NINTENDO NETTVERKSAVTALE og NINTENDO PERSONVERNREGLER er viktige juridiske dokumenter. Dersom du er under 18 år må du få dine foreldre eller verge til å godkjenne disse bestemmelsene.

I. Nintendo Nettverksavtale

Versjon: 05.2015 (NO)

Dette er en bindende avtale mellom deg som privatperson og Nintendo of Europe GmbH (Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, telefon: +49 69 667747 5412, e-post: eShopService@nintendo.de, telefaks: +49 69 667747 95412). I denne avtalen vil Nintendo of Europe GmbH være referert til enten som "Nintendo", "vi" eller "oss".

Nintendo Nettverksavtale ("Avtalen") omfatter din bruk av Nintendos nettverk.

1 Generelt

1.1 Definisjoner

I denne avtalen vil nedennevnte uttrykk ha følgende betydning:

Med "Digitale Produkter" menes alle typer spill, applikasjoner, programvare, tillegg til spill, applikasjoner og programvare, anvisninger til digitale tjenester og annet digitalt innhold som er gratis tilgjengelig eller som selges via Nintendo Shopping Services til bruk på en Nintendo-innretning og/eller via Nintendo Network.

Med "Tilknyttet Nintendo-innretning" menes Nintendo-innretning som er linket til en Nintendo Network ID.

Med "Mii-karakter" menes tilpassbare elektroniske avatarer som du kan lage med en Mii skaperapplikasjon og som kan benyttes i spill og andre applikasjoner i Nintendo Network, også for presentasjon av din Nintendo Network ID til andre brukere.

Med "Nintendo-innretning" menes en elektronisk innretning utarbeidet og markedsført av Nintendo under "Nintendo" ® varemerke, og som kan knyttes til en Nintendo Network ID.

Med "Nintendos Opphavsrett" menes alle typer åndsverk, herunder men ikke begrenset til registrerte og uregistrerte varemerker, servicemerker, logoer, registrerte og uregistrerte designs, opphavsrett, databaserettigheter, oppfinnelser, patenter, forretningshemmeligheter, knowhow, Mii-karakterer og andre konfidensielle og patentbeskyttede opplysninger som Nintendo har utviklet, eier eller har gitt tillatelse til å bruke.

Med "Nintendo Network" menes de samlede spill, applikasjoner, programvare tjenester, portaler, data og annet innhold, kommersielt eller ikke-kommersielt innhold, fra Nintendo eller tredjepartspartner av Nintendo, som er tilgjengelig for brukere med registrert Nintendo Network ID når de logger seg på Internett på sin tilknyttede Nintendo-innretning eller når de går inn på spill, applikasjoner, programvare, portaler, meldinger, opplysninger, data og annet innhold som gjenkjennes som innhold fra Nintendo Network eller andre innretninger som er tilknyttet Internett.

Med "Nintendo Butikktjenester" menes alle typer applikasjoner, programvare og tjenester som er tilgjengelige på Nintendo Network som tillater at brukere (i) å registrere sine Nintendo Network ID lisenser for spill, applikasjoner, programvare, tillegg til spill, applikasjoner og programvare, anvisninger til digital og annet digitalt innhold som er gratis tilgjengelig eller mot betaling, og/eller (ii) å kjøpe Fysiske Produkter gjennom Nintendo Network.

Med "Fysiske Produkter" menes konkrete og fysiske objekter.

Med "Tredjepartsinnhold" menes spill, applikasjoner, programvare, tilleggsinnhold, tjenester, hjemmesider, portaler, data og annet digitalt innhold laget av en tredjepart.

Med "Tredjeparts Shoppingtjenester" menes alle typer applikasjoner, programvare og tjenester som tilbys av tredjepart og som er tilgjengelige via Nintendo Network, men som ikke er registrert på Nintendo Network ID og som kan tillate at bruker får tilgang til lisenser til spill, applikasjoner, programvare og annet digitalt innhold fra tredjeparter på vilkår fastsatt av tredjepart.

Med "Brukerutviklet Innhold" menes all kommunikasjon, meldinger, tekst, bilder, tegninger, fotografier, lyder, stemmer, audioopptak, musikk, filmer, informasjon, data og annet materiale og innhold (herunder brukernavn, kallenavn, Mii-karakterer, Mii kallenavn så vel som tilpassede nivåer, kart, scenarioer m.v.) som er laget av eller lisensiert av Nintendo Network til brukere og som sendes eller på annen måte gjøres tilgjengelige for Nintendo Network-brukere på en Nintendo-innretning og/eller via Nintendo Network.

1.2 Nintendo Network ID

For å kunne benytte Nintendo Network må du registrere deg med en Nintendo Network ID. Du må gi nøyaktige og fullstendige opplysninger ved registreringen og passe på å oppdatere disse dersom det skjer endringer.

Nintendo Network ID er knyttet til det land du bor i og som du oppga ved registreringen. Dersom du flytter til et annet land kan du ikke benytte denne IDen (herunder digitale produkter) og du vil måtte opprette en ny Nintendo Network ID dersom du ønsker å ha glede av Nintendo Network i et annet land. Dersom du flytter tilbake til det landet der du registrerte din Nintendo Network ID, vil du få anledning til bruke din opprinnelige Nintendo Network ID igjen.

Nintendo Network ID er personlig og du kan ikke selge, bytte inn, overdra eller på annen måte overføre din Nintendo Network ID til andre.

Du er ansvarlig for alle transaksjoner som gjøres via din Nintendo Network ID. Du må passe på dine innloggingsdetaljer. Dersom du blir klar over eller har grunn til å tro at noen bryter din sikkerhet, for eksempel at uvedkommende skaffer seg urettmessige tilgang til din Nintendo Network ID, eventuelt tap, tyveri eller avsløring av dine innloggingsdata, ber vi om at du snarest melder fra om dette til Nintendo.

Nintendo kan etter eget skjønn tillate at du knytter din Nintendo Network ID til én eller flere Nintendo-innretninger. Dersom din Nintendo Network ID er koblet mot en Nintendo-innretning må du fjerne din Nintendo Network ID og annet personlig innhold fra den tilknyttede Nintendo-innretningen før du selger eller på annen måte overfører din tilknyttede Nintendo-innretning til andre.

Barn kan bruke en Nintendo Network ID som foreldrene eller deres verge setter opp for dem. Foreldre eller verge må føre oppsyn med barnas bruk av Nintendo Network til enhver tid. Foreldre eller verge er ansvarlige for at de benytter foreldrekontrollfunksjonen som tilbys av Nintendo dersom de ønsker å begrense barnas bruk av Nintendo Network.

1.3 Bruk av Nintendo Network

Nintendo Network skal kun brukes av deg personlig i fritidsøyemed og i ikke-kommersiell sammenheng. Nintendo Network må ikke brukes til annet formål.

Du er ansvarlig for alle kostnader i tilknytning til din bruk av Nintendo Network med din Nintendo Network ID, enten ved at du bruker den selv, eller ved at venner, familie og andre tredjeparter bruker den (inklusive eventuelle utgifter til Internett tilgang, kostnader til nødvendig utstyr og andre gebyrer med mer). De konkrete kostnader avhenger blant annet av hvilken innretning du benytter for å logge deg på Nintendo Network, dine aktiviteter på Nintendo Network og av vilkårene som er angitt av din nettleverandør.

Nintendo Network er ikke tilgjengelig i alle land. Spill, applikasjoner, programvare, tjenester, portaler, data og annet innhold som tilbys i Nintendo Network kan variere fra land til land. Nintendo Network kan til når som helst tid gjøre endringer i Nintendo Network, helt eller delvis, til fordel for Nintendo Network-brukerne.

1.4 Brukerutviklet Innhold

Nintendo er ikke ansvarlig for eventuelt Brukerutviklet Innhold. Brukerutviklet Innhold faller inn under ansvarsområdet til den Nintendo Network-brukeren som har lagret, sendt eller på annen måte gjort det Brukerutviklede Innholdet tilgjengelig via Nintendo Network. Nintendo er ikke forpliktet til å overvåke Brukerutviklet Innhold. Dersom imidlertid Nintendo blir oppmerksom på ulovlig eller upassende Brukerutviklet Innhold, forbeholder Nintendo seg retten til etter eget skjønn å slette eller blokkere tilgangen til slikt Brukerutviklet Innhold.

Dersom du lagrer, sender eller på annen måte gjør Brukerutviklet Innhold tilgjengelig via Nintendo Network, gir du Nintendo enerett, samt verdensomspennende, royaltyfri, evigvarende og fullt overførbar rett til å gjengi, offentliggjøre og gjøre det Brukerutviklede Innholdet tilgjengelig via Nintendo Network som fremstilt i den applikasjonen du bruker for å lagre, sende eller på annen måte gjøre slikt Brukerutviklet Innhold tilgjengelig. Dette gjelder ikke for Brukerutviklet Innhold som inngår i private meldinger eller i annen privat kommunikasjon.

Du bekrefter at, avhengig av applikasjonen som benyttes i Nintendo Network, ditt brukerutviklede innhold kan ses på, gjengis, offentliggjøres og/eller endres av en tredjepart. Du bør ikke legge inn personlige opplysninger slik som navn, e-postadresse, adresse eller telefonnummer eller andre sensitive opplysninger i det Brukerutviklede Innholdet.

Du bekrefter at Nintendo Network kan endres, delvis eller i sin helhet, til enhver tid og at ethvert Brukerutviklet Innhold kan slettes fra Nintendo nettverket når som helst. Nintendo er ikke forpliktet til å lagre Brukerutviklet Innhold.

Brukerutviklet Innhold som du lagrer, sender eller på annen måte gjør tilgjengelig via Nintendo Network må være i samsvar med Nintendo Networks etiske regler.

1.5 Nintendo Networks etiske regler

Når du bruker Nintendo Network må du overholde Nintendo Networks etiske regler, som inneholder bestemmelser som er utviklet for å bevare Nintendo Network som et vennlig og sikkert miljø.

Nintendo Networks etiske regler forbyr all ulovlig, skadelig eller annen upassende opptreden, herunder, men ikke begrenset til, følgende:

1.6 Bakgrunnskommunikasjon

Dersom din Nintendo Network ID er knyttet opp mot en Nintendo-innretning og denne videre er knyttet opp mot Internett, vil din tilknyttede Nintendo-innretning utføre automatisk bakgrunnskommunikasjon med Nintendo-servere og andre tilknyttede Nintendo-innretninger.

Bakgrunnskommunikasjon med Nintendo-servere gjør at din tilknyttede Nintendo-innretning kan motta systemoppdateringer, oppdateringer for programvare og applikasjoner som er installert på din tilknyttede Nintendo-innretning, oppdateringer for innholdet på Nintendo Network, nye applikasjoner eller viktige servicemeldinger fra Nintendo. For å få tilgang til all funksjonalitet i Nintendo Network, kan det være nødvendig med en systemoppdatering av din tilknyttede Nintendo-innretning.

Bakgrunnskommunikasjon med andre tilknyttede Nintendo-innretninger kan inntreffe, avhengig av den applikasjonen du bruker. Du vil få opplysninger om bakgrunnskommunikasjonselementene i den respektive applikasjonen.

Du kan koble ut bakgrunnskommunikasjonselementene i innstillingene for din tilknyttede Nintendo-innretning eller i innstillingene for den respektive applikasjonen. Du kan også koble ut bakgrunnskommunikasjonselementene helt ved å koble den tilknyttende Nintendo-innretningen fra Internett.

1.7 Tredjepartsinnhold

Nintendo Network kan tilby tilgang til Tredjepartsinnhold. Dette er innhold som tilbys og distribueres under tredjepartens eget ansvar. Nintendo påtar seg intet ansvar i denne sammenheng. Tredjepartsinnhold kan være underlagt egne vilkår utarbeidet av tredjeparten.

Det kan forekomme at foreldrekontrollfunksjonen som tilbys fra Nintendo ikke fungerer sammen med Tredjepartsinnhold. I slikt tilfelle vil du motta forhåndsvarsel og få mulighet til å blokkere ditt barns tilgang til slikt Tredjepartsinnhold.

1.8 Nintendos Opphavsrett

Nintendo innehar alle rettigheter, hjemler og interesser (herunder alle immaterielle rettigheter) til, eller har rett til å bruke og viderelisensiere, Nintendos Opphavsrett som kreves for å drive Nintendo Network. Nintendo gir deg en personlig brukerlisens til Nintendos Opphavsrett i den utstrekning det er nødvendig for å bruke Nintendo Network for å være i samsvar med vilkårene i denne Avtale. Du kan ikke overføre, overdra, viderelisensiere eller på annen måte tildele denne lisensen til andre eller du kan ikke bruke Nintendos Opphavsrett til noe kommersielt formål. Når det videre gjelder lisensen som angitt i denne Avtale gir ikke Nintendo deg noen rettigheter, hjemler eller interesser i Nintendos Opphavsrett. Nintendo forbeholder seg alle rettigheter til Nintendos Opphavsrett.

1.9 Nintendos ansvar overfor deg

Nintendo er i henhold til gjeldende lovgivning ansvarlig (a) for eventuelle skader som oppstår på grunn av skade på liv, lemmer og/eller helse; (b) i tilfelle av fortsett; (c) i tilfelle grov uaktsomhet; og/eller (d) i tilfelle at Nintendo misligholder kravene i den tyske produktansvarsloven. Uten begrensning til det forannevnte, kan Nintendo bare være ansvarlig for mindre uaktsomhet i tilfelle mislighold av en "vesentlig" kontraktsforpliktelse. "Vesentlig" kontraktsforpliktelse betyr i denne sammenheng forpliktelse som kreves for oppfyllelse av Avtalen, hvoretter et mislighold vil sette på spill Avtalens formål og den oppfyllelse av denne som du måtte forvente. I slike tilfeller vil ansvaret være begrenset til typiske skader og skader som kan forutses; i andre tilfeller er Nintendo ikke ansvarlig for mindre uaktsomhet.

1.10 Skadesløsholdelse

Du bekrefter at du vil holde Nintendo skadesløs, samt også deres avdelinger og datterselskaper, for eventuelt tap, ansvar eller krav (herunder rimelige utgifter til advokatbistand) som oppstår i forbindelse med din bruk av Nintendo Network som skjer på ulovlig måte eller i tilfelle av annet mislighold av vilkårene i denne Avtale (herunder og uten begrensning Nintendo Networks etiske regler). Denne skadesløsholdelsen skal særskilt omfatte eventuelt tap, ansvar eller krav som oppstår i forbindelse med eventuelt Brukerutviklet Innhold, herunder og uten begrensning bilder, videoer eller annet materiale som du laster opp.

1.11 Endringer i Avtalen

En oppdatert versjon av Avtalen vil til enhver tid være tilgjengelig på Nintendos hjemmeside. Nintendo kan når som helst gjøre endringer i Avtalen dersom dette er nødvendig eller vil bidra til å forbedre tjenestene eller for å tilpasse den til å gjenspeile endringer i tekniske og lovpålagte krav. Dersom vi gjør endringer vil du få varsel om dette via din tilknyttede Nintendo-innretning (forutsatt at din Nintendo Network ID er knyttet til en Nintendo-innretning og at denne igjen er tilknyttet Internett) og også via e-post. Dersom du meddeler eventuelle innvendinger til disse endringer innen 4 uker etter at du fikk melding om dem, vil vi anse det som at du har akseptert dem (dette vil fremgå av meldingen). Dersom du har innvendinger, forbeholder Nintendo seg retten til å si opp Avtalen eller del av denne med rimelig varsel og du vil måtte registrere deg på nytt dersom du fortsatt ønsker å bruke Nintendo Network på de nye vilkårene.

1.12 Opphør og overføring av Avtalen

Du kan når som helst si opp Avtalen ved å slette din Nintendo Network ID.

Nintendo kan når som helst si opp Avtalen, eller deler av denne, uten varsel dersom du misligholder vilkårene i Avtalen. Ved mislighold som ikke anses som vesentlig vil Nintendo gi deg forhåndsvarsel om ditt mislighold og gi deg muligheten til å rette opp forholdet. Dersom imidlertid din opptreden er fullstendig uakseptabel, er Nintendo ikke forpliktet til å gi deg noe slikt forhåndsvarsel. En opptreden anses fullstendig uakseptabel i tilfeller av grovt mislighold av Nintendo Networks etiske regler eller andre viktige bestemmelser i denne Avtale.

Nintendo kan også når som helst si opp hele eller deler av Avtalen av juridiske, tekniske eller kommersielle grunner. I slikt tilfelle vil du få beskjed om dette i rimelig tid.

Opphør av Avtalen, uansett grunn, vil føre til opphør av eventuelle lisenser gitt i forbindelse med Avtalen og vil hindre deg fra å bruke Nintendo Network, herunder, men ikke begrenset til, Nintendo Butikktjenester. Opphør av en del av Avtalen kan begrense din bruk av visse applikasjoner og funksjoner i Nintendo Network.

Dersom Avtalen opphører, uansett grunn, vil punktene 1.8, 1.9, 1.10, 1.13 og 1.14 fortsatt gjelde.

Nintendo kan etter eget skjønn overføre hele avtaleforholdet med deg under denne Avtalen til det tilknyttede selskapet Nintendo Co. Ltd., med adresse 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japan. Nintendo vil gi deg beskjed om slik overføring med én måneds varsel.

1.13 Avtaletolking

Dersom noen deler av Avtalen finnes å være ugyldige eller ikke mulig å håndheve, vil denne delen av Avtalen ikke lenger gjelde. Du aksepterer at den ugyldige delen anses slettet fra Avtalen, men at alle andre deler av Avtalen fortsatt vil gjelde. Du aksepterer videre at vi kan erstatte ugyldige deler med en bestemmelse som reflekterer eller er nærmest lik den opprinnelige meningen.

1.14 Gjeldende rett

Denne Avtale og eventuelle krav som oppstår med bakgrunn i denne skal reguleres av tysk lovgivning. "UN Sales Convention on Contracts for the International Sale of Goods" og lovkonfliktprinsipper finner ikke anvendelse for Avtalen.

1.15 Kundeservice

Dersom du har spørsmål knyttet til denne avtalen, vennligst kontakt oss på e-post. Kontaktinformasjon for din lokale Nintendo kundeservice er tilgjengelig på http://contact.nintendo.eu.

2 Butikktjenester

2.1 Nintendo Butikktjenester

Nintendo Network kan tilby tilgang til Nintendo Butikktjenester. Du kan bruke Nintendo Butikktjenester til å kjøpe Digitale Produkter fra Nintendo eller tredjepart, kjøpe Fysiske Produkter fra Nintendo og også til å laste ned og bruke Digitale Produkter på din tilknyttede Nintendo-innretning og/eller via Nintendo Network.

2.1.1 Digitale Produkter

2.1.1.1 Registrering av Digitale Produkter

For at du skal kunne laste ned og registrere Digitale Produkter er det nødvendig at du registrerer lisensen for det respektive Digitale Produkt på din Nintendo Network ID.

Lisensen for Digitale Produkter kan anskaffes på flere måter, avhengig av tilgjengeligheten i det land du bor.

Dersom lisensen for et Digitalt Produkt tilbys gratis via Nintendo Butikktjenester vil lisensen bli registrert på din Nintendo Network ID etter at du har sendt den respektive bestilling via Nintendo Butikktjenester.

Dersom lisensen for et Digitalt Produkt tilbys fra Nintendo eller tredjepart ved innkjøp via Nintendo Butikktjenester, vil lisensen bli registrert på din Nintendo Network ID etter at du har sendt den respektive bestilling via Nintendo Butikktjenester og foretatt betaling til Nintendo eller tredjepart.

Lisensen for et Digitalt Produkt kan også kjøpes eller anskaffes utenom Nintendo Butikktjenester. I slikt tilfelle vil du bil informert om gjeldende fremgangsmåte for å registrere lisensen for et Digitalt Produkt på din Nintendo Network ID.

Dersom annet ikke er angitt, er lisensen for et Digitalt Produkt knyttet til din Nintendo Network ID og gir deg kun tillatelse til å bruke det Digitale Produktet på den tilknyttede Nintendo-innretningen som du første gang lastet det Digitale Produktet ned på. Dersom annet ikke er angitt, kan alle brukere som har registrert sin Nintendo Network ID på en slik Tilknyttet Nintendo-innretning bruke det aktuelle Digitale Produktet.

VIKTIG: Dersom du anskaffer lisensen for et Digitalt Produkt fra en tredjepart, vil Nintendo kun skaffe den tekniske infrastruktur for at du skal kunne registrere lisensen på din Nintendo Network ID. Nintendo er imidlertid verken selger eller part i noen avtale som du inngår med eventuell tredjepart og Nintendo påtar seg intet ansvar i slikt tilfelle.

2.1.1.2 Lisens for Digitale Produkter

Et Digitalt Produkt som er registrert på din Nintendo Network ID og eventuelle oppdatering av slike Digitale Produkter er kun lisensiert for personlig og ikke-kommersiell bruk på en Tilknyttet Nintendo-innretning og/eller via Nintendo Network. Digitale Produkter skal ikke brukes til noe annet formål. Du kan ikke uten Nintendos godkjennelse verken lease eller leie ut Digitalt Produkter, ei heller viderelisensiere, offentliggjøre, endre, tilpasse, oversette, foreta omvendt konstruksjon (reverse engineering), dekompilere eller ta fra hverandre noen deler av de Digitale Produkter bortsett fra når dette er angitt i gjeldende lovgivning.

2.1.2 Fysiske Produkter

2.1.2.1 Bestillingsprosess

Dersom du velger å kjøpe et Fysisk Produkt fra Nintendo via Nintendos Butikktjenester, vil du få en oversikt over din bestilling og få muligheten til å endre denne før du inngår bindende kjøpsavtale med Nintendo.

2.1.2.2 Levering og toll

I løpet av kjøpsprosessen vil du få anledning til å sette inn leveringsadressen for din bestilling. Du vil før kjøpet få en oversikt over hvilke land hvor det er mulig å levere de Fysiske Produktene. Du er ansvarlig for betaling av eventuell toll eller avgifter i leveringslandet.

2.1.2.3 Forbehold vedrørende eiendomsrett

Ethvert Fysisk Produkt som leveres til deg vil være Nintendos eiendom frem til full betaling er mottatt.

2.1.3 Mangler

Ved mangler gjelder alminnelige lovfestede regler. Dersom produsenten har gitt garantier gjelder disse i tillegg til og begrenser ikke eventuelle rettigheter du måtte ha etter lovfestede regler.

2.1.4 Betalingsmetoder

Dersom du anskaffer lisensen til et digitalt produkt fra Nintendo eller dersom du kjøper et Fysisk Produkt fra Nintendo, vil Nintendo tilby forskjellige betalingsmetoder, avhengig av hva som er tilgjengelig i ditt land.

Nintendo kan tillate at du bruker midler for betaling for Digitale og Fysiske Produkter som du har kjøp fra Nintendo via Nintendo Butikktjenester. Midler kan lastes opp til din Nintendo Network ID ved bruk av kredittkort, ved å sette inn en digital kode som er trykket på et Nintendo eShop Card som kan fås i detailjhandel, eller på annen måte angitt av Nintendo.

Midler er bundet til din Nintendo Network ID og kan ikke overføres til andre. Midlene kan ikke refunderes og kan ikke byttes mot kontanter eller kreditt. Midlene kan kun benyttes til kjøp av Digitale og/eller Fysiske Produkter fra Nintendo via Nintendo Butikktjenester.

Nintendo kan etter eget skjønn begrenset maksimumsbeløpet for midler som kan lastes opp til din Nintendo Network ID.

Du er ansvarlig bruken av midlene på din Nintendo Network ID.

Dersom du anskaffer lisensen for et Digitalt Produkt fra en tredjepart, vil tredjeparten gi opplysninger om gjeldende betalingsmetoder.

2.1.5 Shoppinghistorikk

Du vil motta en elektronisk kvittering for de transaksjoner du gjør via Nintendo Butikktjenester (registrering av lisensen for det Digitale Produktet, betaling for det Digitale Produktet, kjøp av Fysiske Produkter, opplasting av midler, med mer). Denne kvitteringen vil bli sendt til deg på epost eller lagret på din shoppinghistorikk og du kan når som helst gå inn på denne via din Nintendo Network ID.

2.2 Tredjeparts butikktjenester

Nintendo Network kan tilby tilgang til tredjeparts butikktjenester. Tredjeparts butikktjenester tilbys fra tredjeparter på deres ansvar. Nintendo blir verken part eller deltar på noen som helst måte i den Avtalen du måtte inngå med en tredjeparat via tredjeparts butikktjenester. Produkter som du anskaffer via tredjeparts butikktjenester er ikke registrert på din Nintendo Network ID. Nintendo påtar seg intet ansvar med hensyn til tredjeparts butikktjenester. Tredjeparts butikktjenester er underlagt bestemmelser og vilkår som gis av den aktuelle tredjepart.

SLUTT PÅ NINTENDO NETTVERKSAVTALE

==============================

ANGRERETT

Du har 14 dagers ubetinget angrerett.

Angreretten utløper;

- hvor avtalen gjelder tjenester, herunder digitale produkter som ikke leveres på et fysisk medium, 14 dager etter den dag avtalen ble inngått; eller

- hvor avtalen gjelder varer, 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss (Nintendo of Europe GmbH, adresse: Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Germany, telefonnummer: +49 69 667747 5412, telefaksnummer: +49 69 667747 95412, epost: eShopService@nintendo.de) på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post). Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp.

Virkningene av at angreretten benyttes:

Dersom du benytter deg av angreretten vil vi tilbakeføre alle betalinger som vi har mottatt fra deg, herunder eventuelle leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Dersom avtalen gjelder varer kan vi holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Dersom din håndtering av varen har ført til en reduksjon av varens verdi og denne håndteringen ikke var nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper eller funksjon, vil vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales til deg.

Dersom du har bedt om at utførelsen av tjenestene skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

***

Angreretten gjelder ikke for avtaler om:

- levering av forseglede varer som ikke er egnet å returnere på bakgrunn av helsevern eller hygiene hvor forseglingen er brutt etter levering;

- levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare (f.eks. dataspill) hvor forseglingen er brutt etter levering;

- levering av digitalt innhold som ikke er levert på et fysisk medium dersom vi har begynt vår levering med ditt uttrykkelige samtykke og du har erkjent at du med denne aksepten har sagt fra deg angreretten;

- tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom påbegynnelsen av tjenesten ble uttrykkelig godkjent av deg og hvor du har erkjent at du med denne aksepten har sagt fra deg angreretten så snart tjenesten er levert i sin helhet.

***

Angrerettskjema

(Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, kan du fylle ut og returner følgende skjema)

Utfylt skjema sendes til:

Nintendo of Europe GmbH,

Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Germany

Telefaksnummer: +49 69 667747 5412

E-postadresse: eShopService@nintendo.de

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss)

( ) varer (spesifiser på linjene nedenfor)

( ) tjenester (spesifiser på linjene nedenfor)

______________________________

______________________________

Sett kryss og dato:

( ) Avtalen ble inngått den (dato) ____________ (ved kjøp av tjenester)

( ) Varen ble mottatt den (dato) _____________ (ved kjøp av varer)

Kundens navn: ______________________________

Kundens adresse: ______________________________

Kundens signatur (dersom papirskjema benyttes): ______________________________

Dato: ______________________________

===========================

II. Nintendo Networks personvernregler

Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland ("Nintendo", "vi" eller "oss") respekterer sine brukeres personvernrettigheter og anerkjenner viktigheten av å beskytte deres personopplysninger. Nintendo Networks personvernregler ("Personvernreglene") er utviklet for å gi informasjon om innhenting og bruk av personopplysninger som du sender via Nintendo Network.

Dersom du registrer en Nintendo Network ID og godkjenner disse personvernreglene, aksepterer du at Vi kan innhente, behandle og benytte dine personopplysninger i samsvar med disse personvernreglene.

Dersom du registrerer en Nintendo Network ID og godkjenner disse personvernreglene av ditt barn, aksepterer du at vi kan innhente, behandle og benytte ditt barns personopplysninger i samsvar med disse personvernreglene.

Ord og uttrykk angitt i disse personvernregler har samme betydning som i Nintendo Nettverksavtale.

1 Oppsummering

Du aksepterer særskilt at

2 Opplysninger som innhentes

2.1 Opplysninger om deg

For å kunne registrere din Nintendo Network ID må du oppgi e-postadresse, bostedsland, fødselsdato og kjønn, og du kan velge å opplyse i hvilken region du bor.

Dersom det er nødvendig for spesielle tjenester i Nintendo Network, for eksempel levering av Fysiske Produkter, ber Vi om for- og etternavn, adresse og telefonnummer.

Dersom du kjøper Digitale Produkter fra Nintendo eller laster opp midler til din Nintendo Network ID via Nintendo Butikktjenester, kan du bli bedt om å oppgi kredittkortinformasjon (kredittkortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode) for å muliggjøre transaksjonen.

2.2 Opplysninger om den innretningen du bruker

For å knytte en Nintendo-innretning opp mot din Nintendo Network ID og for å muliggjøre forbindelse mellom den tilknyttede Nintendo-innretningen og Nintendo Network, kan vi innhente tekniske opplysninger vedrørende den tilknyttede Nintendo-innretningen, for eksempel MAC-adresse, IP-adresse, serienummer eller andre alfanumeriske koder tildelt denne innretningen. Dersom du går inn på Nintendo Network fra andre elektroniske innretninger, for eksempel en PC, kan Vi innhente tekniske opplysninger for denne (for eksempel MAC-adresse og IP-adresse).

Vi kan også innhente opplysninger om innstillingene på den innretningen du bruker for å gå inn på Nintendo Network for at du skal få mest utbytte av din Nintendo Network, for eksempel landsinnstillinger, språkinnstillinger, foreldrekontroll og trådløs Internettilgang for den tilknyttede Nintendo-innretningen; skjermopplysning og andre visningspreferanser for annet elektronisk utstyr som du benytter.

2.3 Opplysninger i tilknytning til din bruk av Nintendo Butikktjenester

Dersom du bruker Nintendo Butikktjenester, kan vi innhente opplysninger om registrering av lisenser for Digitale Produkter og kjøp av Fysiske Produkter, betaling for Digitale og Fysiske Produkter, opplasting av midler og andre transaksjoner du gjør via Nintendo Butikktjenester.

Vi kan også innhente opplysninger om hvordan du bruker Nintendo Butikktjenester, for eksempel Digitale og Fysiske Produkter som du ser på eller setter på din ønskeliste, hvilke deler av Nintendo Butikktjenester du besøker, hvordan du navigerer i Nintendo Butikktjenester samt anbefalinger og spillvurderinger gjort av deg. Du kan når som helst velge bort dette elementet.

2.4 Opplysninger i tilknytning til bruk av Nintendo Network

For at du skal få glede av innhold, produkter og tjenester som er tilgjengelige på Nintendo Network vil vi behandle data i tilknytning til dine aktiviteter, som brukernavn og alfanumeriske koder tildelt din Nintendo Network ID, navn, utseende og profil på en Mii-karakter som forestiller deg i Nintendo Network; kallenavn og ID som du bruker i forskjellige applikasjoner, venner og favoritter som du registrerer, Nintendo Network brukere som du har spilt med, Brukerutviklet Innhold som du har lastet opp, lagret eller på annen måte gjort tilgjengelig på Nintendo Network, opplysninger om din påloggingstid online, andre data spesielt tilknyttet spill og applikasjoner som du benytter.

Vi kan også innhente historiske data om dine aktiviteter, så som hvilke spill du har spilt og hvilke applikasjoner du har brukt på din tilknyttede Nintendo-innretning, når du spilte spillene eller brukte applikasjonen, ditt nåværende nivå, scoringer og spill plassering samt opplysninger som du har sendt ved deltakelse i spørreundersøkelser. Du kan når som helst velge bort dette elementet.

2.5 Tilknytning av Nintendo Network ID til andre nettverk

Nintendo Network kan tillate at du knytter din Nintendo Network ID opp mot en nettverkskonto tilbudt av tredjepart. Dersom du velger å knytte sammen kontoene, vil dine data bli behandlet i samsvar med personvernreglene som gjelder for dette tredjepartsnettverket.

Dersom en tilknytning mellom kontoene krever overføring av opplysninger om deg fra Nintendo til tredjepart, vil du bli informert om dette før tilknytningen starter og du får muligheten til å avslå en tilknytning og overføring.

Nintendo er ikke ansvarlig for tredjeparts bruk av dine opplysninger.

Nintendo Network kan også tillate at du knytter din Nintendo Network ID opp mot en annen konto som tilbys fra Nintendo. Dersom du velger å knytte sammen disse kontoene, vil dine data bli behandlet i samsvar med gjeldende personvernregler for slik annen konto som du har akseptert.

2.6 Informasjonskapsler (cookies)

Nettbaserte deler av Nintendo Network kan bruke informasjonskapsler som er små tekstfiler som legger seg på den innretning som du bruker for å gå inn på Nintendo Network. Slike informasjonskapsler gjør at vi kan identifisere din innretning og lagre dine valg og input mens du fortsetter å navigere i forskjellige deler av Nintendo Network samt sørger for at du får tilgang til sikre områder i Nintendo Network.

3 Slik blir opplysningene brukt

3.1 Tjenesteyting

De opplysninger vi innhenter benyttes for å sette opp forbindelse mellom din innretning og Nintendo Network, for at du skal få tilgang til innhold, produkter og tjenester som er tilgjengelige i Nintendo Network, for at du skal kunne delta i aktiviteter som støttes av Nintendo Network og for å behandle bestillinger og forespørsler som du gjør i Nintendo Network.

Dersom du benytter deg av Nintendo Butikktjenester, vil vi behandle opplysningene om de transaksjoner du gjør i den utstrekning dette er nødvendig for å behandle din bestilling, for at du skal kunne se transaksjonshistorikken og for at vi skal kunne overholde våre økonomiske og rettslige forpliktelser. Dersom du bruker et kredittkort i Nintendo Butikktjenester, vil vi lagre nummeret på ditt kredittkort separat i henhold til bestemmelsene som er gitt av kortutsteder.

Vi vil videre behandle opplysninger i tilknytning til bruken av Nintendo Network for å hindre potensiell ulovlig eller straffbare aktiviteter, slik at vi overholder våre rettslige forpliktelser eller for å håndheve våre rettigheter eller brukernes rettigheter.

3.2 Kommunikasjon og samspill i Nintendo Network

Dersom du bruker de deler av Nintendo Network som støtter kommunikasjon mellom brukere og utveksling av Brukerutviklet Innhold, vil andre brukere ha mulighet til å se noen opplysninger om deg, for eksempel din Nintendo Network ID, navn og utseende på en Mii-karakter som forestiller deg i Nintendo Network, opplysninger om din Mii-profil, land, dine favorittapplikasjoner, eller hvilken applikasjon du nylig har brukt. Avhengig av hvilken applikasjon du bruker i Nintendo Newtork, kan ytterligere opplysninger være synlige for andre brukere, for eksempel om du har spilt det spillet som du har kommentert i Nintendo Network. Dersom det er sensitive opplysninger som omfattes, for eksempel alder og online-status, vil du få et valg om du ønsker å dele slike opplysninger.

Dersom du spiller interaktive spill eller brukere interaktive elementer i Nintendo Network, kan opplysninger om spill deles med andre brukere for å muliggjøre felles spilling eller samspill. Interaktive spill kan støtte et element som kalles "spillerhistorikk" slik at andre brukere kan se at de har spilt med hverandre tidligere.

Dersom du har lagt inn en venneliste eller en svarteliste over Nintendo Network-brukere, vil slike opplysninger behandles i et spill eller en applikasjon som du spiller for å sikre at dine valg respekteres. Dersom du har valgt å knytte din Nintendo Network ID til en nettverkskonto som tilbys av tredjepart, kan vennelisten som du har registrert på Nintendo Network ID synkroniseres med en venneliste registrert på din nettverkskonto som tilbys av tredjeparat. Det samme gjelder dersom du er lagt inn på vennelisten eller en svarteliste til andre Nintendo Network-brukere.

3.3 Produktoptimalisering og markedsundersøkelser

Vi kan bruke opplysningene du har gitt for demografiske og statistiske analyser slik at vi kan forbedre og optimalisere vårt innhold, produkter og tjenester.

Vi kan også bruke opplysningene ved markedsføring og til markedsundersøkelser, slik at vi kan skreddersy vårt innhold, produkter og tjeneste for å imøtekomme dine krav og tilpasse anbefalinger, reklame og tilbud som vises på ditt Nintendo Network.

Du kan når som helst velge bort denne bruken av din informasjon.

4 Markedsføring og reklame

I henhold til din separate godkjenning kan Nintendo sende deg markedsføringsmeldinger og reklamemeldinger om produkter fra Nintendo eller tredjepart via en meldingsfunksjon på din Nintendo Network ID eller via e-post til din e-postadresse. I slikt tilfelle kan vi også bruke opplysningene for å skreddersy markedsførings- og reklamemeldinger. Du kan når som helst trekke tilbake godkjenningen for å motta markedsførings- og reklamemeldinger som angitt over.

5 Brukerkommunikasjon

Når du sender e-post eller annen kommunikasjon i Nintendo Network, kan vi beholde slik kommunikasjon for å kunne behandle henvendelser og svare på dine forespørsler.

6 Hvem har tilgang til opplysningene

Nintendo kan dele dine opplysninger med andre enheter innenfor Nintendo-konsernet for bruk i tråd med disse personvernreglene, særskilt med:

Nintendo kan også bruke tredjeparts databehandlere som utfører oppdrag på vegne av Nintendo for å administrere og behandle dine opplysninger strengt i samsvar med disse personvernreglene.

7 Gjennomgang, korrigering og sletting av opplysninger

Du kan se igjennom eller endre opplysningene som du har gitt i innstillingene på din Nintendo Network ID, eller ved å sende en e-post til Nintendo. Kontaktinformasjon om din lokale Nintendo kundestøtte finner du på http://contact.nintendo.eu.

Du kan når som helst slette opplysningene ved å slette din Nintendo Network ID på kontoinnstillingene, eller ved å sende en e-post til Nintendo. Dine opplysninger vil bli slettet, dersom vi ikke er lovlig pålagt eller har lovlig tillatelse til å beholde dem. Slettingen av din Nintendo Network ID vil føre til opphør av Nintendo Nettverksavtalen og hindre deg fra å bruke Nintendo Network.

8 Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om disse personvernreglene, vennligst send oss en e-post. Kontaktopplysninger for din lokale Nintendo kundestøtte finner du på http://contact.nintendo.eu.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview