AVTAL FÖR NINTENDO NETWORK och SEKRETESSPOLICY FÖR NINTENDO NETWORK är viktiga juridiska dokument. Om du är under 18 år, krävs dina föräldrars eller förmyndares godkännande av dessa villkor.

I. Avtal för Nintendo Network

Version: 05.2015 (SE)

Detta är ett bindande avtal mellan dig, som individ, och Nintendo of Europe GmbH (Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummer: +49 69 667747 5412, e-postadress: eShopService@nintendo.de, faxnummer: +49 69 667747 95412). I detta avtal benämns Nintendo of Europe GmbH som "Nintendo", "vi" eller "oss".

Detta avtal för Nintendo Network ("Avtal") omfattar ditt användande av Nintendo Network.

1. Allmänna villkor

1.1 Definitioner

I detta Avtal skall följande begrepp ha följande betydelse:

"Digitala produkter" avser alla spel, program, mjukvara, tilläggsinnehåll för spel, program och mjukvara, kuponger för digitala tjänster och annat digitalt innehåll som finns tillgängliga, kostnadsfritt eller till försäljning i Nintendos butikstjänster för användning av en Nintendo-apparat och/eller via Nintendo Network.

"Länkad Nintendo-apparat" avser en Nintendo-apparatsom har blivit länkad till ett Nintendo Network ID.

"Mii-figur" avser en anpassningsbar elektronisk avatar, som du kan skapa i ett Mii-skaparprogram och som kan användas i spel och andra program i Nintendo Network, inklusive att representera ditt Nintendo Network ID gentemot andra användare.

"Nintendo-apparat" avser en elektronisk apparat som är tillverkad och marknadsförd av Nintendo med "Nintendo" ®-varumärke, som möjliggör att vara länkad till ett Nintendo Network ID.

"Nintendos immaterialrättigheter" avser alla immaterialrättigheter, inklusive men inte begränsat till registrerade och oregistrerade varumärken, tjänstemärken, logotyper, registrerade och oregistrerade designskydd, upphovsrättigheter, databasrättigheter, uppfinningar, patent, företagshemligheter, know-how, Mii-figureroch annan konfidentiell och skyddad information som Nintendo utvecklar, äger, kontrollerar eller har rätt att använda genom licens.

"Nintendo Network" avser en gemensam beteckning för alla spel, program, mjukvara, tjänster, portaler, data och annat innehåll, oavsett om det är kommersiellt eller icke kommersiellt innehåll, som är Nintendos eller tillhör Nintendos tredje part-partner, som är tillgängligt för användare med ett registrerat Nintendo Network ID när de kopplar upp sig till internet via deras Länkade Nintendo-apparateller när de får tillträde till spel, program, mjukvara, portaler, meddelanden, information, data och annat innehåll som är identifierat såsom Nintendo Network-innehåll på annan apparat som är ansluten till internet.

"Nintendos butikstjänster" avser alla program, mjukvaror och tjänster som är tillgängliga på Nintendo Network som tillåter användare att (i) registrera sina Nintendo Network ID-licenser för spel, program, mjukvara, tilläggsinnehåll för spel, program och mjukvara, kuponger för digitala tjänster och annat digitalt innehåll, kostnadsfritt eller mot betalning och/eller (ii) köp av Fysiska produkter från Nintendo genom användande av Nintendo Network ID.

"Fysiska produkter" avser materiella och fysiska saker.

"Tredjeparts produkter" avser spel, program, mjukvara, tilläggsinnehåll, tjänster, webbsidor, portaler, data och annat digitalt innehåll som tillhandahålls av tredje part.

"Tredjeparts butikstjänster" avser alla program, mjukvaror och tjänster som erbjuds av tredje part, som är tillgängligt på Nintendo Network, men som inte är registrerade med Nintendo Network ID och som tillåter användare att få licenser för spel, program, mjukvara, tilläggsinnehåll för spel, program, mjukvara och annat digitalt innehåll tillhörande tredje part under avtalsvillkor fastställda av tredje part.

"Användarskapat innehåll" avser all kommunikation, meddelanden, text, bilder, skisser, foton, ljud, röst, audioinspelningar, musik, filmer, information, data och allt annat material och innehåll (inklusive användarnamn, smeknamn, specialanpassade Mii-figurer, Mii-smeknamn, specialanpassade nivåer, kartor, scenarion, etc.) som är skapat av eller licensierat för Nintendo Network-användare och som är utlagt, skickat, eller på annat vis har gjorts tillgängligt av en Nintendo Network-användare på en Nintendo-apparatoch/eller via Nintendo Network.

1.2 Nintendo Network ID

För att använda Nintendo Network måste du registrera dig för ett Nintendo Network ID. Du måste tillhandahålla korrekt och fullständig information vid registrering och uppdatera registrerade data om dessa ändras.

Nintendo Network ID är länkad till det land du är i bosatt i, som du angav vid registreringen. Om du flyttar till annat land, kommer du inte kunna använda ditt Nintendo Network ID (inklusive Digitala produkter) och du kan komma att behöva skapa ett nytt Nintendo Network ID om du vill använda Nintendo Network i det nya landet. Om du flyttar tillbaka till det land, i vilket ditt Nintendo Network ID var registrerat, kan du åter använda dig av ditt ursprungliga Nintendo Network ID.

Nintendo Network ID är personlig och du får inte sälja, byta, överlåta eller på annat vis överföra din Nintendo Network ID till någon annan person eller organisation.

Du är ansvarig för alla transaktioner i ditt Nintendo Network ID. Du måste alltid ha dina inloggningsuppgifter i säkert förvar. Ifall du blir medveten om eller skäligen misstänker att något intrång i säkerheten har skett, som exempelvis en otillåten åtkomst av ditt Nintendo Network ID av tredje part, förlust, stöld eller avslöjande av din inloggningsuppgifter, måste du omedelbart anmäla detta till Nintendo.

Nintendo kan, efter eget godtycke, låta dig länka ditt Nintendo Network ID till en eller flera Nintendo-apparater. Om ditt Nintendo Networks ID är länkat till en Nintendo-apparat, måste du radera ditt Nintendo Network ID och annan personlig information i din Nintendo-apparat innan du säljer eller överlåter din Länkade Nintendo-apparat till annan person.

Barn får använda ett Nintendo Network ID som har lagts upp för dem av deras förälder eller förmyndare. Föräldrar eller förmyndarna måste hela tiden övervaka sina barns användning av Nintendo Network. Föräldrar eller förmyndare är ansvariga för användning av innehållsfiltreringsfunktionen, som erbjuds av Nintendo, om de vill begränsa sina barns användning av Nintendo Network.

1.3 Användning av Nintendo Network

Nintendo Network får endast användas för ditt egna personliga intresse och för icke-kommersiell användning. Nintendo Network får inte användas för andra ändamål.

Du är ansvarig för alla kostnader som uppstår i användningen av Nintendo Network via ditt Nintendo Network ID, oberoende om de uppstår på grund av dig själv eller dina vänner, din familj eller tredje part (inklusive alla uppkopplingsavgifter till internet, kostnader för nödvändig utrustning och andra relevanta avgifter och kostnader). Den exakta summan av kostnaderna beror bl. a. på den apparat du har använt för att koppla upp dig till Nintendo Network, dina aktiviteter på Nintendo Network och din internetleverantörs villkor.

Nintendo Network är inte tillgängligt i alla länder. Spel, program, mjukvara, tjänster, portaler, data och andra produkter som erbjuds i Nintendo Network kan skifta från land till land. Nintendo kan emellanåt ändra i Nintendo Network, delvis eller helt, till förmån för användarna i Nintendo Network.

1.4 Användarskapat innehåll

Nintendo är inte ansvarig för Användarskapat innehåll. Ansvaret för Användarskapat innehåll ligger hos den Nintendo Network-användare som har lagt upp, skickat eller på annat vis via Nintendo Network gjort Användarskapat innehåll tillgängligt. Nintendo är inte skyldig att övervaka Användarskapat innehåll. Om dock Nintendo blir medveten om troligt illegalt eller otillbörligt Användarskapat innehåll, äger Nintendo rätt att efter eget godtycke, radera eller blockera tillgängligheten till sådant Användarskapat innehåll.

Om du lägger upp, skickar eller på annat vis gör Användarskapat innehåll tillgängligt via Nintendo Network, ger du Nintendo en obegränsad, världsomfattande, royaltyfri, evig och fullständigt överlåtbar rätt att kopiera, publicera och göra tillgängligt Användarskapat innehåll via Nintendo Network såsom avsetts och förutsetts genom det program, som du använt för att lägga upp, skicka eller på annat vis göra tillgängligt detta Användarskapade innehåll. Detta är inte tillämpligt på Användarskapat innehåll som endast är tillgängligt i privata meddelanden eller i privat kommunikation.

Du bekräftar att Nintendo Network kan ändras, helt eller delvis, närsomhelst och att Användarskapat innehåll kan bli raderat från Nintendo Network närsomhelst. Nintendo är inte tvingad att arkivera Användarskapat innehåll.

Användarskapat innehåll som du lägger upp, skickar eller på annat vis gör tillgängligt via Nintendo Network måste följa Nintendo Networks Förhållningsregler.

1.5 Nintendo Networks Förhållningsregler

När du använder Nintendo Network, måste du följa Nintendo Networks Förhållningsregler, som innehåller regler avsedda till att bibehålla Nintendo Network-miljön kamratlig och säker.

Nintendo Networks Förhållningsregler förbjuder all illegalt, skadligt eller på annat vis olämpligt beteende, inkluderat, men inte begränsat till följande:

1.6 Inslag av bakgrundskommunikation

Om ditt Nintendo Network ID är länkat med en Nintendo-apparat och din Länkade Nintendo-apparat är kopplat till internet, kan din Länkade Nintendo-apparat automatiskt sända bakgrundskommunikation via Nintendos servrar och andra Länkade Nintendo-apparater.

Bakgrundskommunikation med Nintendos servrar möjliggör att din Länkade Nintendo-apparat mottar systemuppdateringar, uppdateringar av mjukvara och program installerade på din Länkade Nintendo-apparat, uppdatering av innehåll i Nintendo Network, nya program och viktiga meddelanden från Nintendo. En systemuppdatering av din Länkade Nintendo-apparat kan krävas för att du fullt ut ska kunna åtnjuta alla funktioner hos ditt Nintendo Network.

Bakgrundskommunikation med andra Länkade Nintendo-apparater kan ske beroende på vilket program du använder. Du blir informerad om de inslag av bakgrundskommunikation som finns i respektive program.

Du kan inaktivera bakgrundskommunikationsfunktioner i inställningarna av din Länkade Nintendo-apparat eller i inställningarna av respektive program. Du kan också helt inaktivera bakgrundskommunikationsfunktionen genom att koppla ur din Länkade Nintendo-apparat från internet.

1.7 Tredjepartsinnehåll

Nintendo Network kan erbjuda tillgång till Tredjepartsinnehåll. Tredjepartsinnehåll erbjuds och distribueras helt på ansvar av tredje part. Nintendo tar inget ansvar alls i detta avseende. Tredjepartsinnehåll kan omfattas av avtal och villkor som respektive tredje part tillhandahåller.

Innehållsfiltreringsfunktionen som erbjuds av Nintendo kanske inte fungerar med Tredjepartsinnehåll. Om så är fallet, kan du få en förvarning och en möjlighet att blockera ditt barns tillträde till sådant Tredjepartsinnehåll.

1.8 Nintendos immaterialrättigheter

Nintendo äger all rätt (inklusive alla immaterialrättigheter) i eller har rätt att använda eller underlicensiera de av Nintendos immaterialrättigheter som behövs för att driva Nintendo Network. Nintendo beviljar dig en personlig licens för användning av Nintendo immaterialrättigheter så långt som det behövs för att användningen av Nintendo Network blir förenligt med villkoren i detta Avtal. Du får inte överföra, överlåta, upplåta underlicens eller på annat vis ge denna licens till förfogande för annan person eller organisation och du får inte använda Nintendos immaterialrättigheter för kommersiella ändamål. Utöver den uttryckliga licensen i detta Avtal ger Nintendo dig inte någon rätt till Nintendo immaterialrättigheter och Nintendo förbehåller sig rätten till Nintendo iImmaterialrättigheter.

1.9 Nintendos ansvar

Nintendo lämnar inga underförstådda garantier avseende produkter eller tjänster som tillhandahålls under detta Avtal.

Med undantag för vad som följer av tvingande lag ansvarar Nintendo ej för skada som uppkommit till följd av överträdelse av villkoren i detta Avtal om inte i) skadan uppkommit till följd av Nintendos överträdelse av en väsentlig skyldighet under detta Avtal och ii) skadan är typisk och förutsebar.

1.10 Ersättningsskyldighet

Du åtar dig att skydda och hålla Nintendo, dess dotterbolag och divisioner skadelösa från och mot skada, ansvar eller anspråk (inklusive skäliga ombudsarvoden) som uppkommer ur eller i samband med ditt användande av Nintendo Network på ett illegalt sätt eller i övrigt i brott mot Avtalets villkor (inklusive, men ej begränsat till, Nintendo Network Förhållningsregler). Denna ersättningsskyldighet skall inkludera särskilt förlust, ansvar och anspråk som uppstår ur eller i samband med Användarskapat innehåll, inkluderat, utan att begränsa, foton, videor eller övrigt material som du laddar upp.

1.11 Ändringar till Avtalet

En gällande version av Avtalet finns alltid tillgängligt på Nintendos webbplats. Nintendo kan närsomhelst ändra villkor och regler i detta Avtal när det är nödvändigt eller hjälper förbättringen av tjänsten eller anpassar den till att återspegla ändringar beträffande tekniska eller juridiska krav. Om vi gör ändringar, kommer vi att skicka dig ett meddelande via din Länkade Nintendo-apparat (förutsatt att ditt Nintendo Network ID är länkat till en Nintendo-apparat och att din Länkade Nintendo-apparat är uppkopplad till internet) samt via e-postmeddelande. Om du inte invänder till dessa ändringar inom 4 veckor efter att de har blivit skickade till dig, anses ändringarna godkända (meddelandet informera dig även om detta). Om du skulle invända mot ändringarna, äger Nintendo rätt att säga upp Avtalet eller del av det efter rimlig uppsägningstid och du måste registrera dig igen om du vill fortsätta användningen av Nintendo Network under de nya villkoren och reglerna.

1.12 Uppsägning och överlåtelse av Avtalet

Du får när som helst säga upp detta Avtal genom att radera ditt Nintendo Network ID.

Nintendo får när som helst säga upp detta Avtal, eller del av Avtalet, utan uppsägning om du bryter mot villkoren i detta Avtal. I fall av mindre överträdelser kommer Nintendo att ge dig en förvarning av ditt åsidosättande av villkoren och ge dig möjlighet att rätta till detta. Om dock ditt beteende är helt oacceptabelt, behöver inte Nintendo ge dig sådan förvarning. Beteende anses vara helt oacceptabelt om allvarligt åsidosättande av Nintendo Network Förhållningsregler eller andra viktiga villkor i Avtalet har skett.

Nintendo får också när som helst säga upp detta Avtal, eller del av Avtalet för juridiska, tekniska eller kommersiella skäl. I dessa fall, kommer vi att ge dig ett förhandsmeddelande inom skälig tid.

Uppsägningen av detta Avtal oberoende av orsak, leder till uppsägning av licenser som har blivit beviljade genom detta Avtal och kommer att förhindra ditt användande av Nintendo Network, inklusive, men inte begränsade, av Nintendos butikstjänster. Uppsägning av del av detta Avtal kan begränsa din användning av valda program och funktioner i Nintendo Network.

Om detta Avtal upphör oberoende av orsak, kommer paragraferna 1.8, 1.9, 1.10, 1.13 och 1.14 att kvarstå med full verkan.

Nintendo får överlåta, efter eget godtycke, hela den kontraktsrättsliga relationen med dig gällande detta Avtal till dotterbolaget Nintendo Co. Ltd, med adress 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japan. Nintendo kommer att vid sådan överlåtelse informera dig minst 1 månad i förväg.

1.13 Tolkning av Avtalet

Om någon del av detta Avtal blir förklarat ogiltigt eller ogenomförbart, kommer denna del av Avtalet inte att gälla. Du accepterar att denna ogiltiga del kommer att anses borttaget i Avtalet, men att alla andra delar av Avtalet kommer att bestå i full verkan. Vidare samtycker du att vi kan ersätta den ogiltiga delen med en bestämmelse som återspeglar eller liknar den ursprungliga avsikten.

1.14 Gällande lag

Tysk rätt är tillämplig på detta Avtal och dess tolkning, utan beaktande av tyska lagvalsregler och utan tillämpning av UN Sales Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

1.15 Kundsupport

Om du har några frågor angående detta Avtal, är du välkommen att kontakta oss via e-post. Kontaktuppgifter till din lokala Nintendo-kundsupport finns på http://contact.nintendo.eu.

2 Butikstjänster

2.1 Nintendo Butikstjänster

Nintendo Network kan komma att erbjuda tillgång till Nintendos butikstjänster. Du kan använda dig av Nintendos butikstjänster till att skaffa Digitala produkter från Nintendo eller tredje part, att köpa Fysiska produkter från Nintendo, så väl som ladda upp och använda Digitala produkter med din Länkade Nintendo-apparat och/eller via Nintendo Network.

2.1.1 Digitala produkter

2.1.1.1 Registrering av Digitala produkter

För att du skall kunna ladda ned och använda Digitala produkter, behövs en licens för respektive Digital produkt registreras under ditt Nintendo Network ID.

Licensen för Digitala produkter kan erhållas på olika sätt, beroende på tillgängligheten i ditt land.

Om licensen för en Digital Produkt erbjuds kostnadsfritt hos Nintendos butikstjänster, kommer licensen att bli registrerad under ditt Nintendo Network ID efter att du har gjort en beställning hos Nintendos butikstjänster.

Om licensen för en Digital produkt erbjuds för försäljning hos Nintendos butikstjänster via Nintendo eller tredje parter, kommer licensen att bli registrerad under ditt Nintendo Network ID efter att du har gjort respektive beställning hos Nintendos butikstjänster och gjort inbetalningen till Nintendo eller tredje part, vilket som är tillämpligt.

Licensen för en Digital produkt kan också köpas eller tillhandahållas utanför Nintendos butikstjänster . I detta fall, kommer du att informeras om tillämplig metod att registrera sig för licensen av en Digital produkt under ditt Nintendo Network ID.

Med undantag för vad som uttryckligen angivits är licensen för en Digital produkt sammankopplad till ditt Nintendo Network ID och tillåter dig endast att använda den Digitala produkten i den Länkade Nintendo-apparat, till vilken den Digitala produkten har ursprungligen blivit nerladdad. Med undantag för vad som uttryckligen angivits, får alla användare vars Nintendo Network ID är registrerad till sådan Länkad Nintendo-apparat, använda sig av respektive Digital produkt.

VIKTIGT: Om du har skaffat licens för en Digital produkt från tredje part, kommer Nintendo endast att tillhandahålla den tekniska infrastrukturen som möjliggör registrering av licens till ditt Nintendo Network ID. Nintendo ärvarken en säljare eller en part i något kontrakt som du kanske sluter med tredje part och Nintendo ikläder sig inget ansvar i detta fall.

2.1.1.2 Licens för Digitala produkter

Varje Digital produkt som är registrerad till ditt Nintendo Network ID och varje uppdatering av sådana Digitala produkter är endast licensierad för eget bruk och icke-kommersiellt användande på en Länkad Nintendo-apparat och/eller via Nintendo Network. Digitala produkter skall ej användas för något annat ändamål. Framför allt skall du varken, utan Nintendos skriftliga godkännande, leasa eller hyra Digitala produkter, eller underlicensiera, offentliggöra, kopiera, ändra, anpassa, översätta, genomföra reverse engineering, dekompilera eller ta itu någon del av de Digitala produkterna utöver vad som har särskilt är tillåtet enligt lag.

2.1.2 Fysiska produkter

2.1.2.1 Beställningsprocessen

Om du väljer att köpa en Fysisk produkt från Nintendo genom Nintendos butikstjänster, blir du tillhandahållen en översikt av din beställning och får möjlighet att ändra den innan ett bindande köpeavtal sluts med Nintendo.

2.1.2.2 Leverans och tullavgifter

Under beställningsprocessen får du möjlighet att lägga in leveransadress för din beställning. Du blir informerad innan köpet om länderna som är möjliga för leverans av Fysiska produkter. Du är ansvarig för tillämpliga tullavgifter eller skatter i det land leverans sker.

2.1.2.3 Äganderättsförbehåll

Varje levererad Fysisk produkt till dig anses som Nintendos egendom till dess full betalning har skett.

2.1.3 Fel

I fall av fel i vara eller tjänst skall de lagstadgade villkoren tillämpas. Om en ytterligare garanti från tillverkaren är tillämplig, är varje anspråk som är baserad på tillverkarens garanti är oberoende av vilka lagstadgade rättigheter som du kan ha.

2.1.4 Betalningsmetod

I de fall du erhåller licensen för en Digital produkt från Nintendo eller i de fall du köper en Fysisk produkt från Nintendo, kan Nintendo erbjuda olika betalningsmetoder, beroende på tillgänglighet i ditt land.

Nintendo kan tillåta att du använder kassamedel till att betalning för Digitala och Fysiska produkter som du har köpt från Nintendo hos Nintendos butikstjänster. Kassamedel kan laddas upp med ditt Nintendo Network ID med hjälp av ett kreditkort, genom att lägga in en digital kod som är tryckt på ett Nintendo eShop Card, vilket är tillgängligt i kundbutik eller med andra tillgängliga sätt som Nintendo har meddelat.

Kassamedel som är bundet till ditt Nintendo Network ID och kan inte bli överfört till annan person eller organisation. Kassamedel är icke återbetalningsbara och kan inte bytas ut mot kontanter eller tillgodohavanden. Kassamedel kan endast användas till köp av Digitala och/eller Fysiska produkter från Nintendo hos Nintendos butikstjänster.

Nintendo kan, efter eget godtycke, begränsa det maximala beloppet av kassamedel som får laddas upp i ditt Nintendo Network ID.

Du är ansvarig för varje användning av kassamedel via ditt Nintendo Network ID.

I fall du skaffar licens för en Digital produkt från tredje part, kommer denna tredje part att informera dig om lämpligt betalningssätt.

2.1.5 Köphistorik

För varje transaktion hos Nintendos butikstjänster (registrering av en licens för Digitala produkter, betalning av Digitala produkter, köp av Fysiska produkter, uppladdning av kassamedel, etc.) kommer du att få ett elektroniskt kvitto som bekräftar transaktionen. Detta kvitto kommer att översändas till dig via e-post eller läggas upp i din köphistorik, som du närsomhelst har tillgång till via ditt Nintendo Network ID.

2.2 Tredjeparts butikstjänster

Nintendo Network kan komma att erbjuda tillgång till Tredjeparts butikstjänster. Tredjeparts butikstjänster erbjuds av tredje part på tredje parts egna ansvar. Nintendo blir ej part eller deltar på något annat vis i avtal du kan komma att träffa med en tredje part via Tredjeparts butikstjänster. Produkter som du kan erhålla via Tredjeparts butikstjänster är inte registrerade i ditt Nintendo Network ID. Nintendo åtar sig ingen ansvarsskyldighet vad gäller Tredjeparts butikstjänster. För Tredjeparts butikstjänster gäller villkor och regler, som tillhandahålls av respektive tredje part.

SLUT PÅ AVTAL FÖR NINTENDO NETWORK

=========================

ÅNGERRÄTTEN (gällande Fysiska produkter)

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom

14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning.

Vid avtal avseende flera varor som du beställt i en och samma beställning och som levereras var för sig löper ångerfristen ut 14 dagar efter dagen då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning”

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummer: +49 69 667747 5412, faxnummer: +49 69 667747 95412, e-postadress: eShopService@nintendo.de) skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post).

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta

dig något.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.”

Vi kommer att betala kostnaderna för återsändandet av varan.”

”Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.”

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

***

ÅNGERRÄTTEN (gällande Digitala produkter)

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummer: +49 69 667747 5412, faxnummer: +49 69 667747 95412, e-postadress: eShopService@nintendo.de) skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post).

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in

ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta

dig något.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.”

Vi kommer att betala kostnaderna för återsändandet av varan.”

”Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.”

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion

***

Ångerrätten gäller inte för:

- leverans av förseglade varor som inte är lämpliga att returnera på grund av hälsoskydd eller hygien och vars förpackningar brutits efter leverans

- leverans av ljud, videoupptagningar eller mjukvara (såsom videospel) i förseglade förpackningar som brutits efter leverans

- leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium, om vi har påbörjat vårt utförande efter att du uttryckligen medgivit att vi kan påbörja vårt utförande innan tiden för ångerfristen löpt ut och du har gått med på att du förlorar din ångerrätt genom nämnda medgivande.

- serviceavtal efter det att servicen har utförts i sin helhet om utförandet har påbörjats med ditt uttryckliga medgivande och du går med på att du förlorar din ångerrätt när vi uppfyllt vår del av avtalet i sin helhet.

=================================

II. Sekretesspolicy för Nintendo Network

Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland ("Nintendo", "vi" eller "oss") respekterar dess användares sekretessrättigheter och förstår vikten av att skydda dennes personuppgifter. Denna Sekretesspolicy för Nintendo Network ("Sekretesspolicyn") har utvecklats för att tillhandahålla dig information rörande insamling och användning av uppgifter som du lämnar genom Nintendo Network.

Om du registrerar ett Nintendo Network ID och samtycker till denna Sekretesspolicy, samtycker du att dina personuppgifter samlas in, behandlas och används i enlighet med denna Sekretesspolicy.

Om du registrerar ett Nintendo Network ID och samtycker till denna Sekretesspolicy å ditt barns vägnar, samtycker du att ditt barns personuppgifter samlas in, behandlas och används i enlighet med denna Sekretesspolicy.

Ord och uttryck i denna Sekretesspolicy har samma betydelse som i Nintendo Network-avtalet.

1 Sammanfattning

Du samtycker särskilt att

2 Vilken information samlar vi in

2.1 Information om din person

För registrering av ditt Nintendo Network ID behöver du uppge din e-postadress, hemvist, födelsedatum och kön samt du kan välja att uppge regionen du bor i.

Om nödvändigt för specifika tjänster i Nintendo Network, såsom för leverans av Fysiska produkter, kan vi fråga om ditt för- och efternamn, din adress och telefonnummer.

Om du köper Digital eller Fysiska produkter från Nintendo eller laddar upp kassamedel till ditt Nintendo Network ID via Nintendos butikstjänster, kan du behöva uppge kreditkortsinformation (kreditkortnummer, sista giltighetsdag och säkerhetskod) för att möjliggöra transaktionen.

2.2 Information om apparaten du använder

För att länka en Nintendo-apparat med ditt Nintendo Network ID och för att möjliggöra anslutning till den Länkade Nintendo-apparaten i Nintendo Network, kan vi komma att samla in teknisk information som rör den Länkade Nintendo-apparaten, såsom MAC-adress, IP-adress, serienummer eller andra alfanumeriska koder tillägnade den Länkade Nintendo-apparaten. Om du tillgår Nintendo Network från någon annan elektronisk apparat, såsom en PC, kan vi komma att samla in teknisk information (såsom MAC-adress och IP-adress) avseende denna apparat.

Vi kan också komma att samla in information om inställningar från den apparat som du använder vid anslutning till Nintendo Network för att optimera din upplevelse i Nintendo Network, såsom landsinställningar, språkinställningar, inställningar för innehållsfiltrering och information om trådlös anslutningspunkt av den Länkade Nintendo-apparaten; skärmresolution och andra displaypreferenser för andra elektroniska apparater, som du använder.

2.3 Information relaterat till din användning av Nintendos butikstjänster

Om du använder Nintendos butikstjänster, samlar vi in information om registrering av licenser för Digitala produkter och köp av Fysiska produkter, betalningar för Digitala och Fysiska produkter, uppladdning av kassamedel och andra transaktioner, som du gör hos Nintendos butikstjänster.

Vi kan också samla in information om på vilket sätt du använder NintendosbButikstjänster, såsom vilka Digitala och Fysiska produkter, som du tittar på och registrerar på din önskelista, vilka avsnitt av Nintendos butikstjänster du besöker, hur du navigerar i Nintendos butikstjänster, såväl rekommendationer som spelrankningar gjorda av dig. Du kan närsomhelst välja bort denna funktion.

2.4 Information relaterat till din användning av Nintendo Network

För att möjligöra din tillgång till innehåll, produkter och tjänster i Nintendo Network, behandlar vi data relaterat till dina aktiviteter, såsom tilldelade användarnamn och alfanumeriska koder i ditt Nintendo Network, smeknamn och ID-koder som du använder i olika program, vänner och favoriter som du registrerat, Nintendo Network användare du spelar med, Användarskapat innehåll som du laddar upp, lägger upp eller på annat vis gjort tillgängligt i Nintendo Network, information om du är online eller inte, andra data specifikt beträffande spel och program som du använder,

Vi kan också samla in dina data gällande aktivitetshistorik såsom vilka spel du spelar och vilka program du använder i din Länkade Nintendo-apparat, vid vilka tidpunkter du spelar spel eller använder program, din nuvarande nivå, resultat och spelplats såväl som information som du har skickat vid deltagande av undersökningar. Du kan närsomhelst välja bort denna funktion.

2.5 Länkade Nintendo Network ID och andra nätverk

Nintendo Network kan tillåta dig att länka din Nintendo Network ID till ett nätverkskonto som erbjuds av tredje part. Om du väljer att länka ihop kontona, kommer dina data att bli behandlad i enlighet med sekretesspolicyn för ett sådant nätverk hos tredjepart.

Ifall länkningen av konton kräver överföring av personuppgifter från Nintendo till tredje part, kommer du att bli informerad om detta innan denna länkning äger rum och du kommer att ges möjlighet att vägra länkningen och överföringen.

Nintendo är inte ansvarig för användningen av din information av tredje part.

Nintendo Network kan också tillåta dig att länka din Nintendo Network ID till annat konto, som erbjuds av Nintendo. Om du väljer att länka kontona, kommer dina data bli behandlad i enlighet med gällande sekretesspolicy för sådant annat konto som du har samtyckt till.

2.6 Cookies

Webbaserade delar av Nintendo Network kan använda cookies, vilket är små textfiler som är placerade på en apparat som du använder för att ansluta till Nintendo Network. Sådana cookies låter oss identifiera din apparat och lagra dina val och imatningar medan du såväl fortsätter att navigera till olika delar i Nintendo Network som att tillhandahålla ditt tillträde till säkrade områden i Nintendo Network.

3 Hur information är använd

3.1 Tillhandahållande av Tjänster

Informationen som vi samlar in används till att ombesörja uppkopplingen av din apparat mot Nintendo Network, att tillhandahålla dig med innehåll, produkter och tjänster från Nintendo Network, att möjliggöra ditt deltagande i aktiviteter som stöds av Nintendo Network samt att behandla beställningar och andra förfrågningar som du gör i Nintendo Network.

Om du använder Nintendos butikstjänster, behandlar vi informationen om dina transaktioner, i den grad som är nödvändig för att behandla dina beställningar, för att tillhandahålla dig med transaktionshistorik och för att uppfylla våra ekonomiska och juridiska skyldigheter. Om du använder kreditkort hos Nintendos butikstjänster, kommer vi att lagra ditt kreditkortsnummer separat in enlighet med de regler som har utfärdats av kreditkortsleverantör.

Vidare, kommer vi att behandla informationen som relaterar till användningen av Nintendo Network för att förhindra potentiella illegala och anstötliga aktiviteter, för att uppfylla våra juridiska skyldigheter eller för att upprätthålla våra rättigheter eller användares rättigheter.

3.2 Kommunikation och samarbete i Nintendo Network

Om du använder de delar i Nintendo Network som stödjer kommunikationen mellan användare och utbytet av Användarskapat innehåll, kan andra användare ha möjlighet att se denna information om dig, såsom din Nintendo Närverk ID, namn och framställning av en Mii-figur som representerar dig i Nintendo Network, information om Mii-profilen, land, s namnet på din favoritprogram eller det senaste programmet som du har spelat. Beroende på vilket program du använder i Nintendo Network, kan mer information bli synlig för andra användare, t ex om du har spelat det spel vilket du har kommenterat i Nintendo Network. Om känsliga personuppgifter presenteras såsom din ålder eller onlinestatus, kommer du att kunna välja om du tillåter att dela med sådan information eller ej.

Om du spelar interaktiva spel eller använder interaktiva verktyg från Nintendo Network, kan spelinformationen delas med användare för att möjliggöra kollektivt spelande eller interaktion. Interaktiva spel kan stödja en "spelarhistorik"-funktion så att användare kan se att de har spelat med varandra vid ett tidigare tillfälle.

Om du har upprättat en kompislista eller lista över blockerade användare för Nintendo Network-användare, kan denna information bli bearbetad i det spel eller program som du spelar för att försäkra att dina val är respekterade. Om du har valt att länka ditt Nintendo Network ID till ett nätverkskonto erbjuden av tredje part, kan din kompislista som du registrerade i ditt Nintendo Network ID bli synkroniserad med kompislistan som du registrerade i ditt nätverkskonto, erbjuden av tredje part. Detsamma gäller om du har uppsatts på en kompislista eller lista över blockerade användare hos andra Nintendo Network-användare.

3.3 Produktoptimering och marknadsundersökning

Vi kan använda din information för demografiska och statistiska analyser så att vi kan förbättra och optimera vårt innehåll, produkter och tjänster.

Vi kan också använda din information för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål så att vi kan skräddarsy vårt innehåll, produkter och tjänster för att tillgodose dina önskemål och anpassa rekommendationer, reklam och erbjudanden, som visas för dig i Nintendo Network.

Du kan närsomhelst välja bort denna användning av din information.

4 Marknadsföring och reklam

Förutsatt att du ger särskilt samtycke kan Nintendo komma att skicka dig marknadsförings- och reklammeddelanden om Nintendos produkter eller tredje parts produkter, via en meddelandefunktion i ditt Nintendo Network ID eller via e-post till din e-postadress. I detta fall, kan vi också använda din information för att anpassa sådana marknadsförings- och reklammeddelanden. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till att erhålla ovan nämnda marknadsförings- och reklammeddelanden.

5 Användarkommunikation

När du sänder e-post eller annan kommunikation till Nintendo, kan vi komma att behålla denna kommunikation för att kunna behandla dina förfrågningar och svara på dina önskemål.

6 Vem har tillgång till information?

Nintendo kan dela med sig av din information till andra bolag inom Nintendo-gruppen att användas i enlighet med denna Sekretesspolicy, framför allt till:

Nintendo kan också använda tredjeparts databehandlare för att kunna utöva Nintendos intressen med att noggrant administrera och behandla din information

7 Översikt, ändring och radering av information

Du kan granska och ändra den information du angivit i dina inställningar i ditt Nintendo Network ID eller genom att skicka e-postmeddelande till Nintendo. Kontaktuppgifter för din närmaste Nintendo-kundsupportfinns på http://contact.nintendo.eu.

Du kan närsomhelst ta bort din information genom att radera ditt Nintendo Network ID under användaruppgifter eller genom att skicka e-postmeddelande till Nintendo. Dina data kommer att bli borttagna såvida vi inte är skyldiga eller tillåtna att behålla dem enligt lag. Denna borttagning av ditt Nintendo Network ID kan leda till att ditt Nintendo Network-avtal upphör och förhindrar dig att använda Nintendo Network.

8 Kontakta oss

Om du har några frågor angående denna Sekretesspolicy, är du välkommen att kontakta oss via e-post. Kontaktuppgifter till din lokala Nintendo-kundsupport finns på http://contact.nintendo.eu.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview