Gebruikersovereenkomst voor Nintendo 3DS-diensten en het privacybeleid

Versie: 05.2015

HIERNA VOLGT EEN BELANGRIJKE JURIDISCHE OVEREENKOMST.

SCROLL NAAR BENEDEN!

Indien u jonger dan 18 bent, STOP! Vraag uw ouder of wettelijke voogd de voorwaarden van deze Overeenkomst te lezen en te accepteren.

Indien u 18 jaar of ouder bent en de voorwaarden van deze Overeenkomst accepteert, kiest u voor AKKOORD.

Indien u ouder bent dan 18 jaar en de voorwaarden van deze Overeenkomst niet accepteert, kiest u voor LATER.

Dit is een bindende overeenkomst tussen jou, een natuurlijk persoon, en Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main (Duitsland), telefoon: +31 909 0490444, e-mail: contact@nintendo.nl, fax: +49 69 667747 95412. In deze overeenkomst wordt naar Nintendo of Europe GmbH verwezen als "Nintendo", "wij", "we" of "ons".

Inhoudsopgave

1. Nintendo 3DS-diensten: algemene bepalingen

2. Specifieke applicaties en communicatiemethoden

3. Privacybeleid

1. Nintendo 3DS-diensten: algemene bepalingen

1.1. Onderwerp

De gebruikersovereenkomst voor Nintendo 3DS-diensten en het privacybeleid (deze “Overeenkomst”) geldt voor uw gebruik van de “Nintendo 3DS-diensten” (zoals gedefinieerd in artikel 1.2. hierna).

1.2. Definities

In deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

“Actieve stand” verwijst naar de stand bij normaal gebruik.

“Beperkingssysteem voor user-generated content” verwijst naar een systeem dat (a) u beperkt in het ontvangen of versturen van bepaalde user-generated content die door andere gebruikers van een Nintendo 3DS-systeem is gecreëerd of (b) ervoor zorgt dat user-generated content niet wordt verspreid op de manier en binnen het bereik als bepaald door Nintendo.

“Eigen Mii-personage” verwijst naar een bepaald Mii-personage dat u kunt aanmaken en kunt registreren als uw eigen Mii-personage wanneer de applicatie voor het maken van Mii-personages voor het eerst loopt. Dit Mii-personage vertegenwoordigt u op uw vriendenlijst en in applicaties en spellen (indien ondersteund).

“Intellectuele eigendom van Nintendo” verwijst naar alle intellectuele eigendom, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, dienstmerken, logo’s, geregistreerde en niet-geregistreerde ontwerpen, auteursrechten, databankrechten, uitvindingen, octrooien, handelsgeheimen, knowhow en andere vertrouwelijke informatie en bedrijfsinformatie die Nintendo heeft ontwikkeld, in eigendom heeft of waarvoor zij een gebruikslicentie heeft verkregen.

“Lokale draadloze communicatie” verwijst naar een elektronische communicatiemethode die het voor uw Nintendo 3DS-systeem mogelijk maakt om gegevens te verzenden en te ontvangen van andere Nintendo 3DS-systemen binnen het bereik van de lokale draadloze communicatie van uw Nintendo 3DS-systeem zonder gebruik te maken van internetcommunicatie, echter met uitzondering van StreetPass.

“Mii-personage” verwijst naar een naar eigen wens in te vullen elektronisch personage dat u zelf kunt aanmaken en in compatibele spellen kunt gebruiken, aan een bericht kunt hechten en met anderen kunt delen via de Nintendo 3DS-diensten.

“Netwerkcontent” verwijst naar alle software, informatie, spellen, demoversies, materiaal, gegevens, berichten, e-mail en andere content, al dan niet commercieel, van Nintendo en derden-samenwerkingspartners van Nintendo, dat in verband met de Nintendo 3DS-dienst geleverd en gedistribueerd wordt, waaronder downloadbare winkeldienstproducten, maar met uitzondering van user-generated content en alle commerciële en niet-commerciële content die verstrekt wordt op door derden beheerde internetwebsites.

“Nintendo 3DS-diensten” verwijst naar alle netwerkdiensten die door Nintendo worden verleend door middel van een internetverbinding of enige andere elektronische communicatiemethode die door het Nintendo 3DS-systeem wordt ondersteund (al dan niet via de kabel of draadloos, via welke telecommunicatietechnologie en middelen dan ook, waaronder, zonder daartoe te zijn beperkt, een draadloze internetverbinding, SpotPass en StreetPass).

“Nintendo 3DS-systeem” verwijst naar het handheld apparaat (waaronder de bijbehorende software en accessoires) dat Nintendo verkoopt en verhandelt onder het merk Nintendo 3DS, met inbegrip van eventuele opvolgers van het handheld apparaat en compatibele apparaten.

“Nintendo Zone” verwijst naar een dienst die gebruik maakt van Wi-Fi hotspots en downloadstations waarmee u toegang kunt krijgen tot en kunt browsen in netwerkcontent, gegevens van derden, waaronder gegevens van samenwerkingspartners van Nintendo, en andere diensten, en deze kunt downloaden, en waarmee u toegang kunt krijgen tot en kunt browsen in user-generated content en deze kunt downloaden en/of uploaden.

“Slaapstand” verwijst naar een energiebesparende stand van uw Nintendo 3DS-systeem wanneer de processor niet actief is en er niets op het LCD-scherm van uw Nintendo 3DS-systeem staat.

“SpotPass” verwijst naar de draadloze, op de achtergrond aanwezige internetcommunicatie tussen uw Nintendo 3DS-systeem en een draadloos LAN-toegangspunt dat automatisch verbinding maakt met het internet zonder dat speciaal aan u te laten weten, hetzij in de actieve stand of in de slaapstand.

“StreetPass” verwijst naar de draadloze communicatie in de actieve stand of in de slaapstand tussen (a) twee Nintendo 3DS-systemen die binnen elkaars StreetPass-bereik liggen (het bereik is maximaal 100 meter) of (b) tussen een Nintendo 3DS-systeem en een StreetPass-relaisstation. Met StreetPass kan uw Nintendo 3DS-systeem netwerkcontent en user-generated content versturen, ontvangen en uitwisselen zonder uw tussenkomst en zonder speciale kennisgeving aan u.

“StreetPass-relaisstation” verwijst naar een draadloos LAN-toegangspunt dat netwerkcontent en user-generated content via StreetPass verzendt naar, ontvangt van en uitwisselt met uw Nintendo 3DS-systeem.

“Tegoedkaart” verwijst naar prepaid kaarten die door Nintendo of marketingpartners van Nintendo worden verkocht of gedistribueerd, waarop het tegoed staat dat naar uw winkelaccount kan worden overgeschreven.

“User-generated content” betekent alle communicatie, berichten, tekst, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, geluid, stemmen, audio-opnames, muziek, films, informatie, gegevens en al het overige materiaal dat en de overige content die door Nintendo 3DS-gebruikers wordt gemaakt of aan hen in licentie wordt gegeven en dat/die door Nintendo 3DS-gebruikers zal worden geüpload en/of gebruikt in verband met de Nintendo 3DS-dienst (waaronder gebruikersnamen, bijnamen, Mii-personages, bijnamen van Mii-personages, alsmede aangepaste levels, kaarten, scenario’s of ander materiaal dat door een Nintendo 3DS-gebruiker wordt gemaakt in verband met een op het Nintendo 3DS-systeem verkrijgbaar spel of verkrijgbare dienst).

“Vriend” verwijst naar een gebruiker van een ander Nintendo-systeem met wie u vriendschap hebt gesloten, hetzij door het uitwisselen van visitekaartjes via lokale draadloze communicatie of door rechtstreeks elkaars vriendcode in te voeren en vervolgens verbinding te maken met het internet.

“Winkelaccount” verwijst naar een niet-overdraagbare persoonlijke account die automatisch op uw (d.w.z. op één bepaald) Nintendo 3DS-systeem wordt aangemaakt zodra u deze voorwaarden accepteert, en die u gebruikt met betrekking tot de winkelapplicaties van Nintendo 3DS.

“Winkeldienst” verwijst naar de diensten die verband houden met de winkelapplicaties van Nintendo 3DS, met name het bijschrijven van tegoed op uw winkelaccount, de verkoop van winkeldienstproducten, de exploitatie van een webwinkel en een downloaddienst.

“Winkeldienstproducten” verwijst naar software die u kunt downloaden en, indien van toepassing, fysieke producten die via de winkeldienst zijn te verkrijgen.

1.3. Verlening van een licentie

Wij verlenen u een persoonlijk recht (licentie) voor het gebruik van de Nintendo 3DS-diensten conform deze Overeenkomst. Daarbij geldt met name:

1.4. Content van derden/user-generated content

Wij zijn niet verantwoordelijk voor content van derden of user-generated content of voor eventuele maatregelen die u in verband daarmee neemt (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, het distribueren, bekendmaken of verzenden van content van derden of user-generated content aan anderen). Alle content van derden valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de maker of verzender van die content en alle user-generated content is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Let wel, wij zijn niet verplicht content van derden of user-generated content te volgen, te controleren, op te slaan of te bewaren. Indien Nintendo zich echter bewust wordt van mogelijk onrechtmatige of ongepaste user-generated content, behoudt Nintendo zich het recht voor dergelijke content naar eigen inzicht te verwijderen of toegang daartoe te blokkeren, met name (zonder daartoe beperkt te zijn) door middel van het beperkingssysteem voor user-generated content.

Indien u user-generated content via een Nintendo 3DS-dienst bekendmaakt, verstuurt of anderszins beschikbaar maakt, verleent u Nintendo een wereldwijd, eeuwigdurend recht om de user-generated content op welke manier dan ook en voor welk doeleinde dan ook te publiceren, te gebruiken en/of te wijzigen. U erkent dat de user-generated content door derden verveelvoudigd, gepubliceerd en/of gewijzigd mag worden. Dit geldt niet voor user-generated content die in privéberichten of in andere privécommunicatie staat.

Let erop dat eventuele user-generated content geen persoonlijke informatie bevat, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw adres of uw telefoonnummer. Wanneer u een gebruikersnaam of bijnaam voor uw Mii-personages kiest, let er dan vooral op dat u niet uw eigen naam gebruikt. Denk eraan dat andere gebruikers uw gebruikersnaam en de bijnaam van uw Mii-personage kunnen zien, bijvoorbeeld als er online spellen worden gespeeld of als er via de Nintendo 3DS-diensten met andere gebruikers wordt gecommuniceerd.

Let erop dat de user-generated content die u via een Nintendo 3DS-dienst uploadt, bekendmaakt, verstuurt of anderszins beschikbaar maakt, geen inbreuk maakt op de rechten van anderen, zoals auteursrechten, portretrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele-eigendomsrechten. Indien u foto’s, afbeeldingen of video’s plaatst, verzendt of anderszins beschikbaar maakt waarop andere mensen staan, dan dient u vooraf hun toestemming te vragen.

1.5. Vrijwaring

U stemt ermee in Nintendo, haar gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen eventuele schade, aansprakelijkheid of vordering (waaronder redelijke kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Nintendo 3DS-diensten, vooral met eventuele user-generated content, waaronder (zonder daartoe beperkt te zijn) foto’s of ander materiaal dat u uploadt, mits u nalatig of opzettelijk handelt.

1.6. Upgrades en wijzigingen

Nintendo kan van tijd tot tijd de via de Nintendo 3DS-diensten gedistribueerde software upgraden (een patch uitbrengen) ten behoeve van de gebruikers van de Nintendo 3DS-diensten of ter bescherming van de intellectuele eigendom van Nintendo.

BELANGRIJK: Uw Nintendo 3DS-systeem en software zijn niet ontworpen voor gebruik in combinatie met een bestaande of toekomstige ongeoorloofde technische wijziging van de hardware of software of het gebruik van een ongeoorloofd apparaat in samenhang met uw Nintendo 3DS-systeem. Nadat het Nintendo 3DS-systeem of de software is geüpdatet, kunnen eventuele bestaande of toekomstige ongeoorloofde technische wijzigingen in de hardware of software van uw Nintendo 3DS-systeem of het gebruik van een ongeoorloofd apparaat in combinatie met uw Nintendo 3DS-systeem ertoe leiden dat uw Nintendo 3DS-systeem permanent onbespeelbaar wordt. Content die voortvloeit uit de ongeoorloofde technische wijziging van de hardware of software van uw Nintendo 3DS-systeem kan worden verwijderd.

Nintendo kan uw Nintendo 3DS-systeem ook automatisch updaten met het oog op de veiligheid en juiste werking van uw Nintendo 3DS-systeem, met name wanneer er door ongeoorloofde wijzigingen gecreëerde bestanden zijn geïnstalleerd die spellen kunnen aantasten en schade aan uw systeem kunnen toebrengen.

Het is Nintendo ook toegestaan de specificaties te updaten of te wijzigen of de Nintendo 3DS-diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen ten behoeve van de gebruikers van de Nintendo 3DS-diensten.

1.7. Derden-dienstverleners

Nintendo kan derden toestaan diensten en/of materiaal voor de Nintendo 3DS-diensten te leveren, met inbegrip van winkeldienstproducten.

1.8. Intellectuele eigendom

Nintendo bezit alle rechten, eigendomsrechten en belangen (met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten) met betrekking tot de Nintendo 3DS-diensten en de intellectuele eigendom van Nintendo, of heeft het recht deze te gebruiken en in sublicentie te geven. Naast de in artikel 1.3. vermelde licentie verlenen wij u geen enkel recht, eigendomsrecht of belang met betrekking tot de Nintendo 3DS-diensten of de intellectuele eigendom van Nintendo. Nintendo behoudt zich alle rechten op de Nintendo 3DS-diensten en de intellectuele eigendom van Nintendo voor.

1.9. Nintendo 3DS-Gedragscode

Uw gebruik van de Nintendo 3DS-diensten houdt in dat u zich volledig houdt aan deze Nintendo 3DS-Gedragscode, die de regels uiteenzet die u dient te volgen om van de Nintendo 3DS-diensten gebruik te mogen maken. Deze regels zijn ontworpen om een vriendelijke en veilige omgeving te bieden voor de Nintendo 3DS-diensten.

De Nintendo 3DS-Gedragscode verbiedt elk schadelijk, onwettig en anderszins aanstootgevend gedrag, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn:

1.10. Functionaliteit voor ouderlijk toezicht

Het Nintendo 3DS-systeem en de Nintendo 3DS-diensten bieden gebruikers toegang tot netwerkcontent, user-generated content en eventuele andere content die niet geschikt is voor minderjarigen. Nintendo biedt de mogelijkheid om de toegang tot bepaalde opties in het Nintendo 3DS-systeem en de Nintendo 3DS-diensten te beperken via de functionaliteit voor ouderlijk toezicht. Indien uw Nintendo 3DS-systeem door anderen dan uzelf wordt gebruikt, met name door minderjarigen, raden wij u zeker aan gebruik te maken van de functionaliteit voor ouderlijk toezicht om de toegang tot bepaalde Nintendo 3DS-diensten en content die u niet geschikt acht voor minderjarigen te beperken.

1.11. Overdracht, afloop en beëindiging van de Overeenkomst

1.12. Nintendo’s aansprakelijkheid jegens u

Nintendo is aansprakelijk conform de wet (a) voor schade die ontstaat als gevolg van dood of schade aan lichaam en/of gezondheid; (b) in geval van opzet; (c) in geval van grove nalatigheid; en/of (d) indien Nintendo niet voldoet aan vereisten inzake productaansprakelijkheid. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan Nintendo slechts aansprakelijk zijn voor lichte nalatigheid in geval van een schending van een “wezenlijke” contractuele verplichting ingevolgde deze Overeenkomst. “Wezenlijke” verplichtingen zijn in dit kader verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de nakoming van de Overeenkomst; indien deze worden geschonden, zou het doel van de Overeenkomst en de nakoming waarop u in het algemeen kunt vertrouwen in gevaar worden gebracht. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de kenmerkende en voorzienbare schade; in andere gevallen is Nintendo niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid.

1.13. Wijzigingen in deze Overeenkomst

Er is altijd een actuele versie van deze Overeenkomst beschikbaar op de website van Nintendo. Nintendo is gerechtigd de voorwaarden van deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen voor zover dit noodzakelijk of nuttig is ter verbetering van de dienst of om deze aan te passen om wijzigingen in de technische of wettelijke vereisten weer te geven. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen wij u informeren door middel van een speciale mededeling. Indien u binnen 4 weken na deze mededeling geen bezwaar maakt tegen deze wijzigingen, worden de wijzigingen geacht te zijn aanvaard (de speciale mededeling zal u daarover informeren). Indien u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, behoudt Nintendo zich het recht voor deze Overeenkomst of een deel daarvan te beëindigen met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn en dient u zich nogmaals te registreren indien u onder de nieuwe voorwaarden gebruik wenst te blijven maken van de Nintendo 3DS-diensten.

1.14. Niet-overdraagbaarheid

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw Nintendo 3DS-systeem en de Nintendo 3DS-diensten door uw vrienden, uw gezin en eventuele andere derden. Het is u niet toegestaan deze Overeenkomst aan een derde te cederen, over te dragen, in sublicentie te geven of anderszins van de hand te doen. Indien een derde echter ongeoorloofd gebruik maakt van uw Nintendo 3DS-systeem en/of zich ongeoorloofd toegang verschaft tot de Nintendo 3DS-diensten via uw Nintendo 3DS-systeem, dan aanvaardt u volledige verantwoordelijkheid voor dergelijk gebruik en/of dergelijke toegang.

1.15. Uitleg van de Overeenkomst

Indien een gedeelte van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, zal dat gedeelte van de Overeenkomst niet langer van toepassing zijn. U stemt ermee in dat het ongeldige gedeelte wordt geacht uit de Overeenkomst te zijn verwijderd, maar dat alle overige gedeeltes van de Overeenkomst van kracht blijven. U stemt er tevens mee in dat wij het ongeldige gedeelte mogen vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling weergeeft of die deze het dichtst benadert.

1.16. Toepasselijk recht

U stemt ermee in dat deze Overeenkomst en eventuele vorderingen die u ingevolge de Overeenkomst heeft, worden beheerst door Nederlands recht, zonder verwijzing naar de beginselen van het conflictenrecht.

2. Specifieke applicaties en communicatiemethoden

Met de Nintendo 3DS-diensten wordt u een grote verscheidenheid van applicaties geboden, waardoor uw Nintendo 3DS-systeem met behulp van draadloze internetcommunicatie, lokale draadloze communicatie en StreetPass kan communiceren.

In dit artikel 2. worden de belangrijkste applicaties en communicatiemethoden van het Nintendo 3DS-systeem beschreven. Nintendo zal u middels een herziening van deze Overeenkomst op de hoogte stellen van andere, nieuwe applicaties waarvan u kennis dient te hebben en waarvoor uw toestemming is vereist.

Met het Nintendo 3DS-systeem kunt u door middel van de draadloosschakelaar op uw Nintendo 3DS-systeem alle Nintendo 3DS-diensten uitschakelen.

2.1. Winkeldienst

2.1.1. Winkelaccount

De winkeldienst is niet in alle landen beschikbaar. Mits de winkeldienst in uw land beschikbaar is, kunt u op uw Nintendo 3DS-systeem een winkelaccount aanmaken. Voor ieder Nintendo 3DS-systeem kan slechts één winkelaccount worden aangemaakt. Een winkelaccount is persoonlijk en gekoppeld aan uw Nintendo 3DS-systeem. Het is niet toegestaan uw winkelaccount en de daarbij behorende winkeldienstproducten te verkopen of anderszins aan een derde of aan een ander door u of een derde in eigendom gehouden Nintendo 3DS-systeem over te dragen. Niettegenstaande het voorgaande kan Nintendo u naar eigen inzicht toestaan bepaalde winkeldienstproducten van uw Nintendo 3DS-systeem naar een ander door u gehouden Nintendo 3DS-systeem over te zetten (zie artikel 2.8. hierna).

U bent zelf verantwoordelijk voor het toezicht op uw winkelaccount en voor het instellen van het juiste ouderlijk toezicht of andere maatregelen die de toegang tot uw winkelaccount beperken.

2.1.2. Winkeldienstproducten kopen

Met de winkeldienst kunt u het naar uw winkelaccount overgedragen tegoed aanwenden om winkeldienstproducten aan te schaffen. Het tegoed is niet restitueerbaar en kan niet voor contanten of krediet worden ingewisseld. Het tegoed kan uitsluitend worden aangewend om via de winkeldienst winkeldienstproducten aan te schaffen. Nintendo kan het maximale bedrag aan tegoed dat u naar uw winkelaccount kunt overdragen naar eigen inzicht beperken.

Het tegoed is voor persoonlijk gebruik en is aan uw winkelaccount gekoppeld. Als het tegoed eenmaal op uw winkelaccount is bijgeschreven, kunt u het niet meer terugboeken of aan een derde of een ander platform overdragen (bijv. een ander platform van Nintendo, zoals het Wii-systeem of het Nintendo DSi-systeem) of gebruiken om content op een ander platform van Nintendo te kopen. Daarnaast kunt u het tegoed van uw winkelaccount niet overdragen naar een andere winkelaccount die niet door uzelf wordt aangehouden. Niettegenstaande het voorgaande kan Nintendo u naar eigen inzicht toestaan het op een winkelaccount van uw Nintendo 3DS-systeem bijgeschreven tegoed naar een ander door u gehouden Nintendo 3DS-systeem over te zetten (zie artikel 2.8. hierna).

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het tegoed op uw winkelaccount door uzelf of iemand anders.

2.1.3. Tegoed op uw winkelaccount zetten

U kunt op twee manieren tegoed op uw winkelaccount zetten: met een creditcard of door in een winkel een tegoedkaart te kopen.

U kunt het op uw winkelaccount bijgeschreven tegoed te allen tijde in uw accountgeschiedenis bekijken. Het tegoed wordt getoond in de valuta die hoort bij de landeninstellingen die u voor het Nintendo 3DS-systeem hebt geselecteerd. NB: wanneer u de landeninstellingen wijzigt naar een land met andere valuta (bijv. wanneer u de landeninstellingen wijzigt van Duitsland naar het Verenigd Koninkrijk), dan wordt het op uw winkelaccount bijgeschreven tegoed voor de eerste landeninstellingen geblokkeerd en kunt u het tegoed dat onder de eerste landeninstellingen is bijgeschreven niet meer bij de gewijzigde landeninstellingen gebruiken. Wanneer u de nieuwe landeninstellingen weer terugzet naar de eerdere landeninstellingen, dan kunt u het tegoed wel weer gebruiken.

2.1.4. Kosten creditcard en accountgeschiedenis

Steeds wanneer u online met uw creditcard tegoed op uw winkelaccount zet, ontvangt u een ontvangstbewijs waarin uw transactie wordt bevestigd. Dit ontvangstbewijs wordt in uw accountgeschiedenis opgenomen. Ook wanneer u het tegoed aanwendt om winkeldienstproducten te kopen, wordt de transactie in uw accountgeschiedenis getoond. Uw accountgeschiedenis is via uw winkelaccount toegankelijk.

2.1.5. Producten van de winkeldienst downloaden

Nadat u een artikel uit het aanbod van winkeldienstproducten hebt besteld, wordt het voor de download van dat winkeldienstproduct gevraagde bedrag van uw winkelaccount afgeschreven. Zodra u de bestelprocedure voor een te downloaden winkeldienstproduct hebt voltooid, kunt u die transactie niet meer annuleren en wordt het winkeldienstproduct op uw Nintendo 3DS-systeem aan u beschikbaar gesteld. Indien het tegoed onvoldoende is om de transactie te voltooien, zal Nintendo de door u geplaatste bestelling(en) niet accepteren.

Door via de winkeldienst met gebruikmaking van uw winkelaccount een bestelling te plaatsen of door een derde toe te staan een dergelijke bestelling te plaatsen, (i) machtigt u Nintendo de prijs van de winkeldienstproducten van uw winkelaccount af te schrijven en (ii) stemt u in met deze voorwaarden.

De genoemde prijzen voor de in de winkeldienst beschikbare producten luiden in de valuta die hoort bij de landeninstellingen die u voor het Nintendo 3DS-systeem hebt gekozen en zijn inclusief alle toepasselijke belastingen.

2.1.6. Beëindiging van uw winkelaccount

U kunt uw winkelaccount beëindigen door deze van het Nintendo 3DS-systeem te verwijderen in de instellingen voor de winkelaccount. Wanneer u uw winkelaccount beëindigt, verspeelt u automatisch het recht op het niet-gebruikte tegoed op uw winkelaccount, dat eigendom wordt van Nintendo, en hebt u geen recht op teruggave van het niet-gebruikte tegoed.

Niettegenstaande artikel 1.11. in deze Overeenkomst zijn wij, indien met betrekking tot (het gebruik van) het op uw winkelaccount aanwezige tegoed frauduleuze of onrechtmatige activiteiten plaatsvinden, gerechtigd uw toegang tot (een deel van) de Nintendo 3DS-diensten te beëindigen, op te schorten of anderszins te beperken, waarop uw recht op het gebruik van de winkeldienst, met inbegrip van het op uw winkelaccount aanwezige tegoed, onmiddellijk ophoudt te bestaan. In dat geval bent u niet gerechtigd tot teruggave van het eventueel niet-gebruikte tegoed dat op uw winkelaccount is bijgeschreven.

2.1.7. Wijzigingen in de winkeldienst

Nintendo kan de winkeldienst aanpassen (in het bijzonder wanneer zulks noodzakelijk of dienstig is voor de verbetering van de winkeldienst of voor de aanpassing daarvan wegens wijzigingen in technische of wettelijke vereisten) of beëindigen en/of stoppen met de levering van alle of een aantal van de op de winkeldienst aangeboden winkeldienstproducten. Indien wij de winkeldienst beëindigen, zullen wij u daarvan binnen een redelijke termijn vooraf op de hoogte stellen.

2.1.8 Recht op ontbinding

2.1.8.1 Aanwijzingen in verband met recht op ontbinding

============================

Recht op ontbinding

U hebt het recht de Overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden zonder opgave van redenen.

De ontbindingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.

Om het ontbindingsrecht uit te oefenen moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om de Overeenkomst te ontbinden (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, telefoon: +31 909 0490444, fax: +49 69 667747 95412, e-mail: contact@nintendo.nl). U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de deadline voor ontbinding na te leven volstaat het uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

Gevolgen van ontbinding

Indien u de Overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de Overeenkomst te ontbinden. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

============================

Het ontbindingsrecht bestaat niet ten aanzien van overeenkomsten met betrekking tot:

- de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als we zijn begonnen met de uitvoering met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en u hebt erkend dat u daarmee uw ontbindingsrecht verliest;

- dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en u hebt erkend dat u daarmee uw ontbindingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig door ons is uitgevoerd.

2.1.8.2 Modelformulier voor ontbinding

(Als u de Overeenkomst wilt ontbinden, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Naar Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, fax: +49 69 667747 95412, e-mail: contact@nintendo.nl

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) ontbind/ontbinden (*):

- Besteld op (*)/ontvangen op (*):

- Naam/namen consument(en):

- Adres consument(en):

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

- Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

2.2. SpotPass

SpotPass kan bepaalde netwerkcontent naar uw Nintendo 3DS-systeem sturen, zoals

(i) systeemupdates;

(ii) belangrijke berichten van Nintendo met betrekking tot het Nintendo 3DS-systeem of uw gebruik van het Nintendo 3DS-systeem, zoals oplossingen voor technische problemen, etc. Dergelijke berichten zijn een integraal onderdeel van de werking van het Nintendo 3DS-systeem en de Nintendo 3DS-diensten;

(iii) (updates van) gegevens van het beperkingssysteem voor user-generated content; en

(iv) gratis applicaties, zoals gratis spellen, tenzij u in de systeeminstellingen hebt aangegeven dat u dit niet wilt.

BELANGRIJK: Wees u ervan bewust dat SpotPass gebruik maakt van een internetverbinding en automatisch verbinding maakt met het internet zonder dat u daarvan een melding ontvangt. Deze verbinding wordt in de actieve stand of de slaapstand automatisch tot stand gebracht. Aan een internetverbinding kunnen kosten zijn verbonden, waarvan het exacte bedrag afhankelijk is van de vraag of u bij uw internetprovider een vast tarief betaalt of een rekening krijgt voor de kosten per minuut of per megabyte. Om te voorkomen dat u met kosten wordt geconfronteerd, dient u met behulp van de draadloosschakelaar op uw Nintendo 3DS alle draadloze communicatie uit te schakelen.

U kunt er tevens voor kiezen om via SpotPass commerciële informatie te ontvangen, waaronder marketing- en reclameberichten over producten van Nintendo of derden en over marketingapplicaties en commerciële applicaties, waaronder demoversies van spellen, trailers, etc. U ontvangt dergelijke commerciële informatie uitsluitend indien u deze optie hebt aangevinkt.

2.3. StreetPass

Met StreetPass kan uw Nintendo 3DS-systeem willekeurig een ander Nintendo 3DS-systeem of een StreetPass-relaisstation selecteren en automatisch netwerkcontent en user-generated content naar een ander Nintendo 3DS-systeem of StreetPass-relaisstation sturen, daarvan ontvangen en daarmee uitwisselen, zonder dat u daarvoor iets hoeft te doen en zonder dat u daarvan een melding ontvangt. Deze informatie omvat onder meer informatie die met uw Mii-personage verbonden is.

Voor het gebruik van StreetPass zijn geen vergoedingen of kosten voor de verbinding verschuldigd.

De communicatie via StreetPass vindt plaats als uw Nintendo 3DS-systeem in de actieve stand of de slaapstand staat. In het algemeen geldt dat aangezien StreetPass standaard is uitgeschakeld, StreetPass uitsluitend verbinding maakt wanneer u de respectieve instellingen daarvoor kiest.

NB: zelfs wanneer u ervoor kiest StreetPass niet in te schakelen, kan uw Nintendo 3DS-systeem de van een ander Nintendo 3DS-systeem of van een StreetPass-relaisstation ontvangen netwerkcontent of user-generated content overdragen, verzenden of op andere wijze naar een ander Nintendo 3DS-systeem van andere gebruikers of naar een StreetPass-relaisstation doorsturen. In dat geval worden uitsluitend de netwerkcontent en de user-generated content van andere gebruikers via uw Nintendo 3DS-systeem overgedragen; de op uw Nintendo 3DS-systeem opgeslagen gegevens over u en andere spelers op uw Nintendo 3DS-systeem worden niet doorgegeven of verzonden.

2.4. Vriendenfunctionaliteit

In het kader van de vriendenfunctionaliteit bevat uw Nintendo 3DS-systeem een “adresboek” en een “vriendaanwezigheidsfunctie”. Het “adresboek” is een speciale applicatie waarmee u vriendcodes kunt invoeren, visitekaartjes kunt versturen om vrienden te worden met andere gebruikers van een Nintendo 3DS-systeem, kunt kijken of uw vrienden online zijn en met uw vrienden kunt communiceren. Deze laatste optie omvat onder meer de mogelijkheid om met uw vrienden berichten en andere informatie uit te wisselen. Met de “vriendaanwezigheidsfunctie” kunnen al uw vrienden uw online status, informatie over aanwezigheid en gegevens over uw speelgeschiedenis zien (zoals informatie over wanneer u online bent, de naam en het icoontje van uw favoriete applicatie, de naam en het icoontje van de dan gespeelde applicatie, het huidige level, de huidige locatie in het spel, de speeltijd, het laatste uitlogtijdstip, het tijdstip waarop u nieuwe opmerkingen met uw vrienden deelt, etc.), evenals gegevens die betrekking hebben op uw eigen Mii-personage. Daarnaast kunt u de online status, informatie over aanwezigheid en gegevens over de speelgeschiedenis van uw vrienden bekijken.

Indien u niet wilt dat uw vrienden uw online status, informatie over aanwezigheid en speelgeschiedenis kunnen bekijken, dan kunt u deze optie uitschakelen.

2.5. Applicaties die gebruik maken van Mii-personages

In verschillende Mii-compatibele spellen en applicaties kunt u Mii-personages naar andere Nintendo 3DS-systemen verzenden en Mii-personages van andere Nintendo 3DS-systemen ontvangen. Wanneer u uw Mii-personage toestaat naar een ander Nintendo 3DS-systeem te “reizen”, wordt het Mii-personage naar de gebruiker van het andere Nintendo 3DS-systeem verzonden. U kunt ervoor kiezen bepaalde informatie aan het door u aangemaakte Mii-personage toe te voegen, zoals de naam van het (eigen) Mii-personage, de informatie met betrekking tot het uiterlijk van het Mii-personage, bijvoorbeeld de vorm van het lichaam en de kleur, de naam van een recent gespeeld spel, etc. Deze informatie is tevens zichtbaar voor de andere gebruiker die uw Mii-personage ontvangt.

Bij sommige applicaties kunt u handmatig Mii-personages naar een ander Nintendo 3DS-systeem verzenden.

In andere applicaties vindt, wanneer u de respectieve instellingen hebt gewijzigd, de verzending en uitwisseling van uw Mii-personages automatisch plaats via StreetPass zonder dat u daarvan een melding ontvangt.

Net zoals bij andere user-generated content die via een Nintendo 3DS-dienst wordt verzonden (zie artikel 1.4. hiervoor), geldt dat indien uw Mii-personage naar andere gebruikers “reist”, deze andere gebruikers het Mii-personage kunnen kopiëren, wijzigen en/of aanpassen en deze met andere gebruikers van een Nintendo 3DS-systeem over de hele wereld kunnen delen (met inbegrip van de daarbij behorende informatie). Wanneer u een Mii-personage aanmaakt, kunt u kiezen of u toestaat dat ontvangers van uw Mii-personage deze kopiëren en of u toestaat dat uw Mii-personage via StreetPass “reist”.

2.6. Berichtenapplicatie

Met de berichtenapplicatie van het Nintendo 3DS-systeem kunt u user-generated content, met inbegrip van handgeschreven berichten, foto’s en audiogegevens, zoals stemopnames, naar uw vrienden versturen en van uw vrienden user-generated content ontvangen. NB: indien u voor de respectieve instellingen kiest, kan de user-generated content die u met uw vrienden deelt verder worden gedeeld met andere gebruikers, bijvoorbeeld via StreetPass.

2.7. Nintendo Zone

Het Nintendo 3DS-systeem geeft een melding wanneer u dichtbij een Nintendo Zone bent. U kunt ervoor kiezen toegang te verkrijgen tot de Nintendo Zone, waar Nintendo en/of haar geselecteerde partners commerciële of niet-commerciële informatie op uw Nintendo 3DS-systeem kunnen weergeven. Nintendo zal u geen ongevraagde commerciële berichten sturen.

2.8. Gegevensoverdracht

“Gegevensoverdracht” is een applicatie waarmee u door middel van internetcommunicatie of lokale draadloze communicatie bepaalde gegevens en content (i) van het ene Nintendo 3DS-systeem naar het andere kunt overbrengen of (ii) van een Nintendo DSi-systeem naar een Nintendo 3DS-systeem.

Wanneer u van de gegevensoverdracht gebruik maakt, is het u slechts toegestaan gegevens tussen door uzelf gehouden systemen uit te wisselen; u mag geen gegevens tussen een door uzelf gehouden systeem en een door een derde gehouden systeem uitwisselen.

NB: u kunt uitsluitend gegevens overdragen die als overdraagbaar door Nintendo zijn aangemerkt. Voor zover de gegevens door Nintendo als overdraagbaar zijn aangemerkt, kunt u met behulp van lokale draadloze communicatie bepaalde opslaggegevens voor ingebouwde applicaties, foto’s en audiogegevens, systeeminstellingen (zoals de instellingen voor uw draadloze internetcommunicatie, vriendcodes) en bepaalde door ingebouwde applicaties gecreëerde aanvullende gegevens overdragen.

Niettegenstaande het tegenovergestelde bepaald in de overeenkomst betreffende de Nintendo DSi-internetdiensten en voor zover Nintendo dit als overdraagbaar heeft aangemerkt, kan Nintendo u toestaan om software die u hebt gedownload in de Nintendo DSi Shop op uw Nintendo DSi-systeem over te dragen naar een door u gehouden Nintendo 3DS-systeem.

Niettegenstaande artikel 2.1.1. hiervoor en voor zover Nintendo dit als overdraagbaar heeft aangemerkt, kan Nintendo u toestaan software die u van de winkeldienst naar uw Nintendo 3DS-systeem hebt gedownload over te dragen naar een ander door u gehouden Nintendo 3DS-systeem.

Niettegenstaande artikel 2.1.2. hiervoor en voor zover Nintendo dit als overdraagbaar heeft aangemerkt, kan Nintendo u naar eigen inzicht toestaan het op een winkelaccount bijgeschreven tegoed op uw Nintendo 3DS-systeem over te dragen naar een ander door u gehouden Nintendo 3DS-systeem.

3. Privacybeleid

Nintendo respecteert het recht op privacy van de gebruikers en erkent dat het van belang is hun persoonlijke gegevens te beschermen. Het privacybeleid is door ons ontwikkeld om u informatie te verschaffen met betrekking tot de privacy, beveiliging, verzameling en het gebruik van informatie die u via de Nintendo 3DS-diensten verzendt.

Wanneer u voor AKKOORD kiest om de voorwaarden in deze Overeenkomst te accepteren, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid verzamelen, verwerken en gebruiken en geeft u uw toestemming daarvoor. Dit omvat tevens gegevens die in het verleden op rechtmatige wijze zijn verkregen teneinde de door u gevraagde dienst te leveren.

Wanneer u uw kinderen toestaat de Nintendo 3DS-diensten te gebruiken, stemt u er door voor AKKOORD te kiezen mee in dat de persoonlijke gegevens van uw kinderen in overeenstemming met dit privacybeleid worden verzameld, verwerkt en gebruikt en geeft u uw toestemming daarvoor.

U stemt er in het bijzonder mee in dat:

3.1. VOOR OUDERS: DE PRIVACY VAN UW KINDEREN BESCHERMEN

We raden u ten zeerste aan om, voordat u uw kinderen toestaat van de Nintendo 3DS-diensten gebruik te maken, hun bij te brengen hoe belangrijk het is dat zij geen persoonlijke informatie over zichzelf delen met andere Nintendo 3DS-gebruikers die zij niet persoonlijk kennen. Daarbij raden wij u in het bijzonder aan om uw kinderen te vertellen dat zij geen persoonlijke informatie moeten gebruiken voor bijnamen in spellen, gebruikersnamen in chatrooms of andere applicaties die van de Nintendo 3DS-diensten gebruik maken.

U dient zelf de Nintendo 3DS-diensten voor uw kinderen in te stellen en te allen tijde toe te zien op het gebruik door uw kinderen van deze diensten. Indien u op enig moment het gebruik door uw kinderen van de Nintendo 3DS-diensten wenst te staken, kunt u de functionaliteit voor ouderlijk toezicht gebruiken.

3.2. Verzamelde informatie en het gebruik daarvan

3.2.1. Welke informatie verzamelen wij?

In het kader van de Nintendo 3DS-diensten kunnen wij het volgende verzamelen:

- uw naam (voor- en achternaam),

- uw adres,

- uw e-mailadres,

- uw geboortedatum,

- uw geslacht,

- het MAC-adres dat aan uw Nintendo 3DS-systeem is toegekend,

- het IP-adres dat automatisch door uw internetprovider aan uw Nintendo 3DS-systeem wordt toegekend wanneer uw Nintendo 3DS-systeem verbinding maakt met het internet,

- het serienummer dat aan uw Nintendo 3DS-systeem is toegekend,

- vriendcodes,

- de ID van de winkelaccount,

- informatie over de wijze waarop uw Nintendo 3DS-systeem en de Nintendo 3DS-diensten worden gebruikt, zoals de speelgeschiedenis, informatie over online aanwezigheid en gegevens over de speelgeschiedenis (zoals de gespeelde softwaretitels, het tijdstip waarop het spel werd gestart en de speeltijd, informatie over de tijdstippen waarop het Nintendo 3DS-systeem online was, de naam en het icoontje van de favoriete applicatie, de naam, het icoontje en informatie over de dan gespeelde applicatie, met inbegrip van de spelersnaam, het huidige level, de huidige locatie in het spel, het laatste uitlogtijdstip, het tijdstip waarop nieuwe opmerkingen met vrienden worden gedeeld), evenals informatie die u verzendt wanneer u aan onderzoeken deelneemt,

- informatie over configuraties van het Nintendo 3DS-systeem en systeeminstellingen van het Nintendo 3DS-systeem (met inbegrip van landeninstellingen, taalinstellingen, instellingen voor ouderlijk toezicht en internetinstellingen),

- informatie met betrekking tot de aan vrienden verzonden berichten (met inbegrip van vriendcodes, bijnamen, datum, aantal pagina’s en technische informatie betreffende bijlagen), en

- informatie over de wijze waarop u van de winkeldienst gebruik maakt, met inbegrip van uw aankoopgeschiedenis, informatie over de door u bekeken winkeldienstproducten, de software die u op uw verlanglijstje hebt gezet, de door u gedane aanbevelingen en spelbeoordelingen, de spelcode van over te dragen applicaties en het op uw winkelaccount bijgeschreven tegoed; indien u voor de winkeldienst gebruik maakt van een creditcard, zullen we het nummer van uw creditcard overeenkomstig de door de uitgever van de creditcard uitgevaardigde voorschriften opslaan.

3.2.2. Hoe gebruiken wij de informatie?

De door ons verzamelde informatie wordt voornamelijk gebruikt om de Nintendo 3DS-diensten te leveren.

Bovendien kunnen we de informatie over de wijze waarop u van het Nintendo 3DS-systeem en de Nintendo 3DS-diensten gebruik maakt (zoals uw speel- en aankoopgeschiedenis) voor commerciële analyse-, marketing- en marktonderzoeksdoeleinden gebruiken, zodat we onze producten en diensten kunnen optimaliseren en onze producten, diensten en de in de winkeldienst getoonde reclame-uitingen en aanbiedingen op uw behoeften kunnen afstemmen.

Voorts stemt u ermee in, voor zover u hebt aangegeven commerciële informatie zoals marketingberichten of commerciële applicaties zoals demoversies of trailers via de Nintendo 3DS-diensten te willen ontvangen, dat wij de informatie kunnen gebruiken om de commerciële informatie op uw behoeften af te stemmen. NB: u ontvangt dergelijke commerciële informatie uitsluitend indien u daarvoor toestemming geeft.

Indien u niet wilt dat uw vrienden informatie over uw aanwezigheid of speelgeschiedenis kunnen bekijken, dan kunt u deze optie uitschakelen.

3.2.3. Webbakens en cookies

Bepaalde online applicaties van het Nintendo 3DS-systeem kunnen gebruik maken van gangbare internettechnologie genaamd “webbakens” (ook wel “web bugs”, “action tags,” “pixel trackers” of “clear GIFs”), kleine grafische afbeeldingen die op een webpagina, een web-based document of in een e-mailbericht worden geplaatst en zijn bedoeld om bepaalde informatie te verzamelen en de activiteit van de gebruiker te controleren. We kunnen de webbakens gebruiken om informatie te verzamelen, zoals het IP-adres, MAC-adres, URL van de pagina waar de gebruiker vandaan komt en het tijdstip waarop het webbaken wordt geactiveerd (zoals wanneer u de pagina, advertentie of e-mail met het webbaken bekijkt). We kunnen deze via de webbakens verzamelde informatie onder meer gebruiken om te bepalen hoe de applicaties van het Nintendo 3DS-systeem kunnen worden verbeterd door te bekijken welke gebieden, opties en producten het populairst zijn en daarmee de Nintendo 3DS-diensten te personaliseren.

Bepaalde online applicaties van het Nintendo 3DS-systeem kunnen gebruik maken van cookies, kleine tekstbestanden die op uw Nintendo 3DS-systeem worden gezet. Met deze bestanden wordt uw Nintendo 3DS-systeem herkend en worden gegevens over uw bezoek vastgelegd, zodat wanneer u naar een bepaalde applicatie terugkeert, deze applicatie uw Nintendo 3DS-systeem herkent en uw bezoek kan personaliseren. Cookies kunnen aan uw transactiegeschiedenis, online spellen of aan andere informatie worden gekoppeld. We kunnen de door cookies (evenals andere hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld logbestanden en webbakens) verzamelde informatie gebruiken om te bepalen hoe de applicaties van het Nintendo 3DS-systeem kunnen worden verbeterd door te bekijken welke gebieden, opties en producten het populairst zijn en daarmee de Nintendo 3DS-diensten te personaliseren, op basis van de gedownloade producten aanbevelingen te doen en de door u gevraagde transacties te voltooien.

3.3. Uw Club Nintendo-account koppelen

Indien u geregistreerd bent als Club Nintendo-lid, kunt u uw Nintendo 3DS-systeem aan uw Club Nintendo-account koppelen. Club Nintendo is niet in alle landen beschikbaar. Ga naar de websites van Club Nintendo voor meer informatie. Wanneer u de accounts aan elkaar koppelt, is het privacybeleid van Club Nintendo (dat op de website van Nintendo kan worden geraadpleegd) van toepassing.

Wanneer u uw Nintendo 3DS-systeem aan uw Club Nintendo-account koppelt, wordt alle met betrekking tot uw Club Nintendo-account opgeslagen informatie gekoppeld aan de informatie die met betrekking tot uw Nintendo 3DS-systeem is opgeslagen.

3.4. Communicatie van gebruikers

Wanneer u een e-mail of andere communicatie naar Nintendo stuurt, kunnen we deze communicaties bewaren om uw verzoeken om inlichtingen te verwerken en op uw vragen in te gaan.

3.5. User-generated content

Bij enkele van de Nintendo 3DS-diensten kan het toegestaan zijn bijnamen te gebruiken, een gebruikers-ID aan te maken en met andere spelers te communiceren. We raden u ten zeerste af voor dergelijke diensten of communicatie uw eigen naam of enige andere informatie over uzelf (zoals uw adres, e-mailadres of telefoonnummer) of een derde te gebruiken. De openbaar gemaakte informatie kan voor derden zichtbaar zijn; zie tevens artikel 1.4. hiervoor.

3.6. Informatie op uw Nintendo 3DS-systeem

Op uw Nintendo 3DS-systeem kan bepaalde informatie over u worden opgeslagen. Voor uw eigen veiligheid dient u voordat u uw Nintendo 3DS-systeem verkoopt of anderszins overdraagt alle informatie over de winkelaccount te verwijderen en uw Nintendo 3DS-systeem in de instellingen van uw Nintendo 3DS-systeem te formatteren, zodat alle informatie die tijdens het gebruik door u van dit Nintendo 3DS-systeem is opgeslagen, wordt verwijderd.

3.7. Commerciële informatie ontvangen

Indien u ermee instemt commerciële informatie te ontvangen, zoals marketing- of advertentieberichten en commerciële applicaties zoals demoversies en trailers, ontvangt u deze commerciële informatie over producten van Nintendo of derden. Om aan te geven dat u hiermee instemt, kunt u aanvinken dat u dergelijke commerciële informatie wenst te ontvangen wanneer u dit wordt gevraagd wanneer uw Nintendo 3DS-systeem voor het eerst opstart of op enig ander moment daarna.

U kunt uw toestemming om commerciële informatie te ontvangen op ieder moment intrekken.

3.8. Wie heeft toegang tot uw informatie?

We kunnen uw informatie delen met het in Kyoto (Japan) gevestigde Nintendo Co., Ltd. en het in Redmond (Verenigde Staten) gevestigde Nintendo of America Inc., en uw informatie kan op de servers van Nintendo Co., Ltd. en/of Nintendo of America Inc. worden opgeslagen. Deze ondernemingen zullen uw informatie voor de doeleinden van dit privacybeleid gebruiken. We zullen daarbij alle noodzakelijke stappen nemen om te garanderen dat uw privacy wordt beschermd.

Nintendo of America Inc. leeft de “Safe Harbour Principles” na, die voorzien in een behoorlijke mate van gegevensbescherming, dat wil zeggen: een niveau dat vergelijkbaar is met het niveau ingevolge de gegevensbeschermingswetten in de Europese Gemeenschap, respectievelijk binnen de Europese Economische Ruimte.

Wees u ervan bewust dat het niveau van gegevensbescherming ingevolge Japans recht en met betrekking tot de door Nintendo Co., Ltd. opgeslagen en verwerkte gegevens lager ligt dan het niveau dat in de Europese Gemeenschap, respectievelijk de Europese Economische Ruimte, wordt gehanteerd.

Voorts kunnen wij gebruik maken van derden-gegevensverwerkers die in het belang van Nintendo handelen, die uw informatie voor de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden in strikte naleving van dit privacybeleid beheren en verwerken.

3.9. Uw informatie verwijderen

Indien u niet wilt dat we de informatie zoals vermeld in dit privacybeleid gebruiken, kunt u uw toestemming voor het gebruik van de gegevens op ieder moment intrekken door Nintendo een e-mail te sturen. De contactgegevens van de lokale klantenservice van Nintendo kunt u vinden op http://contact.nintendo.eu. Op verzoek zullen we uw gegevens verwijderen. Door de verwijdering van de gegevens kan deze Overeenkomst worden beëindigd en kunt u wellicht niet langer van de Nintendo 3DS-diensten gebruik maken.

3.10. Contact

Aarzel niet om uw vragen of zorgen met betrekking tot dit privacybeleid aan ons kenbaar te maken door een e-mail naar Nintendo te sturen of door contact op te nemen met de lokale klantenservice van Nintendo. De contactgegevens daarvan kunt u vinden op http://contact.nintendo.eu.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview