Dohoda o užívání Služeb systému Nintendo 3DS a zásady na ochranu soukromí

Verze: 05.2015

NÁSLEDUJÍCÍ JE DŮLEŽITOU PRÁVNÍ DOHODOU.

POKRAČUJTE DOLŮ, PROSÍM!

Pokud je vám méně než 18 let, NEPOKRAČUJTE! O přečtení a souhlas s podmínkami této dohody požádejte rodiče či zákonného zástupce.

Stiskněte tlačítko „Souhlasím“, pokud je vám 18 či více let a souhlasíte s podmínkami této Dohody.

Stiskněte tlačítko „Později“, pokud je vám 18 či více let a nesouhlasíte s podmínkami této Dohody.

Toto je závazná dohoda uzavřená mezi vámi jako fyzickou osobou a společností Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Německo, telefonní číslo: +49 69 667747 5412, e-mailová adresa: eShopService@nintendo.de, číslo faxu: +49 69 667747 95412. Společnost Nintendo of Europe GmbH bude dále v této dohodě označována rovněž jako "Nintendo" nebo "my".

Obsah

1. Služby systému Nintendo 3DS: Všeobecná ustanovení

2. Specifické aplikace a metody komunikace

3. Zásady na ochranu soukromí

1. Služby systému Nintendo 3DS: Všeobecná ustanovení

1.1. Předmět

Dohodou o užívání Služeb systému Nintendo 3DS a zásadami na ochranu soukromí (dále jen „Dohoda“) se řídí vaše užívání „Služeb systému Nintendo 3DS“ (dle definice v odstavci 1.2. níže).

1.2. Definice

V této Dohodě jsou následujícím výrazům přiřazeny následující významy:

„Aktivní režim“ označuje režim při běžném provozu.

„Duševní vlastnictví společnosti Nintendo“ označuje veškeré duševní vlastnictví, mimo jiné registrované a neregistrované ochranné známky, servisní značky, loga, registrované a neregistrované vzory, autorská práva, práva k databázím, vynálezy, patenty, obchodní tajemství, know-how a další důvěrné informace a majetková práva, které společnost Nintendo vyvinula, vlastní nebo k nim má licenci k užívání.

„Lokální bezdrátový přenos“ označuje metodu elektronické komunikace umožňující vašemu Systému Nintendo 3DS posílat a přijímat data od jiných Systémů Nintendo 3DS v dosahu lokálního bezdrátového přenosu vašeho systému Nintendo 3DS, a to bez použití internetové komunikace; nepatří sem však StreetPass.

„Mii” označuje osobního elektronického avatara, jehož můžete vytvořit a používat v kompatibilních hrách, přikládat jej ke zprávě a sdílet jej s ostatními prostřednictvím Služeb systému Nintendo 3DS.

„Nintendo Zone“ označuje službu, která využívá Wi-Fi hotspoty a stahovací stanice umožňující přístup, procházení a/nebo stahování Síťového obsahu, dat třetích stran včetně dat partnerů společnosti Nintendo a dalších služeb, a rovněž přístup, procházení, stahování a/nebo nahrávání Obsahu tvořeného uživateli.

„Nákupní služby“ označují služby spojené s nákupními aplikacemi Nintendo 3DS, zejména připisováním prostředků na váš Nákupní účet, prodej Produktů nákupních služeb, provoz online obchodu a stahovací služby.

„Nákupní účet“ označuje nepřenosný osobní účet, který bude na vašem (konkrétním) Systému Nintendo 3DS automaticky založen po udělení souhlasu s těmito podmínkami a který používáte ve spojení s nákupními aplikacemi Nintendo 3DS.

„Obsah tvořený uživateli“ označuje veškerou komunikaci, zprávy, texty, obrázky, kresby, fotografie, zvuky, hlas, zvukové záznamy, hudbu, filmy, informace, data a veškerý další materiál a obsah, který vytvoří a/nebo ke kterému jsou oprávněni uživatelé Nintendo 3DS v souvislosti se Službou systému Nintendo 3DS (mimo jiné uživatelská jména, přezdívky, postavičky Mii, přezdívky Mii a uživatelské úrovně, mapy, scénáře či jiný materiál vytvořený uživatelem Nintendo 3DS v souvislosti s hrou či službou dostupnou na Systému Nintendo 3DS).

„Osobní Mii“ označuje Mii, které vytvoříte a zaregistrujete jako své Osobní Mii při prvním spuštění aplikace pro vytváření Mii. Toto Mii vás zastupuje v seznamu přátel a v aplikacích a hrách (pokud je podporují).

„Platební karta“ označuje předplacené karty, které prodává či distribuuje společnost Nintendo či partneři společnosti Nintendo a které obsahují prostředky, které lze převést na váš Nákupní účet.

„Produkty nákupních služeb“ označují stáhnutelný software a případně hmotné produkty dostupné prostřednictvím Nákupní služby.

„Přenosový bod pro StreetPass“ označuje bezdrátový přístupový bod LAN, který odesílá, přijímá a vyměňuje s vaším Systémem Nintendo 3DS Síťový obsah a Obsah tvořený uživateli prostřednictvím StreetPass.

„Přítel“ označuje uživatele jiné konzole Nintendo, s nímž jste navázali přátelství, a to buď výměnou karet přátel prostřednictvím Lokálního bezdrátového přenosu, nebo přímým vzájemným zadáním kódů přátel a následným připojením k internetu.

„Režim spánku“ označuje režim s nízkou spotřebou vašeho Sytému Nintendo 3DS, při němž nepracuje procesor a na LCD obrazovce vašeho Systému Nintendo 3DS není nic zobrazeno.

„Síťový obsah“ označuje veškerý software, informace, hry, demo verze, materiály, data, zprávy, emaily a další obsah, ať již komerční či nekomerční, společnosti Nintendo a třetích stran – partnerů společnosti Nintendo, který je poskytován a distribuován v souvislosti se Službami systému Nintendo 3DS, a to včetně stáhnutelných Produktů nákupních služeb; nepatří sem však Obsah tvořený uživateli a veškerý komerční i nekomerční obsah poskytovaný na internetových stránkách třetích stran.

„Služby systému Nintendo 3DS“ označují veškeré síťové služby, které společnost Nintendo poskytuje prostřednictvím internetového připojení či jiných metod elektronické komunikace, kterou systém Nintendo 3DS podporuje (kabelových i bezdrátových, na libovolné telekomunikační technologii a prostředcích, mimo jiné bezdrátové internetové připojení, SpotPass a StreetPass).

„SpotPass“ označuje bezdrátovou internetovou komunikaci na pozadí mezi vaším Systémem Nintendo 3DS a bezdrátovým přístupovým bodem LAN, která se k internetu připojuje automaticky bez toho, aby vás upozorňovala, a to v Aktivním režimu či v Režimu spánku.

„StreetPass“ označuje bezdrátovou komunikaci v Aktivním režimu či Režimu spánku mezi (a) dvěma Systémy Nintendo 3DS, které se vzájemně nacházejí v dosahu StreetPass (dosah činí až 100 metrů) nebo (b) mezi Systémem Nintendo 3DS a Přenosovým bodem pro StreetPass. StreetPass umožňuje vašemu Systému Nintendo 3DS odesílat, přijímat a vyměňovat Síťový obsah a Obsah tvořený uživateli bez vašeho přičinění a bez toho, aby vás na tuto skutečnost upozornil.

„Systém Nintendo 3DS“ označuje přenosný přístroj společnosti Nintendo (včetně zabudovaného softwaru a příslušenství) prodávaný a nabízený společností Nintendo pod značkou Nintendo 3DS, včetně všech následných přenosných přístrojů a kompatibilních zařízení.

„Systém omezení pro obsah tvořený uživateli“ označuje systém, jenž (a) omezuje přijímat či odesílat určitý Obsah tvořený uživateli, který vytvořili jiní uživatelé Systému Nintendo 3DS nebo (b) funguje tak, aby zabránil šíření Obsahu tvořeného uživateli takovým způsobem a v takovém rozsahu, jaký určí společnost Nintendo.

1.3. Poskytnutí licence

Poskytujeme vám osobní právo (licenci) k užívání Služeb systému Nintendo 3DS v souladu s podmínkami této Dohody. Konkrétně:

1.4. Obsah třetích stran / Obsah tvořený uživateli

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah třetích stran či Obsah tvořený uživateli, ani za činnosti, které v souvislosti s nimi provozujete (mimo jiné distribuci, nahrávání či zasílání obsahu třetích stran či Obsahu tvořeného uživateli ostatním). Za veškerý obsah třetích stran nese výhradní odpovědnost tvůrce či zasilatel obsahu třetí strany a za veškerý Obsah tvořený uživateli nesete výhradní odpovědnost vy. Vezměte, prosím, na vědomí, že nemáme povinnost sledovat, dohlížet, ukládat či udržovat obsah třetích stran či Obsah tvořený uživateli. Pokud však společnost Nintendo zjistí existenci možného nezákonného či nevhodného Obsahu tvořeného uživateli, vyhrazuje si společnost Nintendo právo dle vlastního uvážení vymazat tento obsah či zamezit přístup k němu, mimo jiné zejména prostřednictvím systému omezení pro Obsah tvořený uživateli.

Pokud nahráváte, zasíláte či jinak zpřístupňujete Obsah tvořený uživateli prostřednictvím služby Nintendo 3DS, udělujete tím zároveň společnosti Nintendo celosvětově platné, časově neomezené právo ke zveřejnění a použití a/nebo úpravě Obsahu tvořeného uživateli, a to jakýmkoli způsobem a za jakýmkoli účelem. Berete na vědomí, že Obsah tvořený uživateli může být reprodukován, zveřejněn a/nebo upraven třetími stranami. Výše uvedené neplatí pro Obsah tvořený uživateli obsažený v soukromých zprávách či v jiné soukromé komunikaci.

Ujistěte se, prosím, zda Obsah tvořený uživateli neobsahuje osobní informace, například vaše jméno, e-mailovou adresu, adresu bydliště či telefonní číslo. Zejména pokud vybíráte uživatelské jméno či přezdívku pro své postavičky Mii, dejte pozor, abyste nepoužili své skutečné jméno. Mějte, prosím, na paměti, že ostatní uživatelé mohou vaše uživatelské jméno a jméno vašeho Mii vidět, např. když hrajete hry online nebo komunikujete s ostatními uživateli prostřednictvím Služeb Systému Nintendo 3DS.

Ujistěte se, prosím, že Obsah tvořený uživateli, který nahrajete, umístíte, zašlete či jinak zpřístupníte ostatním prostřednictvím kterékoli Služby systému Nintendo 3DS, neporušuje práva ostatních, například autorská práva, práva k podobizně, práva na ochranu soukromí, práva na zveřejnění, ochranné známky, patenty či jiná práva duševního vlastnictví. Pokud nahrajete, zašlete nebo jiným způsobem zpřístupníte fotografie, obrázky či videoklipy zobrazující jiné osoby, musíte předem získat jejich souhlas.

1.5. Náhrada škody

Souhlasíte s tím, že společnosti Nintendo a jejím přidruženým a dceřiným společnostem nahradíte veškerou škodu (včetně přiměřeného palmáre právním zástupcům) a jakékoliv jiné náklady a výdaje, které jim vzniknou v souvislosti s tím, že (v rozporu s právními předpisy a / nebo touto Dohodu) využíváte Služby systému Nintendo 3DS, zejména pak v souvislosti s Obsahem tvořeným uživateli, mimo jiné s fotografiemi či jiným materiálem, který nahrajete, a to v případě nedbalostního i úmyslného jednání.

1.6. Aktualizace a změny

Společnost Nintendo může provést aktualizace (prostřednictvím záplaty) veškerého softwaru distribuovaného prostřednictvím Služeb systému Nintendo 3DS ku prospěchu uživatelů Služeb systému Nintendo 3DS nebo za účelem ochrany Práv duševního vlastnictví společnosti Nintendo.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Váš Systém Nintendo 3DS a software nejsou uzpůsobeny pro použití se stávajícími či budoucími neautorizovanými technickými úpravami hardwaru či softwaru ani pro použití neautorizovaných zařízení připojených k vašemu Systému Nintendo 3DS. Po aktualizaci Systému Nintendo 3DS či softwaru, mohou stávající či budoucí neautorizované technické úpravy hardwaru či softwaru vašeho Systému Nintendo 3DS nebo použití neautorizovaných zařízení připojených k vašemu Systému Nintendo 3DS způsobit, že hra s vaším Systémem Nintendo 3DS nebude nadále možná. Obsah vycházející z neautorizovaných technických úprav hardwaru či softwaru vašeho Systému Nintendo 3DS může být odstraněn.

Společnost Nintendo rovněž může automaticky aktualizovat váš Systém Nintendo 3DS za účelem zajištění jeho bezpečnosti a řádné funkce, a to zejména v případě, že byly nainstalovány soubory vytvořené prostřednictvím neautorizovaných úprav, které mohou ovlivnit hraní her a poškodit vaši konzoli.

Společnost Nintendo je rovněž oprávněna aktualizovat či změnit specifikace či upravit Služby systému Nintendo 3DS či jejich část ku prospěchu jejich uživatelů.

1.7. Poskytovatelé – třetí strany

Společnost Nintendo je oprávněna povolit třetím stranám poskytovat služby a/nebo materiály pro Služby systému Nintendo 3DS, a to včetně Produktů nákupních služeb.

1.8. Duševní vlastnictví

Společnost Nintendo vlastní veškerá práva a nároky (včetně všech práv duševního vlastnictví) ke Službám Nintendo 3DS a Duševnímu vlastnictví společnosti Nintendo, nebo má práva k jejich užívání a poskytování sublicencí. Kromě licence uvedené v článku 1.3. vám neposkytujeme žádná práva, nároky či zájmy ke Službám systému Nintendo 3DS či Duševnímu vlastnictví Nintendo. Společnost Nintendo si vyhrazuje veškerá práva ke Službám systému Nintendo 3DS a Duševnímu vlastnictví společnosti Nintendo.

1.9. Kodex chování Nintendo 3DS

Využívání Služeb systému Nintendo 3DS vaší osobou je podmíněno tím, že budete zcela dodržovat tento Kodex chování Nintendo 3DS, který stanovuje pravidla, která jste při užívání Služeb systému Nintendo 3DS povinni dodržovat. Tato pravidla jsou navržena tak, aby v rámci Služeb systému Nintendo 3DS zůstalo zachováno přátelské a bezpečné prostředí.

Kodex chování Nintendo 3DS zakazuje veškeré nebezpečné, nezákonné či jiné násilné chování, mimo jiné:

1.10. Funkce rodičovské kontroly

Systém Nintendo 3DS a Služby systému Nintendo 3DS umožňují uživatelům přístup k Síťovému obsahu, Obsahu tvořenému uživateli či jinému obsahu, který může být nevhodný pro nezletilé osoby. Společnost Nintendo nabízí možnost omezit přístup k jistým funkcím Systému Nintendo 3DS a Služeb systému Nintendo 3DS prostřednictvím funkce rodičovské kontroly. Pokud váš Systém Nintendo 3DS využívají jiné osoby než vy, zejména pak osoby nezletilé, důrazně vám doporučujeme využívat funkci rodičovské kontroly za účelem omezení přístupu k některým Službám systému Nintendo 3DS a obsahu, který považujete za nevhodný pro mladistvé osoby.

1.11. Převod, vypršení platnosti a výpověď Dohody

1.12. Odpovědnost společnosti Nintendo

Společnost Nintendo nese dle zákonné úpravy odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. Dále společnost Nintendo nese odpovědnost za škodu způsobenou porušením jiné smluvní povinnosti dle této Dohody o užívání služeb systému Nintendo 3DS a zásad na ochranu soukromí. Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk. Společnost Nintendo nese odpovědnost v případě úmyslného i nedbalostního jednání.

1.13. Změny této Dohody

Aktuální verze této Dohody bude vždy k dispozici na webových stránkách společnosti Nintendo. Společnost Nintendo je oprávněna kdykoli změnit podmínky této Dohody, pokud je to nezbytné či potřebné ke zlepšení služby nebo k přizpůsobení změnám v technických či právních požadavcích. Provedení změn vám oznámíme prostřednictvím zvláštního upozornění. Pokud nám neoznámíte vaše výhrady k těmto změnám ve lhůtě 4 týdnů od doby, kdy vám budou změny oznámeny, budou se změny považovat za přijaté (zvláštní upozornění vás upozorní odpovídajícím způsobem). Pokud budete mít ke změnám výhrady, vyhrazuje si společnost Nintendo právo vypovědět tuto Dohodu či její část po uplynutí přiměřené výpovědní lhůty. Pokud v takovém případě budete chtít i nadále využívat Služby systému Nintendo 3DS dle nových podmínek, budete muset provést novou registraci.

1.14. Nepřevoditelnost

Odpovídáte za užívání vašeho Systému Nintendo 3DS a Služeb systému Nintendo 3DS ze strany vašich přátel, rodinných příslušníků a dalších třetích osob. Nejste oprávněni převést, přenést, sublicencovat či jinak předat tuto Dohodu třetí straně. Pokud však třetí strana neoprávněně využívá váš Systém Nintendo 3DS a/nebo neoprávněně přistupuje ke Službám systému Nintendo 3DS prostřednictvím vašeho Systému Nintendo 3DS, přijímáte za takové užití a přístup plnou odpovědnost.

1.15. Výklad Dohody

Pokud bude kterákoli část této Dohody shledána neplatnou či nevymahatelnou, nebude taková část této Dohody dále platit. Tímto souhlasíte s tím, že neplatná část bude považována za odstraněnou z Dohody, avšak že všechny ostatní části Dohody zůstanou v platnosti. Dále souhlasíte s tím, že poskytnete nezbytnou součinnost za účelem nahrazení neplatné části ustanovením, které bude vyjadřovat původní záměr nebo se mu v maximální možné míře blíží.

1.16. Rozhodné právo

Tímto souhlasíte s tím, že tato Dohoda a veškeré vaše nároky, které z ní mohou vyplývat, se řídí právem České republiky, a to bez ohledu na jeho kolizní normy.

2. Specifické aplikace a metody komunikace

Služby systému Nintendo 3DS vám nabízejí širokou škálu aplikací umožňujících vašemu Systému Nintendo 3DS komunikovat prostřednictvím bezdrátového připojení k internetu, Lokálního bezdrátového přenosu a StreetPass.

V tomto článku 2. jsou popsány hlavní aplikace a metody komunikace Systému Nintendo 3DS. Společnost Nintendo vás prostřednictvím aktualizací této Dohody bude informovat o dalších nových aplikacích, které vyžadují vaši znalost a souhlas.

Systém Nintendo 3DS vám umožňuje vypnout veškeré Služby systému Nintendo 3DS pomocí bezdrátového vypínače vašeho Systému Nintendo 3DS.

2.1. Nákupní služby

2.1.1. Nákupní účet

Nákupní služby nemusejí být ve vaší zemi dostupné. Pokud však ve vaší zemi dostupné jsou, můžete si na vašem Systému Nintendo 3DS otevřít Nákupní účet. Na každém Systému Nintendo 3DS lze otevřít pouze jeden Nákupní účet. Nákupní účet náleží vám osobně a je spojen s vaším Systémem Nintendo 3DS. Váš Nákupní účet a Produkty nákupních služeb související s vaším Nákupním účtem nelze prodávat či jinak převádět na jinou osobu či na jiný Systém Nintendo 3DS, a to bez ohledu na to, zda jej vlastníte vy či třetí strana. Bez ohledu na výše uvedené vám společnost Nintendo dle svého uvážení může povolit přenést určité Produkty nákupních služeb z vašeho Systému Nintendo 3DS na jiný Systém Nintendo 3DS ve vašem vlastnictví (viz odstavec 2.8. níže).

Odpovídáte za sledování vašeho Nákupního účtu a za nastavení příslušné rodičovské kontroly či jiných opatření k omezení přístupu k vašemu Nákupnímu účtu.

2.1.2. Nákup Produktů nákupních služeb

Nákupní služby vám umožňují využívat prostředky převedené na váš Nákupní účet k nákupu Produktů nákupních služeb. Prostředky jsou nevratné a nelze je směnit za peníze či kredit. Prostředky lze použít výhradně k nákupu Produktů nákupních služeb prostřednictvím Nákupních služeb. Společnost Nintendo má právo omezit dle svého uvážení maximální výši prostředků, které na svůj Nákupní účet můžete převést.

Prostředky jsou určeny pro vaše vlastní osobní využití a jsou svázány s vaším Nákupním účtem. Po připsání prostředků na váš Nákupní účet nesmíte tyto prostředky z účtu vybrat či je převést na jinou osobu či platformu (např. na jinou platformu Nintendo, jako je konzole Wii nebo systém Nintendo DSi) či je používat k zakoupení obsahu na jiné platformě Nintendo. Dále tyto prostředky nesmíte převádět ze svého Nákupního účtu na jiný Nákupní účet, který není ve vašem vlastnictví. Bez ohledu na výše uvedené vám společnost Nintendo dle vlastního uvážení může povolit převést prostředky připsané na vašem Nákupním účtu na vašem Systému Nintendo 3DS na jiný Systém Nintendo 3DS ve vašem vlastnictví (viz článek 2.8. níže).

Odpovídáte za vlastní využívání prostředků na vašem Nákupním účtu a za využívání těchto prostředků jinými osobami.

2.1.3. Převod prostředků na váš Nákupní účet

Existují dva způsoby převodu prostředků na váš Nákupní účet: kreditní kartou či nákupem Platební karty u prodejce:

Výši prostředků převedených na váš Nákupní účet můžete kdykoli zkontrolovat v historii svého účtu. Výše prostředků se zobrazí v měně země, kterou jste zadali v Systému Nintendo 3DS. Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud změníte nastavení na zemi s jinou měnou (např. pokud změníte nastavení z Německa na Velkou Británii), budou prostředky připsané na váš Nákupní účet v předchozí zemi zablokovány a v nové zemi nebudete moci používat žádné prostředky připsané v předchozí zemi. Pokud novou zemi změníte zpět na předchozí zemi, budete tyto prostředky opět moci používat.

2.1.4. Poplatky za kreditní kartu a historie účtu

Pokaždé, když vložíte prostředky na svůj Nákupní účet online prostřednictvím kreditní karty, obdržíte potvrzení o transakci. Toto potvrzení bude vloženo do historie vašeho účtu. Pokud použijete prostředky k nákupu Produktů nákupních služeb, objeví se tato transakce rovněž v historii vašeho účtu. Historii svého účtu můžete zobrazit prostřednictvím Nákupního účtu.

2.1.5. Stahování Produktů nákupních služeb z Nákupních služeb

Po objednání položek z Produktů nákupních služeb budou částky požadované za stažení těchto Produktů nákupních služeb strženy z vašeho Nákupního účtu. Po dokončení objednání stažitelného Produktu nákupních služeb, nelze tuto transakci zrušit a Produkt nákupních služeb je vám dán k dispozici na vašem Systému Nintendo 3DS. Pokud nemáte dostatečné prostředky k dokončení transakce, nepřijme společnost Nintendo vaši objednávku.

Tím, že učiníte objednávku prostřednictvím Nákupních služeb s použitím vašeho Nákupního účtu, nebo tím, že umožníte jiné osobě učinit objednávku (i) opravňujete společnost Nintendo, aby strhla cenu Produktu nákupních služeb z vašeho Nákupního účtu a (ii) souhlasíte s těmito podmínkami.

Ceny uvedené u Produktů nákupních služeb dostupných v Nákupních službách budou v měně země, kterou jste zvolili v Systému Nintendo 3DS a budou již zahrnovat všechny příslušné daně.

2.1.6. Zrušení vašeho Nákupního účtu

Svůj Nákupní účet můžete zrušit odstraněním svého Nákupního účtu ze Systému Nintendo 3DS v nastavení Nákupního účtu. Pokud svůj Nákupní účet zrušíte, automaticky vám propadnou veškerá práva na nevyužité prostředky převedené na váš Nákupní účet, které se tímto stanou vlastnictvím společnosti Nintendo, a nemáte ani nárok na proplacení nevyužitých prostředků.

Bez ohledu na ustanovení článku 1.11. této Dohody, pokud bude v souvislosti s prostředky převedenými na váš účet probíhat podvodná či nezákonná činnost nebo budou prostředky takto využívány, a to ze strany jakékoli osoby, máme právo zrušit, pozastavit či jinak omezit váš přístup ke službám systému Nintendo 3DS či jejich části. Tímto krokem okamžitě zaniká vaše právo využívat Nákupní služby včetně vašich prostředků připsaných na váš Nákupní účet. V takovém případě nemáte nárok na proplacení nevyužitých prostředků připsaných na váš Nákupní účet.

2.1.7. Změny Nákupních služeb

Společnost Nintendo má právo upravit Nákupní služby (zejména pokud je to nutné či vhodné k vylepšení Nákupních služeb nebo k takové úpravě, která by odrážela změny v technických či právních předpisech), zrušit Nákupní služby a/nebo ukončit poskytování všech či některých Produktů nákupních služeb nabízených prostřednictvím Nákupních služeb. Pokud zrušíme Nákupní služby, budeme vás informovat s přiměřeným předstihem.

2.1.8 Právo na odstoupení od smlouvy

2.1.8.1 Instrukce k právu na odstoupení od smlouvy

============================

Právo na odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Německo, telefonní číslo: +49 69 667747 5412, číslo faxu: +49 69 667747 95412, e-mail: eShopService@nintendo.deformou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. ============================

Právo na odstoupení zaniká v případě smluv souvisejících:

– s dodávkou digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a pokud byl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a uznáváte, že tímto souhlasem ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy;

– s poskytováním služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a uznáváte, že tímto souhlasem ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy.

2.1.8.2 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte tento formulář a pošlete je zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Německo, telefonní číslo: +49 69 667747 5412, číslo faxu: +49 69 667747 95412, e-mail: eShopService@nintendo.de

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

– Datum objednání(*)/datum obdržení(*):

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

– Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

2.2. SpotPass

SpotPass může na váš Systém Nintendo 3DS zasílat Síťový obsah, například:

(i) aktualizace systému;

(ii) důležité zprávy od společnosti Nintendo týkající se Systému Nintendo 3DS nebo vašeho využívání Systému Nintendo 3DS, například informace o technických problémech, atd. Tyto zprávy jsou nedílnou součástí provozu Systému Nintendo 3DS a Služeb systému Nintendo 3DS;

(iii) data či aktualizace Systému omezení pro Obsah tvořený uživateli; a

(iv) bezplatné aplikace, například bezplatné hry, pokud si v nastavení systému nezvolíte, že si nepřejete dostávat tento obsah.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Mějte, prosím, na paměti, že SpotPass využívá internetové připojení a automaticky se připojuje k internetu bez toho, aby vás na toto připojení upozornil. Toto připojení se uskutečňuje automaticky v Aktivním režimu nebo v Režimu spánku. Každé připojení k internetu může představovat náklady, jejichž přesná výše závisí na tom, zda máte od svého poskytovatele přístupu k internetu paušální připojení, nebo zda poskytovateli přístupu platíte za čas či objem přenesených dat. Abyste zamezili vzniku těchto nákladů, musíte vypnout veškerou bezdrátovou komunikaci prostřednictvím bezdrátového přepínače na svém Nintendo 3DS.

Můžete si rovněž zvolit možnost nechat si zasílat obchodní informace prostřednictvím SpotPass, mimo jiné marketingové a reklamní zprávy o produktech společnosti Nintendo či třetích stran a marketingových a obchodních aplikací, mimo jiné demo verzí her, trailerů, atd. Tyto obchodní informace budete dostávat pouze v případě, že si tuto možnost zvolíte.

2.3. StreetPass

StreetPass umožňuje vašemu Systému Nintendo 3DS libovolně zvolit jiný Systém Nintendo 3DS nebo Přenosový bod pro StreetPass a automaticky jim zaslat, od nich přijmout či si s nimi vyměnit Síťový obsah či Obsah tvořený uživateli bez vašeho zásahu a bez toho, že by vás na to upozornil. Mezi tyto informace náleží například informace spojené s vaším Mii.

Při použití StreetPass nevznikají žádné poplatky za připojení.

Komunikace prostřednictvím StreetPass může probíhat v případě, že váš Systém Nintendo 3DS je v Aktivním režimu či Režimu spánku. Ve výchozím nastavení je StreetPass vypnut, takže bude fungovat pouze v případě, že si aktivujete příslušná nastavení StreetPass.

Vezměte, prosím, na vědomí, že i když si nezvolíte možnost využívat StreetPass, váš Systém Nintendo 3DS může přenášet, posílat či jiným způsobem předávat Síťový obsah či Obsah tvořený uživateli obdržený od jiných Systémů Nintendo 3DS nebo od Přenosového bodu pro StreetPass na jiný Systém Nintendo 3DS nebo na Přenosový bod pro StreetPass. V tomto případě bude prostřednictvím vašeho Systému Nintendo 3DS přenášen pouze Síťový obsah a Obsah tvořený uživateli od jiných uživatelů; nebudou přenášena či odesílána data uložená na vašem Systému Nintendo 3DS týkající se vás či jiného hráče vašeho Systému Nintendo 3DS.

2.4. Funkce přátel

Ve spojení s funkcí přátel nabízí váš Systém Nintendo 3DS „Adresář“ a „Funkci přítomnosti přátel“. „Adresář“ je speciální aplikace umožňující zadávat kódy přátel či zasílat karty přátel a navazovat tak přátelství s jinými uživateli Systému Nintendo 3DS, zjišťovat, zda jsou vaši přátelé online a komunikovat s nimi, mimo jiné výměnou zpráv a ostatních informací. „Funkce přítomnosti přátel“ umožňuje všem vašim přátelům zjišťovat, zda jste online, informace o přítomnosti a historická data o historii vašeho hraní (např. informace o tom, zda jste online, název a ikonu oblíbené aplikace, název a ikonu aplikace, kterou právě hrajete, současnou úroveň, současnou pozici ve hře, odehraný čas, čas posledního odhlášení, čas aktualizace komentářů sdílených s přáteli, atd.) a rovněž data týkající se vašeho Osobního Mii. Naopak vy budete moci prohlížet online status, informace o přítomnosti a data o historii hraní vašich přátel.

Pokud nechcete, aby vaši přátelé viděli váš online status, informace o přítomnosti a historická data o hraní, můžete tuto funkci vypnout.

2.5. Aplikace využívající postavy Mii

Můžete posílat postavy Mii do jiných Systémů Nintendo 3DS a naopak je od nich přijímat v různých hrách a aplikacích, které jsou s Mii kompatibilní. Pokud svému Mii dovolíte „cestovat“ do jiného systému Nintendo 3DS, bude Mii odeslán uživateli tohoto jiného Systému Nintendo 3DS. K Mii, kterého jste vytvořili, můžete připojit určité informace, např. jméno Mii, jméno Osobního Mii, informace o vzhledu Mii, např. o tvaru a barvě postavy, názvu poslední hrané hry, atd. Tyto informace budou viditelné i pro ostatní uživatele, kteří vašeho Mii obdrží.

V některých aplikacích můžete manuálně posílat postavy Mii na jiný Systém Nintendo 3DS.

V jiných aplikacích, pokud provedete příslušné nastavení, probíhá přenos a výměna vašich postav Mii automaticky prostřednictvím StreetPass bez toho, abyste na tuto skutečnost byli zvlášť upozorněni.

Podobně jako v případě jiného Obsahu tvořeného uživateli posílaného prostřednictvím libovolné Služby systému Nintendo 3DS (viz článek 1.4. výše), vezměte, prosím, na vědomí, že pokud váš Mii „cestuje“ k jiným uživatelům, mohou tito uživatelé postavy Mii reprodukovat, pozměňovat či upravovat a poté je dále sdílet (včetně informací s nimi spojenými) s ostatními uživateli Systému Nintendo 3DS po celém světě. Při vytváření Mii si budete moci vybrat, zda příjemci vašeho Mii umožníte tohoto Mii kopírovat a zda vašemu Mii umožníte „cestovat“ prostřednictvím StreetPass.

2.6. Aplikace pro korespondenci

Aplikace pro korespondenci Systému Nintendo 3DS vám umožňuje posílat Obsah tvořený uživateli včetně ručně psaných zpráv, fotografií a zvukových dat jako je záznam hlasu vašim přátelům a rovněž od těchto přátel Obsah tvořený uživateli přijímat. Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud zvolíte příslušná nastavení, pak Obsah tvořený uživateli, který sdílíte se svými přáteli, může být dále předán ostatním uživatelům, a to i prostřednictvím StreetPass.

2.7. Nintendo Zone

Systém Nintendo 3DS vás prostřednictvím ikony upozorní, že se nacházíte poblíž Nintendo Zone. Do Nintendo Zone můžete vstoupit a společnost Nintendo a/nebo její vybraní partneři vám zde mohou poskytnout komerční i nekomerční informace prostřednictvím vašeho Systému Nintendo 3DS. Nintendo vám nebude zasílat nevyžádané obchodní zprávy.

2.8. Přenos systému

„Přenos systému“ je aplikace umožňující vám přenést určitá data a obsah (i) z jednoho systému Nintendo 3DS do systému jiného, nebo (ii) z jednoho Systému Nintendo 3DS do jiného Systému Nintendo 3DS prostřednictvím internetové komunikace nebo Lokálního bezdrátového přenosu.

Při použití Přenosu systému vám je povoleno pouze přenášet data mezi systémy ve vašem vlastnictví; není vám povoleno přenášet data mezi systémem ve vašem vlastnictví a systémem vlastněným třetí stranou.

Vezměte, prosím, na vědomí, že můžete přenášet pouze data, která společnost Nintendo označila jako přenosná. Pokud jsou jako přenosná společností Nintendo označena, můžete přenést určitá uložená data pro vestavěné aplikace, fotografie a zvuková data, data nastavení systému (například nastavení bezdrátové internetové komunikace, kódy přátel) a určitá přidaná data vytvořená vestavěnou aplikací prostřednictvím Lokálního bezdrátového přenosu.

Bez ohledu na protichůdná ustanovení v Dohodě o poskytování služeb sítě Nintendo DSi, a pokud je takový software označen společností Nintendo jako přenositelný, může vám společnost Nintendo povolit přenos softwaru, který jste stáhli z Obchodu Nintendo DSi do systému Nintendo DSi, do systému Nintendo 3DS ve vašem vlastnictví.

Bez ohledu na ustanovení článku 2.1.1. výše, a pokud je takový software označen společností Nintendo jako přenositelný, může vám společnost Nintendo povolit přenos softwaru, který jste stáhli z Nákupních služeb do svého Systému Nintendo 3DS, do jiného Systému Nintendo 3DS ve vašem vlastnictví.

Bez ohledu na ustanovení článku 2.1.2. výše, a pokud jsou takové prostředky společností Nintendo označeny jako převoditelné, může vám společnost Nintendo dle svého uvážení povolit převedení prostředků připsaných na Nákupní účet na vašem Systému Nintendo 3DS do jiného Systému Nintendo 3DS ve vašem vlastnictví.

3. Zásady na ochranu soukromí

Společnost Nintendo respektuje práva na ochranu soukromí svých uživatelů a uznává důležitost ochrany jejich osobních údajů. Připravili jsme Zásady na ochranu soukromí, ve kterých vám poskytujeme informace týkající se ochrany soukromí, bezpečnosti, shromažďování a využívání informací, které poskytnete prostřednictvím Služeb systému Nintendo 3DS.

Volbou „Souhlasím“, jíž souhlasíte s podmínkami této Dohody, souhlasíte a osvědčujete svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním vašich osobních údajů dle těchto Zásad na ochranu soukromí. To platí i o údajích oprávněně získaných v minulosti za účelem poskytování služby, kterou jste si vyžádali.

Pokud využívání služeb systému Nintendo 3DS umožníte svým dětem, volbou „Souhlasím" souhlasíte a osvědčujete svůj souhlas se sběrem, zpracováním a využíván osobních dat svých dětí dle těchto Zásad na ochranu soukromí.

Souhlasíte zejména s tím, že

3.1. RODIČE, PROSÍM ČTĚTE: OCHRANA SOUKROMÍ VAŠICH DĚTÍ

Než svým dětem dovolíte používat Služby systému Nintendo 3DS, důrazně vám doporučujeme, abyste je poučili o tom, jak je důležité nesdělovat své osobní údaje ostatním uživatelům Nintendo 3DS, které vaše děti neznají osobně. Zejména vám doporučujeme, abyste svým dětem řekli, aby nepoužívali osobní údaje v přezdívkách ve hrách, uživatelských jménech v diskusních fórech, ani v jiných aplikacích využívajících Služby systému Nintendo 3DS.

Služby systému Nintendo 3DS musíte pro své děti nastavit a při používání Služeb systému Nintendo 3DS na děti neustále dohlížet. Pokud budete kdykoli chtít, aby vaše děti přestaly používat Služby systému Nintendo 3DS, použijte prosím funkci rodičovské kontroly.

3.2. Shromažďované informace a jejich užití

3.2.1. Jaké informace shromažďujeme

V souvislosti se Službami systému Nintendo 3DS můžeme shromažďovat tyto informace:

– vaše jméno (jméno a příjmení),

– vaši adresu,

– vaši emailovou-adresu,

– vaše datum narození,

– vaše pohlaví,

– MAC adresu přiřazenou vašemu Systému Nintendo 3DS,

– IP adresu, kterou vašemu Systému Nintendo 3DS automaticky přiřazuje váš poskytovatel internetových služeb, když se systém Nintendo 3DS připojuje k internetu,

– sériové číslo přidělené vašemu Systému Nintendo 3DS,

– kódy přátel,

– ID Nákupního účtu,

– informace o způsobu užívání vašeho Systému Nintendo 3DS a Služeb systému Nintendo 3DS, například o historii hraní, informace o přítomnosti online a data o historii hraní (např. přehrávané tituly softwaru, čas začátku hraní a doba hraní, informace o tom, kde byl Systém Nintendo 3DS online, název a ikona oblíbené aplikace, název, ikona a informace o aktuálně hrané aplikaci včetně jména hráče, aktuální úrovně, aktuální lokace ve hře, čas posledního odhlášení, čas aktualizace komentářů sdílených s vašimi přáteli) a informace, které jste uvedli při průzkumech,

– informace o konfiguraci Systému Nintendo 3DS a informace o nastavení Systému Nintendo 3DS (včetně nastavení země, jazyka, nastavení rodičovské kontroly, nastavení internetu),

– informace týkající se zpráv zaslaných přátelům (včetně kódů přátel, přezdívek, dat, počtu stránek a technických informací o přílohách), a

– informace o způsobu, jakým využíváte Nákupní služby včetně historie nákupů, informací o Produktech nákupních služeb, které jste si prohlíželi, o softwaru, který jste si zaregistrovali na seznamu přání a doporučení, vaše hodnocení her, herní kód aplikací, které mají být převedeny, a prostředky převedené na váš Nákupní účet; pokud v rámci Nákupních služeb používáte kreditní kartu, uložíme její číslo odděleně v souladu s pokyny vydavatele kreditní karty.

3.2.2. Jakým způsobem užíváme informace

Shromažďované informace používáme především k poskytování Služeb systému Nintendo 3DS.

Dále můžeme použít informace o způsobu, jakým využíváte Systém Nintendo 3DS a Služby systému Nintendo 3DS (například vaši historii hraní a nákupů) k obchodním analýzám a pro marketingové a tržní průzkumy, abychom mohli optimalizovat naše produkty a služby, upravit své produkty tak, aby uspokojily vaše požadavky a abychom mohli přizpůsobit reklamu a nabídky zobrazené v Nákupních službách tak, aby uspokojily vaše potřeby.

Pokud si navíc zvolíte možnost, že chcete dostávat obchodní informace, jako jsou marketingové zprávy či komerční aplikace, například demoverze či trailery prostřednictvím Služeb systému Nintendo 3DS, souhlasíte rovněž s tím, že můžeme využívat uvedené informace k úpravě obchodních informací tak, aby vám co nejlépe vyhovovaly. Vezměte, prosím, na vědomí, že tyto obchodní informace budete dostávat pouze v případě, že s tím budete souhlasit.

Pokud nechcete, aby vaši přátelé viděli informace o vaší přítomnosti nebo o historii hraní, můžete tuto funkci vypnout.

3.2.3. Web Beacons a Cookies

Určité online aplikace Systému Nintendo 3DS mohou využívat běžnou internetovou technologii nazývanou „Web beacons“ (nebo také “Web bugs,” “action tags,” “pixel trackers,” či “clear GIFs”), což jsou malé grafické obrázky umisťované na webovou stránku, na webový dokument nebo do emailové zprávy, jejichž účelem je sbírat určité informace a sledovat činnost uživatele. Můžeme používat Web beacons ke sběru informací, jako jsou IP adresa, MAC adresa, URL stránky, z níž uživatel přichází a čas aktivace Web beacon (například když sledujte stránku, reklamu či email obsahující Web beacon). Informace shromážděné prostřednictvím Web beacons můžeme použít například k stanovení, jakým způsobem zlepšit aplikace Systému Nintendo 3DS, a to pomocí sledování nejoblíbenějších oblastí, funkcí a produktů; k personalizaci služeb systému Nintendo 3DS.

Určité online aplikace Systému Nintendo 3DS mohou využívat cookies, což jsou malé textové soubory umístěné ve vašem Systému Nintendo 3DS. Tyto soubory identifikují váš Systém Nintendo 3DS a zaznamenávají data o vaší návštěvě tak, že když se do určité aplikace vrátíte, aplikace váš Sytém Nintendo 3DS rozezná a může pro vás návštěvu přizpůsobit. Cookies mohou být propojeny s historií vašich transakcí, online hraním her nebo jinými informacemi. Můžeme využít informace shromážděné cookies i ostatními nástroji, například logy a Web beacons například k stanovení, jakým způsobem zlepšit aplikace Systému Nintendo 3DS, a to pomocí sledování nejoblíbenějších oblastí, funkcí a produktů; k personalizaci služeb Systému Nintendo 3DS a k doporučení na základě stažených produktů; a k uskutečnění požadovaných transakcí.

3.3. Propojení vašeho Účtu Club Nintendo

Pokud jste registrovaným členem Club Nintendo, můžete propojit svůj Systém Nintendo 3DS se svým Nákupním účtem Club Nintendo. Club Nintendo je k dispozici v některých zemích, nikoli však ve všech. Více informací se dozvíte na webových stránkách Club Nintendo. Pokud své Nákupní účty propojíte, budou platit Zásady na ochranu soukromí Club Nintendo, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Nintendo.

Pokud propojíte svůj Systém Nintendo 3DS se svým Nákupním účtem Club Nintendo, pak veškeré uložené informace týkající se Nákupního účtu Club Nintendo budou propojeny s uloženými informacemi týkajícími se vašeho Systému Nintendo 3DS

3.4. Uživatelská komunikace

Pokud pošlete email nebo jiné sdělení společnosti Nintendo, můžeme si takové sdělení uložit za účelem zpracování vašeho dotazu a odpovědi na vaše požadavky.

3.5. Obsah tvořený uživateli

Některé Služby systému Nintendo 3DS vám mohou umožňovat používání přezdívek, vytváření uživatelského ID a interakci s ostatními hráči. Důrazně doporučujeme, abyste v případě těchto služeb či jiné komunikace nepoužívali své pravé jméno či jiné informace o své osobě (např. adresu, e-mailovou adresu či telefonní číslo) nebo o jiné osobě. Takto umístěné informace mohou být viditelné pro třetí osoby; viz rovněž článek 1.4. výše.

3.6. Informace o vašem Systému Nintendo 3DS

Váš Systém Nintendo 3DS může ukládat určité informace o vás. Pro svou ochranu před prodejem či jiným převodem svého Systému Nintendo 3DS smažte veškeré informace o Nákupním účtu a zformátujte svůj Systém Nintendo 3DS prostřednictvím nastavení přístroje, čímž smažete veškeré informace uložené za dobu, kdy jste tento Systém Nintendo 3DS používali.

3.7. Zasílání obchodních informací

Pokud souhlasíte s tím, aby vám byly zasílány obchodní informace, například marketingové a reklamní zprávy, a komerční aplikace, například demo verze a trailery, budete dostávat takové obchodní informace o produktech společnosti Nintendo a třetích stran. Svůj souhlas se zasíláním těchto obchodních informací můžete vyjádřit po dotazu při prvním spuštění svého Systému Nintendo 3DS i kdykoli později.

Svůj souhlas se zasíláním obchodních informací můžete kdykoli odvolat.

3.8. Kdo má přístup k vašim informacím

Vaše informace můžeme sdílet se společností Nintendo Co., Ltd., se sídlem v Kyoto, Japonsko, a se společností Nintendo of America Inc., se sídlem v Redmond, Spojené státy americké. Vaše informace mohou být také uloženy na serverech společností Nintendo Co., Ltd. a/nebo Nintendo of America Inc. Tyto společnosti budou vaše informace používat pro účely uvedené v těchto Zásadách na ochranu soukromí. Přijmeme veškeré kroky nezbytné k zajištění ochrany vašeho soukromí.

Společnost Nintendo of America Inc. dodržuje „Zásady bezpečného přístavu“ zajišťující náležitou úroveň ochrany údajů, tj. úroveň srovnatelnou s úrovní předpisů na ochranu dat v Evropském společenství, respektive v Evropském hospodářském prostoru.

Měli byste mít na paměti, že úroveň ochrany dat dle japonských zákonů ve vztahu k datům uchovávaným a zpracovávaným společností Nintendo Co., Ltd. je na nižší úrovni než v Evropském společenství, respektive v Evropském hospodářském prostoru.

Ke správě a zpracování vašich údajů pro účely uvedené v těchto Zásadách na ochranu soukromí můžeme využívat externích zpracovatelů, a to výhradně v souladu s těmito Zásadami na ochranu soukromí.

3.9. Vymazání vašich osobních údajů

Pokud si nepřejete, abychom používali vaše údaje tak, jak je uvedeno v těchto Zásadách na ochranu soukromí, můžete svůj souhlas s používáním dat kdykoli odvolat zasláním emailu společnosti Nintendo. Kontaktní údaje o vašem nejbližším Centru služeb společnosti Nintendo naleznete na adrese http://contact.nintendo.eu. Vaše data na základě této žádosti vymažeme. Vymazání dat může vést k ukončení platnosti této Dohody a může vám zabránit v dalším využívání Služeb systému Nintendo 3DS.

3.10. Kontakt

Veškeré dotazy či požadavky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů zasílejte, prosím, společnosti Nintendo prostřednictvím emailu, nebo se obraťte na nejbližší Centrum služeb Nintendo. Kontaktní informace lze nalézt na adrese http://contact.nintendo.eu.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview