Umowa użytkownika Usługi Nintendo 3DS

i Zasady Ochrony Prywatności

Wersja: 05.2015

NINIEJSZA UMOWA JEST WAŻNA I WIĄŻĄCA.

PRZEWIŃ DO KOŃCA!

Jeżeli nie masz 18 lat – STOP! Koniecznie poproś któregoś z rodziców lub opiekuna prawnego, aby zapoznał się z warunkami niniejszej Umowy i je zaakceptował.

Wybierz opcję „Akceptuję”, jeżeli ukończyłeś/-aś 18 lat i akceptujesz warunki niniejszej Umowy.

Wybierz opcję „Później”, jeżeli ukończyłeś/-aś 18 lat, ale nie akceptujesz warunków niniejszej Umowy.

Jest to wiążąca umowa między tobą jako osobą fizyczną oraz Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy, numer telefonu: +49 69 667747 5412, adres e-mail: eShopService@nintendo.de, numer faksu: +49 69 667747 95412. W niniejszej umowie, Nintendo of Europe GmbH będzie dalej określone jako "Nintendo", "my" lub "nas".

Spis treści

1. Usługi Nintendo 3DS: Postanowienia ogólne

2. Określone aplikacje i Metody Komunikacji

3. Zasady ochrony prywatności

1. Usługi Nintendo 3DS: Postanowienia ogólne

1.1. Przedmiot Umowy

Umowa użytkownika usługi Nintendo 3DS i Zasady Ochrony Prywatności („Umowa”) obejmuje korzystanie przez Ciebie z „Usług Nintendo 3DS” (zgodnie z definicją zawartą w artykule 1.2. poniżej).

1.2. Definicje

W niniejszej Umowie poniższe wyrażenia użyte są w następującym znaczeniu:

„Tryb Aktywny” oznacza tryb stosowany w trakcie normalnych operacji.

„Znajomy” oznacza użytkownika innej konsoli Nintendo, z którym zawarłeś/-aś znajomość poprzez wymianę wizytówek znajomych z wykorzystaniem Lokalnej Sieci Bezprzewodowej lub poprzez bezpośrednie wpisanie swoich wzajemnych kodów znajomych, a następnie podłączenie konsoli do Internetu.

„Karta Finansująca” oznacza wcześniej wykupioną kartę, której sprzedaż i dystrybucję prowadzi Nintendo lub partnerzy prowadzący programy promocyjne Nintendo, na której zapisane są środki, które mają być przekazane na Twoje Konto w Sklepie.

„Lokalna Sieć Bezprzewodowa” oznacza metodę komunikacji elektronicznej umożliwiającą wysyłanie danych przez Twoje Konsole Nintendo 3DS i otrzymywanie przez nie danych z innych Konsoli Nintendo 3DS w zasięgu Lokalnej Sieci Bezprzewodowej, w ramach której działa Twoja Konsola Nintendo 3DS, bez korzystania z komunikacji internetowej, jednak z wyłączeniem StreetPass.

„Mii” oznacza elektronicznego awatara, którego możesz stworzyć zgodnie z własnymi pomysłami oraz wykorzystywać w kompatybilnych grach, załączać do wiadomości i udostępniać innym osobom za pośrednictwem Usług Nintendo 3DS.

„Materiały Sieciowe” oznaczają wszelkie oprogramowanie, informacje, gry, wersje demo, materiały, dane, wiadomości, pocztę elektroniczną i innego rodzaju materiały Nintendo i partnerów współpracujących z Nintendo będących osobami trzecimi, zarówno komercyjne, jak i niekomercyjne, udostępniane lub dystrybuowane w związku z Usługami Nintendo 3DS, w tym pobieralne Produkty Oferowane w Ramach Obsługi Zakupów, jednak z wyłączeniem Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników oraz wszelkich materiałów o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym udostępnionych na stronach internetowych prowadzonych przez osoby trzecie.

„Usługi Nintendo 3DS” oznaczają wszystkie usługi sieciowe oferowane przez Nintendo za pośrednictwem połączenia internetowego lub wszelkie inne formy komunikacji elektronicznej dostępne poprzez Konsolę Nintendo 3DS (realizowane zarówno w ramach łączności przewodowej, jak i bezprzewodowej, z wykorzystaniem dowolnej technologii oraz środków telekomunikacyjnych, w tym między innymi bezprzewodowego połączenia internetowego, SpotPass i StreetPass).

„Konsola Nintendo 3DS” oznacza urządzenie ręczne Nintendo (wraz z wbudowanym oprogramowaniem i akcesoriami) sprzedawane i wprowadzane do obrotu przez Nintendo pod marką Nintendo 3DS, w tym wszelkie kolejne wersje urządzeń ręcznych oraz urządzenia kompatybilne.

„Własność Intelektualna Nintendo” oznacza wszelką własność intelektualną, w tym między innymi zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe, znaki usługowe, logo, zarejestrowane i niezarejestrowane wzory, prawa autorskie, prawa do baz danych, wynalazki, patenty, tajemnice handlowe, wiedzę know-how i inne informacje poufne i zastrzeżone opracowane przez Nintendo lub stanowiące własność Nintendo, bądź też wykorzystywane przez Nintendo na podstawie udzielonej jej licencji.

„Nintendo Zone” oznacza usługę wykorzystującą obszary aktywne Wi-Fi oraz stacje pobierania w celu umożliwienia Ci dostępu do Materiałów Sieciowych i danych osób trzecich, w tym danych partnerów współpracujących z Nintendo, oraz przeglądania lub pobierania tych materiałów i danych, jak też umożliwienia Ci dostępu do innych usług i do Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników oraz pobierania i wysyłania ich.

„Osobiste Mii” oznacza określone Mii, które możesz stworzyć i zarejestrować jako swoje Osobiste Mii w chwili uruchomienia po raz pierwszy aplikacji do tworzenia Mii. Mii reprezentuje Ciebie na Twojej liście znajomych oraz w aplikacjach i grach (o ile funkcja ta jest dostępna).

„Punkt Przekaźnikowy StreetPass” oznacza bezprzewodowy punkt dostępu LAN, który wysyła Materiały Sieciowe i Materiały Wygenerowane przez Użytkowników do Twojej Konsoli Nintendo 3DS, otrzymuje je od niej i dokonuje ich wymiany za pośrednictwem StreetPass.

„Konto w Sklepie” oznacza niepodlegające przeniesieniu konto osobiste, które zostanie automatycznie utworzone na Twojej Konsoli Nintendo 3DS (tj. jednej konkretnej konsoli) po przyjęciu niniejszych warunków oraz z którego będziesz korzystał/-a w związku z aplikacjami sklepu Nintendo 3DS.

„Obsługa Zakupów” oznacza usługę związaną z aplikacjami sklep Nintendo 3DS, w szczególności zaś zapisywanie środków na Twoim Koncie w Sklepie, sprzedaż Produktów Oferowanych w Ramach Obsługi Zakupów, prowadzenie sklepu w trybie online oraz usługę pobierania.

„Produkty Oferowane w Ramach Obsługi Zakupów” oznaczają oprogramowanie oraz, w zależności od przypadku, produkty w formie fizycznej dostępne za pośrednictwem Obsługi Zakupów.

„Tryb Uśpienia” oznacza tryb Twojej Konsoli Nintendo 3DS o niskim poborze mocy, w którym procesor jest nieaktywny, a na ekranie LCD Twojej Konsoli Nintendo 3DS nie wyświetla się żaden obraz.

„SpotPass” oznacza bezprzewodową komunikację w tle z wykorzystaniem Internetu pomiędzy Twoją Konsolą Nintendo 3DS a bezprzewodowym punktem dostępu LAN, który łączy się automatycznie z Internetem, bez przekazywania Ci specjalnego zawiadomienia, w Trybie Aktywnym lub w Trybie Uśpienia.

„StreetPass” oznacza bezprzewodową komunikację w Trybie Aktywnym lub w Trybie Uśpienia pomiędzy (a) dwiema Konsolami Nintendo 3DS, które znajdują się w zasięgu swoich wzajemnych obszarów komunikacji StreetPass (zasięg ten może wynosić do 100 metrów) lub (b) pomiędzy Konsolą Nintendo 3DS a Punktem Przekaźnikowym StreetPass. StreetPass umożliwia Twojej Konsoli Nintendo 3DS wysyłanie, otrzymywanie i wymianę Materiałów Sieciowych oraz Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników bez żadnych działań z Twojej strony oraz bez przekazywania Ci specjalnego zawiadomienia.

„Materiały Wygenerowane przez Użytkowników” oznaczają wszelkie komunikaty, wiadomości, teksty, obrazy, rysunki, zdjęcia, dźwięk, głos, nagrania audio, muzykę, filmy, informacje, dane oraz wszelkie inne materiały utworzone przez użytkowników Nintendo 3DS lub objęte udzielonymi im licencjami, które będą wysyłane lub wykorzystywane przez użytkowników Nintendo 3DS w związku z Usługą Nintendo 3DS (w tym nazwy użytkowników, pseudonimy, postaci Mii, pseudonimy Mii oraz niestandardowe poziomy gier, mapy, scenariusze lub inne materiały stworzone przez użytkownika Nintendo 3DS w związku z grą lub usługą dostępną na Konsoli Nintendo 3DS).

„System Ograniczeń dla Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników” oznacza system, który (a) ogranicza Twoje możliwości w zakresie otrzymywania lub wysyłania określonych Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników stworzonych przez innych użytkowników Konsoli Nintendo 3DS lub (b) służy do zapobiegania rozpowszechnianiu Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników w sposób określony przez Nintendo oraz w zakresie określonym przez Nintendo.

1.3. Udzielenie licencji

Udzielamy Ci osobistego prawa (licencji) do korzystania z Usług Nintendo 3DS zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczególności prawo to regulowane jest następującymi postanowieniami:

1.4. Materiały osób trzecich / Materiały Wygenerowane przez Użytkowników

Nie ponosimy odpowiedzialności za materiały osób trzecich ani za Materiały Wygenerowane przez Użytkowników, ani też za jakiekolwiek podejmowane przez Ciebie w związku z nimi działania (w tym między innymi za dystrybucję, umieszczanie w systemie lub wysyłanie innym materiałów osób trzecich i Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników). Odpowiedzialność za materiały osób trzecich ponosi wyłącznie ich Twórca lub nadawca, natomiast odpowiedzialność za Materiały Wygenerowane przez Użytkowników ponosisz wyłącznie Ty. Musisz pamiętać, że nie mamy obowiązku monitorowania, nadzorowania, przechowywania ani utrzymywania materiałów osób trzecich ani Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników. Jeżeli Nintendo poweźmie wiedzę o możliwym istnieniu niezgodnych z prawem lub niewłaściwych Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników, Nintendo zastrzega sobie prawo do usunięcia takich materiałów lub zablokowania dostępu do nich według własnego uznania, w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez System Ograniczeń dla Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników.

Jeżeli umieszczasz w systemie, wysyłasz lub w inny sposób udostępniasz Materiały Wygenerowane przez Użytkowników za pośrednictwem Usługi Nintendo 3DS, udzielasz Nintendo nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego (także w zakresie korzystania na wskazanych polach eksploatacji) oraz obowiązującego na całym świecie prawa do publikowania, wykorzystywania lub modyfikowania Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników w dowolny sposób oraz w dowolnym celu, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie techniką cyfrową oraz udostępnianie Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Przyjmujesz do wiadomości, że Materiały Wygenerowane przez Użytkowników mogą być odtwarzane, powielane, publikowane lub modyfikowane przez osoby trzecie, w takim samym zakresie. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników zawartych w prywatnych wiadomościach lub w innego rodzaju komunikacji o charakterze prywatnym.

Upewnij się, że Materiały Wygenerowane przez Użytkowników nie obejmują informacji zawierających dane osobowe, takie jak Twoje i imię i nazwisko, Twój adres poczty elektronicznej, jak też adres zamieszkania lub numer telefonu. W szczególności, wybierając nazwę użytkownika lub pseudonim dla swoich postaci Mii, upewnij się, że nie używasz swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Pamiętaj, że inni użytkownicy mogą widzieć Twoją nazwę użytkownika oraz pseudonim Twojego Mii, np. podczas korzystania z gier online lub kontaktowania się z innymi użytkownikami za pośrednictwem Usług Nintendo 3DS.

Upewnij się, że umieszczone przez Ciebie w systemie, wysłane lub w inny sposób udostępnione Materiały Wygenerowane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług Nintendo 3DS nie naruszają praw innych osób, takich jak prawa autorskie, prawa do wizerunku, prawa do ochrony prywatności, prawa do komercyjnego wizerunku (right of publicity), znaki towarowe, patenty lub inne prawa własności intelektualnej. Jeżeli umieścisz w systemie, wyślesz lub w inny sposób udostępnisz zdjęcia, obrazy lub filmy wideo pokazujące innych ludzi, musisz uprzednio uzyskać na to ich zgodę.

1.5. Zwolnienie z odpowiedzialności

Zobowiązujesz się do zwolnienia Nintendo, jej podmiotów powiązanych i zależnych z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód, odpowiedzialności lub roszczeń (w tym uzasadnionych kosztów pomocy prawnej) wynikających z Twojego niedbalstwa lub umyślnego działania w trakcie korzystania przez Ciebie z Usług Nintendo 3DS lub w związku z korzystaniem przez Ciebie z tych usług, w szczególności zaś w związku z wysyłanymi przez Ciebie Materiałami Wygenerowanymi przez Użytkowników, w tym między innymi zdjęciami lub innymi materiałami, które możesz wgrywać.

1.6. Aktualizacje i zmiany

Nintendo może co jakiś czas dokonywać ulepszeń (korekt) oprogramowania dystrybuowanego za pośrednictwem Usług Nintendo 3DS na potrzeby użytkowników Usług Nintendo 3DS lub w celu ochrony Własności Intelektualnej Nintendo.

UWAGA: Twoja Konsola Nintendo 3DS i oprogramowanie nie są przeznaczone do wykorzystywania z istniejącymi obecnie lub dokonanymi w przyszłości niedozwolonymi modyfikacjami technicznymi sprzętu lub oprogramowania albo korzystania z niedozwolonych urządzeń w związku z Twoją Konsolą Nintendo 3DS. Po aktualizacji Konsoli Nintendo 3DS lub oprogramowania istniejące obecnie lub dokonane w przyszłości modyfikacje techniczne sprzętu lub oprogramowania Twojej Konsoli Nintendo 3DS, bądź też stosowane w związku z korzystaniem z niej niedozwolone urządzenia, mogą doprowadzić do trwałej utraty możliwości korzystania z Twojej Konsoli Nintendo 3DS. Materiały stworzone w wyniku niedozwolonej modyfikacji technicznej sprzętu lub oprogramowania Twojej Konsoli Nintendo 3DS mogą zostać usunięte.

Nintendo może też dokonać automatycznej aktualizacji Twojej Konsoli Nintendo 3DS w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania, w szczególności w przypadku gdy dojdzie do instalacji plików utworzonych w wyniku niedozwolonych modyfikacji, które mogą mieć wpływ na korzystanie z gier oraz uszkodzić Twoją konsolę.

Nintendo może ponadto dokonać aktualizacji lub zmiany specyfikacji bądź też zmodyfikować Usługi Nintendo 3DS w całości lub części na potrzeby użytkowników Usług Nintendo 3DS.

1.7. Usługodawcy będący osobami trzecimi

Nintendo może zezwolić osobom trzecim na świadczenie usług lub udostępnianie materiałów na potrzeby Usług Nintendo 3DS, w tym Produktów Oferowanych w Ramach Obsługi Zakupów.

1.8. Własność intelektualna

Nintendo jest właścicielem wszystkich praw (w tym praw własności intelektualnej) do Usług Nintendo 3DS oraz praw do korzystania z nich i udzielania na nie sublicencji, jak też Własności Intelektualnej Nintendo. Oprócz licencji, o której mowa w artykule 1.3., nie udzielamy Ci żadnych praw do Usług Nintendo 3DS ani Własności Intelektualnej Nintendo. Nintendo zastrzega sobie wszystkie prawa do Usług Nintendo 3DS oraz Własności Intelektualnej Nintendo.

1.9. Kodeks postępowania Nintendo 3DS

Korzystając z Usług Nintendo 3DS musisz przestrzegać wszystkich poniższych postanowień Kodeksu postępowania Nintendo 3DS. Kodeks określa zasady, które musisz stosować, jeżeli chcesz uczestniczyć w Usługach Nintendo 3DS. Zasady te zostały opracowane, aby Usługi Nintendo 3DS stanowiły przyjazne i bezpieczne środowisko.

Kodeks postępowania Nintendo 3DS zakazuje wszelkich zachowań szkodliwych, niezgodnych z prawem lub obraźliwych, w tym między innymi:

1.10. Funkcja Kontroli Rodzicielskiej

Konsola Nintendo 3DS i Usługa Nintendo 3DS umożliwiają użytkownikom dostęp do Materiałów Sieciowych, Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników lub innych materiałów, które mogą być nieodpowiednie dla nieletnich. Nintendo umożliwia ograniczenie dostępu do określonych funkcji Konsoli Nintendo 3DS i Usług Nintendo 3DS poprzez funkcję kontroli rodzicielskiej. Jeżeli oprócz Ciebie z Twojej Konsoli Nintendo 3DS korzystają inne osoby, w szczególności osoby nieletnie, stanowczo zalecamy, abyś korzystał/-a z funkcji kontroli rodzicielskiej w celu ograniczenia dostępu do określonych Usług Nintendo 3DS oraz materiałów, które uważasz za nieodpowiednie dla nieletnich.

1.11. Przeniesienie praw z Umowy oraz jej wygaśnięcie i rozwiązanie

1.12. Odpowiedzialność Nintendo wobec Ciebie

Nintendo ponosi odpowiedzialność wobec Ciebie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1.13. Zmiany do Umowy

Aktualna wersja niniejszej Umowy będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Nintendo. Nintendo może zmienić warunki niniejszej Umowy w każdym czasie, o ile będzie to niezbędne lub przydatne do udoskonalenia usług lub do uwzględnienia w Umowie zmian dotyczących wymogów technicznych i prawnych. Jeśli dokonamy zmian, powiadomimy cię, dostarczając specjalne zawiadomienie. Jeśli nie sprzeciwisz się tym zmianom w ciągu 4 tygodni po tym, jak zostaniesz o nich powiadomiony, zmiany zostaną uznane za zaakceptowane (specjalne zawiadomienie poinformuje cię odpowiednio). Jeżeli sprzeciwisz się zmianom, Nintendo zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy lub jej dowolnej części z odpowiednim wyprzedzeniem. W takim przypadku będziesz zobowiązany/-a do ponownego zarejestrowania się, jeżeli będziesz chciał/-a kontynuować korzystanie z Usług Nintendo 3DS na nowych warunkach.

1.14. Nieprzenoszalność

Jesteś odpowiedzialny/-a za korzystanie ze swojej Konsoli Nintendo 3DS i Usług Nintendo 3DS przez Twoich znajomych, rodzinę i inne osoby trzecie. Nie możesz przenosić praw wynikających z niniejszej Umowy, udzielać sublicencji na korzystanie z jej przedmiotu ani zbywać wynikających z niej praw na rzecz osób trzecich. W przypadku jednak gdy osoba trzecia będzie korzystać z Twojej Konsoli Nintendo 3DS w sposób niedozwolony lub uzyska w niedozwolony sposób dostęp do Usług Nintendo 3DS za pośrednictwem Twojej Konsoli Nintendo 3DS, odpowiedzialność za to spoczywać będzie na Tobie.

1.15. Interpretacja Umowy

Jeżeli zostanie stwierdzone, że którakolwiek część niniejszej Umowy jest nieważna lub niewykonalna, ta część Umowy przestanie obowiązywać. Zgadzasz się na uznanie nieważnej części Umowy za wykreśloną z jej treści, przy zachowaniu mocy obowiązującej wszystkich pozostałych części Umowy. Ponadto zgadzasz się na zastąpienie przez nas nieważnej części Umowy postanowieniem odzwierciedlającym początkowy zamiar lub posiadającym sens jak najbardziej do niego zbliżony.

1.16. Prawo właściwe

Zgadzasz się na stosowanie prawa polskiego jako prawa, zgodnie z którym regulowana będzie niniejsza Umowa oraz wszelkie roszczenia, jakie mogą Ci przysługiwać na jej podstawie, bez stosowania zasad kolizji prawa.

2. Określone aplikacje i metody komunikacji

W ramach Usług Nintendo 3DS otrzymujesz ofertę różnorodnych aplikacji, które umożliwiają Twojej Konsoli Nintendo 3DS komunikowanie się z wykorzystaniem form bezprzewodowej komunikacji internetowej, Lokalnej Sieci Bezprzewodowej oraz StreetPass.

Niniejszy artykuł 2. opisuje główne aplikacje i metody komunikacji Konsoli Nintendo 3DS. Poprzez aktualizację niniejszej Umowy Nintendo będzie Cię informować o innych nowych aplikacjach wymagających Twojej wiedzy i zgody.

Konsola Nintendo 3DS umożliwia Ci zablokowanie wszystkich Usług Nintendo 3DS poprzez wykorzystanie bezprzewodowego wyłącznika Twojej Konsoli Nintendo 3DS.

2.1. Obsługa Zakupów

2.1.1. Konto w Sklepie

Obsługa Zakupów może nie być dostępna w kraju Twojego zamieszkania. O ile Obsługa Zakupów jest dostępna w kraju Twojego zamieszkania, możesz otworzyć Konto w Sklepie na swojej Konsoli Nintendo 3DS. Dla każdej Konsoli Nintendo 3DS można otworzyć tylko jedno Konto w Sklepie. Konto w Sklepie jest Twoim kontem osobistym oraz jest związane z Twoją Konsolą Nintendo 3DS. Twoje Konto w Sklepie oraz wszelkie Produkty Oferowane w Ramach Obsługi Zakupów związane z Twoim Kontem w Sklepie nie mogą być sprzedawane ani w inny sposób przenoszone na inną osobę lub na inną Konsolę Nintendo 3DS stanowiącą Twoją własność lub własność osoby trzeciej. Niezależnie od powyższych postanowień Nintendo może według własnego uznania zezwolić Ci na przeniesienie określonych Produktów Oferowanych w Ramach Obsługi Zakupów z Twojej Konsoli Nintendo 3DS na inną Konsolę Nintendo 3DS będącą Twoją własnością (patrz artykuł 2.8. poniżej).

Jesteś odpowiedzialny/-a za monitorowanie swojego Konta w Sklepie oraz za ustawienie odpowiednich funkcji kontroli rodzicielskiej lub innych środków służących ograniczeniu dostępu do Twojego Konta w Sklepie.

2.1.2. Kupowanie Produktów Oferowanych w Ramach Obsługi Zakupów

Obsługa Zakupów umożliwia Ci wykorzystanie środków przekazanych na Twoje Konto w Sklepie na zakup Produktów Oferowanych w Ramach Obsługi Zakupów. Środki nie podlegają zwrotowi oraz nie mogą być wymieniane na gotówkę lub kredyt. Środki mogą być jedynie wykorzystywane na zakup Produktów Oferowanych w Ramach Obsługi Zakupów poprzez Obsługę Zakupów. Nintendo może według własnego uznania ograniczyć maksymalną ilość środków, które możesz przekazać na swoje Konto w Sklepie.

Środki przeznaczone są wyłącznie do Twojego osobistego użytku oraz są związane z Twoim Kontem w Sklepie. Po zapisaniu środków na Twoim Koncie w Sklepie nie możesz ich wycofać, przekazać innej osobie ani na inną platformę (np. na inną platformę Nintendo, taką jak konsola Wii lub konsola Nintendo DSi), ani też wykorzystać ich na zakup materiałów na innej platformie Nintendo. Ponadto nie możesz przekazywać środków ze swojego Konta w Sklepie na inne Konto w Sklepie, którego nie jesteś właścicielem. Niezależnie do powyższych postanowień Nintendo może według własnego uznania zezwolić Ci na przekazanie środków zapisanych na Koncie w Sklepie na Twojej Konsoli Nintendo 3DS na inną Konsolę Nintendo 3DS będącą Twoją własnością (patrz artykuł 2.8.).

Jesteś odpowiedzialny/-a za wykorzystywanie przez siebie środków przekazywanych na Twoje Konto w Sklepie, jak też za korzystanie z nich przez inne osoby.

2.1.3. Przekazywanie Środków na Twoje Konto w Sklepie

Środki mogą być przekazywane na Twoje Konto w Sklepie na dwa sposoby: z wykorzystaniem karty kredytowej lub poprzez nabycie Karty Finansującej w punkcie sprzedaży detalicznej:

Możesz sprawdzać stan środków zapisanych na Twoim Koncie w Sklepie w dowolnym czasie w historii Twojego konta. Stan środków wyświetla się w walucie odpowiadającej ustawieniom kraju, które wybrałeś/-aś dla Konsoli Nintendo 3DS. Pamiętaj, że jeżeli zmienisz ustawienia kraju na kraj, w którym używana jest inna waluta (np. jeżeli zmienisz swoje ustawienia kraju z Niemiec na Wielką Brytanię) środki zapisane na Twoim Koncie w Sklepie w odniesieniu do poprzednich ustawień kraju zostaną zablokowane oraz nie będzie można z nich korzystać przy zmienionych ustawieniach kraju. Jeżeli przywrócisz stare ustawienia kraju, będziesz mógł/-ogła korzystać z tych środków.

2.1.4. Wpłaty z Wykorzystaniem Karty Kredytowej i Historia Konta

W każdym przypadku gdy zasilisz swoje Konto w Sklepie środkami z wykorzystaniem swojej karty kredytowej w trybie online, otrzymasz pokwitowanie potwierdzające dokonanie transakcji. Pokwitowanie to zostanie umieszczone w historii Twojego konta. Jeżeli będziesz korzystał/-a ze środków w celu zakupu Produktów Oferowanych w Ramach Obsługi Zakupów, transakcja będzie również odnotowana w historii Twojego konta. Historię konta możesz otrzymać poprzez swoje Konto w Sklepie.

2.1.5. Pobieranie Produktów Oferowanych w Ramach Obsługi Zakupów

Po zamówieniu danego Produktu Oferowanego w Ramach Obsługi Zakupów, kwota wymagana w celu ściągnięcia produktu zostanie pobrana z Twojego Konta w Sklepie. Po sfinalizowaniu procedury zamówienia dostępnego do pobrania Produktu Oferowanego w Ramach Obsługi Zakupów, transakcji nie będzie można anulować, zaś zamówiony Produkt Oferowany w Ramach Obsługi Zakupów będzie dostępny na Twojej Konsoli Nintendo 3DS. Jeśli na Twoim koncie nie będzie wystarczających środków umożliwiających sfinalizowanie transakcji, Nintendo nie przyjmie żadnego zamówienia.

Składając zamówienie w ramach Obsługi Zakupów przy użyciu Konta w Sklepie lub wyrażając zgodę na to, aby inna osoba złożyła takie zamówienie (i) upoważniasz Nintendo do pobrania ceny Produktów Oferowanych w Ramach Obsługi Zakupów z Konta w Sklepie oraz (ii) akceptujesz niniejsze warunki.

Ceny Produktów Oferowanych w Ramach Obsługi Zakupów będą wyrażone w walucie odpowiadającej wybranym na Konsoli Nintendo 3DS ustawieniom kraju i będą zawierały wszelkie obowiązujące podatki.

2.1.6. Likwidacja Konta w Sklepie

Możesz dokonać likwidacji Konta w Sklepie poprzez usunięcie Konta w Sklepie z Konsoli Nintendo 3DS w ustawieniach Konta w Sklepie. W przypadku likwidacji Konta w Sklepie automatycznie utracisz wszelkie prawa do niewykorzystanych środków zapisanych na Koncie w Sklepie, które staną się własnością Nintendo, przy czym nie będziesz miał/-a prawa do rekompensaty z tytułu niewykorzystanych środków.

Bez względu na postanowienia artykułu 1.11. niniejszej Umowy, w przypadku jakichkolwiek oszukańczych lub bezprawnych czynów związanych ze środkami zapisanymi na Twoim Koncie w Sklepie lub oszukańczego lub bezprawnego wykorzystania środków zapisanych na Koncie w Sklepie przez jakąkolwiek osobę, nasza firma może zablokować, zawiesić lub w inny sposób ograniczyć Twój dostęp do Usług Nintendo 3DS, lub części Usług Nintendo 3DS, po czym zostaniesz niezwłocznie pozbawiony/-a prawa do korzystania z Obsługi Zakupów, w tym do środków zapisanych na Koncie w Sklepie. W takim przypadku nie będziesz miał/-a prawa do rekompensaty z tytułu niewykorzystanych środków zapisanych na Koncie w Sklepie.

2.1.7. Zmiany w Obsłudze Zakupów

Nintendo może modyfikować Obsługę Zakupów (w szczególności, jeśli jest to konieczne lub przydatne w celu jej ulepszenia lub dostosowania do zmian w zakresie wymagań technicznych lub prawnych), zaprzestać prowadzenia Obsługi Zakupów, lub zaprzestać sprzedaży jakiegokolwiek lub wszystkich Produktów Oferowanych w Ramach Obsługi Zakupów. Jeśli nasza firma podejmie decyzję o zaprzestaniu prowadzenia Obsługi Zakupów, poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.1.8. Prawo odstąpienia od umowy

2.1.8.1. Instrukcje dotyczące prawa odstąpienia od umowy

============================

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin od odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, musisz poinformować nas (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy, numer telefonu: +49 69 667747 5412, numer faksu: +49 69 667747 95412, adres e-mail: eShopService@nintendo.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy tobie wszelkie otrzymane od ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

============================

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w odniesieniu do umów:

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli rozpoczęliśmy spełnianie świadczenia po tym, jak udzieliłeś wyraźniej zgody, na to, byśmy mogli rozpocząć spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po twoim przyjęciu do wiadomości, że wyrażając powyższą zgodę, zgodziłeś się na utratę prawa do odstąpienia od umowy;

- o świadczenie usług, po tym jak usługa została w pełni wykonana, jeśli jej świadczenie rozpoczęło się po złożeniu przez ciebie uprzedniej, wyraźnej zgody i przyjęciu przez ciebie do wiadomości, że tracisz prawo do odstąpienia od umowy po pełnym wykonaniu umowy przez nas.

2.1.8.2. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy, numer faksu: +49 69 667747 95412, adres e-mail: eShopService@nintendo.de

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(ów)

- Podpis konsumenta(ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

2.2. Funkcja SpotPass

Dzięki funkcji SpotPass następujące Materiały Sieciowe mogą być przesyłane na Konsolę Nintendo 3DS:

(i) aktualizacje („updates”) systemu;

(ii) ważne wiadomości od Nintendo związane z Konsolą Nintendo 3DS lub z korzystaniem z Konsoli Nintendo 3DS, np. informacje o kwestiach technicznych itp. Wiadomości takie stanowią integralną część działania Konsoli Nintendo 3DS i Usług Nintendo 3DS;

(iii) dane lub aktualizacje dotyczące Systemu Ograniczeń dla Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników; oraz

(iv) darmowe aplikacje, takie jak darmowe gry, chyba, że użytkownik skonfiguruje ustawienia konsoli w sposób wskazujący, że rezygnuje z tego typu materiałów.

WAŻNE: Pragniemy zwrócić uwagę na to, że funkcja SpotPass korzysta z połączenia internetowego, przy czym połączenie z Internetem następuje automatycznie, bez powiadomienia użytkownika. Połączenie takie następuje automatycznie zarówno w Trybie Aktywnym jak i w Trybie Uśpionym. Z tytułu każdego połączenia internetowego możesz ponosić koszty. Ich dokładna kwota zależy od tego, czy korzystasz ze stałej stawki ustalonej z dostawcą Internetu, czy opłaty są naliczane za każdą minutę lub megabajt. W celu uniknięcia ponoszenia jakichkolwiek kosztów, musisz dezaktywować komunikację bezprzewodową, używając odpowiedniego wyłącznika na Konsoli Nintendo 3DS.

Możesz również zdecydować się na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem SpotPass, w tym wiadomości marketingowych i reklamowych o produktach Nintendo lub produktach osób trzecich, oraz aplikacji marketingowych i handlowych, w tym wersji demonstracyjnych gier, zwiastunów itp. Tego typu informacje handlowe będziesz otrzymywał/-a jedynie, jeśli wyrazisz na to zgodę, wybierając odpowiednią opcję.

2.3. StreetPass

Funkcja StreetPass umożliwia Konsoli Nintendo 3DS arbitralne wybranie innej Konsoli Nintendo 3DS lub Punktu Przekaźnikowego StreetPass oraz automatyczne przesłanie Materiałów Sieciowych i Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników do innej Konsoli Nintendo 3DS i Punktu Przekaźnikowego StreetPass, ich otrzymanie lub wymianę, bez podejmowania przez Ciebie jakichkolwiek czynności i bez powiadomienia Cię o tym. Informacje, o których mowa powyżej, mogą zawierać informacje dołączone do Twojej postaci Mii.

Przy korzystaniu z funkcji StreetPass, nie będą naliczane jakiekolwiek opłaty z tytułu połączenia.

Komunikacja za pomocą funkcji StreetPass może mieć miejsce zarówno, kiedy Konsola Nintendo 3DS jest w Trybie Aktywnym lub w Trybie Uśpienia. Ogólnie, ze względu na domyślne wyłączenie funkcji StreetPass, komunikacja za jej pomocą będzie miała miejsce jedynie, jeśli skonfigurujesz odpowiednie ustawienia.

Pragniemy zaznaczyć, że nawet jeśli nie wybierzesz funkcji StreetPass w ustawieniach, Konsola Nintendo 3DS będzie mogła przesyłać Materiały Sieciowe lub Materiały Wygenerowane przez Użytkowników, otrzymane z innych Konsoli Nintendo 3DS lub Punktu Przekaźnikowego StreetPass do innej Konsoli Nintendo 3DS, należącej do innych użytkowników lub do Punktu Przekaźnikowego StreetPass. W takim przypadku, jedynie Materiały Sieciowe i Materiały Wygenerowane przez Użytkowników pochodzące od innych użytkowników będą przesyłane za pośrednictwem Twojej Konsoli Nintendo 3DS; przy czym nie będą przesyłane lub wysyłane przechowywane na Twojej Konsoli Nintendo 3DS dane, które dotyczą Ciebie lub innego gracza korzystającego z Twojej Konsoli Nintendo 3DS.

2.4. Funkcjonalność Znajomi

W związku z funkcjonalnością Znajomi, Twoja Konsola Nintendo 3DS zawiera Książkę Adresową i Funkcję Wykrywania Obecności Znajomych. Książka adresowa jest specjalną aplikacją pozwalającą na dostęp do kodów Znajomych i na przesyłanie wizytówek Znajomych w celu nawiązania znajomości z innymi użytkownikami Konsoli Nintendo 3DS, umożliwiającą sprawdzenie, czy Znajomi są obecni online oraz interakcję ze Znajomymi, w tym, między innymi, wymianę wiadomości i innych informacji ze Znajomymi. Funkcja Wykrywania Obecności Znajomych pozwala wszystkim Znajomym na śledzenie Twojego statusu online, otrzymywanie informacji o Twojej obecności online oraz danych o Twojej historii gier (np. informacji o tym, kiedy jesteś obecny/-a online, o nazwie i ikonie Twojej ulubionej aplikacji, o nazwie aplikacji, której używasz w danym momencie, o poziomie, na którym znajdujesz się w danym momencie, lokalizacji w grze, czasie, przez jaki grasz, godzinie ostatniego wylogowania, godzinie aktualizacji komentarzy, którymi dzielisz się ze Znajomymi itd.), jak również danych dotyczących Twojego Osobistego Mii, przy czym funkcja ta umożliwia również Tobie śledzenie statusu online, otrzymywanie informacji o obecności online oraz danych o historii gier Twoich Znajomych.

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz, aby Twoi Znajomi mogli śledzić Twój status online, otrzymywać informacje o Twojej obecności online oraz dane o Twojej historii gier, możesz tę funkcję dezaktywować.

2.5. Aplikacje korzystające z postaci Mii

Istnieje możliwość przesyłania postaci Mii do innych Konsoli Nintendo 3DS oraz otrzymywania postaci Mii z innych Konsoli Nintendo 3DS w ramach różnych gier i aplikacji kompatybilnych z Mii. Jeśli pozwolisz swojej postaci Mii na „podróż” do innej Konsoli Nintendo 3DS, zostanie ona przesłana do użytkownika innej Konsoli Nintendo 3DS. Możesz podjąć decyzję o załączeniu do stworzonej przez siebie postaci Mii pewnych informacji, takich jak imię postaci Mii, imię Osobistego Mii, informacje dotyczące wyglądu Mii, takie jak budowa ciała i kolor skóry, nazwa gry, w której ostatnio grała, itp. Informacje takie będą również widoczne dla użytkownika, który otrzyma Twoją postać Mii.

W niektórych aplikacjach możliwe jest ręczne przesłanie postaci Mii do innej Konsoli Nintendo 3DS.

W innych aplikacjach, pod warunkiem skonfigurowania odpowiednich ustawień, przesyłanie i wymiana postaci Mii następuje automatycznie, bez wysyłania do użytkownika zawiadomienia za pośrednictwem funkcji StreetPass.

Pragniemy zaznaczyć, że, podobnie jak inne Materiały Wygenerowane przez Użytkowników, wysyłane przez Konsolę Nintendo 3DS (patrz artykuł 1.4. powyżej), w przypadku „podróży” postaci Mii do innych użytkowników, mogą oni powielić, zmienić, lub zmodyfikować postacie Mii i przesłać je dalej (wraz z załączonymi do nich informacjami) do innych użytkowników Konsoli Nintendo 3DS na całym świecie. Tworząc postać Mii, masz możliwość podjęcia decyzji, czy wyrażasz zgodę na kopiowanie postaci Mii przez danego odbiorcę Mii oraz na „podróżowanie” Twojej postaci Mii za pośrednictwem funkcji StreetPass.

2.6. Aplikacja korespondencji

Aplikacja korespondencji Konsoli Nintendo 3DS pozwala na przesyłanie do Znajomych Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników, w tym wiadomości napisanych ręcznie, zdjęć i plików audio, takich jak nagrania głosu, oraz na otrzymanie od Znajomych Materiałów Wygenerowanych przez Użytkowników. Pragniemy poinformować, że pod warunkiem skonfigurowania właściwych ustawień, Materiały Wygenerowane przez Użytkowników, którymi dzielisz się ze swoimi Znajomymi, mogą być dostępne także dla innych użytkowników, w tym za pośrednictwem funkcji StreetPass.

2.7. Nintendo Zone

Konsola Nintendo 3DS wyświetli ikonę powiadomienia, gdy znajdziesz się w pobliżu Nintendo Zone. Możesz podjąć decyzję o dostępie do Nintendo Zone, w ramach której firma Nintendo lub jej wybrani partnerzy mogą przekazywać informacje o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym na Twoją Konsolę Nintendo 3DS. Firma Nintendo nie będzie przekazywała Ci wiadomości o charakterze komercyjnym, których sobie nie życzysz.

2.8. Aplikacja Transfer Konsoli

Transfer Konsoli jest aplikacją pozwalającą na transfer określonych danych i treści (i) z jednej Konsoli Nintendo 3DS na drugą konsolę lub (ii) z jednej Konsoli Nintendo DSi na Konsolę Nintendo 3DS za pośrednictwem połączenia internetowego lub lokalnego połączenia bezprzewodowego.

Korzystając z aplikacji Transfer Konsoli możesz przesyłać dane tylko pomiędzy konsolami, które należą do Ciebie, zaś nie możesz przesyłać danych pomiędzy konsolą, który należy do Ciebie a konsolą należącą do osoby trzeciej.

Pragniemy zaznaczyć, że możesz dokonać transferu tylko tych danych, które firma Nintendo wskazała jako możliwe do przesyłania. Jeśli określone dane zostały wskazane przez firmę Nintendo jako możliwe do przesyłania, możesz dokonać transferu danych niezbędnych w związku z wbudowanymi aplikacjami, zdjęć, plików audio, danych dotyczących ustawień konsoli (takich jak ustawienia bezprzewodowych połączeń internetowych, kody Znajomych) oraz dodatkowych danych wygenerowanych przez wbudowaną aplikację z użyciem Lokalnej Sieci Bezprzewodowej.

Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w Umowie o świadczenie usług sieciowych dla Konsoli Nintendo DSi, firma Nintendo może wyrazić zgodę na transfer oprogramowania pobranego ze Sklepu Nintendo DSi na Konsolę Nintendo DSi do należącej do Ciebie Konsoli Nintendo 3DS, jeśli oprogramowanie takie zostało wskazane przez firmę Nintendo jako możliwe do przesyłania.

Bez względu na artykuł 2.1.1. powyżej, firma Nintendo może wyrazić zgodę na transfer oprogramowania, które pobrałeś/-aś z działu Obsługa Zakupów na Konsolę Nintendo 3DS do innej należącej do Ciebie Konsoli Nintendo 3DS, jeśli oprogramowanie takie zostało wskazane przez firmę Nintendo jako możliwe do przesyłania.

Bez względu na artykuł 2.1.2. powyżej, firma Nintendo może, według własnego uznania, wyrazić zgodę na przeniesienie środków wpłaconych na Konto w Sklepie na Konsoli Nintendo 3DS do innej należącej do Ciebie Konsoli Nintendo 3DS, jeśli środki takie zostały wskazane przez firmę Nintendo jako możliwe do przesyłania.

3. Zasady Ochrony Prywatności

Firma Nintendo szanuje prawo do ochrony prywatności swoich użytkowników i jest świadoma, jak ważna jest ochrona ich danych osobowych. Nasza firma opracowała Zasady Ochrony Prywatności, aby poinformować użytkowników o kwestiach związanych z prywatnością, bezpieczeństwem i gromadzeniem informacji, które przekazują za pośrednictwem Usług Nintendo 3DS, oraz korzystaniem z nich.

Wybierając opcję „Akceptuję” w odniesieniu do warunków niniejszej Umowy, wyrażasz zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności. Odnosi się to również do danych, które zostały w sposób zgodny z prawem zebrane w przeszłości, w celu świadczenia na Twoją rzecz usług, o które wnioskujesz.

Jeśli pozwolisz swoim dzieciom na korzystanie z Usług Nintendo 3DS, wybierając opcję „Akceptuję”, tym samym wyrażasz zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Twoich dzieci, w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności.

W szczególności, wyrażasz zgodę na to, że:

3.1. PROSIMY RODZICÓW O ZAPOZNANIE SIĘ: OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Zanim pozwolą Państwo swoim dzieciom na korzystanie z Usług Nintendo 3DS, radzimy, aby pouczyli je Państwo jak ważne jest, aby nie przekazywały jakichkolwiek danych osobowych użytkownikom Nintendo 3DS, których nie znają osobiście. W szczególności, radzimy, aby pouczyli Państwo swoje dzieci, aby nie korzystały z danych osobowych w celu stworzenia pseudonimów („nicków”), używanych w grach, w wirtualnych pokojach rozmów („chat rooms”), lub innych aplikacjach, które wykorzystują Usługi Nintendo 3DS.

Państwa obowiązkiem jest skonfigurowanie ustawień Usług Nintendo 3DS dla Państwa dzieci, oraz nadzorowanie korzystania z Usług Nintendo 3DS przez Państwa dzieci w każdym czasie. Jeśli w jakimkolwiek czasie podejmą Państwo decyzję o przerwaniu korzystania przez Państwa dzieci z Usług Nintendo 3DS, prosimy o skorzystanie z funkcji kontroli rodzicielskiej.

3.2. Zbierane Informacje I Sposoby Ich Wykorzystania

3.2.1. Jakie Informacje Zbieramy

W związku z Usługami Nintendo 3DS możemy zbierać następujące informacje

- imię i nazwisko,

- adres,

- adres poczty elektronicznej,

- data urodzenia,

- płeć,

- adres MAC przypisany do Konsoli Nintendo 3DS,

- adres IP, który jest automatycznie przypisany do Konsoli Nintendo 3DS przez dostawcę Internetu w momencie połączenia się Konsoli Nintendo 3DS z Internetem,

- numer seryjny przypisany do Konsoli Nintendo 3DS,

- kody Znajomych,

- identyfikator Konta w Sklepie,

- informacje dotyczące sposobu, w jaki używane są Konsole Nintendo 3DS i Usługi Nintendo 3DS, takie jak historia gier, informacje o obecności online oraz dane dotyczące historii gier (np. tytuły używanego oprogramowania, godzina, o której rozpoczęto grę, czas trwania gry, informacje o tym jak długo Konsola Nintendo 3DS była w trybie online, nazwa i ikona ulubionej aplikacji, nazwa, ikona i informacje dotyczące aplikacji używanej w danym momencie, w tym imię gracza, poziom, na którym znajduje się w danym momencie, aktualna lokalizacja w grze, ostatnia godzina wylogowania, godzina, o której użytkownik uaktualnił komentarze, którymi dzieli się ze Znajomymi) oraz informacje podane w ankietach,

- informacje dotyczące konfiguracji Konsoli Nintendo 3DS oraz informacje dotyczące ustawień Konsoli Nintendo 3DS (w tym ustawienia kraju, języka, kontroli rodzicielskiej, ustawienia internetowe),

- informacje dotyczące wiadomości wysyłanych do Znajomych (w tym kody Znajomych, ich pseudonimy, data, liczba stron i informacje techniczne dotyczące załączników), i

- informacje dotyczące sposobu, w jaki korzystasz z Obsługi Zakupów, w tym Twoja historia zakupów, informacje dotyczące Produktów Oferowanych w Ramach Obsługi Zakupów, które były przedmiotem Twojego zainteresowania, oprogramowanie, które zapisałeś/-aś na liście życzeń, Twoje rekomendacje, oceny rankingowe wyników uzyskanych przez Ciebie w grach, kody gry, które zamierzasz pobrać, oraz środki wpłacone na Twoje Konto w Sklepie. Jeśli w dziale Obsługi Zakupów posługujesz się kartą kredytową, numer Twojej karty kredytowej będzie przechowywany oddzielnie, zgodnie z zasadami określonymi przez podmiot, który wydał kartę kredytową.

3.2.2. W jaki sposób wykorzystujemy informacje

Zbierane przez nas informacje są używane głównie w celu świadczenia Usług Nintendo 3DS.

Dodatkowo, możemy wykorzystywać informacje dotyczące sposobu, w jaki korzystasz z Konsoli Nintendo 3DS i Usługi Nintendo 3DS (takie jak Twoja historia gier i zakupów) w celach związanych z analizą handlową, badaniami marketingowymi i badaniami rynku, w celu zoptymalizowania oferowanych produktów i usług, dostosowania produktów i usług do wymagań i oczekiwań użytkowników oraz dostosowania reklam i ofert ukazujących się w dziale Obsługi Zakupów do Twoich zainteresowań.

Ponadto, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, wyraziłeś/-as zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, takich jak wiadomości marketingowe lub aplikacje handlowe, np. wersji demonstracyjnych lub zwiastunów za pośrednictwem Usług Nintendo 3DS, oznacza to, że również wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych informacji przez nas w celu dostosowania informacji handlowych do Twoich wymagań i oczekiwań. Pragniemy zaznaczyć, że będziemy przekazywać takie informacje handlowe jedynie, jeśli wyrazisz na to zgodę.

Jeśli nie chcesz, aby informacje o Twojej obecności online lub historii gier były widoczne dla Twoich Znajomych, możesz tę funkcję dezaktywować.

3.2.3 Obrazy „web beacon” i technologia „cookies”

Niektóre z aplikacji internetowych Konsoli Nintendo 3DS mogą korzystać z powszechnej technologii internetowej zwanej „web beacons” (lub „web bugs,”). Są to małe obrazy graficzne umieszczone na stronie internetowej, w dokumencie opartym na technologii Web, lub w wiadomości poczty elektronicznej, służące do zbierania określonych informacji i monitorowania aktywności użytkownika. Możemy korzystać z obrazów „web beacon” w celu zbierania informacji takich jak adres IP, adres MAC, kod URL strony, z której użytkownik przychodzi, oraz godzina, o której nastąpiła aktywacja obrazu „web beacon” (tzn. kiedy odwiedziłeś/-aś stronę, oglądałeś/-aś reklamy, lub otworzyłeś/-aś wiadomość poczty elektronicznej zawierającą obraz „web beacon”). Możemy korzystać z informacji zebranych za pomocą obrazów „web beacon”, między innymi w celu ulepszenia aplikacji Konsoli Nintendo 3DS, dzięki możliwości określenia, które obszary, funkcje i produkty są najbardziej popularne, oraz w celu dostosowania Usług Nintendo 3DS do indywidualnych zainteresowań użytkownika.

Określone aplikacje internetowe Konsoli Nintendo 3DS mogą używać technologii „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w Konsoli Nintendo 3DS. Pliki te identyfikują Konsolę Nintendo 3DS i zapisują dane dotyczące odwiedzin. Dzięki temu, gdy wracasz do określonej aplikacji, aplikacja ta rozpoznaje Twoją Konsolę Nintendo 3DS i może dostosować się do Twoich preferencji. Technologia „cookies” może zostać podłączona do historii Twoich transakcji, gry internetowej, w którą grasz, lub do innych informacji. Możemy korzystać z informacji zbieranych dzięki technologii „cookies”, oraz innych narzędzi takich jak na przykład pliki dziennika „log files” i obrazy „web beacon”, w celu ulepszenia aplikacji Konsoli Nintendo 3DS, dzięki możliwości określenia, które obszary, funkcje i produkty są najbardziej popularne. W ten sposób możemy dostosować Usługi Nintendo 3DS do Twoich indywidualnych zainteresowań, dokonać rekomendacji na podstawie pobieranych produktów; przeprowadzić transakcje, o które wnioskowałeś/-aś.

3.3. Połączenie konta Club Nintendo

Istnieje możliwość połączenia Konsoli Nintendo 3DS z Kontem Club Nintendo, jeśli jesteś zarejestrowanym członkiem Club Nintendo. Club Nintendo jest dostępny w niektórych krajach, lecz nie we wszystkich. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o odwiedzenie strony internetowej Club Nintendo. W przypadku połączenia obu kont, obowiązywać będą Zasady Ochrony Prywatności Club Nintendo, które są zamieszczone na stronie internetowej Nintendo.

W przypadku połączenia Konsoli Nintendo 3DS z Kontem Club Nintendo, wszelkie przechowywane informacje związane z Twoim Kontem Club Nintendo zostaną połączone z przechowywanymi informacjami związanymi z Twoją Konsolą Nintendo 3DS.

3.4. Wiadomości od użytkowników

Gdy wysyłasz email lub inną wiadomość do firmy Nintendo, możemy zachować taką korespondencję w celu odpowiedzenia na Twoje pytanie i zareagowania na Twoją prośbę.

3.5. Materiały Wygenerowane przez Użytkowników

Niektóre Usługi Nintendo 3DS umożliwiają używanie pseudonimu, stworzenie identyfikatora użytkownika, oraz interakcję z innymi graczami. Radzimy nie używać imienia ani innych danych osobowych (takich jak adres, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu), zarówno własnych jak i osoby trzeciej, w związku z takimi usługami lub przesyłaniem wiadomości. Dostęp do przedmiotowych informacji mogą mieć osoby trzecie, patrz również artykuł 1.4. powyżej.

3.6. Informacje przechowywane w Konsoli Nintendo 3DS

Konsola Nintendo 3DS może przechowywać dane osobowe i inne informacje. W celu ich ochrony, zanim sprzedasz lub w inny sposób przekażesz Konsolę Nintendo 3DS osobie trzeciej, prosimy o upewnienie się, że wszystkie informacje dotyczące Konta w Sklepie zostały usunięte oraz skonfigurowanie ustawień Konsoli Nintendo 3DS w taki sposób, aby wszystkie informacje przechowywane w trakcie korzystania z Konsoli Nintendo 3DS zostały skasowane.

3.7. Otrzymywanie Informacji Handlowych

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, takich jak informacje marketingowe i reklamy, oraz aplikacje handlowe, takie jak wersje demonstracyjne i zwiastuny, będziesz otrzymywał/-a informacje komercyjne o produktach Nintendo lub produktach osób trzecich. Aby wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji komercyjnych, możesz wybrać odpowiednią opcję w trakcie pierwszego rozruchu Konsoli Nintendo 3DS lub w każdym późniejszym czasie.

Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji komercyjnych jest możliwe w każdym czasie.

3.8. Kto ma Dostęp Do Twoich Informacji

Możemy przekazywać Twoje informacje do spółki Nintendo Co., Ltd., z siedzibą w Kyoto, w Japonii, i Nintendo of America Inc., z siedzibą w Redmond, w Stanach Zjednoczonych. Twoje informacje mogą być również przechowywane na serwerach spółek Nintendo Co., Ltd. i/lub Nintendo of America Inc. Spółki te będą korzystały z Twoich informacji w celach związanych z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności, przy czym podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia ochrony Twojej prywatności.

Spółka Nintendo of America Inc. przestrzega zasad Safe Harbour, które przewidują właściwy poziom ochrony danych osobowych, tj. poziom porównywalny do odpowiedniego poziomu wynikającego z przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej dotyczących ochrony danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Pragniemy poinformować, że poziom ochrony danych osobowych wynikający z przepisów prawa japońskiego w odniesieniu do danych przechowywanych i przetwarzanych przez spółkę Nintendo Co., Ltd. jest niższy od odpowiedniego poziomu ochrony we Wspólnocie Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Nasza firma może również korzystać z pomocy podmiotów przetwarzających dane, będących osobami trzecimi, działających na rzecz Nintendo w zakresie zarządzania i przetwarzania informacji w celach, o których mowa w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności oraz zgodnie z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności.

3.9. Usuwanie Informacji

Jeśli podejmiesz decyzję o nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji przez naszą firmę w sposób określony w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności, będziesz miał/-a prawo do odwołania w jakimkolwiek czasie zgody na korzystanie przez naszą firmę z Twoich danych, wysyłając e-mail do Nintendo. Dane kontaktowe lokalnego Centrum Serwisowego Nintendo znajdują się na stronie internetowej http://contact.nintendo.eu. Dane ulegną wykasowaniu zgodnie z Twoją prośbą. Usunięcie danych może doprowadzić do rozwiązania niniejszej Umowy oraz może uniemożliwić korzystanie w Usług Nintendo 3DS.

3.10. Skontaktuj się z nami

Uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Zasad Ochrony Prywatności, wysyłając e-mail na adres internetowy Nintendo lub kontaktując się z lokalnym Centrum Serwisowym Nintendo w inny sposób. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej http://contact.nintendo.eu.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview