upp ditt butikskonto genom att ta bort ditt butikskonto från Nintendo 3DS-systemet i inställningarna för butikskontot. Om du säger upp ditt butikskonto kommer du automatiskt att förlora all rätt till icke använt kapital krediterat till ditt butikskonto, vilket kommer att bli Nintendos egendom, och kommer ej att ges rätt till återbetalning för icke använt kapital.

Oavsett artikel 1.11. av detta avtal, i fall av bedräglig eller olaglig aktivitet rörande kapitalet krediterat till ditt butikskonto eller användning av kapital krediterat till butikskonto av någon person kan vi komma att säga upp, stänga av eller på annat sätt begränsa din tillgång till Nintendo 3DS-tjänster, eller del av Nintendo 3DS-tjänster, i vilket fall din rätt att använda butikstjänsten, inklusive ditt kapital krediterat till ditt butikskonto, omedelbart kommer att upphöra. I sådant fall kommer du inte att ha rätt till återbetalning av icke använt kapital krediterat till ditt butikskonto.

2.1.7. Ändringar av butikstjänsten

Nintendo kan komma att ändra butikstjänsten (särskilt om det är nödvändigt eller användbart för att reflektera ändringar i tekniska eller legala krav), säga upp butikstjänsten, och/eller upphöra att tillhandahålla någon eller alla butikstjänstprodukterna som erbjuds genom butikstjänsten. Om vi säger upp butikstjänsten kommer vi att ge dig meddelande om detta i skälig tid.

2.1.8 Ångerrätt

2.1.8.1. Instruktioner för ångerrätten

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange några skäl härför.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter avtalets ingående.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummer: +49 69 667747 5412, faxnummer: +49 69 667747 95412, e-postadress: eShopService@nintendo.de) om ditt beslut att återkalla avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta (t.ex. genom post, e-post eller fax). Du kan även använda det formulär för utövande av ångerrätt som tillhandahålles av Konsumentverket. Användningen av formuläret är inte obligatoriskt. För att uppfylla tidsfristen är det tillräckligt att du har skickat meddelande om utövande av ångerrätten inom angiven tidsfrist.

Verkan av utövande av ångerrätt

Om du frånträder detta avtal återbetalar vi vad du har betalat till oss, inklusive leveranskostnaden vid köp (med undantag för förhöjda kostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än det billigaste leveranssättet som erbjuds av oss) utan onödigt dröjsmål och i vart fall inte senare än 14 dagar från dagen för vårt mottagande av meddelandet om återkallande av avtalet. Vi genomför återbetalningen till dig med samma betalningsmetod som du använde för att betala varan, under förutsättning att du inte uttryckligen accepterat annan metod; oavsett kommer du inte att ådra dig några avgifter som ett resultat av en sådan återbetalning. Vi kan komma att kvarhålla utbetalningen till dess vi har fått varorna i retur från dig eller du har visat att varorna har returnerats, beroende på vilket som sker först.

Om du utövar din ångerrätt är du ansvarig för varans värdeminskning i den mån den beror på att du har hanterat varan på annat sätt än vad som varit nödvändigt för att fastställa varans egenskaper eller funktion.

Ångerrätten gäller inte för:

- Leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium, om vi har påbörjat vårt utförande efter att du uttryckligen medgivit att vi kan påbörja vårt utförande innan tiden för ångerfristen löpt ut och du har gått med på att du förlorar din ångerrätt genom nämnda medgivande.

- Serviceavtal efter det att servicen har utförts i sin helhet om utförandet har påbörjats med ditt uttryckliga medgivande och du går med på att du förlorar din ångerrätt när vi uppfyllt vår del av avtalet i sin helhet.

2.2. SpotPass

SpotPass kan komma att skicka visst nätverksinnehåll till ditt Nintendo 3DS-system, såsom

(i) systemuppdateringar;

(ii) viktiga meddelanden från Nintendo i relation till Nintendo 3DS-systemet såsom uppdateringar angående tekniska problem etc. Dessa meddelanden är en integrerad del av operationen av Nintendo 3DS-systemet och Nintendo 3DS-tjänsterna;

(iii) data för begränsningssystemet för användarskapat innehåll eller uppdateringar av data för begränsningssystemet för användarskapat innehåll; och

(iv) gratis program, som gratis spel, såvida du inte väljer att ej tillåta detta innehåll i inställningssystemet.

VIKTIGT: Vänligen beakta att SpotPass använder en internetuppkoppling och automatiskt kopplar upp systemet till internet utan att meddela dig om sådan uppkoppling. Sådan uppkoppling sker i aktivt läge och i viloläge. Varje internetuppkoppling kan leda till kostnader, vars omfattning beror på om du har avtalat om fast pris med din internetleverantör eller om du betalar din internetleverantör per minut eller megabyte. För att undvika alla sådana kostnader måste du stänga av all trådlös kommunikation genom knappen för trådlöst läge på ditt Nintendo 3DS.

Du kan också välja att erhålla kommersiell information via SpotPass, inklusive marknadsförings- och reklammeddelanden om Nintendo eller tredjeparts produkter, marknadsföring och kommersiella program, inklusive demoversioner av spel, trailers etc. Du kommer endast att erhålla sådan kommersiell information om du godkänner det.

2.3. StreetPass

StreetPass gör det möjligt för ditt Nintendo 3DS-system att slumpmässigt välja annat Nintendo 3DS-system eller en StreetPass-station och att skicka från och utbyta nätverksinnehåll och användarskapat innehåll med annat Nintendo 3DS-system eller en StreetPass-station automatiskt utan din medverkan och utan särskilt meddelande till dig. Denna information kan bland annat komma att inkludera information bifogad till din Mii.

Vid användning av StreetPass uppkommer ingen uppkopplingsavgift.

Kommunikation via StreetPass kan komma att ske när ditt Nintendo 3DS-system är i aktivt läge eller i viloläge. I allmänhet, då StreetPass är avstängt som utgångsläge, kommer StreetPass endast att ske om du väljer inställning för StreetPass.

Vänligen notera att även om du väljer att inte tillåta StreetPass kan ditt Nintendo 3DS-system komma att överföra, sända eller på annat sätt vidarebefordra nätverksinnehåll eller användarskapat innehåll mottaget från andra Nintendo 3DS-system eller från StreetPass-stationer till andra Nintendo 3DS-system eller till andra StreetPass-stationer. I sådana fall kommer bara andras nätverksinnehåll och användarskapat innehåll att bli överfört via ditt Nintendo 3DS-system; inga lagrade data på ditt Nintendo 3DS-system rörande dig eller någon annan spelare av ditt Nintendo 3DS-system kommer att överföras eller sändas.

2.4. Kompisfunktionen

I samband med kompisfunktionen tillhandahåller ditt Nintendo 3DS-system en ”adressbok” och en ”funktion för uppkopplade kompisar”. Adressboken är en speciell applikation som tillåter dig att ange en kompiskod eller att skicka ett kompiskort för att etablera en vänskap med en annan användare av ett Nintendo 3DS-system, att kontrollera om dina kompisar är online och att interagera med dina kompisar, inklusive men inte begränsat till att utbyta meddelanden och annan information med din kompis. ”Funktionen för uppkopplade kompisar” tillåter alla dina kompisar att se din onlinestatus, närvaroinformation och dina spelhistorikdata (såsom information om och när du är online, namn och ikon för favoritprogram, namn och ikon för program du spelar nu, nuvarande nivå, nuvarande läge i spel, speltid, nylig utloggningstid, tid för uppdatering av kommentarer delade med din kompis etc.) liksom data relaterade till din personliga Mii och du kommer att ha möjlighet att se onlinestatus, närvaroinformation och spelhistorikdata för dina kompisar.

Om du inte vill att dina kompisar skall se din onlinestatus, närvaroinformation och spelhistorik kan du stänga av den funktionen.

2.5. Program som använder Mii-figurer

Du kan skicka Mii-figurer till andra Nintendo 3DS-system och kan mottaga Mii-figurer från andra Nintendo 3DS-system i olika Mii-kompatibla spel och program. När du tillåter din Mii att ”resa” till annat Nintendo 3DS-system skickas din Mii till användaren av det andra Nintendo 3DS-systemet. Du kan välja att bifoga viss information till den Mii du skapat, såsom namn på din Mii, namn på din personliga Mii, information relaterad till din Mii-figurs utseende, såsom kroppsform och färg, namn på det spel du nyligen spelat etc. Sådan information kommer också att vara synlig för de andra användarna som mottar din Mii.

I vissa program kan du skicka Mii-figurer manuellt till andra Nintendo 3DS-system.

I andra program, om du väljer aktuell inställning, sker överföringen och utbytet av din Mii-figur automatiskt utan något särskilt meddelande till dig via StreetPass.

I likhet med annat användarskapat innehåll skickat till dig via Nintendo 3DS-tjänster (se artikel 1.4. ovan) så notera vänligen att om din Mii ”reser” till andra användare kan sådana andra användare komma att reproducera, ändra eller modifiera Mii-figuren och kan komma att vidare utbyta Mii-figuren (inklusive bifogad information till den) till andra användare av Nintendo 3DS-system över hela världen. När du skapar en Mii kommer du att ha möjlighet att välja att tillåta mottagare av din Mii att kopiera din Mii respektive att din Mii ”reser” via StreetPass.

2.6. Brevväxlingsprogrammet

Brevväxlingsprogrammet i Nintendo 3DS-systemet tillåter dig att skicka användarskapat innehåll, inklusive handskrivna meddelanden, foton och ljuddata såsom röstinspelningar, till dina kompisar och att mottaga användarskapat innehåll från dina kompisar. Vänligen notera att om du väljer aktuell inställning kan användarskapat innehåll som du delar med dina kompisar komma att vidarebefordras till andra användare, inklusive via StreetPass.

2.7. Nintendo Zone

Nintendo 3DS-systemet kommer att visa en meddelandeikon om du är nära en Nintendo Zone. Du kan välja att ansluta till Nintendo Zone där Nintendo och/eller dess utvalda partners kommer att tillhandahålla kommersiell eller icke-kommersiell information på ditt Nintendo 3DS-system. Nintendo kommer inte att skicka dig kommersiella meddelanden utan godkännande.

2.8. Systemöverföring

”Systemöverföring” är ett program som tillåter dig att överföra vissa data och visst innehåll (i) från ett Nintendo 3DS-system till ett annat eller (ii) från ett Nintendo DSi-system till ett Nintendo 3DS-system, genom internetkommunikation eller kommunikation via lokal trådlös anslutning.

När du använder systemöverföringen är du endast tillåten att överföra data mellan system ägda av dig själv; du är inte tillåten att överföra data mellan system ägda av dig själv och ett system ägt av en tredje part.

Vänligen notera att du endast kan överföra data Nintendo har utvalt som överförbara. I den mån de är utvalda som överförbara kan du överföra vissa lagrade data för inbyggda program, foton och ljuddata, systeminställningsdata (såsom inställningar för din trådlösa internetkommunikation, kompiskoder) och vissa tilläggsdata skapade av inbyggda program som använder lokal trådlös anslutning.

Oavsett om motsatsen stadgas i tjänsteavtalet för Nintendo DSi-nätverket och i den mån de är utvalda av Nintendo som överförbara, kan Nintendo komma att tillåta att du överför program som du har nedladdat från Nintendo DSi-butiken till ditt Nintendo DSi-system till ett Nintendo 3DS-system som du äger.

Oavsett artikel 2.1.1. ovan och i den mån de är utvalda av Nintendo som överförbara kan Nintendo komma att tillåta dig att överföra program som du har nedladdat från butikstjänsten på ditt Nintendo 3DS-system till ett annat Nintendo 3DS-system som du äger.

Oavsett artikel 2.1.2. ovan och i den mån Nintendo utvalt dem som överförbara kan Nintendo komma att enligt eget godtycke tillåta dig att överföra kapital krediterat till butikskontot på ditt Nintendo 3DS-system till ett annat Nintendo 3DS-system du äger.

3. Sekretesspolicy

Nintendo respekterar sina användares sekretessrättigheter och förstår vikten av att skydda deras personuppgifter. Vi har utvecklat en sekretesspolicy för att tillhandahålla dig information rörande sekretess, säkerhet, insamling och användning av information som du lämnar genom Nintendo 3DS-tjänsterna.

Genom att välja knappen ”Jag accepterar” för att acceptera villkoren i detta avtal, accepterar du och lämnar uttryckligen samtycke till att dina personuppgifter insamlas, behandlas och används i enighet med denna sekretesspolicy. Detta innefattar data som lagligen har insamlats historiskt för att erbjuda de tjänster du efterfrågat.

Om du tillåter att dina barn använder Nintendo 3DS-tjänster, accepterar du och ger uttryckligen samtycke till att personuppgifter avseende dina barn insamlas, behandlas och används i enlighet med denna sekretesspolicy genom att välja knappen ”Jag accepterar”.

Du accepterar särskilt att

3.1. FÖRÄLDRAR, VÄNLIGEN LÄS: SKYDD AV BARNS PERSONUPPGIFTER

Innan du tillåter dina barn att använda Nintendo 3DS-tjänster rekommenderar vi starkt att du utbildar dem om vikten av att inte dela personlig information om sig själva med andra Nintendo 3DS-användare som dina barn inte känner personligen. Vi rekommenderar särskilt att du informerar dina barn om att inte använda personlig information för några smeknamn i spel, användarnamn i chattrum eller andra program som använder Nintendo 3DS-tjänster.

Du måste ställa in Nintendo 3DS-tjänster för dina barn och övervaka dina barns användning av Nintendo 3DS-tjänster vid varje tidpunkt. Om du vid någon tidpunkt önskar att dina barn slutar använda Nintendo 3DS-tjänster, vänligen använd innehållsfiltreringsfunktionen.

3.2. Insamlad information och dess användning

3.2.1. Information vi samlar in

I samband med Nintendo 3DS-tjänster kan vi komma att samla in

- ditt namn (för- och efternamn),

- din adress,

- din e-postadress,

- din födelsedag,

- ditt kön,

- MAC-adressen tilldelad till ditt Nintendo 3DS-system,

- IP-adressen, som är automatiskt tilldelad till ditt Nintendo 3DS-system genom din internetleverantör när ditt Nintendo 3DS-system ansluts till internet,

- serienumret tilldelat till ditt Nintendo 3DS-system,

- kompiskoder,

- butikskonto-ID,

- information om hur ditt Nintendo 3DS-system och Nintendo 3DS-tjänster används, såsom spelhistorik, onlinenärvaroinformation och spelhistorikdata (såsom programtitlar spelade, tid när du började och slutade spela, information om när Nintendo 3DS-systemet har varit online, namn och ikon för favoritprogram, namn, ikon och information om program som du spelar för tillfället, inklusive spelarnamn, nuvarande level, nuvarande läge i spel, nylig utloggningstid, tid för uppdatering av kommentarer delade med kompisar) liksom information som du lämnat när du deltagit i undersökningar,

- konfigurationsinformation från Nintendo 3DS-systemet och systeminställningsinformation från Nintendo 3DS-system (inklusive landsinställningar, språkinställning, innehållsfiltreringsinställningar, internetinställningar),

- information relaterad till meddelanden skickade till kompisar (inklusive kompiskoder, smeknamn, datum, antal sidor och teknisk information avseende bifogade filer), och

- information om sättet du använder butiktjänsten på, inklusive din köphistorik, information om butikstjänstprodukterna du har tittat på, program som du har registrerat på din önskelista och rekommendationer, spelbetyg skapade av dig, spelkoder för program som ska överföras och kapital krediterat till ditt butikskonto; om du använder kreditkort i butikstjänsten kommer vi att lagra numret på ditt kreditkort separat i enlighet med reglerna utfärdade av kreditkortsleverantören.

3.2.2. Vår användning av informationen

Informationen som vi samlar in används huvudsakligen för att tillhandahålla Nintendo 3DS-tjänster.

I tillägg kan vi komma att använda informationen om sättet du använder Nintendo 3DS-systemet och Nintendo 3DS-tjänsterna på (såsom din spel- och köphistorik) för kommersiell analys och för marknadsföring och i marknadsundersökningssyfte, så att vi kan optimera våra produkter och tjänster, skräddarsy våra produkter och tjänster och tillgodose dina önskemål och modifiera den reklam och de erbjudanden visade i butikstjänsten för att tillgodose dina önskemål.

Vidare, förutsatt att du har valt att tillåta mottagande av kommersiell information, såsom marknadsföringsmeddelanden, eller kommersiella program, såsom demoversioner eller trailers, via Nintendo 3DS-tjänster, accepterar du även att vi kan komma att använda informationen för att skräddarsy den kommersiella informationen för att tillgodose dina önskemål. Vänligen notera att du bara erhåller sådan kommersiell information om du godkänner det.

Om du inte vill att dina kompisar skall se din närvaroinformation eller spelhistorik kan du stänga av den funktionen.

3.2.3. Internet beacons och cookies

Vissa av Nintendo 3DS-systemets online-program kan komma att använda allmän internetteknologi kallad ”internet beacons” (även kallade ”web bugs”, ”action tags”, ”pixel trackers”, eller ”clear GIFs”), vilka är små grafiska bilder placerade på en webbsida, på ett webbaserat dokument, eller i ett e-postmeddelande, utformade för att samla viss information och övervaka användaraktivitet. Vi kan komma att använda internet beacons för att samla in information såsom IP-adresser, MAC-adresser, URL från webbsidan användaren kommer ifrån, och den tid aktuell internet beacon är aktiverad (såsom när du besökte webbsidan, marknadsföring eller e-post innehållande aktuell internet beacon). Vi kan komma att använda den information som insamlats genom internet beacons, t.ex. för att bestämma hur vi förbättrar Nintendo 3DS-systemets program genom att se vilka områden, funktioner och produkter som är mest populära och för att göra Nintendo 3DS-tjänsterna mer personliga.

Vissa av Nintendo 3DS-systemets online-program kan komma att använda cookies, vilka är små textfiler som placeras på ditt Nintendo 3DS-system. Dessa filer identifierar ditt Nintendo 3DS-system och lagrar data om ditt besök så att programmet känner igen ditt Nintendo 3DS-system och kan göra ditt besök mer personligt när du återkommer till ett särskilt program. Cookies kan komma att länkas till din transaktionshistorik, online-spelande eller annan information. Vi kan komma att använda information som samlats in av cookies, liksom andra verktyg såsom loggfiler och internet beacons, t.ex. för att bestämma hur vi skall förbättra Nintendo 3DS-systemets program genom att se vilka områden, funktioner och produkter som är mest populära, för att göra Nintendo 3DS-tjänsterna mer personliga och lämna rekommendationer baserade på nedladdade produkter och för att slutföra transaktioner som du har begärt.

3.3. Länka ditt Nintendo-klubbkonto

Du kan länka ditt Nintendo 3DS-system till ditt Nintendo-klubbkonto om du är en registrerad Nintendo-klubbmedlem. Nintendo-klubben är tillgänglig i vissa länder, men inte alla. För vidare information, vänligen besök Nintendos klubbwebbsida. Om du länkar kontot kommer Nintendos klubbsekretesspolicy att tillämpas, vilken återfinns på Nintendos webbsida.

Om du länkar ditt Nintendo 3DS-system till ditt Nintendo-klubbkonto kommer all information som lagras relaterad till ditt Nintendo 3DS-system att länkas till information lagrad som relaterar till ditt Nintendo 3DS-system.

3.4. Användarkommunikation

När du skickar e-post eller annan kommunikation till Nintendo kan vi komma att behålla sådan kommunikation för att behandla din förfrågan och svara på din begäran.

3.5. Användarskapat innehåll

Vissa Nintendo 3DS-tjänster kan komma att låta dig använda smeknamn, skapa användar-ID och interagera med andra spelare. Vi uppmuntrar dig att inte använda ditt eget namn eller annan information om dig själv (såsom din adress, din e-postadress eller ditt telefonnummer) eller tredje part i någon sådan tjänst eller kommunikation. Postad information kan komma att bli synlig för tredje parter; se också artikel 1.4. ovan.

3.6. Information på ditt Nintendo 3DS-system

Ditt Nintendo 3DS-system kan komma att lagra viss information om dig. För din egen säkerhets skull, vänligen säkerställ att du, innan du säljer eller på annat sätt överför ditt Nintendo 3DS-system, tar bort all butikskontoinformation och att du formaterar ditt Nintendo 3DS-system i inställningarna för ditt Nintendo 3DS-system så att all information lagrad under din användning av ditt Nintendo 3DS-system tas bort.

3.7. Mottagande av kommersiell information

Om du samtycker till att motta kommersiell information, såsom marknadsförings- eller reklammeddelanden och kommersiella program, såsom demoversioner och trailers, kommer du att motta sådan kommersiell information om Nintendos eller tredjepartsprodukter. För att lämna ditt samtycke kan du välja att tillåta sådan kommersiell information när frågan kommer upp under den initiala bootningssekvensen av ditt Nintendo 3DS-system eller när som helst senare.

Du kan återkalla ditt samtycke att erhålla kommersiell information när som helst.

3.8. Vem har tillgång till din information

Vi kan komma att dela din information med Nintendo Co., Ltd. i Japan och Nintendo of America Inc. i Redmond, USA och din information kan komma att lagras på servrar tillhörande Nintendo Co., Ltd. och/eller Nintendo of America Inc. Dessa bolag kommer att använda din information i de syften som framgår av denna sekretesspolicy och vi kommer att vidta alla nödvända åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas.

Nintendo of America Inc. har åtagit sig att följa ”Safe Harbour Principles” tillhandahållande en adekvat nivå av dataskydd, dvs. en nivå jämförbar med den nivå som etablerats i personuppgiftsskyddet under lagstiftningen inom den Europeiska Unionen respektive inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Du skall vara medveten om att nivån på skydd för personuppgifter under lagarna i Japan med beaktande av data lagrade och behandlade av Nintendo Co., Ltd. är lägre än nivån inom Europeiska Unionen respektive Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Vi kommer också att använda tredje part som agerar på uppdrag av Nintendo för att administrera och behandla din information i de syften som anges i denna sekretesspolicy och strikt i enlighet med denna sekretesspolicy.

3.9. Borttagande av information

Om du inte vill att vi skall använda den information såsom beskrivs i denna sekretesspolicy kan du återta ditt samtycke avseende användningen av uppgifter när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till Nintendo. Kontaktdetaljer för ditt lokala Nintendo Servicecenter finns på http://contact.nintendo.eu. Vi kommer att ta bort dina uppgifter enligt begäran. Borttagande av uppgifter kan leda till en uppsägning av detta avtal och kan hindra dig från att använda Nintendo 3DS-tjänster.

3.10. Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss direkt om du har några frågor rörande denna sekretesspolicy genom att skicka ett e-postmeddelande till Nintendo eller på annat sätt kontakta ditt lokala Nintendo Servicecenter. Kontaktdetaljer finns på http://contact.nintendo.eu.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview