Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ NINTENDO NETWORK και η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ NINTENDO NETWORK είναι σημαντικά νομικά έγγραφα. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας πρέπει να αποδεχθεί τους όρους αυτών.

Ι. ΣΥΜΒΑΣΗ NINTENDO NETWORK

Έκδοση: 05.2015 (GR)

Η παρούσα αποτελεί σύμβαση ανάμεσα σε εσάς, ως φυσικό πρόσωπο, και τη Nintendo of Europe GmbH (Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Γερμανία, τηλέφωνο: +49 69 667747 5412, email: eShopService@nintendo.de, φαξ: +49 69 667747 95412). Στη Σύμβαση αυτή, η Nintendo of Europe GmbH θα αναφέρεται ως "Nintendo", "εμείς" ή "εμάς".

Η Σύμβαση του Nintendo Network (η "Σύμβαση") καλύπτει τη χρήση του Nintendo Network από εσάς.

1. Γενικές Διατάξεις

1.1 Ορισμοί

Στην παρούσα Σύμβαση, οι παρακάτω όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Ο όρος «Ψηφιακά Προϊόντα» αναφέρεται σε όλα τα παιχνίδια, εφαρμογές, λογισμικό, πρόσθετο υλικό για παιχνίδια, εφαρμογές και λογισμικό, κουπόνια για ψηφιακές υπηρεσίες και άλλο ψηφιακό υλικό το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν ή πωλείται στις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo για χρήση σε συσκευή Nintendo και / ή μέσω του Nintendo Network.

Ο όρος «Συνδεδεμένη Συσκευή Nintendo» αναφέρεται σε μια Συσκευή της Nintendo η οποία είναι συνδεδεμένη με μία Ταυτότητα Χρήστη (ID) του Nintendo Network.

Ο όρος «Χαρακτήρας Mii» αναφέρεται σε ένα προσαρμόσιμο ηλεκτρονικό προφίλ που μπορείτε να δημιουργήσετε σε μια εφαρμογή δημιουργίας Mii και ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιχνίδια και άλλες εφαρμογές του Nintendo Network, καθώς και ως μέσο αναγνώρισης της προσωπικής σας Ταυτότητας Χρήστη του Nintendo Network από άλλους χρήστες.

Ο όρος «Συσκευή Nintendo» αναφέρεται σε μία ηλεκτρονική συσκευή που κατασκευάζεται και διατίθεται στο εμπόριο από τη Nintendo υπό το εμπορικό σήμα "Nintendo", η οποία μπορεί να συνδέεται με μία Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network.

Ο όρος «Πνευματική Ιδιοκτησία της Nintendo» αναφέρεται σε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των καταχωρημένων και μη καταχωρημένων εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, λογοτύπων, καταχωρημένων και μη καταχωρημένων σχεδίων, πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων βάσης δεδομένων, εφευρέσεων, πατεντών, εμπορικών μυστικών, τεχνογνωσίας, χαρακτήρων Mii και άλλων εμπιστευτικών και αποκλειστικών πληροφοριών που έχει αναπτύξει η Nintendo, έχει στην κυριότητά της ή έχει άδεια να χρησιμοποιεί.

Ο όρος «Nintendo Network» αναφέρεται στο σύνολο των παιχνιδιών, εφαρμογών, λογισμικού, υπηρεσιών, διαδικτυακών πυλών, δεδομένων και άλλου υλικού, είτε πρόκειται για εμπορικό είτε για μη εμπορικό υλικό της Nintendo ή τρίτων συνεργατών της Nintendo, το οποίο είναι διαθέσιμο στους χρήστες που έχουν Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network όταν συνδέονται στο Διαδίκτυο με τη Συνδεδεμένη Συσκευή τους Nintendo ή όταν έχουν πρόσβαση σε παιχνίδια, εφαρμογές, λογισμικό, διαδικτυακές πύλες, μηνύματα, πληροφορίες, δεδομένα και άλλο υλικό αναγνωρισμένο ως υλικό του Nintendo Network σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το Διαδίκτυο.

Ο όρος «Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo» αναφέρεται σε κάθε εφαρμογή, λογισμικό και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο Nintendo Network και οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να (i) καταχωρούν στις προσωπικές τους Ταυτότητες Χρήστη του Nintendo Network άδειες για παιχνίδια, εφαρμογές, λογισμικό, πρόσθετο υλικό για παιχνίδια, εφαρμογές και λογισμικό, κουπόνια για ψηφιακές υπηρεσίες και άλλο ψηφιακό υλικό, δωρεάν ή κατόπιν χρεώσεως και / ή (ii) αγοράζουν Υλικά Προϊόντα από τη Nintendo χρησιμοποιώντας την Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network.

Ο όρος «Υλικά Προϊόντα» αναφέρεται σε ενσώματα και υλικά αντικείμενα.

Ο όρος «Υλικό Τρίτων» αναφέρεται σε παιχνίδια, εφαρμογές, λογισμικό, πρόσθετο υλικό, υπηρεσίες, ιστοσελίδες, διαδικτυακές πύλες, δεδομένα και άλλο ψηφιακό υλικό που παρέχεται από τρίτους.

Ο όρος «Εμπορικές Υπηρεσίες Τρίτων» αναφέρεται σε κάθε εφαρμογή, λογισμικό και υπηρεσία που προσφέρεται από τρίτους και μπορεί να είναι προσβάσιμη στο Nintendo Net-work, αλλά δεν είναι καταχωρημένη στην Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network και επιτρέπει στους χρήστες να αποκτούν άδειες για παιχνίδια, εφαρμογές, λογισμικό και άλλο ψηφιακό υλικό από τρίτους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τους τρίτους.

Με τον όρο «Υλικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες» νοείται κάθε επι-κοινωνία, μήνυμα, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, φωτογραφία, ήχος, φωνή, ηχογράφηση, μουσική, ταινία, πληροφορία, δεδομένο και κάθε άλλο υλικό και περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων χρήστη, των ψευδωνύμων, των προσαρμοσμένων χαρακτήρων Mii, των ψευδωνύμων Mii, των προσαρμοσμένων επιπέδων, των χαρτών, των σεναρίων, κλπ.) που δημιουργείται από ή παρέχεται κατόπιν άδειας στους χρήστες του Nintendo Network και δημοσιεύεται, αποστέλλεται ή διατίθεται με άλλον τρόπο σε συσκευή Nintendo και/ή μέσω του Nintendo Network από χρήστη του Nintendo Network.

1.2 Ταυτότητα Χρήστη (ID) του Nintendo Network

Για να χρησιμοποιήσετε το Nintendo Network θα πρέπει να καταχωρήσετε μία Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network. Κατά την καταχώρηση θα πρέπει να δώσετε ακριβή και πλήρη στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να ενημερώνετε όταν αλλάζουν.

Η Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network συνδέεται με τη χώρα διαμονής που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Αν αλλάξετε χώρα, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network (συμπεριλαμβανομένων των Ψηφιακών Προϊόντων) και ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια άλλη, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Nintendo Network στη νέα χώρα. Αν επιστρέψετε στη χώρα όπου είχε καταχωρηθεί η αρχική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network, θα μπορείτε και πάλι να τη χρησιμοποιήσετε.

Η Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network είναι προσωπική και δεν μπο-ρείτε να την πουλήσετε, να την ανταλλάξετε, να την εκχωρήσετε ή να τη μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Είστε υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές που αφορούν την προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network. Πρέπει να τηρείτε τα στοιχεία σύνδεσής σας ασφαλή ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας ή εύλογα υποπτευθείτε οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας, όπως μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network από τρίτους, οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή ή δημοσιοποίηση των στοιχείων σύνδεσής σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τη Ninten-do.

Η Nintendo, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να σας επιτρέψει να συνδέσετε την προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network σε μία ή περισσότερες Συσκευές Nintendo. Αν η προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network είναι συνδεδεμένη σε μια Συσκευή Nintendo, θα πρέπει να διαγράψετε αυτήν, καθώς και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό σας στοι-χείο, από τη Συνδεδεμένη Συσκευή Nintendo πριν την πουλήσετε ή τη μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο σε άλλο πρόσωπο.

Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν την Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network που έχει δημιουργήσει γι΄αυτά ο γονέας ή ο κηδεμόνας τους. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες πρέπει ανά πάσα στιγμή να επιβλέπουν τη χρήση του Nintendo Network που κάνουν τα παιδιά τους. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για τη χρήση της λειτουργίας γονικού ελέγχου που προσφέρει η Nintendo, εάν θέλουν να περιορίσουν τη χρήση του Nintendo Network από τα παιδιά τους.

1.3 Χρήση του Nintendo Network

Το Nintendo Network προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας προσωπική ψυχαγωγία και όχι για εμπορική χρήση. Το Nintendo Network δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για κανέναν άλλο σκοπό.

Είστε υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα σε σχέση με τη χρήση του Nintendo Network μέσω της προσωπικής σας Ταυτότητας Χρήστη του Nintendo Network (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τελών σύνδεσης στο ίντερνετ, δαπανών για τον απαραίτητο εξοπλισμό και κάθε άλλων σχετικών τελών και επιβαρύνσεων), είτε γίνεται από εσάς είτε από τους φίλους σας, την οικογένειά σας ή οποιονδήποτε άλλο τρίτο. Το ακριβές ποσό των εξόδων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στο Nintendo Network, από τις δραστηριότητές σας στο Nintendo Network και από τους όρους του παρόχου σας για την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο.

Το Nintendo Network δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες. Παιχνίδια, εφαρμογές, λογισμικό, υπηρεσίες, διαδικτυακές πύλες, δεδομένα και άλλο υλικό που προσφέρεται στο Nintendo Network ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η Nintendo μπορεί ενίοτε να διαφοροποιεί το Nintendo Network, εν μέρει ή στο σύνολό του, προς όφελος των χρηστών του Nintendo Network.

1.4 Υλικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες

Η Nintendo δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε υλικό που έχει δημιουργηθεί από Χρήστες. Για το υλικό αυτό αποκλειστική ευθύνη έχει ο χρήστης του Nintendo Network που το δημοσίευσε, το έστειλε ή το διέθεσε με άλλο τρόπο μέσω του Nintendo Network. Η Nintendo δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει το υλικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες. Ωστόσο, αν η Nintendo αντιληφθεί πιθανώς παράνομο ή ακατάλληλο υλικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες, διατηρεί το δικαίωμα να το διαγράψει ή να εμποδίσει την πρόσβαση σ’ αυτό κατά την κρίση της.

Αν δημοσιεύσετε, στείλετε ή διαθέσετε με άλλο τρόπο υλικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες μέσω του Nintendo Network, παραχωρείτε στην Nintendo ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, άνευ δικαιωμάτων (royalties), διαρκές και πλήρως μεταβιβάσιμο δικαίωμα να αναπαράγει, να δημοσιεύει και να διαθέτει το υλικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες μέσω του Nintendo Network, όπως προβλέπεται στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για να δημοσιεύσετε, να στείλετε ή διαθέσετε με άλλο τρόπο τέτοιο υλικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες. Αυτό δεν ι-σχύει για υλικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες και περιέχεται σε οποιαδήποτε ιδιωτική αλληλογραφία ή άλλη ιδιωτική επικοινωνία.

Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στο Nintendo Network, αποδέχεστε ότι, τρίτοι μπορούν να βλέπουν, να αναπαράγουν, να δημοσιεύουν και/ή να τροποποιούν το υλικό που έχετε δημιουργήσει. Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνετε προσωπικά στοιχεία όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, τη διεύθυνσή σας ή τον αριθμό τηλεφώνου σας ή οποιαδήποτε άλλα ευαί-σθητα δεδομένα σε υλικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες.

Αποδέχεστε ότι το Nintendo Network μπορεί να αλλάξει, εν μέρει ή στο σύνολό του, ανά πάσα στιγμή, και κάθε υλικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες μπορεί, ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί από το Nintendo Network. Η Nintendo δεν είναι υποχρεωμένη να αποθηκεύει οποιοδήποτε υλικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες.

Υλικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες και που εσείς δημοσιεύετε, στέλνετε ή διαθέτετε με άλλο τρόπο μέσω του Nintendo Network θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Nintendo Network.

1.5 Κώδικας Δεοντολογίας του Nintendo Network

Όταν χρησιμοποιείτε το Nintendo Network, πρέπει να συμμορφώνεστε με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Nintendo Network, ο οποίος περιέχει κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν το Nintendo Network ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Nintendo Network απαγορεύει όλες τις παράνομες, επιβλαβείς ή με άλλο τρόπο ανάρμοστες συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παρακάτω:

1.6 Χαρακτηριστικά Δευτερεύουσας Επικοινωνίας

Σε περίπτωση που η προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη στο Nintendo Network έχει συνδεθεί με μια Συσκευή Nintendo και η Συνδεδεμένη Συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, η Συνδεδεμένη Συσκευή σας μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματη δευτερεύουσα επικοινωνία με διακομιστές Nintendo και άλλες Συνδεδεμένες Συσκευές Nintendo.

Η δευτερεύουσα επικοινωνία με τους διακομιστές της Nintendo επιτρέπει στη Συνδεδεμένη σας Συσκευή Nintendo να λαμβάνει ενημερώσεις για το σύστημα, το λογισμικό και τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες σ’ αυτή, ενημερώσεις σχετικά με υλικό στο Nintendo Network, νέες εφαρμογές και σημαντικά μηνύματα υπηρεσιών από τη Nintendo. Ενδέχεται να χρειαστεί ενημέρωση του συστήματος της Συνδεδεμένης Συσκευής σας Nintendo προκειμένου να απολαμβάνετε πλήρως όλες τις δυνατότητες του Nintendo Network.

Η δευτερεύουσα επικοινωνία με άλλες Συνδεδεμένες Συσκευές Nintendo μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Θα ενημερωθείτε σχετικά με τα χαρακτηριστικά της δευτερεύουσας επικοινωνίας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δευτερεύουσα επικοινωνία από τις ρυθμίσεις της Συνδεδεμένης σας Συσκευής Nintendo ή από τις ρυθμίσεις της εκάστοτε εφαρμογής. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τελείως τη δευτερεύουσα επικοινωνία αποσυνδέοντας τη Συνδεδεμένη σας Συσκευής Nintendo από το διαδίκτυο.

1.7 Υλικό Τρίτων

Το Nintendo Network μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε Υλικό Τρίτων. Το Υλικό Τρίτων προσφέρεται και διανέμεται με αποκλειστική ευθύνη του τρίτου. Η Nintendo δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη. Το Υλικό Τρίτων μπορεί να υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους τρίτους.

Η δυνατότητα του γονικού ελέγχου που προσφέρει η Nintendo ενδέχεται να μην λειτουργήσει με Υλικό Τρίτων. Στην περίπτωση αυτή θα σας σταλεί μια προειδοποίηση και μια επιλογή να εμποδίσετε την πρόσβαση του παιδιού σας σε οποιοδήποτε τέτοιο Υλικό Τρίτων.

1.8 Πνευματική Ιδιοκτησία της Nintendo

Η Nintendo έχει κάθε δικαίωμα, εξουσία και συμφέρον (συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), ή έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να παραχωρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία της Nintendo που απαιτείται για τη λειτουργία του Nintendo Net-work. Η Nintendo σάς παρέχει μια προσωπική άδεια χρήσης της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της, στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για να χρησιμοποιήσετε το Nintendo Network, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε, να παραχωρήσετε, να εκχωρήσετε ή να διαθέσετε με άλλο τρόπο την παρούσα άδεια χρήσης σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πνευματική Ιδιο-κτησία της Nin-tendo για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό. Εκτός από την άδεια που προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, η Nintendo δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα, εξουσία ή συμφέρον στην Πνευματική Ιδιοκτησία της. Η Nintendo διατηρεί όλα τα δικαιώματα Πνευματικής της Ιδιοκτησίας.

1.9 Ευθύνη της Nintendo προς Εσάς

Η Nintendo ευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (α) για ζημίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα βλάβης της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και/ή της υγείας, (β) σε περίπτωση πρόθεσης, (γ) σε περίπτωση βαριάς αμέλειας, και/ή (δ) σε περίπτωση που παραβιάζει τις διατάξεις του Γερμανικού Νόμου περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων. Χωρίς περιορισμό των παραπάνω, η Nintendo μπορεί να ευθύνεται μόνο για ελαφρά αμέλεια σε περίπτωση παραβίασης «ουσιώδους» συμβατικής υποχρέωσης. «Ουσιώδεις» υποχρεώσεις υπό αυτή την έννοια, είναι οι υποχρεώσεις που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση της Σύμβασης, η παραβίαση των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο το σκοπό αυτής και με τις οποίες γενικώς η εταιρεία μας συμμορφώνεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ευθύνη θα περιορίζεται στις συνήθεις και προβλέψιμες ζημίες, σε άλλες περιπτώσεις, η Nin-tendo δεν θα ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.

1.10 Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τη Nintendo, τις συγγενείς και τις θυγατρικές της από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ευθύνης ή αξίωσης (συμπεριλαμβανομένων των ευλόγων δικηγορικών αμοιβών) που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση του Nintendo Network κατά τρόπο παράνομο ή αλλιώς κατά παράβαση των όρων της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά του Κώδικα Δεοντολογίας του Nintendo Network). Η αποζημίωση αυτή θα περιλαμβάνει, ειδικότερα, οποιαδήποτε απώλεια, ευθύνη ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με οποιοδήποτε υλικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν φωτογραφιών, βίντεο ή οποιωνδήποτε άλλων υλικών που ανεβάζετε.

1.11 Τροποποίηση της Σύμβασης

Η τρέχουσα έκδοση της παρούσας Σύμβασης θα είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Nintendo. Η Nintendo μπορεί να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης ανά πάσα στιγμή, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο ή χρήσιμο για τη βελτίωση των υπηρεσιών ή για την προσαρμογή τους, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές σε τεχνικές ή νομικές απαιτήσεις. Εάν κάνουμε αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω της Συνδεδεμένης Συσκευής σας Nintendo (με την προϋπόθεση ότι η προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network είναι συνδεδεμένη με μία Συσκευή της Nintendo και ότι η τελευταία είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο), και, επίσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν αντιλέξετε σε αυτές τις αλλαγές εντός τεσσάρων εβδομάδων από την κοινοποίησή τους, θα θεωρείται ότι τις έχετε αποδεχτεί (όπως θα ενημερωθείτε και από τη σχετική ειδοποίηση). Σε περίπτωση που έχετε αντίρρηση για τις αλλαγές, η Nintendo διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε τμήμα της, αφού σας ειδοποιήσει εντός εύλογου χρόνου και αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Nintendo Network σύμφωνα με τους νέους όρους και προϋποθέσεις, θα πρέπει να εγγραφείτε ξανά.

1.12 Λύση και Μεταβίβαση της Σύμβασης

Μπορείτε να προβείτε σε λύση της παρούσας Σύμβασης ανά πάσα στιγμή, διαγράφοντας την προσωπική σας Ταυτότητας Χρήστη του Nintendo Network.

Η Nintendo μπορεί να προβεί σε λύση της παρούσας Σύμβαση, ή οποιουδήποτε μέρους της, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, εάν παραβείτε τους ό-ρους αυτής. Σε περίπτωση παραβάσεων ήσσονος σημασίας η Nintendo θα σας αποστείλει προειδοποίηση μη συμμόρφωσης, δίνοντας σας την ευκαιρία να τη θεραπεύσετε. Ωστόσο, εάν η συμπεριφορά σας είναι καθ’ όλα ανεπίτρεπτη, η Nintendo δεν υποχρεούται να σας αποστείλει τέτοια προειδοποίηση. Καθ’ όλα ανεπίτρεπτη θεωρείται μία συμπεριφορά σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας του Nintendo Network, καθώς και άλλων σημαντικών διατάξεων της παρούσας Σύμβασης.

Η Nintendo μπορεί, επίσης, να προβεί σε λύση της παρούσας Σύμβασης ή οποιουδήποτε μέρους αυτής ανά πάσα στιγμή, για νομικούς, τεχνικούς ή εμπορι-κούς λόγους. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας αποσταλεί προειδοποίηση πριν από εύλογο χρόνο.

Η λύση της παρούσας Σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο, θα έχει ως αποτέλεσμα τη λήξη των όποιων αδειών σας έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο αυτής και την απαγόρευση της χρήσης του Nintendo Network, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Εμπορικών Υπηρεσιών της Nintendo. Η λύση μέρους της παρούσας Σύμβασης, μπορεί να περιορίσει τη χρήση σας σε επιλεγμένες εφαρμογές και λειτουργίες του Nintendo Network.

Εάν η Σύμβαση παύσει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο, τα άρθρα 1.8, 1.9, 1.10, 1,13 και 1.14 θα παραμείνουν σε ισχύ.

Η Nintendo μπορεί να μεταβιβάσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέ-ρεια το σύνολο της συμβατικής σας σχέσης στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης στη θυγατρική εταιρεία της Nintendo Co Ltd, που βρίσκεται στο Κιότο, 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Ιαπωνία. Η Nintendo θα σας ενημερώσει για την εν λόγω μεταβίβαση, τουλάχιστον ένα μήνα πριν.

1.13 Ερμηνεία Σύμβασης

Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, τότε δεν θα τυγχάνει πλέον εφαρμογής. Αποδέχεστε ότι το άκυρο αυτό μέρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από τη Σύμβαση, αλλά ότι όλα τα υπόλοιπα μέρη της θα παραμένουν σε ισχύ. Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε το άκυρο μέρος με άλλη πρόβλεψη, η οποία να αντικατοπτρίζει ή να προσεγγίζει την αρχική πρόθεση.

1.14 Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Σύμβαση και οποιεσδήποτε αξιώσεις στο πλαίσιο αυτής, θα διέπονται από το Γερμανικό Δίκαιο, αποκλειομένης της Διεθνούς Σύμβασης της Βιέννης για την πώληση κινητών πραγμάτων» και των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

1.15 Υποστήριξη Πελατών

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στοιχεία επικοινωνίας του τοπικού σας Κέντρου Υποστήριξης Πελατών της Nintendo μπορείτε να βρείτε στο http://contact.nintendo.eu.

2 Εμπορικές Υπηρεσίες

2.1 Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo

Το Nintendo Network σας προσφέρει πρόσβαση στις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo, για να αποκτήσετε Ψηφιακά Προϊόντα από τη Nintendo ή τρίτους, να αγοράσετε Υλικά Προϊόντα από τη Nintendo, καθώς και να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε Ψηφιακά Προϊόντα στη Συνδεδεμένη Συσκευή σας Nintendo και/ή μέσω του Nintendo Network.

2.1.1 Ψηφιακά Προϊόντα

2.1.1.1 Καταχώρηση Ψηφιακών Προϊόντων

Για να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε Ψηφιακά Προϊόντα, η άδεια για το αντίστοιχο Ψηφιακό Προϊόν πρέπει να καταχωρηθεί στην προσωπική σας Tαυτότητα Xρήστη του Nin-tendo Network.

Μπορείτε να αποκτήσετε την άδεια για τα Ψηφιακά Προϊόντα με διάφορους τρόπους ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στη χώρα σας.

Σε περίπτωση που η άδεια για ένα Ψηφιακό Προϊόν προσφέρεται δωρεάν στις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo, θα καταχωρείται στην προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nin-tendo Network, αφού υποβάλετε την αντίστοιχη εντολή στις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nin-tendo.

Σε περίπτωση που η άδεια για ένα Ψηφιακό Προϊόν προορίζεται για αγορά από τις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo από τη Nintendo ή από τρίτο, η άδεια θα καταχωρείται στην προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network, αφού υποβάλετε τη σχετική εντολή και αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή στη Nintendo ή στον τρίτο, αντίστοιχα.

Μπορείτε επίσης να αγοράσετε ή να αποκτήσετε την άδεια για ένα Ψηφιακό Προϊόν εκτός των Εμπορικών Υπηρεσιών της Nintendo. Σε αυτή την περίπτωση, θα ενημερωθείτε σχετικά με την εφαρμοστέα διαδικασία για την καταχώρηση της άδειας του Ψηφιακού Προϊόντος στην προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network.

Εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά, η άδεια για ένα Ψηφιακό Προϊόν είναι συνδεδεμένη με την προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Ψηφιακό Προϊόν μόνο στη Συνδεδεμένη Συσκευή Nintendo, στην οποία έχετε εξ αρχής κατεβάσει το Ψηφιακό Προϊόν. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, όλοι οι χρήστες των οποίων η Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network είναι καταχωρημένη σε τέτοια Συνδεδεμένη Συσκευή Nintendo μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο Ψηφιακό Προϊόν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση που έχετε αποκτήσει την άδεια για ένα Ψηφιακό Προϊόν από οποιονδήποτε τρίτο, η Nintendo θα παρέχει μόνο την τεχνική υποδομή για να σας επιτρέπει να καταχωρήσετε την άδεια στην προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network. Ωστόσο, η Nintendo δεν είναι ούτε πωλητής ούτε συμμετέχει σε οποιαδήποτε σύμβαση που τυχόν συνάψετε με οποιονδήποτε τρίτο και δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη.

2.1.1.2 Άδεια Ψηφιακών Προϊόντων

Κάθε Ψηφιακό Προϊόν καταχωρημένο στην προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network και κάθε ενημέρωση αυτών των Ψηφιακών Προϊόντων έχει αδειοδοτηθεί μόνο για προσωπική σε Συνδεδεμένη Συσκευή Nintendo και/ή μέσω του Nintendo Network και όχι για εμπορική χρήση. Ψηφιακά Προϊόντα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Συγκεκριμένα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Nintendo, απαγορεύεται να μισθώσετε ή να νοικιάσετε Ψηφιακά Προϊόντα, καθώς και να παραχωρήσετε την άδεια, να δημοσιεύσετε, να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε, να μεταφράσετε, να εφαρμόσετε αντίστροφη μηχανική (αποσυμπίληση), να ανακατασκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε τμήμα των Ψηφιακών Προϊόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά επιτρέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

2.1.2 Υλικά Προϊόντα

2.1.2.1 Διαδικασία παραγγελίας

Εάν επιλέξετε να αγοράσετε ένα Υλικό Προϊόν από τις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo, θα μπορείτε να δείτε την παραγγελία σας και να την τροποποιήσετε, πριν προβείτε σε δεσμευτική σύμβαση αγοράς με τη Nintendo.

2.1.2.2 Παράδοση και Δασμοί

Κατά τη διαδικασία αγοράς, θα έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τη διεύθυνση αποστολής για την παραγγελία σας. Θα ενημερωθείτε πριν από την αγορά για τις χώρες, στις οποίες είναι δυνατή η παράδοση των Υλικών Προϊόντων. Εσείς βαρύνεστε με κάθε δασμό, τέλος ή φόρο που επιβάλλεται στη χώρα παράδοσης.

2.1.2.3 Επιφύλαξη κυριότητας

Κάθε Υλικό Προϊόν που παραδίδεται σε σας θα παραμένει στην ιδιοκτησία της Nintendo μέχρι να πραγματοποιηθεί η πληρωμή στο ακέραιο.

2.1.3 Ελαττώματα

Σε περίπτωση ελαττώματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου. Αν ισχύει πρόσθετη εγγύηση του κατασκευαστή, οποιεσδήποτε αξιώσεις με βάση την εγγύηση του κατασκευαστή είναι ανεξάρτητες από οποιαδήποτε δικαιώματα που μπορεί να έχετε με βάση το νόμο.

2.1.4 Τρόποι Πληρωμής

Σε περίπτωση που αποκτήσετε άδεια για ένα Ψηφιακό Προϊόν από τη Nintendo ή σε περίπτωση που αγοράσετε ένα Υλικό Προϊόν από τη Nintendo, η Nintendo δύναται να προβλέψει διάφορες μεθόδους πληρωμής, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους στη χώρα σας.

Η Nintendo μπορεί να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε κεφάλαια για να πληρώσετε για κάποιο Ψηφιακό ή Υλικό Προϊόν που έχετε αγοράσει από τη Nintendo στις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo. Τα κεφάλαια μπορούν να καταχωρη-θούν στην προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, εισάγοντας έναν ψηφιακό κωδικό που αναγράφεται στην κάρτα Nintendo ηλεκτρονικών αγορών η οποία είναι διαθέσιμη σε καταστήματα λιανικής, ή με άλλη μέθοδο που ανακοινώνεται από τη Nintendo.

Τα κεφάλαια είναι συνδεδεμένα με την προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Net-work και δεν μπορούν να μεταβιβασθούν σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τα κεφάλαια δεν επιστρέφονται και δεν ανταλλάσσο-νται με μετρητά ή πίστωση. Τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αγορά Ψηφιακών και/ή Υλικών Προϊόντων από τη Nintendo στις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo. Η Nintendo μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει το μέγιστο όριο κεφαλαίων που μπορούν να καταχωρηθούν στην προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network.

Ευθύνεστε για οποιαδήποτε χρήση των κεφαλαίων μέσω της προσωπική σας Ταυτότητας Χρήστη του Nintendo Network.

Σε περίπτωση που αποκτήσετε την άδεια για ένα Ψηφιακό Προϊόν από τρίτο, ο τρίτος θα σας ενημερώσει σχετικά με την ισχύουσα μέθοδο πληρωμής.

2.1.5 Ιστορικό Αγοράς

Για οποιεσδήποτε συναλλαγές στις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo (καταχώρηση άδειας για Ψηφιακά Προϊόντα, πληρωμή για Ψηφιακά Προϊόντα, αγορά Υλικών Προϊόντων, καταχώρηση κεφαλαίων, κλπ.), θα λαμβάνετε μια ηλεκτρονική απόδειξη που επιβεβαιώνει την συναλλαγή. Η απόδειξη αυτή θα αποστέλλεται σε εσάς με e-mail ή θα αναρτάται στο ιστορικό αγοράς σας, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή μέσω της προσωπικής σας Ταυτότητας Χρήστη του Nintendo Network.

2.2 Εμπορικές Υπηρεσίες Τρίτων

Το Nintendo Network μπορεί να σας προσφέρει πρόσβαση σε Εμπορικές Υπηρεσίες Τρίτων. Οι Εμπορικές Υπηρεσίες Τρίτων παρέχονται από τρίτους με από-κλειστική τους ευθύνη. Η Nintendo ούτε γίνεται μέρος ούτε συμμετέχει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε σύμβαση που τυχόν συνάπτετε με τρίτους μέσω των Εμπορικών Υπηρεσιών Τρίτων. Τα προϊόντα που μπορείτε να αποκτήσετε μέσω των Εμπορικών Υπηρεσιών Τρίτων δεν καταχωρούνται στην προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network. Η Nintendo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετική με τις Εμπορικές Υπηρεσίες Τρίτων. Οι Εμπορικές Υπηρεσίες Τρίτων υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους τρίτους.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ NINTENDO NETWORK

=======================

Δικαίωμα Υπαναχώρησης (για υλικά προϊόντα)

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Γερμανία, telephone number: +49 69 667747 5412, fax number: +49 69 667747 95412, email: eShopService@nintendo.de) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

***

Δικαίωμα Υπαναχώρησης (για ψηφιακά προϊόντα)

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη της ημέρας σύναψης της σύμβασης,

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Γερμανία, telephone number: +49 69 667747 5412, fax number: +49 69 667747 95412, email: eShopService@nintendo.de) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

***

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά τις συμβάσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επι-στροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έ-χουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση ·

- την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές (όπως βιντεοπαιχνίδια), που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση·

- την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν ξεκίνησε εκ μέρους μας η εκτέλεση μετά τη ρητή συγκατάθεσή σας ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την εκτέλεση πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης και την επιβεβαίωση εκ μέρους σας ότι χάνετε έτσι το δικαίωμά σας υπαναχώρησης·

- συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, και με την εκ μέρους σας ανα-γνώριση ότι θα απωλέσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από εμάς.

***

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

- Προς Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Γερμανία , fax number: +49 69 667747 95412, e-mail address: eShopService@nintendo.de

- Γνωστοποιώ / Γνωστοποιούμε ( * ) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ / υπαναχω-ρούμε ( * ) από τη σύμβασή μου / μας ( * ) πώλησης των ακόλουθων αγαθών ( * ) / παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας ( * ):

- Που παραγγέλθηκε(-αν) στις ( * ) που παρελήφθη(-σαν) στις ( * ):

- Όνομα καταναλωτή(-ών):

- Διεύθυνση καταναλωτή(-ών):

- Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί):

- Ημερομηνία:

( * ) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

=====================

II. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Nintendo

Η Nintendo of Europe GmbH που εδρεύει στην Γερμανία, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main («Nintendo», «εμείς» ή «εμάς») σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της και αναγνωρίζει την σημασία της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Nintendo ( η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») είναι σχεδιασμένη για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την συλλογή, την χρήση και το απόρρητο των πληροφοριών που υποβάλλετε μέσω του Nintendo Network.

Εάν καταχωρήσετε μια Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network και συναινείτε στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τότε αποδέχεστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν, για λογαριασμό του παιδιού σας, καταχωρήσετε μια Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network και συναινείτε στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τότε αποδέχεστε ότι τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού σας συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η έννοια των λέξεων και των εκφράσεων της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πανομοιότυπη με την αντίστοιχη της Σύμβασης του Nintendo Network.

1. Περίληψη

Συγκεκριμένα αποδέχεστε ότι,

2. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

2.1 Πληροφορίες σχετικά με εσάς

Για την καταχώρηση της προσωπικής σας Ταυτότητας Χρήστη στο Nintendo Network, χρειάζεται να παράσχετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χώρα διαμονής, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο και μπορείτε να επιλέξετε να δηλώσετε την περιοχή στην οποία κατοικείτε.

Εφόσον χρειαστεί για συγκεκριμένες υπηρεσίες του Nintendo Network, όπως για την παράδοση Υλικών Προϊόντων, μπορεί να σας ζητηθεί το όνομα και το επώνυμό σας, η διεύθυνσή σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Εάν αγοράσετε Ψηφιακά ή Υλικά Προϊόντα από τη Nintendo ή αν έχετε πιστώσει κεφάλαια στην προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network μέσω των Εμπορικών Υπηρεσιών της Nintendo, μπορεί να χρειαστεί να παράσχετε τις πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας (αριθμό της πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικό ασφαλείας) προκειμένου να πραγματοποιήσετε την συναλλαγή.

2.2 Πληροφορίες σχετικά με τη Συσκευή που χρησιμοποιείτε

Για να συνδέσουμε μια συσκευή Nintendo με την προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nin-tendo Network και να πραγματοποιήσουμε τη σύνδεση της Συνδεδεμένης Συσκευής Nintendo με το Nintendo Network, μπορούμε να συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την Συνδεδεμένη Συσκευή Nintendo, όπως διεύθυνση MAC, διεύθυνση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, σειριακό αριθμό ή άλλους αλφαριθμητικούς κωδικούς που έχουν εκχωρηθεί στην Συνδεδεμένη Συσκευή Nintendo. Εάν έχετε πρόσβαση στο Nintendo Network από άλλη ηλεκτρονική συσκευή, όπως ένα προσωπικό υπολογιστή (PC), θα έχουμε το δικαίωμα να συλλέξουμε πληροφορίες (όπως διεύθυνση MAC και κωδικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή) για αυτήν την συσκευή.

Θα έχουμε επίσης το δικαίωμα να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στο Nintendo Network προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας στο Nintendo Network, όπως τις ρυθμίσεις της χώρας, τις ρυθμίσεις της γλώσσας, τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Μπορούμε ακόμη να συλλέγουμε πληροφορίες για σημεία ασύρματης πρόσβασης της Συνδεδεμένης Συσκευής Nintendo, ανάλυσης της οθόνης και άλλες προτιμήσεις που εμφανίζονται σε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε.

2.3 Πληροφορίες σχετικά με την χρήση που κάνετε των Εμπορικών Υπηρεσιών της Nin-tendo

Όταν χρησιμοποιείτε τις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση των αδειών για Ψηφιακά Προϊόντα, τις αγορές Υλικών Προϊόντων, τις πληρωμές για τα Ψηφιακά και τα Υλικά Προϊόντα καθώς και σχετικά με τα πιστωμένα κεφάλαια και άλλες συναλλαγές που πραγματοποιείτε στις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo.

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo, όπως ποια ψηφιακά και Υλικά Προϊόντα βλέπετε ή καταχωρείτε στην λίστα επιθυμιών σας, ποια τμήματα των Εμπορικών Υπηρεσιών της Nin-tendo επισκέπτεστε, τον τρόπο με τον οποίο κάνετε πλοήγηση στις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo καθώς και τις συστάσεις και τις αξιολογήσεις παιχνιδιών που γίνονται από εσάς. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποποιηθείτε αυτής της δυνατότητας.

2.4 Πληροφορίες για την χρήση του Nintendo Network από εσάς

Για να μπορείτε να απολαύσετε το υλικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται στο Nintendo Network, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές σας, όπως το όνομα χρήστη και τους αλφαριθμητικούς κωδικούς που είναι καταχωρημένοι στην προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network, το όνομα, την εμφάνιση και το προφίλ ενός χαρακτήρα Mii ο οποίος σας αντιπροσωπεύει στο Nintendo Network, τα ψευδώνυμα και τα αναγνωριστικά που χρησιμοποιείτε σε διάφορες εφαρμογές, τους φίλους και τα αγαπημένα που έχετε καταχωρήσει, τους χρήστες με τους οποίους παίξατε μαζί στο Nintendo Network, το Υλικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες και το οποίο ανεβάσατε, δημοσιεύσατε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέσατε στο Nintendo Network, τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της σύνδεσής σας στο δίκτυο και άλλα συγκεκριμένα δεδομένα για τα παιχνίδια και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε.

Μπορεί επίσης να συλλέγουμε δεδομένα ιστορικού των δραστηριοτήτων σας, όπως ποια παιχνίδια έχετε παίξει και ποιες εφαρμογές χρησιμοποιήσατε στην Συνδεδεμένη Συσκευή σας Nintendo, πότε παίξατε τα παιχνίδια ή χρησιμοποιήσατε εφαρμογές, το σημερινό επίπεδό σας, την επίδοσή σας και την τοποθεσία από την οποία παίζετε το παιχνίδι, καθώς και τα στοιχεία που δώσατε κατά τη συμμετοχή σας σε έρευνες. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποποιηθείτε αυτής της δυνατότητας.

2.5 Σύνδεση της Ταυτότητας Χρήστη του Nintendo Network σε Άλλα Δίκτυα

Το Nintendo Network μπορεί να σας επιτρέψει να συνδέσετε την προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network με έναν λογαριασμό δικτύου που προσφέρεται από τρίτο. Εφόσον αποφασίσετε να συνδέσετε τους λογαριασμούς, τα δεδομένα σας θα αντιμετωπισθούν ανάλογα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του κάθε δικτύου τρίτου.

Σε περίπτωση που η σύνδεση των λογαριασμών απαιτεί την διαβίβαση πληροφοριών που σας αφορούν από τη Nintendo σε κάποιον τρίτο, θα ενημερώνεστε σχετικά, πριν λάβει χώρα η σύνδεση και θα σας δίνεται η δυνατότητα να αρνηθείτε την σύνδεση και την διαβίβαση των πληροφοριών.

Η Nintendo δεν ευθύνεται για την χρήση των πληροφοριών που σας αφορούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Το Nintendo Network θα μπορεί επίσης να σας επιτρέψει να συνδέσετε την προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network με άλλον λογαριασμό που παρέχει η Nintendo. Εάν επιλέξετε να συνδέσετε τους λογαριασμούς, τα δεδομένα σας θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε άλλου λογαριασμού που έχετε αποδεχθεί.

2.6 Cookies

Τα διαδικτυακά τμήματα του Nintendo Network μπορεί να χρησιμοποιούν cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που εγκαθίστανται σε μια συσκευή που χρησιμοποιείτε προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο Nintendo Network. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε την συσκευή σας και να αποθηκεύουμε τις επιλογές και τα δεδομένα σας ενώ συνεχίζετε την πλοήγησή σας σε διαφορετικά μέρη του Nintendo Network, καθώς και να σας παρέχουμε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του Nintendo Network.

3 Πώς Χρησιμοποιούνται οι Πληροφορίες

3.1 Παροχή υπηρεσίας

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για την ρύθμιση της σύνδεσης της συσκευής σας με το Nintendo Network για την παροχή υλικού, προϊόντων και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα στο Nintendo Network, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας σε δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Nintendo Network και να γίνει επεξεργασία των παραγγελιών και των αιτημάτων που υποβάλλετε στο Nintendo Network.

Εάν χρησιμοποιείτε τις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές σας στον βαθμό που απαιτείται προκειμένου να διαχειριστούμε τις παραγγελίες σας, να σας παρέχουμε το ιστορικό των συναλλαγών σας και να ανταποκριθούμε στις οικονομικές και νομικές μας υποχρεώσεις. Εάν χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα στις Εμπορικές Υπηρεσίες της Nintendo, θα αποθηκεύουμε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας ξεχωριστά σύμφωνα με τους κανόνες του παρόχου της πιστωτικής κάρτας.

Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες που σχετίζονται με την χρήση του Nin-tendo Network για την αποτροπή τυχόν παράνομων ή προσβλητικών δραστηριοτήτων, για την συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας ή των δικαιωμάτων των χρηστών μας.

3.2 Επικοινωνία και Διάδραση στο Nintendo Network

Εάν χρησιμοποιείτε τμήματα του Nintendo Network τα οποία υποστηρίζουν την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και την ανταλλαγή Υλικού που έχει δημιουργηθεί από χρήστες, άλλοι χρήστες μπορεί να είναι σε θέση να δουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως την προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network, το όνομα και την εμφάνιση του χαρακτήρα Mii που σας αντιπροσωπεύει στο Nintendo Network, πληροφορίες του προφίλ Mii, την χώρα, την ονομασία της αγαπημένης εφαρμογής ή την πιο πρόσφατη εφαρμογή που παίξατε. Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στο Nintendo Network, περαιτέρω δεδομένα μπορεί να είναι ορατά σε άλλους χρήστες, όπως για παράδειγμα το αν έχετε παίξει το παιχνίδι για το οποίο κάνατε σχόλια στο Nintendo Network. Σε περίπτωση που εμπλέκονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, όπως η ηλικία σας ή η κατάσταση της σύνδεσής σας, θα σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε αν θα επιτρέπετε μια τέτοια ανταλλαγή πληροφοριών.

Εάν παίζετε διαδραστικά παιχνίδια ή χρησιμοποιείτε διαδραστικά χαρακτηριστικά του Ninten-do Network, θα μπορείτε να ανταλλάσσετε με άλλους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τα παιχνίδια αυτά προκειμένου να παίζετε παιχνίδια συλλογικά ή διάδρασης. Τα διαδραστικά παιχνίδια μπορεί να υποστηρίζουν το χαρακτηριστικό «ιστορικό παίκτη» προκειμένου να μπορούν οι άλλοι χρήστες να βλέπουν ότι έπαιξαν μεταξύ τους στο παρελθόν.

Στην περίπτωση που έχετε δημιουργήσει μια λίστα φίλων ή μια μαύρη λίστα για τους χρήστες του Nintendo Network, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού που παίξατε ή μίας εφαρμογής για να βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές σας τηρούνται. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να συνδέσετε την προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network σε έναν λογαριασμό δικτύου που παρέχεται από τρίτο, η λίστα φίλων που έχει καταχωρηθεί μαζί με την προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network μπορεί να συγχρονιστεί με τη λίστα φίλων που έχει καταχωρηθεί στον λογαριασμό δικτύου που σας έχει παραχωρήσει τρίτος. Το ίδιο συμβαίνει αν περιλαμβάνεστε σε μία λίστα φίλων ή σε μία μαύρη λίστα άλλων χρηστών του Nintendo Network.

3.3 Βελτιστοποίηση Προϊόντων και Έρευνα Αγοράς

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν για δημογραφικές και στατιστικές αναλύσεις προκειμένου να βελτιώσουμε και να βελτιστοποιήσουμε το υλικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν για λόγους μάρκετινγκ και για σκοπούς έρευνας αγοράς, έτσι ώστε να προσαρμόσουμε το υλικό μας, τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και να προσαρμόσουμε τις συστάσεις, τις διαφημίσεις και τις προσφορές που εμφανίζονται σε εσάς στο Nintendo Network.

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να αποποιηθείτε της χρήσης των πληροφοριών σας.

4. Μάρκετινγκ και Διαφήμιση

Κατόπιν συγκατάθεσής σας, η Nintendo θα μπορεί να σας στέλνει μηνύματα μάρκετινγκ και διαφήμισης για τα προϊόντα της ή τρίτων μέσω μίας λειτουργικής ειδοποίησης της προσωπικής σας Ταυτότητας Χρήστη του Nintendo Network ή μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν για να προσαρμόσουμε αυτά τα μηνύματα μάρκετινγκ και διαφήμισης. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ και διαφήμισης, όπως περιγράφεται παραπάνω.

5. Επικοινωνία του χρήστη

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ανακοίνωση στη Nintendo, ενδέχεται να διατηρήσουμε αυτές τις επικοινωνίες προκειμένου να επεξεργαστούμε τα ερωτήματά σας και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας.

6. Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες

Η Nintendo μπορεί να ανταλλάσσει τις πληροφορίες που σας αφορούν με άλλα νομικά πρόσωπα του ομίλου Nintendo για χρήση σχετική με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και συγκεκριμένα με τα εξής:

・Τα ευρωπαϊκά της υποκαταστήματα όπως στην Ιταλία, Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ευρωπαϊκές θυγατρικές της όπως η Nintendo France SARL, Nintendo Iberica, S.A. και Nintendo Benelux B.V.

・Την Nintendo of America Inc., που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τηρεί τις «Αρχές του Ασφαλούς Λιμένα» ("Safe Harbour Principles") και παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, δηλαδή επίπεδο συγκρίσιμο με αυτό που προβλέπουν οι νόμοι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

・Την Nintendo Co. Ltd., που βρίσκεται στην Ιαπωνία. Το επίπεδο προστασίας των δεδομένων που προβλέπει η Ιαπωνική νομοθεσία είναι χαμηλότερο από το επίπεδο που προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ωστόσο, τα προσωπικά σας στοιχεία, θα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια ανά πάσα στιγμή.

Η Nintendo μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει επεξεργαστές δεδομένων τρίτων που ενεργούν προς το συμφέρον της Nintendo για τη διαχείριση και την επεξεργασία των πληροφοριών που σας αφορούν, η οποία θα είναι απολύτως σύμφωνη με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

7. Αναθεώρηση, Διόρθωση και Διαγραφή Πληροφοριών

Μπορείτε να αναθεωρήσετε ή να αλλάξετε τις πληροφορίες που παρείχατε κατά τη δημιουργία της προσωπικής σας Ταυτότητας Χρήστη του Nintendo Network στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Nintendo. Στοιχεία επικοινωνίας του τοπικού Κέντρου Σέρβις Nintendo μπορείτε να βρείτε στο http://contact.nintendo.eu.

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να διαγράψετε τις πληροφορίες που σας αφορούν διαγράφοντας την προσωπική σας Ταυτότητα Χρήστη του Nintendo Network από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού ή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Nintendo. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός αν μας ζητηθεί ή μας επιτραπεί να τα διατηρήσουμε νομίμως. Η διαγραφή του προσωπικού σας λογαριασμού θα οδηγήσει στη λύση της Σύμβασης σας με το Nintendo Network και δεν θα σας επιτρέπεται η χρήση του.

8. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στοιχεία επικοινωνίας του τοπικού Kέντρου Σέρβις Nintendo σας μπορείτε να βρείτε στο http://contact.nintendo.eu.

Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview