UMOWA UŻYTKOWNIKA USŁUGI NINTENDO NETWORK oraz ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI NINTENDO NETWORK są ważnymi dokumentami prawnymi. Jeżeli masz poniżej 18 lat to twoi rodzice bądź opiekunowie prawni muszą zaakceptować niniejsze warunki.

I. Umowa użytkownika usługi Nintendo Network

Wersja: 05.2015 (PL)

Jest to wiążąca umowa między tobą jako osobą fizyczną oraz Nintendo of Europe GmbH (Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy, numer telefonu: +49 69 667747 5412, adres e-mail: eShopService@nintendo.de, numer faksu: +49 69 667747 95412). W niniejszej umowie Nintendo of Europe GmbH będzie dalej określone jako "Nintendo", "my" lub "nas".

Niniejsza Umowa użytkownika usługi Nintendo Network ("Umowa") obejmuje korzystanie przez ciebie z usługi Nintendo Network.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Definicje

W niniejszej Umowie poniższe terminy mają następujące znaczenie:

"Produkty Cyfrowe" odnosi się do wszystkich gier, aplikacji, oprogramowania, dodatkowych materiałów do gier, aplikacji i oprogramowania, bonów na usługi cyfrowe i innych materiałów cyfrowych, które są dostępne bezpłatnie lub sprzedawane za pośrednictwem usługi Obsługa zakupów Nintendo do używania na Urządzeniu Nintendo i/lub za pośrednictwem usługi Nintendo Network.

"Połączone Urządzenie Nintendo" odnosi się do Urządzenia Nintendo, które zostało połączone z identyfikatorem Nintendo Network ID.

"Postać Mii" odnosi się do dostosowywalnego elektronicznego awatara, który możesz utworzyć w aplikacji tworzenia Mii i który może być używany w grach i innych aplikacjach w usłudze Nintendo Network, w tym do reprezentowania twojego identyfikatora Nintendo Network ID innym użytkownikom.

"Urządzenie Nintendo" odnosi się do urządzenia elektronicznego produkowanego i sprzedawanego przez Nintendo pod znakiem towarowym "Nintendo"®, które jest zdolne do powiązania go z identyfikatorem Nintendo Network ID.

"Własność Intelektualna Nintendo" odnosi się do wszystkich praw własności intelektualnej, w szczególności, ale nie wyłącznie, do znaków towarowych zarejestrowanych i niezarejestrowanych, znaków usługowych, logo, zarejestrowanych i niezarejestrowanych wzorów, praw autorskich, praw do baz danych, wynalazków, patentów, tajemnic handlowych, know-how, Postaci Mii i innych poufnych i zastrzeżonych informacji, które zostały wytworzone przez Nintendo, których Nintendo jest właścicielem lub na które została mu udzielona licencja na korzystanie.

"Usługa Nintendo Network" odnosi się łącznie do wszystkich gier, aplikacji, oprogramowania, usług, portali, danych i innych treści, komercyjnych lub niekomercyjnych, należących do Nintendo lub strony trzeciej - partnera Nintendo, które są dostępne dla użytkowników z zarejestrowanym identyfikatorem Nintendo Network ID, gdy łączą się oni z internetem na swoim Połączonym Urządzeniu Nintendo lub gdy korzystają z gier, aplikacji, oprogramowania, portalu, wiadomości, informacji, danych i innych treści identyfikowanych jako materiały Nintendo Network na każdym innym urządzeniu podłączony do internetu.

"Obsługa zakupów Nintendo" odnosi się do wszystkich aplikacji, oprogramowania i usług, dostępnych za pośrednictwem usługi Nintendo Network, które pozwalają użytkownikom (i) zarejestrować na swoich identyfikatorach Nintendo Network ID licencje do gier, aplikacji, oprogramowania, dodatki do gier, aplikacji i oprogramowania, bony dostępne na usługi cyfrowe i inne materiały cyfrowe, nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem i/lub (ii) kupować Produkty Fizyczne od Nintendo, korzystając z identyfikatora Nintendo Network ID.

"Produkt Fizyczny" odnosi się do obiektów materialnych.

"Treść Pochodząca od Strony Trzeciej" odnosi się do gier, aplikacji, oprogramowania, materiałów dodatkowych, usług, stron internetowych, portali, danych i innych materiałów cyfrowych dostarczanych przez osoby trzecie.

"Usługi Handlowe Strony Trzeciej" odnosi się do wszelkich aplikacji, oprogramowania i usług oferowanych przez osoby trzecie, które mogą być dostępne za pośrednictwem usługi Nintendo Network, ale które nie są zarejestrowane na identyfikatorze Nintendo Network ID, i które pozwalają użytkownikom na uzyskanie licencji na gry, aplikacje, oprogramowanie i inne materiały cyfrowe osób trzecich, na warunkach ustalonych przez te strony trzecie.

"Materiały wygenerowane przez użytkowników" odnosi się do wszelkiej komunikacji, wiadomości, tekstów, obrazów rysunków, dźwięków, głosu, nagrań audio, muzyki, filmów, informacji, danych i wszelkich innych materiałów i treści (w tym nazw użytkowników, pseudonimów, dostosowanych postaci Mii; dostosowanych znaków, pseudonimów Mii, dostosowanych poziomów; dostosowanych scenariuszy, map, itp.), które są tworzone przez lub licencjonowane użytkownikom w usłudze Nintendo Network i które są wysłane lub udostępnione w jakikolwiek inny sposób przez użytkownika usługi Nintendo Network, zamieszczane na urządzeniu Nintendo w usłudze Nintendo Network i/lub za jej pośrednictwem.

1.2 Identyfikator Nintendo Network ID

Aby korzystać z usługi Nintendo Network, należy zarejestrować identyfikator Nintendo Network ID. Musisz podać dokładne i pełne dane podczas rejestracji i aktualizować dane rejestracyjne w przypadku ich zmiany.

Identyfikator Nintendo Network ID jest powiązany z krajem zamieszkania, wskazanym podczas rejestracji. Jeśli przenosisz się do innego kraju, możesz nie być w stanie użyć swojego identyfikatora Nintendo Network ID (w tym produktów cyfrowych) i możesz być zmuszony do utworzenia kolejnego identyfikatora Nintendo Network ID, jeśli chcesz używać usługi Nintendo Network w tym nowym kraju. Jeśli wrócisz do kraju, w którym twój identyfikator Nintendo Network ID został zarejestrowany, będziesz ponownie mógł używać swojego pierwotnego identyfikatora Nintendo Network ID.

Identyfikator Nintendo Network ID jest spersonalizowany dla ciebie i nie możesz go sprzedawać, handlować nim, cedować lub w inny sposób przekazać swojego identyfikatora Nintendo Network ID jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi.

Jesteś odpowiedzialny za wszystkie transakcje Twojego identyfikatora Nintendo Network ID. Musisz zachować swoje dane logowania w bezpiecznym miejscu. W przypadku, jeśli uświadomisz sobie lub podejrzewasz naruszenie bezpieczeństwa, takie jak nieautoryzowany dostęp do twojego identyfikatora Nintendo Network ID przez osobę trzecią, wszelką utratę, kradzież lub ujawnienie danych logowania, należy natychmiast zawiadomić Nintendo.

Nintendo, według własnego uznania, może pozwolić ci na połączenie twojego identyfikatora Nintendo Network ID z jednym lub kilkoma urządzeniami Nintendo. Jeśli twój identyfikator Nintendo Network ID jest połączony z Urządzeniem Nintendo, musisz usunąć swój identyfikator Nintendo ID oraz wszelkie inne treści, które mają charakter osobisty, z Połączonego Urządzenia Nintendo przed sprzedażą lub przeniesieniem w inny sposób Twojego Połączonego Urządzenia Nintendo na inną osobę.

Dzieci mogą korzystać z Identyfikatora Nintendo Network ID utworzonego dla nich przez rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzice lub opiekunowie prawni muszą w każdym czasie nadzorować używanie usługi Nintendo Network przez dzieci. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za korzystanie z funkcji kontroli rodzicielskiej oferowanej przez Nintendo, jeśli chcą ograniczyć korzystanie przez dzieci z Usługi Nintendo Network.

1.3 Używanie usługi Nintendo Network

Usługa Nintendo Network jest przeznaczona wyłącznie do twojego własnego użytku osobistego rekreacyjnego i niekomercyjnego. Usługa Nintendo Network nie może być używana do innych celów.

Jesteś odpowiedzialny za wszystkie koszty powstałe w wyniku korzystania z usługi Nintendo Network za pomocą twojego identyfikatora Nintendo Network ID, niezależnie od tego, czy są wynikiem działania twojego lub twoich znajomych, rodziny lub innych osób trzecich (w tym za opłaty za połączenia internetowe, koszty niezbędnego sprzętu oraz wszelkie inne odpowiednie opłaty i prowizje). Dokładna kwota kosztów zależy, między innymi, od urządzenia, które służy do dostępu do usługi Nintendo Network, jak również od twoich działań za pośrednictwem usługi Nintendo Network oraz od warunków twojego operatora umożliwiającego dostęp do internetu.

Usługa Nintendo Network nie jest dostępna we wszystkich krajach. Gry, aplikacje, oprogramowanie, usługi, portale, dane i inne materiały oferowane za pośrednictwem usługi Nintendo Network mogą się różnić pomiędzy krajami. Nintendo może od czasu do czasu zmieniać usługę Nintendo Network, w części lub w całości, z korzyścią dla użytkowników usługi Nintendo Network.

1.4 Materiały wygenerowane przez użytkowników

Nintendo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Materiały wygenerowane przez użytkowników. Za Materiały wygenerowane przez użytkowników wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik usługi Nintendo Network, który umieścił, wysłał lub udostępnił w inny sposób takie materiały za pośrednictwem usługi Nintendo Network. Nintendo nie jest zobowiązane do monitorowania Materiałów wygenerowanych przez użytkowników. Jednakże, jeśli Nintendo dowie się o prawdopodobnie niezgodnych z prawem lub nieodpowiednich Materiałach wygenerowanych przez użytkowników, Nintendo zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do takich materiałów według własnego uznania.

Jeśli zamieszczasz, wysyłasz lub w inny sposób udostępniasz Materiały wygenerowane przez użytkowników poprzez usługę Nintendo Network, udzielasz Nintendo niewyłącznego, ogólnoświatowego, nieodpłatnego, bezterminowego i w pełni zbywalnego prawa do reprodukcji, kopiowania, publikowania i udostępniania Materiałów wygenerowanych przez użytkowników poprzez usługę Nintendo Network w sposób przewidziany w aplikacji, której używasz i która służy do umieszczania, przesyłania lub udostępniania w inny sposób takich Materiałów wygenerowanych przez użytkowników. Powyższe nie ma zastosowania do Materiałów wygenerowanych przez użytkowników zawartych w prywatnych wiadomościach lub w innej komunikacji prywatnej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w zależności od używanej aplikacji w ramach usługi Nintendo Network, jego własne Materiały wygenerowane przez użytkowników mogą być przeglądane, powielane, publikowane i/lub modyfikowane przez osoby trzecie. Nie powinieneś zamieszczać informacji osobistych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres lub numer telefonu, lub innych poufnych danych w Materiałach przez Użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa Nintendo Network może być zmieniona, w części lub w całości, w każdej chwili oraz że Materiały wygenerowane przez użytkowników mogą być usunięte z usługi Nintendo Network w dowolnym momencie. Nintendo nie jest zobowiązane do przechowywania jakichkolwiek Materiałów wygenerowanych przez użytkowników.

Materiały wygenerowane przez użytkowników, które zamieszczasz, wysyłasz lub w inny sposób rozpowszechniasz poprzez usługę Nintendo Network, muszą być zgodne z Kodeksem Postępowania usługi Nintendo Network.

1.5 Kodeks postępowania usługi Nintendo Network

Podczas korzystania z usługi Nintendo Network musisz przestrzegać Kodeksu postępowania usługi Nintendo Network, który zawiera zasady mające na celu utrzymanie usługi Nintendo Network jako przyjaznego i bezpiecznego dla środowiska.

Kodeks postępowania usługi Nintendo Network zakazuje wszelkiego nielegalnego, szkodliwego lub w inny sposób nieodpowiedniego zachowania, a w szczególności są zakazane następujące czynności:

1.6 Właściwości komunikacji w tle

W przypadku, gdy identyfikator Nintendo Network ID jest połączony z Urządzeniem Nintendo i Twoje Połączone Urządzenie Nintendo jest podłączone w tle do Internetu, Połączone Urządzenie Nintendo może wykonać automatyczną komunikację z serwerami Nintendo i innymi Połączonymi Urządzeniami Nintendo.

Komunikacja w tle z serwerami Nintendo pozwala Połączonemu Urządzeniu Nintendo otrzymywać aktualizacje systemu, aktualizacje oprogramowania i aplikacji zainstalowanych na twoim Połączonym Urządzeniu Nintendo, aktualizacje materiałów usługi Nintendo Network, nowe aplikacje i ważne komunikaty usługowe od Nintendo. Aktualizacja systemu twojego Połączonego Urządzenia Nintendo może być wymagana w celu pełnego korzystania ze wszystkich właściwości Usługi Nintendo Network.

Komunikacja w tle z innymi Połączonymi Urządzeniami Nintendo może się zdarzyć w zależności od używanej aplikacji. Zostaniesz poinformowany o funkcji komunikacji w tle w odpowiedniej aplikacji.

Można wyłączyć funkcje komunikacji w tle w ustawieniach twojego Połączonego Urządzenia Nintendo lub w ustawieniach odpowiedniej aplikacji. Można także wyłączyć funkcje komunikacji w tle całkowicie przez odłączenie Połączonego Urządzenia Nintendo od internetu.

1.7 Treść Pochodząca od Strony Trzeciej

Usługa Nintendo Network może oferować dostęp do Treści Pochodzącej od Strony Trzeciej. Treść Pochodząca od Strony Trzeciej jest oferowana i dystrybuowana na wyłączną odpowiedzialność strony trzeciej. Nintendo nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Treść Pochodząca od Strony Trzeciej może podlegać warunkom przewidzianym przez odpowiednie strony trzecie.

Funkcja kontroli rodzicielskiej oferowana przez Nintendo może nie działać z Treścią Pochodzącą od Strony Trzeciej. W tym przypadku powinieneś zostać wcześniej o tym powiadomiony oraz będziesz miał opcję blokowania swojemu dziecku dostępu do każdej takiej Treści Pochodzącej od Strony Trzeciej.

1.8 Własność intelektualna Nintendo

Nintendo jest właścicielem wszystkich praw, tytułów i udziałów do (w tym do wszystkich praw własności intelektualnej) lub ma prawo do korzystania i sublicencjonowania Własności intelektualnej Nintendo, niezbędnej dla działania Usługi Nintendo Network. Nintendo udziela użytkownikowi osobistej licencji na korzystanie z Własności intelektualnej Nintendo, o ile jest to niezbędne do korzystania z usługi Nintendo Network zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik nie może przenosić, cedować, udzielać sublicencji ani w inny sposób zbywać niniejszej licencji na inną osobę lub podmiot, jak również nie może korzystać z Własności intelektualnej Nintendo w celach handlowych. Zgodnie z licencją określoną w niniejszej Umowie, Nintendo nie przyznaje ci żadnych praw, tytułu lub udziału we Własności intelektualnej Nintendo. Nintendo zastrzega sobie wszelkie prawa do Własności intelektualnej Nintendo.

1.9 Odpowiedzialność Nintendo względem ciebie

Nintendo ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawami za: (a) szkody powstałe w wyniku uszkodzenia życia, kończyny i/lub zdrowia, (b) w przypadku umyślności (c) w przypadku rażącego niedbalstwa i/lub (d) w przypadku naruszenia przez Nintendo wymogów niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt. Bez ograniczenia dla wyżej wymienionych zastrzeżeń, Nintendo może odpowiadać tylko za lekkie niedbalstwo w przypadkach naruszenia istotnych postanowień niniejszej Umowy. W tym kontekście "materialne" postanowienia są to zobowiązania, które są konieczne do realizacji Umowy, których naruszenie mogłoby zagrozić celowi umowy oraz których przestrzegania można generalnie oczekiwać. W takich przypadkach odpowiedzialność będzie ograniczona do szkód typowych i przewidywalnych, w innych przypadkach Nintendo nie ponosi odpowiedzialności za lekkie niedbalstwo.

1.10 Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się zwolnić Nintendo, jej filie i podmioty zależne bezpieczne od jakiejkolwiek szkody, odpowiedzialności lub żądań (w tym uzasadnionych honorariów prawniczych) wynikających z lub powstałych w związku z korzystaniem przez ciebie z usługi Nintendo Network w sposób niezgodny z prawem lub w inny sposób naruszający warunki niniejszej Umowy (w tym, w szczególności, niezgodny z Kodeksem postępowania usługi Nintendo Network). Zwolnienie to obejmuje, w szczególności, jakiekolwiek straty, zobowiązania lub roszczenia wynikające z lub powstałe w związku z jakimikolwiek Materiałami wygenerowanymi przez użytkowników, w tym w szczególności zdjęciami, materiałami video lub innymi materiałami, które przesyłasz.

1.11 Zmiany Umowy

Aktualna wersja niniejszej Umowy będzie zawsze dostępna na stronie Nintendo. Nintendo może zmienić warunki niniejszej Umowy w dowolnym momencie, o ile jest to niezbędne lub przydatne do polepszenia usług lub dostosowania Umowy w celu uwzględnienia zmian w wymaganiach technicznych lub prawnych. Jeżeli dokonamy zmian, zostaniesz zawiadomiony za pośrednictwem Połączonego Urządzenia Nintendo (pod warunkiem, że identyfikator Nintendo Network ID jest połączony z Urządzeniem Nintendo i Twoje Połączone Urządzenie Nintendo jest podłączone do internetu), a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli nie sprzeciwisz się tym zmianom w ciągu 4 tygodni od daty ich przekazania tobie, zmiany te zostaną uznane za przyjęte (zostaniesz o tym odpowiednio poinformowany). Jeżeli sprzeciwisz się zmianom, Nintendo zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy lub jej części za rozsądnym wypowiedzeniem i będziesz musiał zarejestrować się ponownie, jeśli chcesz nadal korzystać z usługi Nintendo Network na nowych warunkach.

1.12 Rozwiązanie oraz przeniesienie Umowy

Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdej chwili, usuwając identyfikator Nintendo Network ID.

Nintendo może wypowiedzieć niniejszą Umowę, lub jakiejkolwiek części niniejszej Umowy, w każdej chwili, bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy. W przypadku drobnych naruszeń Nintendo dostarczy Państwu wcześniejsze ostrzeżenie o niezgodności oraz da możliwość usunięcia niezgodności lub zaprzestania naruszania. Jednakże, jeśli zachowanie jest zupełnie nie do przyjęcia, Nintendo nie jest zobligowane do zapewnienia takiego wcześniejszego zawiadomienia. Zachowanie jest uważane za całkowicie nie do przyjęcia w przypadku poważnych naruszeń Kodeksu postępowania usługi Nintendo Network i innych istotnych postanowień niniejszej Umowy.

Nintendo może wypowiedzieć niniejszą Umowę, lub jakąkolwiek część niniejszej Umowy, w każdym czasie, z przyczyn prawnych, technicznych i handlowych. W tym przypadku dostarczymy Państwu zawiadomienie o wypowiedzeniu z rozsądnym wyprzedzeniem.

Rozwiązanie niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu będzie prowadzić do wypowiedzenia każdej udzielonej licencji w ramach niniejszej Umowy i uniemożliwi korzystanie z usługi Nintendo Network, w tym w szczególności z Obsługi zakupów Nintendo. Rozwiązanie części niniejszej Umowy może ograniczyć korzystanie z wybranych aplikacji i funkcjonalności usługi Nintendo Network.

Jeżeli niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu z jakiegokolwiek powodu, art 1.8, 1.9, 1.10 i 1.13 1.14 pozostaną w mocy.

Nintendo może przenieść wedle własnego uznania cały stosunek umowny istniejący na podstawie niniejszej Umowy na spółkę stowarzyszoną Nintendo Co Ltd., z siedzibą w 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japonia. Nintendo będzie informować o takim przeniesieniu co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

1.13 Interpretacja Umowy

Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, ta część nie będzie już obowiązywać. Zgadzasz się na uznanie nieważnej części za wykreśloną z Umowy oraz na uznanie, że wszystkie pozostałe części Umowy pozostaną w mocy. Użytkownik zgadza się, że możemy zastąpić nieważne postanowienie postanowieniem, które odzwierciedla lub jest najbardziej zbliżone do pierwotnego zamiaru.

1.14 Prawo właściwe

Niniejsza Umowa oraz wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy są regulowane przepisami prawa niemieckiego, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów oraz bez względu na normy prawa kolizyjnego.

1.15 Wsparcie klientów

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej Umowy, prosimy o kontakt przez e-mail. Dane kontaktowe lokalnego Centrum Pomocy Nintendo można znaleźć na http://contact.nintendo.eu.

2. OBSŁUGA ZAKUPÓW

2.1 Obsługa zakupów Nintendo

Usługa Nintendo Network może oferować dostęp do Obsługi zakupów Nintendo. Możesz korzystać z Obsługi zakupów Nintendo, aby nabyć produkty cyfrowe od Nintendo lub osób trzecich, aby zakupić Produkty Fizyczne od Nintendo, jak również do pobrania i wykorzystania Produktów Cyfrowych na Połączonym Urządzeniu Nintendo i/lub za pomocą usługi Nintendo Network.

2.1.1 Produkty Cyfrowe

2.1.1.1 Rejestracja Produktów Cyfrowych

W celu pobrania i używania Produktów Cyfrowych licencja dla danego Produktu Cyfrowego musi być zarejestrowana na twoim identyfikatorze Nintendo Network ID.

Licencja na Cyfrowe Produkty może być nabywana w różny sposób, w zależności od dostępności w danym kraju.

W przypadku, gdy licencja na Produkt Cyfrowy oferowana jest bezpłatnie w Obsłudze zakupów Nintendo, licencja zostanie zarejestrowana na twoim identyfikatorze Nintendo Network ID po przesłaniu odpowiedniego zamówienia przez Obsługę zakupów Nintendo.

W przypadku, gdy licencja na Produkt Cyfrowy jest oferowana do zakupu w Obsłudze zakupów Nintendo przez Nintendo lub osoby trzecie, licencja zostanie zarejestrowana na twoim identyfikatorze Nintendo Network ID po przesłaniu odpowiedniego zamówienia W Obsłudze zakupów Nintendo i dokonaniu zapłaty na rzecz Nintendo lub osoby trzeciej.

Licencja na Produkt Cyfrowy może być również zakupiona lub nabyta poza Obsługą zakupów Nintendo. W takim przypadku zostaniesz poinformowany o odpowiednim procesie rejestracji licencji dla Produktów Cyfrowych na danym identyfikatorze Nintendo Network ID.

Jeżeli nie przewidziano inaczej, licencja na Produkt Cyfrowy jest powiązana z twoim identyfikatorem Nintendo Network i pozwala na używanie Produktu Cyfrowego tylko na Połączonym Urządzeniu Nintendo, na które Produkt Cyfrowy został pierwotnie pobrany. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, wszyscy użytkownicy, których identyfikator Nintendo Network ID jest zarejestrowany na danym Połączonym Urządzeniu Nintendo, mogą używać odpowiedniego Produktu Cyfrowego.

WAŻNE: W przypadku nabycia licencji na Produkty Cyfrowe od jakiejkolwiek strony trzeciej, Nintendo będzie zapewniało wyłącznie infrastrukturę techniczną, aby umożliwić tobie zarejestrowanie licencji na twoim identyfikatorze Nintendo Network ID. Jednakże Nintendo nie jest ani sprzedawcą, ani stroną jakiejkolwiek umowy, którą możesz zawrzeć ze stroną trzecią. Nintendo nie ponosi również żadnej odpowiedzialności w tym względzie.

2.1.1.2 Licencjonowanie Produktów Cyfrowych

Wszelkie Produkty Cyfrowe zarejestrowane na twoim identyfikatorze Nintendo Network ID oraz wszelkie aktualizacje tych Produktów Cyfrowych są licencjonowane wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku na Połączonym Urządzeniu Nintendo i/lub za pośrednictwem usługi Nintendo Network. Produkty Cyfrowe nie mogą być używane do innych celów. W szczególności, bez pisemnej zgody Nintendo nie można dzierżawić i wynajmować Produktów Cyfrowych, udzielać sublicencji, publikować, kopiować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować lub demontować jakiejkolwiek części Produktów Cyfrowych innych niż wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.

2.1.2 Produkty Fizyczne

2.1.2.1 Proces zamówień

Jeśli zdecydujesz się na zakup Produktu Fizycznego od Nintendo poprzez Obsługę zakupów Nintendo, otrzymasz podsumowanie swojego zamówienia i uzyskasz możliwość jego zmiany przed zawarciem wiążącej umowy kupna z Nintendo.

2.1.2.2 Dostawa i cła

W procesie zakupu będziesz miał okazję, aby wprowadzić adres dostawy dla zamówienia. Przed zakupem zostaniesz poinformowany o krajach, w których dostawa Produktów Fizycznych jest możliwa. Jesteś odpowiedzialny za wszelkie obowiązujące należności celne lub podatki w kraju dostawy.

2.1.2.3 Zatrzymanie tytułu własności

Wszelkie Produkty Fizyczne dostarczone do ciebie pozostaną własnością Nintendo do momentu dokonania płatności w całości.

2.1.3. Wady

W przypadku wad zastosowanie mają przepisy ustawowe. Jeśli dodatkowa gwarancja producenta ma zastosowanie, wszelkie roszczenia oparte na gwarancji producenta są niezależnie od jakichkolwiek praw ustawowych, które mogą ci przysługiwać.

2.1.4. Sposoby płatności

W przypadku nabycia licencji do Produktu Cyfrowego od Nintendo lub w przypadku zakupu Produktu Fizycznego Nintendo, Nintendo może oferować różne metody płatności, w zależności od dostępności w danym kraju.

Nintendo może zezwolić na korzystanie ze środków do dokonania płatności za Produkty Cyfrowe i Produkty Fizyczne, które zostały zakupione w Obsłudze zakupów Nintendo. Środki mogą być przesłane na identyfikator Nintendo Network ID za pomocą karty kredytowej, poprzez wstawienie kodu cyfrowego wydrukowanego na Nintendo eShop Card dostępnej w sprzedaży detalicznej lub w inny sposób zakomunikowany przez Nintendo.

Środki są przypisane do twojego identyfikatora Nintendo Network ID i nie mogą być przenoszone na inne osoby lub podmioty. Środki nie podlegają zwrotowi i nie mogą być zamienione na gotówkę lub kredyt. Środki mogą być wykorzystywane wyłącznie na zakup Produktów Cyfrowych i/lub Produktów Fizycznych od Nintendo w ramach Obsługi zakupów Nintendo. Nintendo może, wedle własnego uznania, ograniczyć maksymalną kwotę środków, które mogą być przesłane na identyfikator Nintendo Network ID.

Jesteś odpowiedzialny za jakiekolwiek wykorzystanie środków poprzez twój identyfikator Nintendo Network ID.

W przypadku, gdy nabędziesz licencję na Produkty Cyfrowe od jakiejkolwiek strony trzeciej, osoba trzecia poinformuje cię o stosowanej metodzie płatności.

2.1.5. Historia zakupów

Dla wszelkich transakcji w Obsłudze zakupów Nintendo (rejestracja licencji na Produkty Cyfrowe, płatności za Produkty Cyfrowe, zakupy Produktów Fizycznych, dodawanie środków itp.) otrzymasz paragon elektroniczny potwierdzający transakcję. To potwierdzenie zostanie tobie wysłane e-mailem lub będzie zamieszczone w twojej historii zakupów, do której możesz przejść w dowolnym momencie za pomocą swojego identyfikatora Nintendo Network ID.

2.2 Usługi Handlowe Strony Trzeciej

Usługa Nintendo Network może oferować dostęp do Usług Handlowych Stron Trzecich. Usługi Handlowe Stron Trzecich są oferowane przez osoby trzecie na ich wyłączną odpowiedzialność. Nintendo nie staje się stroną ani nie uczestniczy w jakikolwiek inny sposób w jakiejkolwiek umowie, którą możesz zawrzeć z osobą trzecią za pośrednictwem Usług Handlowych Stron Trzecich. Produkty, które można nabyć za pośrednictwem Usług Handlowych Stron Trzecich, nie są rejestrowane na identyfikatorze Nintendo Network ID. Nintendo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Usługi Handlowe Stron Trzecich. Usług Handlowe Stron Trzecich podlegają warunkom przewidzianym przez odpowiednie osoby trzecie.

ZAKOŃCZENIE UMOWY UŻYTKOWNIKA USŁUGI NINTENDO NETWORK

=====================

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (w przypadku Produktów Fizycznych)

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez ciebie weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, musisz poinformować nas (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy, numer telefonu: +49 69 667747 5412, numer faksu: +49 69 667747 95412, adres e-mail: eShopService@nintendo.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy tobie wszystkie otrzymane od ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosisz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

***

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (w przypadku Produktów Cyfrowych)

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, musisz poinformować nas (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy, numer telefonu: +49 69 667747 5412, numer faksu: +49 69 667747 95412, adres e-mail: eShopService@nintendo.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy tobie wszystkie otrzymane od ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli żądacie rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacicie nam kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych w chwili, w której poinformowaliście nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.

***

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w odniesieniu do umów:

- w których przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe (takie jak gry video) w zapieczętowanym opakowaniu, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli rozpoczęliśmy spełnianie świadczenia po tym, jak udzieliłeś wyraźniej zgody na to, byśmy mogli rozpocząć spełnianie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po twoim przyjęciu do wiadomości, że wyrażając powyższą zgodę, zgodziłeś się na utratę prawa do odstąpienia od umowy;

- o świadczenie usług, po tym jak usługa została w pełni wykonana za twoją wyraźną zgodą, po tym jak zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracisz prawo do odstąpienia od umowy.

***

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy, numer faksu: +49 69 667747 95412, adres e-mail: eShopService@nintendo.de

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(ów)

- Podpis konsumenta(ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

=====================

II. Zasady ochrony prywatności Nintendo Network

Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy ("Nintendo", "my" lub "nas") szanuje prawo do prywatności swoich użytkowników i uznaje znaczenie ochrony ich danych osobowych. Niniejsze Zasady ochrony prywatności Nintendo Network ( "Zasady ochrony prywatności") zostały zaprojektowane, aby zapewnić Państwu informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i prywatności informacji przesyłanych przez usługę Nintendo Network.

Jeśli zarejestrujesz identyfikator Nintendo Network ID i zgodzisz się na niniejsze Zasady ochrony prywatności, to zgadzasz się, aby dane osobowe były gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.

Jeśli zarejestrujesz identyfikator Nintendo Network ID i zgodzisz się na niniejsze Zasady ochrony prywatności w imieniu twojego dziecka, zgadzasz się, aby dane osobowe twojego dziecka były gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.

Wyrazy i wyrażenia w niniejszych Zasadach ochrony prywatności mają takie samo znaczenie jak w Umowie użytkownika usługi Nintendo Network.

1. PODSUMOWANIE

W szczególności, zgadzasz się na to, iż:

2. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY

2.1 Informacje na temat twojej osoby

Do rejestracji swojego identyfikatora Nintendo Network ID musisz podać swój adres e-mail, kraj zamieszkania, datę urodzenia oraz płeć, możesz podać region, w którym mieszkasz.

W razie potrzeby, dla konkretnych usług Nintendo Network, takich jak dostarczanie Produktów Fizycznych, możemy poprosić o imię i nazwisko, adres i numer telefonu.

W przypadku zakupu Produktów Cyfrowych lub Produktów Fizycznych od Nintendo lub przesyłania środków na twój identyfikator Nintendo Network ID przez Obsługę zakupów Nintendo, możesz być zmuszony do podania danych twojej karty kredytowej (numer karty kredytowej, data ważności oraz kod bezpieczeństwa) w celu umożliwienia transakcji.

2.2 Informacje na temat urządzenia, którego używasz

Aby połączyć Urządzenie Nintendo do twojego identyfikatora Nintendo Network ID i aby umożliwić podłączenie Połączonego Urządzenia Nintendo z usługą Nintendo Network, możemy zbierać informacje techniczne związane z Połączonym Urządzeniem Nintendo, takie jak adres MAC, adres IP, numer seryjny lub inne kody alfanumeryczny przypisane do Połączonego Urządzenia Nintendo. Jeśli łączysz się z usługą Nintendo Network za pomocą innego urządzenia elektronicznego, np. komputera PC, możemy zbierać informacje techniczne (takie jak adres MAC i adres IP) tego urządzenia.

Możemy również zbierać informacje o ustawieniach urządzenia używanego do połączenia się z usługą Nintendo Network, aby zoptymalizować twoje ustawienia usługi Nintendo Network, takie jak ustawienia kraju, ustawienia języka, ustawienia kontroli rodzicielskiej i ustawienia bezprzewodowego punktu dostępu dotyczące Połączonego Urządzenia Nintendo, rozdzielczości ekranu i innych preferencji wyświetlania innego urządzenia elektronicznego, którego używasz.

2.3 Informacje odnoszące się to używania Obsługi zakupów Nintendo

Jeśli korzystasz z Obsługi zakupów Nintendo, zbieramy informacje na temat rejestracji licencji Produktów Cyfrowych i zakupów Produktów Fizycznych, płatności za te produkty, przesyłanych środków i innych transakcji, których dokonujesz w Obsłudze zakupów Nintendo.

Możemy także zbierać informacje na temat sposobu korzystania z Obsługi zakupów Nintendo, takie jak Produkty Cyfrowe i Produkty Fizyczne, które przeglądasz lub rejestrujesz na liście życzeń, które sekcje Obsługi zakupów Nintendo odwiedzasz, jak się poruszasz w Obsłudze zakupów Nintendo oraz zalecenia i oceny gry dokonane przez ciebie. Możesz zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie.

2.4 Informacje odnoszące się do używania przez ciebie usługi Nintendo Network

Aby umożliwić dostęp do materiałów, produktów i usług dostępnych w usłudze Nintendo Network, możemy przetwarzać dane dotyczące twojej działalności, takie jak nazwa użytkownika i kody alfanumeryczne przypisane do identyfikatora Nintendo Network ID, nazwa, wygląd i profil postaci Mii, którą reprezentujesz w usłudze Nintendo Network, nazwy użytkownika i identyfikatory, których używasz w różnych zastosowaniach, znajomi i ulubione ustawienia, które zarejestrowałeś, użytkownicy usługi Nintendo Network z którymi grałeś, Materiały wygenerowane przez użytkowników, które przesłałeś, zamieściłeś lub w inny sposób udostępniłeś w usłudze Nintendo Network, informacje o twojej obecności online oraz inne dane specyficzne dla gier i aplikacji, których używasz.

Możemy także zbierać dane na temat historii twojej aktywności, takie jak: w jakie gry grałeś i jakich aplikacji używałeś na swoim Połączonym Urządzeniu Nintendo, w jakich porach grałeś w gry lub używałeś aplikacji, bieżący poziom, wynik i miejsce w grze, jak również informacje, których udzieliłeś uczestnicząc w ankietach. Możesz zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie.

2.5 Podłączanie identyfikatora Nintendo Network ID to innych sieci

Usługa Nintendo Network może zezwolić na podłączenie identyfikatora Nintendo Network ID do konta sieciowego oferowanego przez stronę trzecią. Jeśli zdecydujesz się na podłączenie do konta, twoje dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności danej sieci oferowanej przez stronę trzecią.

W przypadku gdy łączenie kont wymaga przekazywania informacji na temat twojej osoby od Nintendo do strony trzeciej, zostaniesz o tym poinformowany przed łączeniem i będziesz miał możliwość odmowy łączenia i transmisji.

Nintendo nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z twoich informacji przez osoby trzecie.

Usługa Nintendo Network może także zezwolić ci na podłączenie twojego identyfikatora Nintendo Network ID do innego konta oferowanego przez Nintendo. Jeśli zdecydujesz się na połączenie tych kont, twoje dane będą traktowane zgodnie z polityką prywatności obowiązującą każde takie konto, które zaakceptowałeś.

2.6 Cookies

Oparte na wykorzystaniu sieci części usługi Nintendo Network mogą wykorzystywać cookies, które są małymi plikami tekstowymi, które są umieszczone na urządzeniu, które służy do dostępu do usługi Nintendo Network. Takie cookies pozwalają nam zidentyfikować urządzenie i przechowywać twoje wybory i nakładki, podczas gdy ty w dalszym ciągu przechodzisz do różnych części usługi Nintendo Network, jak również zapewnić ci dostęp do zabezpieczonych obszarów usługi Nintendo Network.

3. JAK WYKORZYSTYWANE SĄ INFORMACJE

3.1 Dostarczanie usług

Informacje, które zbieramy, służą do skonfigurowania połączenia twojego urządzenia z usługą Nintendo Network, aby zapewnić ci materiały, produkty i usługi dostępne w usłudze Nintendo Network, aby umożliwić ci udział w działaniach wspieranych przez usługę Nintendo Network, przetwarzanie zamówień i wniosków, które składasz w usłudze Nintendo Network.

Jeśli korzystasz z Obsługi zakupów Nintendo, przetwarzamy informacje o transakcjach wykonywanych przez ciebie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, aby zapewnić ci historię transakcji oraz aby zrealizować nasze zobowiązania finansowe i prawne. Jeśli korzystasz z karty kredytowej w Obsłudze zakupów Nintendo, będziemy przechowywać numer twojej karty kredytowej oddzielnie, zgodnie z zasadami określonymi przez operatora danej karty kredytowej.

Ponadto, możemy przetwarzać informacje dotyczące korzystania z usługi Nintendo Network, aby zapobiec potencjalnie nielegalnym lub obraźliwym działaniom, zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi lub w celu egzekwowania naszych praw lub praw naszych użytkowników.

3.2 Komunikacja i interakcja za po usługi Nintendo Network

W przypadku korzystania z części usługi Nintendo Network, które odpowiadają za obsługę komunikacji między użytkownikami oraz wymianę Materiałów wygenerowanych przez użytkowników, inni użytkownicy mogą być w stanie zobaczyć niektóre informacje o tobie, takie jak identyfikator Nintendo Network ID, nazwę i wygląd postaci Mii reprezentującej ciebie w usłudze Nintendo Network, informacje o profilu Mii, kraj, nazwę twojej ulubionej aplikacji lub ostatnią aplikację, w którą grałeś. W zależności od aplikacji, z której korzystasz w usłudze Nintendo Network, inne dane mogą być widoczne dla innych użytkowników, na przykład, czy grałeś w grę którą komentujesz w usłudze Nintendo Network. W przypadku, jeżeli dane wrażliwe dotyczące twojej osoby, takie jak wiek lub status online, są zaangażowane, będziesz mieć wybór, czy zezwolić na taką wymianę informacji.

Jeśli grasz w gry interaktywne lub korzystasz z interaktywnych funkcji usługi Nintendo Network, informacja może być dzielona między użytkownikami, aby umożliwić zbiorowe granie lub interakcję. Interaktywne gry mogą wspierać Historię graczy, dzięki czemu użytkownicy mogą zobaczyć, czy grali ze sobą w przeszłości.

W przypadku skonfigurowania listy znajomych lub czarnej listy użytkowników usługi Nintendo Network, informacje te mogą być przetwarzane przez gry lub aplikacje, w które będziesz grał, aby upewnić się, że twoje wybory są przestrzegane. W przypadku jeżeli zdecydujesz się połączyć twój identyfikator Nintendo Network ID z kontem sieci oferowanej przez osobę trzecią, lista znajomych zarejestrowana na twoim identyfikatorze Nintendo Network ID może być synchronizowana z listą znajomych zarejestrowaną na koncie sieciowym oferowanym przez stronę trzecią. To samo dotyczy wypadku jeżeli jesteś notowany na liście znajomych lub czarnej liście innych użytkowników usługi Nintendo Network.

3.3 Optymalizacja produktu oraz badania rynkowe

Możemy korzystać z twoich informacji do analizy demograficznej i statystycznej, aby poprawić i zoptymalizować nasze materiały, produkty i usługi.

Możemy również korzystać z informacji w celach marketingowych i do badań rynku, aby dostosować nasze materiały, produkty i usługi do twoich potrzeb oraz aby dostosować zalecenia, reklamy i oferty wyświetlane ci w usłudze Nintendo Network.

Możesz zrezygnować z tego wykorzystania twoich informacji w dowolnym momencie.

4. MARKETING I REKLAMA

Na podstawie twojej odrębnej zgody, Nintendo może wysyłać komunikaty marketingowe i reklamowe o produktach Nintendo lub osób trzecich za pośrednictwem funkcji powiadamiania twojego identyfikatora Nintendo Network ID lub poczty elektronicznej na adres e-mail. W tym przypadku możemy również korzystać z twoich informacji w celu dostosowania takich wiadomości marketingowych i reklamowych. Możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie wyżej opisanych wiadomości marketingowych i reklamowych w każdym czasie.

5. KOMUNIKACJA UŻYTKOWNIKA

Podczas wysyłania wiadomości e-mail lub innej komunikacji z Nintendo, możemy zachować te komunikaty w celu przetworzenia twojego zapytania i odpowiedzi na nie.

6. KTO MA DOSTĘP DO INFORMACJI

Nintendo może udostępnić twoje dane innym podmiotom grupy Nintendo do wykorzystania zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności, w szczególności:

Nintendo może także używać innych podmiotów do przetwarzania danych osobowych działających w imieniu Nintendo w celu zarządzania i przetwarzania informacji w ścisłej zgodności z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.

7. PRZEGLĄDANIE, POPRAWIANIE I USUWANIE INFORMACJI

Można przejrzeć lub zmienić informacje podane w ustawieniach swojego identyfikatora Nintendo Network ID, również wysyłając e-mail do Nintendo. Dane kontaktowe lokalnego Centrum Pomocy Nintendo można znaleźć na http://contact.nintendo.eu.

Możesz usunąć swoje informacje w dowolnym czasie poprzez usunięcie twojego identyfikatora w Nintendo Network ID w ustawieniach konta, lub wysyłając e-mail do Nintendo. Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy zobligowani lub uprawnieni do zatrzymania ich przez prawo. Usunięcie Identyfikatora Nintendo Network ID będzie prowadzić do rozwiązania Umowy użytkownika usługi Nintendo Network i uniemożliwi korzystanie z usługi Nintendo Network.

8. KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Zasad ochrony prywatności, prosimy o kontakt przez e-mail. Dane kontaktowe lokalnego Centrum Pomocy Nintendo można znaleźć na http://contact.nintendo.eu.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview