De NINTENDO NETWORK-OVEREENKOMST en het NINTENDO NETWORK-PRIVACYBELEID zijn belangrijke juridische documenten. Indien je jonger bent dan 18 jaar, moet je je ouder of voogd vragen de voorwaarden hiervan te aanvaarden.

I. Nintendo Network-overeenkomst

Versie: 05.2018 (NL)

Dit is een bindende overeenkomst tussen jou, een natuurlijk persoon, en Nintendo of Europe GmbH (Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main (Duitsland), telefoon: +31 909 0490444 (0,45 €/min), e-mail: contact@nintendo.nl, fax: +49 69 667747 95412). In deze overeenkomst wordt naar Nintendo of Europe GmbH verwezen als "Nintendo", "wij", "we" of "ons".

Deze Nintendo Network-overeenkomst (de "overeenkomst") is van toepassing op je gebruik van Nintendo Network.

1 Algemene bepalingen

1.1 Begripsbepalingen

In deze overeenkomst hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

"Digitale producten" verwijst naar alle spellen, applicaties, software, aanvullende content voor spellen, applicaties en software, vouchers voor digitale diensten en andere digitale content die gratis beschikbaar is of bij de Nintendo-winkeldiensten wordt verkocht voor gebruik op een Nintendo-apparaat en/of via Nintendo Network.

"Gekoppeld Nintendo-apparaat" verwijst naar een Nintendo-apparaat dat aan een Nintendo Network ID is gekoppeld.

"Mii-personage" verwijst naar een naar eigen wens in te vullen elektronisch personage dat je in een applicatie voor het creëren van Mii-personages kunt aanmaken, en dat in spellen en andere applicaties in Nintendo Network kan worden gebruikt, waaronder als weergave van je Nintendo Network ID tegenover andere gebruikers.

"Nintendo-apparaat" verwijst naar een elektronisch apparaat dat onder het "Nintendo®"-handelsmerk door Nintendo wordt vervaardigd en verhandeld en dat aan een Nintendo Network ID kan worden gekoppeld.

"Intellectuele eigendom van Nintendo" verwijst naar alle intellectuele eigendom, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, dienstmerken, logo’s, geregistreerde en niet-geregistreerde ontwerpen, auteursrechten, databankrechten, uitvindingen, octrooien, handelsgeheimen, knowhow, Mii-personages en andere vertrouwelijke informatie en bedrijfsinformatie die Nintendo heeft ontwikkeld, in eigendom heeft of waarvoor hij een gebruikslicentie heeft verkregen.

"Nintendo Network" verwijst naar het totaal aan alle spellen, applicaties, software, diensten, portalen, gegevens en andere (commerciële of niet-commerciële) content van Nintendo of externe partners van Nintendo dat beschikbaar is voor gebruikers met een geregistreerde Nintendo Network ID wanneer ze op hun gekoppelde Nintendo-apparaat verbinding met het internet maken of wanneer ze zichzelf toegang verschaffen tot spellen, applicaties, software, portalen, berichten, informatie, gegevens en andere content die op een ander apparaat dat met het internet verbonden is, als Nintendo Network-content wordt herkend.

"Nintendo-winkeldiensten" verwijst naar alle op Nintendo Network beschikbare applicaties, software en diensten waarmee gebruikers (i) hun Nintendo Network ID-licenties voor spellen, applicaties, software, aanvullende content voor spellen, applicaties en software, vouchers voor digitale diensten en andere digitale content kosteloos of tegen betaling kunnen laten registreren en/of (ii) fysieke producten van Nintendo kunnen aanschaffen met gebruikmaking van een Nintendo Network ID.

"Fysieke producten" verwijst naar tastbare en fysieke artikelen.

"Content van derden" verwijst naar spellen, applicaties, software, aanvullende content, diensten, websites, portalen, gegevens en andere digitale content die door derden beschikbaar worden gesteld.

"Winkeldiensten van derden" verwijst naar alle door derden aangeboden applicaties, software en diensten die op Nintendo Network toegankelijk kunnen zijn, maar niet op de Nintendo Network ID zijn geregistreerd, en waarmee gebruikers op basis van de door derden vastgestelde voorwaarden licenties voor spellen, applicaties, software en andere digitale content van derden kunnen verkrijgen.

"User-generated content" betekent alle communicatie, berichten, tekst, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, geluid, stemmen, audio-opnames, muziek, films, informatie, gegevens en ander materiaal en andere content (waaronder gebruikersnamen, nicknames, aangepaste Mii-personages, nicknames van Mii-personages, aangepaste levels, kaarten, scenario’s etc.) die door een Nintendo Network-gebruiker worden aangemaakt of aan hem in licentie zijn gegeven en die op een Nintendo-apparaat en/of via Nintendo Network door een Nintendo Network-gebruiker gepost, verzonden of anderszins beschikbaar worden gesteld.

1.2 Nintendo Network ID

Voordat je gebruik kunt maken van Nintendo Network, moet je een Nintendo Network ID laten registreren. Je moet tijdens het registratieproces nauwkeurige en volledige gegevens verschaffen en je geregistreerde gegevens bij wijzigingen aanpassen.

De Nintendo Network ID is gekoppeld aan het land waarin je woont, zoals je tijdens de registratie hebt aangegeven. Indien je naar een ander land verhuist, kun je je Nintendo Network ID (waaronder digitale producten) mogelijk niet gebruiken en moet je wellicht een andere Nintendo Network ID aanmaken indien je in dit nieuwe land van Nintendo Network gebruik wilt maken. Indien je terugverhuist naar het land waarin je Nintendo Network ID is geregistreerd, kun je weer van je oorspronkelijke Nintendo Network ID gebruikmaken.

De Nintendo Network ID geldt voor jou persoonlijk en je mag je Nintendo Network ID niet aan een andere (rechts)persoon verkopen, verhandelen, cederen of anderszins overdragen.

Je bent verantwoordelijk voor alle transacties binnen je Nintendo Network ID. Je moet je inloggegevens te allen tijde veilig bewaren. Indien je een schending van de beveiliging bemerkt of hiervan een redelijk vermoeden hebt (bijvoorbeeld ongeoorloofde toegang tot je Nintendo Network ID door een derde of verlies, diefstal of openbaarmaking van je inloggegevens), moet je Nintendo hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

Nintendo kan je, geheel ter eigen beoordeling, toestemming geven je Nintendo Network ID aan een of meer Nintendo-apparaten te koppelen. Indien je Nintendo Network ID aan een Nintendo-apparaat is gekoppeld, moet je je Nintendo Network ID en andere content die voor jou persoonlijk is, van het gekoppelde Nintendo-apparaat verwijderen voordat je je gekoppelde Nintendo-apparaat aan iemand anders verkoopt of anderszins overdraagt.

Kinderen kunnen gebruikmaken van een Nintendo Network ID die door hun ouder of voogd voor hen is gecreëerd. Ouders of voogden dienen te allen tijde toe te zien op het gebruik van Nintendo Network door hun kinderen. Ouders of voogden zijn ervoor verantwoordelijk dat ze van de door Nintendo aangeboden functionaliteit voor ouderlijk toezicht gebruikmaken indien ze het gebruik van Nintendo Network door hun kinderen willen beperken.

1.3 Gebruik van Nintendo Network

Nintendo Network is uitsluitend bedoeld voor je eigen persoonlijke, recreatieve en niet-commerciële gebruik. Nintendo Network mag voor geen enkel ander doel worden aangewend.

Je bent verantwoordelijk voor alle kosten in verband met het gebruik van Nintendo Network via je Nintendo Network ID, ongeacht of hiervan door jouzelf of door je vrienden, je gezin of andere derden gebruik wordt gemaakt (waaronder kosten voor de internetverbinding, kosten voor noodzakelijke apparatuur en andere relevante vergoedingen en onkosten). Het precieze bedrag van de kosten hangt onder meer af van het apparaat dat je gebruikt om toegang tot Nintendo Network te krijgen, van je activiteiten binnen Nintendo Network en van de voorwaarden van je internetaanbieder.

Nintendo Network is niet in alle landen beschikbaar. Spellen, applicaties, software, diensten, portalen, gegevens en andere content die door Nintendo Network worden aangeboden, kunnen per land verschillen. Nintendo kan (een deel van) Nintendo Network ten behoeve van de Nintendo Network-gebruikers van tijd tot tijd wijzigen.

1.4 User-generated content

Nintendo is niet verantwoordelijk voor user-generated content. User-generated content is volledig de verantwoordelijkheid van een Nintendo Network-gebruiker die deze user-generated content via Nintendo Network heeft gepost, verzonden of anderszins beschikbaar heeft gesteld. Nintendo is niet verplicht user-generated content te controleren. Indien Nintendo zich echter bewust wordt van mogelijk onrechtmatige of ongepaste user-generated content, behoudt Nintendo zich het recht voor deze user-generated content ter eigen beoordeling te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren.

Indien je user-generated content via Nintendo Network post, verzendt of anderszins beschikbaar stelt, verleen je Nintendo een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend en volledig overdraagbaar recht, vrij van royalty's, om user-generated content via Nintendo Network na te werken, te publiceren en beschikbaar te stellen zoals is voorzien door de applicatie die je gebruikt om deze user-generated content te posten, te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen. Dit geldt niet voor user-generated content die in privéberichten of in andere privécommunicatie staat.

Je bevestigt dat, al naar gelang de applicatie die je binnen Nintendo Network gebruikt, je user-generated content door derden bekeken, nagewerkt, gepubliceerd en/of gewijzigd mag worden. Je dient geen persoonlijke informatie (zoals je naam, je e-mailadres, je thuisadres of je telefoonnummer) of andere gevoelige informatie in user-generated content op te nemen.

Je bevestigt dat Nintendo Network te allen tijde geheel of gedeeltelijk gewijzigd kan worden en user-generated content te allen tijde van Nintendo Network kan worden verwijderd. Nintendo is niet verplicht user-generated content op te slaan.

User-generated content die door jou via Nintendo Network wordt gepost, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, moet voldoen aan de gedragscode van Nintendo Network.

1.5 Gedragscode van Nintendo Network

Wanneer je van Nintendo Network gebruikmaakt, moet je de gedragscode van Nintendo Network naleven. Hierin zijn regels opgenomen die erop gericht zijn Nintendo Network als een vriendelijke en veilige omgeving in stand te houden.

De gedragscode van Nintendo Network verbiedt elk onwettig, schadelijk of anderszins ongepast gedrag, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn:

1.6 Opties voor achtergrondcommunicatie

Ingeval je Nintendo Network ID aan een Nintendo-apparaat is gekoppeld en je gekoppelde Nintendo-apparaat met het internet verbonden is, kan je gekoppelde Nintendo-apparaat automatische achtergrondcommunicatie met Nintendo-servers en andere gekoppelde Nintendo-apparaten uitvoeren.

Dankzij de achtergrondcommunicatie met Nintendo-servers kan je gekoppelde Nintendo-apparaat systeemupdates, updates voor op je gekoppelde Nintendo-apparaat geïnstalleerde software en applicaties, updates voor content op Nintendo Network, nieuwe applicaties en belangrijke serviceberichten van Nintendo ontvangen. Een systeemupdate van je gekoppelde Nintendo-apparaat kan nodig zijn om alle functies van het Nintendo Netwerk goed te kunnen gebruiken.

Achtergrondcommunicatie met andere gekoppelde Nintendo-apparaten vindt plaats al naar gelang de applicatie die je gebruikt. In de betreffende applicatie vind je informatie over de opties voor achtergrondcommunicatie.

In de instellingen van je gekoppelde Nintendo-apparaat of in de instellingen van de betreffende applicatie kun je opties voor achtergrondcommunicatie uitschakelen. Je kunt ook de opties voor achtergrondcommunicatie geheel uitschakelen door je gekoppelde Nintendo-apparaat van het internet los te koppelen.

1.7 Content van derden

Nintendo Network kan toegang tot content van derden aanbieden. Content van derden wordt geheel onder de verantwoordelijkheid van de betreffende derde aangeboden en verspreid. Nintendo aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan content van derden kunnen voorwaarden van de betreffende derden verbonden zijn.

De door Nintendo aangeboden functionaliteit voor ouderlijk toezicht kan mogelijk niet werken bij content van derden. In dat geval zou je vooraf een bericht kunnen krijgen en een optie om de toegang van je kind tot deze content van derden te blokkeren.

1.8 Intellectuele eigendom van Nintendo

Nintendo bezit alle rechten, eigendomsrechten en belangen (met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten) met betrekking tot de intellectuele eigendom van Nintendo, en heeft het recht de intellectuele eigendom van Nintendo die nodig is voor het uitbaten van Nintendo Network, te gebruiken en in sublicentie te geven. Nintendo verleent je een persoonlijke licentie om de intellectuele eigendom van Nintendo te gebruiken voor zover dit nodig is om Nintendo Network in overeenstemming met de voorwaarden in deze overeenkomst te gebruiken. Je mag deze licentie niet aan een andere (rechts)persoon overdragen, cederen, in sublicentie geven of anderszins van de hand doen en je mag de intellectuele eigendom van Nintendo niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Buiten de in deze overeenkomst genoemde licentie verleent Nintendo je geen enkel recht, eigendomsrecht of belang met betrekking tot de intellectuele eigendom van Nintendo. Nintendo behoudt zich alle rechten op de intellectuele eigendom van Nintendo voor.

1.9 Nintendo’s aansprakelijkheid jegens jou

Nintendo is aansprakelijk conform de wet (a) voor schade die ontstaat als gevolg van dood of schade aan lichaam en/of gezondheid; (b) in geval van opzet; (c) in geval van grove nalatigheid; en/of (d) indien Nintendo niet voldoet aan toepasselijke vereisten inzake productaansprakelijkheid. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande kan Nintendo slechts aansprakelijk zijn voor lichte nalatigheid in geval van een schending van een "wezenlijke" contractuele verplichting ingevolge deze overeenkomst. "Wezenlijke" verplichtingen zijn in dit kader verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst; indien deze worden geschonden, zou het doel van de overeenkomst en de nakoming waarop je in het algemeen kunt vertrouwen, in gevaar gebracht worden. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de kenmerkende en voorzienbare schade; in andere gevallen is Nintendo niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid.

1.10 Vrijwaring

Je stemt ermee in Nintendo, zijn gelieerde ondernemingen en zijn dochtermaatschappijen te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor elke schade, aansprakelijkheid of vordering (waaronder redelijke kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit of verband houden met situaties waarin je op onrechtmatige wijze of anderszins in strijd met de voorwaarden in deze overeenkomst (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de gedragscode van Nintendo Network) van Nintendo Network gebruikmaakt. Deze vrijwaring geldt met name voor schade, aansprakelijkheid of een vordering die voortvloeit uit of verband houdt met user-generated content, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, foto's, video's of ander materiaal dat door jou wordt geüpload.

1.11 Wijzigingen in de overeenkomst

Er is altijd een actuele versie van deze overeenkomst beschikbaar op de website van Nintendo. Nintendo kan de voorwaarden in deze overeenkomst te allen tijde wijzigen voor zover dit noodzakelijk of nuttig is ter verbetering van de dienst, of om deze aan te passen om wijzigingen in de technische of wettelijke vereisten weer te geven. Indien we wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan in kennis stellen via je gekoppelde Nintendo-apparaat (op voorwaarde dat je Nintendo Network ID aan een Nintendo-apparaat is gekoppeld en je gekoppelde Nintendo-apparaat met het internet verbonden is) en tevens via e-mail. Indien je geen bezwaar maakt tegen deze wijzigingen binnen 4 weken nadat je van de wijzigingen op de hoogte bent gebracht, worden de wijzigingen geacht te zijn aanvaard (in de kennisgeving word je hierover geïnformeerd). Mocht je bezwaar maken tegen de wijzigingen, dan behoudt Nintendo zich het recht voor deze overeenkomst of een deel daarvan met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn te beëindigen en moet je je opnieuw laten registreren indien je onder de nieuwe voorwaarden gebruik wilt blijven maken van Nintendo Network.

1.12 Beëindiging en overdracht van de overeenkomst

Je kunt deze overeenkomst op elk moment beëindigen door je Nintendo Network ID te verwijderen.

Nintendo kan deze overeenkomst of een deel daarvan te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen indien je de voorwaarden in deze overeenkomst schendt. In geval van kleine schendingen zal Nintendo je in verband met je tekortkoming in de nakoming een voorafgaande waarschuwing geven en je de mogelijkheid geven dit op te lossen. Indien je gedrag echter volkomen onacceptabel is, dan is Nintendo niet verplicht je een dergelijke voorafgaande waarschuwing te geven. Gedrag wordt volkomen onacceptabel geacht indien het ernstige schendingen van de gedragscode van Nintendo Network en andere belangrijke bepalingen in deze overeenkomst betreft.

Nintendo kan deze overeenkomst of een deel daarvan ook vanwege juridische, technische of commerciële overwegingen te allen tijde beëindigen. In dat geval zullen wij je daarvan binnen een redelijke termijn vooraf in kennis stellen.

Indien deze overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd, worden de ingevolge deze overeenkomst verleende licenties eveneens beëindigd en kun je niet van Nintendo Network (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de Nintendo-winkeldiensten) gebruikmaken. Door de beëindiging van een deel van deze overeenkomst kan je gebruik van bepaalde applicaties en functionaliteiten van Nintendo Network worden beperkt.

Indien deze overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd, blijven de artikelen 1.8, 1.9, 1.10, 1.13 en 1.14 van kracht.

Nintendo mag geheel ter eigen beoordeling de volledige contractuele relatie met jou ingevolge deze overeenkomst overdragen aan de aan hem gelieerde onderneming Nintendo Co. Ltd., gevestigd te 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto (Japan). Nintendo stelt je ten minste één maand van tevoren in kennis van een dergelijke overdracht.

1.13 Uitleg van de overeenkomst

Indien een gedeelte van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal dat gedeelte van de overeenkomst niet langer van toepassing zijn. Je stemt ermee in dat het ongeldige gedeelte geacht wordt uit de overeenkomst te zijn verwijderd, maar dat alle overige gedeeltes van de overeenkomst van kracht blijven. Je stemt er tevens mee in dat wij het ongeldige gedeelte kunnen vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling weergeeft of die deze het dichtst benadert.

1.14 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst en alle vorderingen ingevolge deze overeenkomst worden beheerst door Duits recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en zonder verwijzing naar de beginselen van het conflictenrecht.

1.15 Klantenservice

Indien je vragen hebt over deze overeenkomst, kun je per e-mail contact met ons opnemen. De contactgegevens van je lokale klantenservice van Nintendo kun je vinden op http://contact.nintendo.eu.

2 Winkeldiensten

2.1 Nintendo-winkeldiensten

Nintendo Network kan toegang tot de Nintendo-winkeldiensten aanbieden. Je kunt de Nintendo-winkeldiensten gebruiken om digitale producten van Nintendo of derden te verkrijgen, fysieke producten van Nintendo aan te schaffen en om digitale producten op je gekoppelde Nintendo-apparaat en/of via Nintendo Network te downloaden en te gebruiken.

2.1.1 Digitale producten

2.1.1.1 Registratie van digitale producten

Voordat je digitale producten kunt downloaden en gebruiken, moet er een licentie voor het betreffende digitale product op je Nintendo Network ID worden geregistreerd.

De licentie voor digitale producten kan op verschillende manieren worden verkregen, al naar gelang de beschikbaarheid in jouw land.

Ingeval de licentie voor een digitaal product bij de Nintendo-winkeldiensten kosteloos wordt aangeboden, wordt de licentie op je Nintendo Network ID geregistreerd nadat je de betreffende bestelling bij de Nintendo-winkeldiensten hebt doorgegeven.

Ingeval de licentie voor een digitaal product bij de Nintendo-winkeldiensten tegen betaling door Nintendo of derden wordt aangeboden, wordt de licentie op je Nintendo Network ID geregistreerd nadat je de betreffende bestelling bij de Nintendo-winkeldiensten hebt doorgegeven en Nintendo resp. de derde hebt betaald.

De licentie voor een digitaal product kan ook buiten de Nintendo-winkeldiensten om worden gekocht of verkregen. In dat geval word je geïnformeerd over de geldende procedure voor het registreren van de licentie voor een digitaal product op je Nintendo Network ID.

Tenzij anders bepaald, is de licentie voor een digitaal product aan je Nintendo Network ID verbonden, waardoor je het digitale product uitsluitend kunt gebruiken op het gekoppelde Nintendo-apparaat waarop het digitale product in eerste instantie is gedownload. Tenzij anders bepaald, kunnen alle gebruikers van wie de Nintendo Network ID op dit gekoppelde Nintendo-apparaat is geregistreerd, van het betreffende digitale product gebruikmaken.

BELANGRIJK: indien je de licentie voor een digitaal product van een derde verkrijgt, stelt Nintendo uitsluitend de technische infrastructuur beschikbaar waarmee je de licentie op je Nintendo Network ID kunt laten registreren. Nintendo is echter geen verkoper of partij bij een contract dat je met deze derde aangaat en Nintendo aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

2.1.1.2 Licentie voor digitale producten

Alle digitale producten die op je Nintendo Network ID staan geregistreerd, en alle updates voor die digitale producten worden uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik op een gekoppeld Nintendo-apparaat en/of via Nintendo Network in licentie gegeven. Digitale producten mogen voor geen enkel ander doel worden aangewend. Met name geldt dat je zonder schriftelijke toestemming van Nintendo geen digitale producten mag huren of verhuren en geen onderdeel in sublicentie mag geven, mag publiceren, kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, decompileren, demonteren of hierop reverse engineering mag toepassen, tenzij dit op grond van toepasselijk recht nadrukkelijk is toegestaan.

2.1.2 Fysieke producten

2.1.2.1 Bestelprocedure

Als je in de Nintendo-winkeldiensten van Nintendo een fysiek product wilt aanschaffen, ontvang je een overzicht van je bestelling en krijg je de mogelijkheid je bestelling te wijzigen voordat je met Nintendo een bindende koopovereenkomst aangaat.

2.1.2.2 Levering en douane

Tijdens het aankoopproces word je in de gelegenheid gesteld een afleveradres voor je bestelling in te voeren. Vóór de aankoop krijg je informatie over de landen waarin levering van fysieke producten mogelijk is. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele toepasselijke invoerrechten of belastingen in het land van levering.

2.1.2.3 Eigendomsvoorbehoud

Alle aan jou geleverde fysieke producten blijven eigendom van Nintendo totdat de volledige betaling is voldaan.

2.1.3 Gebreken

In geval van een gebrek zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Indien een extra garantie van de fabrikant geldt, laat deze door de fabrikant gegeven garantie alle voor jou geldende wettelijke rechten onverlet.

2.1.4 Betalingsmethoden

Wanneer je van Nintendo de licentie voor een digitaal product verkrijgt of wanneer je van Nintendo een fysiek product koopt, kan Nintendo verschillende betalingsmethoden aanbieden, onder voorbehoud van beschikbaarheid in jouw land.

Nintendo kan je toestaan gelden aan te wenden voor de betaling van digitale en fysieke producten die je in de Nintendo-winkeldiensten van Nintendo hebt gekocht. De gelden kunnen aan je Nintendo Network ID worden toegevoegd met een creditcard, door een digitale code in te voeren die je vindt op de Nintendo eShop Card die je in de winkel kunt kopen, of via een andere door Nintendo bekendgemaakte methode.

De gelden zijn aan jouw Nintendo Network ID gekoppeld en kunnen aan geen enkele andere persoon of entiteit worden overgedragen. De gelden zijn niet restitueerbaar en kunnen niet voor contanten of krediet worden ingewisseld. De gelden kunnen uitsluitend worden aangewend om via de Nintendo-winkeldiensten digitale en/of fysieke producten van Nintendo te kopen. Nintendo kan het maximale bedrag aan gelden dat je aan je Nintendo Network ID kunt toevoegen, naar eigen inzicht beperken.

Je bent verantwoordelijk voor het aanwenden van gelden via je Nintendo Network ID.

Wanneer je de licentie voor een digitaal product van een derde verkrijgt, word je door deze derde geïnformeerd over de toepasselijke betalingsmethode.

2.1.5 Winkelgeschiedenis

Voor transacties in de Nintendo-winkeldiensten (registratie van een licentie voor digitale producten, betaling van digitale producten, aankoop van fysieke producten, bijschrijven van gelden etc.) ontvang je een elektronisch ontvangstbewijs waarin de transactie wordt bevestigd. Dit ontvangstbewijs wordt je per e-mail toegestuurd of in je winkelgeschiedenis opgenomen, die je op elk moment via je Nintendo Network ID kunt raadplegen.

2.2 Winkeldiensten van derden

Nintendo Network kan toegang tot winkeldiensten van derden aanbieden. Winkeldiensten van derden worden door deze derden geheel onder hun verantwoordelijkheid aangeboden. Nintendo wordt geen partij bij enig contract dat je via winkeldiensten van derden met een derde sluit en neemt hieraan op geen enkele andere wijze deel. De producten die je via winkeldiensten van derden verkrijgt, worden niet op je Nintendo Network ID geregistreerd. Nintendo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot winkeldiensten van derden. Aan winkeldiensten van derden kunnen voorwaarden van de betreffende derden verbonden zijn.

EINDE NINTENDO NETWERK-OVEREENKOMST

=======================

RECHT OP ONTBINDING (voor fysieke producten)

Je hebt het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden zonder opgave van redenen.

De ontbindingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop je of een door jou aangewezen derde partij, niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen.

Om het ontbindingsrecht uit te oefenen moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je besluit om de overeenkomst te ontbinden (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, telefoon: +31 909 0490444 (0,45 €/min), fax: +49 69 667747 95412, e-mail:contact@nintendo.nl). Je kan daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de deadline voor ontbinding na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

Gevolgen van ontbinding

Indien je de overeenkomst ontbindt, vergoeden wij je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering).

We kunnen de vergoeding verlagen in verband met waardevermindering van de geleverde producten, indien die het gevolg is van onnodige handelingen van jou.

Wij betalen de vergoeding, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te ontbinden; of (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop je bewijs hebt geleverd dat dat je de producten hebt geretourneerd.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat de producten zijn teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de producten zonder onnodige vertraging terug te sturen of aan ons te overhandigen en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je de ontbinding van de overeenkomst aan ons hebt gecommuniceerd. Deze deadline wordt gehaald indien je de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Je draagt zelf de directe kosten in verband met het terugzenden van de producten.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Indien je hebt gevraagd om de levering van diensten te beginnen voordat de ontbindingstermijn is verlopen, dien je ons een bedrag te betalen dat in verhouding staat tot wat er is uitgevoerd totdat je ons hebt geïnformeerd over jouw ontbinding van deze overeenkomst, in vergelijking met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

***

RECHT VAN ONTBINDING (voor digitale producten)

Je hebt het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden zonder opgave van redenen.

De ontbindingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop je of een door jou aangewezen derde partij, niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen.

Om het ontbindingsrecht uit te oefenen moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je besluit om de overeenkomst te ontbinden (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, telefoon: +31 909 0490444 (0,45 €/min), fax: +49 69 667747 95412, e-mail:contact@nintendo.nl). Je kan daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de deadline voor ontbinding na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

Gevolgen van ontbinding

Indien je de overeenkomst ontbindt, vergoeden wij je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering).

We kunnen de vergoeding verlagen in verband met waardevermindering van de geleverde producten, indien die het gevolg is van onnodige handelingen van jou.

Wij betalen de vergoeding, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te ontbinden; of (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop je bewijs hebt geleverd dat dat je de producten hebt geretourneerd.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat de producten zijn teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de producten zonder onnodige vertraging terug te sturen of aan ons te overhandigen en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je de ontbinding van de overeenkomst aan ons hebt gecommuniceerd. Deze deadline wordt gehaald indien je de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Je draagt zelf de directe kosten in verband met het terugzenden van de producten.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Indien je hebt gevraagd om de levering van diensten te beginnen voordat de ontbindingstermijn is verlopen, dien je ons een bedrag te betalen dat in verhouding staat tot wat er is uitgevoerd totdat je ons hebt geïnformeerd over jouw ontbinding van deze overeenkomst, in vergelijking met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

***

Het ontbindingsrecht bestaat niet ten aanzien van overeenkomsten met betrekking tot:

- de levering van verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

- de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde software (zoals videogames), waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

- de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als we zijn begonnen met de uitvoering met je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en je hebt erkend dat je daarmee je ontbindingsrecht verliest;

- dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en je hebt erkend dat je daarmee je ontbindingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig door ons is uitgevoerd.

Gevolgen van ontbinding (voor digitale producten)

***

Modelformulier voor ontbinding

(Als je de overeenkomst wilt ontbinden, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Naar Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, fax: +49 69 667747 95412, e-mail: contact@nintendo.nl

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) ontbind/ontbinden (*):

- Besteld op (*)/ontvangen op (*):

- Naam/namen consument(en):

- Adres consument(en):

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

- Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

=======================

II. Nintendo Network-privacybeleid

Door op “Ik ga akkoord” te klikken bij de registratie van een Nintendo Netwerk ID, stemt u in met het privacybeleid van Nintendo Network.

Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (“Nintendo”, “wij” of “ons”) respecteert de privacyrechten van zijn gebruikers en erkent het belang van de bescherming van hun persoonsgegevens. Dit privacybeleid van Nintendo Network (het “Privacybeleid”) is ontworpen om u informatie te verstrekken over de verzameling, verwerking, het gebruik en de privacy van informatie die u verstrekt via Nintendo Network. Nintendo is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 - “AVG”).

Termen en uitdrukkingen in dit Privacybeleid hebben dezelfde betekenis als in de Nintendo Network-overeenkomst.

1 Persoonsgegevens van kinderen

Als u - als houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid – een Nintendo Network ID installeert namens uw kind, worden de persoonlijke gegevens van uw kind verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wanneer uw kind jonger dan 16 jaar is en de wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens een toestemming is volgens Art. 6 lid 1 (a) AVG, dient toestemming te worden gegeven of gemachtigd door u als de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid en via het ouderlijk toestemmingsmechanisme voorzien door Nintendo.

2 Welke gegevens verzamelen we?

2.1 Gegevens betreffende uw persoon

Voor de registratie van uw Nintendo Network ID dient u uw e-mailadres, land van verblijf, geboortedatum en geslacht op te geven. U bent ook verplicht om een gebruikersnaam in te stellen. Het verstrekken van deze informatie is nodig om een Nintendo Network ID te registreren en om het Nintendo Network te gebruiken. U kunt ervoor kiezen om de regio te vermelden waarin u woont.

2.2 Informatie over het apparaat dat u gebruikt

Om een Nintendo-apparaat te koppelen aan uw Nintendo Network ID en de verbinding van het gekoppelde Nintendo-apparaat met Nintendo Network mogelijk te maken, kunnen we technische informatie over het gekoppelde Nintendo-apparaat verzamelen en verwerken, zoals het MAC-adres, IP-adres, serienummer of andere alfanumerieke codes die zijn toegewezen aan het gekoppelde Nintendo-apparaat of die zijn toegewezen aan de toepassing die u gebruikt. Indien u Nintendo Network opent vanaf een ander elektronisch apparaat, zoals een PC, verzamelen we mogelijk technische informatie (zoals het MAC-adres en IP-adres) van dit apparaat.

We kunnen ook informatie verzamelen en verwerken over de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot Nintendo Network om uw Nintendo Network-ervaring te optimaliseren, zoals landinstellingen, taalinstellingen, instellingen voor ouderlijk toezicht en informatie over draadloze toegangspunten van het gekoppelde Nintendo-apparaat; we kunnen ook de schermresolutie en andere weergavevoorkeuren verzamelen van elk ander elektronisch apparaat dat u gebruikt.

2.3 Informatie betreffende uw gebruik van Nintendo-winkeldiensten

Om digitale producten van Nintendo aan te kopen of om bedragen naar uw Nintendo NetworkID te uploaden via Nintendo-winkeldiensten, moet u mogelijk creditcardinformatie (creditcardnummer, vervaldatum en beveiligingscode) verstrekken om de transactie mogelijk te maken.

Als u Nintendo-winkeldiensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij informatie over de registratie van licenties voor digitale producten, betalingen voor digitale producten, het uploaden van bedragen en andere transacties die u in Nintendo-winkeldiensten uitvoert.

We kunnen ook informatie verzamelen en verwerken over de manier waarop u Nintendo-winkeldiensten gebruikt, zoals welke digitale producten u bekijkt of registreert op uw verlanglijst, welke delen van Nintendo-winkeldiensten u bezoekt, hoe u navigeert in Nintendo-winkeldiensten evenals aanbevelingen en spelbeoordelingen die door u zijn gemaakt.

2.4 Informatie betreffende uw gebruik van Nintendo Network

Om u te laten te genieten van de inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn in Nintendo Network, verwerken wij de gegevens met betrekking tot uw activiteiten, zoals de gebruikersnaam en alfanumerieke codes die zijn toegewezen aan uw Nintendo Network ID, naam, uiterlijk en profiel van het Mii-personage dat u vertegenwoordigt in Nintendo Network; bijnamen en ID's die u gebruikt in verschillende toepassingen, vrienden en favorieten die u hebt geregistreerd, Nintendo Network-gebruikers met wie u hebt gespeeld, User-generated content die u indient, geplaatst of anderszins beschikbaar hebt gesteld in Nintendo Network, uw online aanwezigheidsinformatie en andere gegevens die specifiek betrekking hebben op spellen en toepassingen die u gebruikt.

We kunnen ook gegevens van uw activiteitengeschiedenis verzamelen, zoals welke spellen u hebt gespeeld en welke toepassingen u op uw gekoppelde Nintendo-apparaat hebt gebruikt, op welke tijdstippen u spellen of gebruikte toepassingen hebt gespeeld, uw huidige niveau, score en in-game locatie, evenals informatie die u heeft verstrekt bij deelname aan enquêtes.

2.5 Uw Nintendo Network-ID koppelen aan andere netwerken

Nintendo Network kan u toestaan uw Nintendo Network ID te koppelen aan een account aangeboden door een derde partij. Als u instemt met het koppelen van de accounts, kan Nintendo informatie die Nintendo met uw toestemming heeft ontvangen van een externe partij verzamelen en combineren met informatie betreffende uw Nintendo Network ID.

Als het koppelen van de accounts de overdracht van informatie over uw persoon van Nintendo naar een derde vereist, wordt u hierover geïnformeerd voordat de koppeling plaatsvindt en krijgt u de gelegenheid om toestemming te geven voor het koppelen en verzenden van uw informatie. Uw informatie zal door een derde partij worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van dergelijke derde partijen.

Nintendo is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw informatie die met uw toestemming is verzonden door een derde partij.

Nintendo Network kan u ook toestaan om uw Nintendo Network ID te koppelen aan een ander account aangeboden door Nintendo of andere ondernemingen van de Nintendo-groep, zoals een Nintendo-account aangeboden door Nintendo Co. Ltd. Als u toestemming geeft om de accounts te koppelen, worden uw gegevens behandeld in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van elke andere account die u hebt geaccepteerd. Dit betekent dat als u uw Nintendo Network ID koppelt aan uw Nintendo-account, uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met het PrivacybeleidNintendo-account- privacybeleid en in overeenstemming met de instellingen die u hebt gemaakt voor uw Nintendo-account.

2.6 Cookies

Webgebaseerde onderdelen van Nintendo Network kunnen cookies en andere vergelijkbare technologieën gebruiken. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden gedownload. Cookies helpen ons om de veiligheid en soepele functionaliteit van onze diensten (beveiligingscookies en sessiecookies) te waarborgen en om informatie over de voorkeuren van gebruikers te verzamelen om onze online aanbiedingen aantrekkelijker te maken voor gebruikers (tracking cookies).

De beveiligings- en sessiecookies die we gebruiken, zijn nodig om u de diensten te bieden die u hebt aangevraagd in Nintendo Network. Wij leveren bijvoorbeeld cookies die ons in staat stellen om u te verifiëren wanneer u het Nintendo Network gebruikt en om uw online sessie te onderhouden. We leveren ook cookies waarmee we de taalvoorkeuren die u heeft gekozen, kunnen onthouden, zodat we het Nintendo Network kunnen presenteren in de taal van uw voorkeur. Nintendo biedt ook cookies die nodig zijn om de winkelmandfunctie voor u beschikbaar te maken in Nintendo-winkeldiensten.

De meeste browsers zijn automatisch ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser vaak instellen om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt er ook voor kiezen om geen cookies te accepteren door de aangewezen instellingen op het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot Nintendo Network te wijzigen. Als u echter geen cookies gebruikt, kunt u mogelijk bepaalde functies en mogelijkheden van het Nintendo Network niet gebruiken. Afgezien van cookies die nodig zijn voor het leveren van onze diensten, kunnen de webgebaseerde delen van Nintendo Network tracking cookies gebruiken. Als we tracking cookies gebruiken, zullen wij u informeren over het gebruik en de details van dergelijke tracking cookies en de beschikbare opties beschrijven om dergelijke tracking cookies in het respectieve privacybeleid in of uit te schakelen.

3 Hoe wordt de informatie gebruikt? – Doeleinden van verwerking

3.1 Levering van de dienst

We verzamelen en verwerken de informatie die we verzamelen om:

Als u Nintendo-winkeldiensten gebruikt, verwerken wij de informatie over de transacties die u verricht en over de registratie van licenties voor zover dat nodig is om uw bestellingen te verwerken, om uw licenties te registreren, om u de transactiegeschiedenis en kwitanties te verstrekken en om te voldoen aan onze financiële en juridische verplichtingen. Als u in Nintendo-winkeldiensten een creditcard gebruikt, verwerkt Nintendo uw creditcardgegevens om de betaling uit te voeren. Om ervoor te zorgen dat u uw creditcardgegevens niet opnieuw hoeft in te voeren voor uw volgende transactie, biedt Nintendo u als extra service de mogelijkheid om uw creditcardgegevens op te slaan. Nintendo bewaart het nummer van uw creditcard afzonderlijk volgens de regels van de creditcardmaatschappij.

De wettelijke basis voor de verwerking zoals bedoeld in deze Paragraaf 3.1 is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

3.2 Preventie van fraude en andere illegale activiteiten

We kunnen de verzamelde informatie verwerken voor zover dit nodig is om fraude, mogelijk illegale of aanstootgevende activiteiten te voorkomen of om onze rechten of de rechten van onze gebruikers te handhaven. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid 1, onder f) AVG. De legitieme belangen die we nastreven, zijn het voorkomen van frauduleuze en illegale activiteiten, de bescherming van onze systemen en netwerken, van Nintendo Network en van onze gebruikers en de handhaving van onze legitieme rechten en rechten van onze gebruikers.

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 9 van dit Privacybeleid.

3.3 Communicatie en interactie in Nintendo Network

Online functies van spellen of andere toepassingen die u in staat stellen om online met andere gebruikers te spelen of om deel te nemen aan online ranglijsten zijn onderdeel van Nintendo Network. Als u ervoor kiest om dergelijke functies te gebruiken, worden uw gebruikersnaam, spelstatus en andere spel- en ranglijstgegevens, naam en uiterlijk van een Mii-personage dat u vertegenwoordigt in het Nintendo Network, het land en/of een spelavatar gedeeld met andere gebruikers om u in staat te stellen om online met anderen te spelen en deel te nemen aan online ranglijsten. De wettelijke basis voor deze verwerking is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

Afgezien van de bovengenoemde online functies, kunnen delen van Nintendo Network een platform bieden voor verdere communicatie tussen gebruikers en de uitwisseling van User-generated content Als u ervoor kiest om dergelijke delen van Nintendo Network te gebruiken, kunnen andere gebruikers bepaalde informatie over u bekijken, zoals de naam en het uiterlijk van een Mii-personage dat u vertegenwoordigt in Nintendo Network, Mii-profielinformatie, land en User-generated content die u indient. Afhankelijk van de toepassing die u hebt gekozen om te gebruiken in Nintendo Network kunnen uw spelersgeschiedenis, uw rangorde en status, naam van uw favoriete toepassing of de meest recente toepassing die u hebt gebruikt, uw leeftijd of uw online status gedeeld worden tussen gebruikers of online worden gepubliceerd om de gevraagde interactie in te schakelen. De wettelijke basis voor deze verwerking is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG). Als u een vriendenlijst of een zwarte lijst hebt opgesteld voor Nintendo Network-gebruikers, kan deze informatie worden verwerkt door een door u gespeeld spel of gespeelde toepassing om ervoor te zorgen dat uw keuzes worden gerespecteerd. De wettelijke basis voor deze verwerking is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

Als u toestemming hebt gegeven om uw Nintendo Network ID te koppelen aan een account aangeboden door Nintendo of een derde partij (zie Paragraaf 2.5 hierboven), word u voorgesteld aan andere gebruikers binnen Nintendo Network, die uw vrienden zijn in de gekoppelde account en er ook mee hebben ingestemd om hun Nintendo Network ID te koppelen aan de andere account. Als u toestemming hebt gegeven om uw Nintendo Network ID te koppelen aan een andere account aangeboden door Nintendo of een andere onderneming binnen de Nintendo groep (zie Paragraaf 2.5 hierboven), kan de vriendenlijst (met de bijnamen van uw vrienden) die bij uw Nintendo Network ID is geregistreerd, worden gesynchroniseerd met een vriendenlijst die is geregistreerd bij de andere account die wordt aangeboden door Nintendo of door aan Nintendo gelieerde ondernemingen. Hetzelfde geldt als u op de vriendenlijst of zwarte lijst staat van andere Nintendo Network ID-gebruikers. De wettelijke basis voor deze verwerking is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

3.4 Het koppelen van uw Nintendo Network ID aan andere netwerken

De wettelijke basis voor de verwerking in gevallen vermeld in Paragraaf 2.5 hierboven, is artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

3.5 Cookies

De wettelijke basis voor het gebruik van beveiligings- en sessiecookies zoals uitgelegd in Paragraaf 2.6. hierboven is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

Wanneer u onze websites bezoekt die tracking cookies gebruiken (zie Paragraaf 2.6.) terwijl u bent ingelogd op uw Nintendo Network ID en als u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van dergelijke tracking cookies, kan informatie die via dergelijke tracking cookies wordt ontvangen, worden gecombineerd met uw andere via Nintendo Network verkregen informatie en worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in Paragraaf 3.4. bovenstaand.

4 Aangepaste e-mailaanbiedingen

Behoudens uw afzonderlijke toestemming,, kan Nintendo marketing- en reclameboodschappen naar uw e-mailadres sturen over producten en diensten van Nintendo of derden. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van marketing- en reclameboodschappen zoals hierboven beschreven op elk gewenst moment intrekken in de e-mailvoorkeurinstellingen van uw Nintendo Network ID.

Als u ermee instemt dergelijke e-mailaanbiedingen te ontvangen, kunnen we ook de via Nintendo Network verstrekte informatie verwerken, evenals alle informatie die wordt verzameld en verwerkt bij het gebruik van Nintendo Network (in deze Paragraaf 4 de “Gebruiksinformatie” genoemd) om de aanbevelingen en aanbiedingen die worden weergegeven in dergelijke e-mails aan te passen. We kunnen ook informatie verzamelen over het feit of u dergelijke e-mails hebt geopend en welke links in hun tekst u hebt gevolgd.

De wettelijke basis voor het verwerken van uw Gebruiksinformatie, het aanpassen van e-mailaanbiedingen en het verwerken van informatie over het feit of u dergelijke e-mailaanbiedingen hebt geopend en welke links in hun tekst u hebt gevolgd, is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Nintendo heeft een legitiem belang bij het verwerken van uw gebruiksinformatie voor aangepaste e-mailaanbiedingen, omdat het voorkomt dat u e-mailaanbiedingen ontvangt die niet relevant zijn voor u. Het verzamelen van informatie over het feit of u dergelijke e-mailaanbiedingen hebt geopend en welke links u hebt gevolgd, helpt ons te begrijpen welke e-mailaanbiedingen en links van groter belang zijn voor u en om toekomstige e-mailaanbiedingen voor u te optimaliseren.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie voor dergelijke doeleinden van aangepaste e-mailaanbiedingen. Om van dit recht gebruik te maken, kunt u te allen tijde uw toestemming om aangepaste e-mailaanbiedingen te ontvangen, intrekken in uw Nintendo Network ID-instellingen.

Indien u - als houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid - namens uw kind onder de 16 jaar een Nintendo Network ID hebt geregistreerd, ontvangt uw kind geen e-mailaanbiedingen en wordt de informatie van uw kind niet verzameld en verwerkt voor doeleinden van aangepaste aanbiedingen, ongeacht eventuele keuzes die zijn gemaakt in de Nintendo Network ID-instellingen.

5 Gebruikerscommunicatie

Wanneer u een e-mail of andere communicatie naar Nintendo verzendt, kunnen we die berichten gebruiken om uw vragen te verwerken en te reageren op uw verzoeken.

De wettelijke basis voor deze verwerking is het leveren van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6 lid 1, onder b) AVG).

6 Wie heeft toegang tot uw gegevens?

6.1 Nintendo kan uw informatie delen met andere entiteiten binnen de Nintendo-groep voor gebruik in overeenstemming met dit Privacybeleid, in het bijzonder met:

e wettelijke basis voor Nintendo voor het delen van uw gegevens met andere entiteiten binnen de Nintendo-groep is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. We hebben een legitiem belang bij het delen van uw informatie voor interne administratieve doeleinden, met name om het Nintendo Network aan te bieden en om eventuele vragen op efficiënte en uitstekende wijze te behandelen. U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een dergelijke uitwisseling. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 9 van dit Privacybeleid.

6.2 Afhankelijk van het land waar u woont, kunnen we uw gegevens ook delen met onze externe distributeurs die voor uw land consumentenondersteunende diensten bieden in verband met Nintendo Network (inclusief hardware- en reparatiediensten voor gelinkte Nintendo-apparaten). Uw gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van consumentenondersteunende diensten. Een lijst met externe distributeurs is beschikbaar op support.nintendo.com. De wettelijke basis voor het delen van uw informatie met onze externe distributeurs is de uitvoering van de consumentenondersteunende diensten (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

6.3 We kunnen uw informatie (inclusief uw IP-adres) ook delen met onze externe netwerkleveranciers voor de levering van inhoud die netwerkdiensten voor de levering van inhoud bieden in verband met Nintendo Network. Onze netwerkleveranciers voor de levering van inhoud zorgen voor snellere videostreaming en ondersteunen de levering van door u gevraagde inhoud, bijvoorbeeld bij het gebruik van Nintendo-winkeldiensten, door een systeem van gedistribueerde servers te gebruiken die de inhoud aan u leveren op basis van uw geografische locatie. Een lijst met externe netwerkleveranciers voor de levering van inhoud is beschikbaar op support.nintendo.com. De wettelijke basis voor het delen van uw informatie met externe netwerkleveranciers voor de levering van inhoud voor inhoud is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. We hebben een legitiem belang bij het delen van uw informatie om een snellere levering mogelijk te maken en om het transport van de door u gevraagde inhoud te optimaliseren, met name om gevraagde inhoud op een hoogwaardige manier te leveren ten behoeve van onze gebruikers. U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een dergelijke uitwisseling. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 9 van dit Privacybeleid.

6.4 In overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten kan Nintendo ook externe gegevensverwerkers gebruiken en kan het uw gegevens delen met dergelijke externe gegevensverwerkers die namens Nintendo handelen om diensten te verlenen in verband met Nintendo Network. Wanneer dergelijke externe verwerkers buiten de Europese Unie respectievelijk de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn, bevinden dergelijke externe verwerkers zich ofwel in een derde land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het een passend niveau van gegevensbescherming waarborgt, ofwel worden passende waarborgen geboden voor een toereikend niveau van gegevensbescherming door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld en die zijn aangegaan tussen Nintendo en de externe gegevensverwerker.

7 Opslagperiode

We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt, of – indien de toepasselijke wetgeving voorziet in een langere opslag- en bewaartermijn – voor de wettelijk voorgeschreven opslag- en bewaarperiode. Hierna worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

In het bijzonder:

8 Uw rechten onder AVG

In het bijzonder, maar zonder beperking, hebt u mogelijk de volgende rechten krachtens de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming:

9 Contactgegevens en functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid en de activiteiten inzake gegevensverwerking van Nintendo of als u uw rechten op grond van de AVG wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met:

Nintendo of Europe GmbH (“Nintendo”), attn.: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, of via e-mail naar privacyinquiry.noe@nintendo.de.

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Nintendo:

Nintendo of Europe GmbH, attn.: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland of via e-mail naar dataprotectionofficer@nintendo.de.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Россия (Русский)
Other Countries (English)

back to the overview