DOHODA O UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ NINTENDO NETWORK a ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ SÍTĚ NINTENDO NETWORK jsou důležité právní dokumenty. Pokud je vám méně než 18 let, musíte získat souhlas rodiče či zákonného zástupce s těmito podmínkami.

I. Dohoda o užívání služeb sítě Nintendo Network

Verze: 05.2015 (CZ)

Toto je závazná dohoda uzavřená mezi vámi jako fyzickou osobou a společností Nintendo of Europe GmbH (Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Německo, telefonní číslo: +49 69 667747 5412, e-mailová adresa: eShopService@nintendo.de, číslo faxu: +49 69 667747 95412). Společnost Nintendo of Europe GmbH bude dále v této dohodě označována rovněž jako „Nintendo“ nebo „my“.

Tato Dohoda o užívání služeb sítě Nintendo Network (dále jen „Dohoda“) se vztahuje na vaše užívání služeb sítě Nintendo Network.

1 Všeobecná ustanovení

1.1 Definice pojmů

V této Dohodě jsou následujícím výrazům přiřazeny následující významy:

„Digitální produkty“ označují všechny hry, aplikace, software a doplňkový obsah ke hrám, aplikacím a softwaru, kupóny na digitální služby a další digitální obsah dostupný zdarma nebo prodávaný v rámci Nákupních služeb Nintendo za účelem použití v Zařízení Nintendo a/nebo prostřednictvím Služeb sítě Nintendo Network.

„Duševní vlastnictví Nintendo“ označuje veškeré duševní vlastnictví, zejména, nikoliv však výlučně, registrované a neregistrované ochranné známky, servisní značky, loga, registrované a neregistrované vzory, autorská práva, práva k databázím, vynálezy, patenty, obchodní tajemství, know-how, Postavičky Mii a další důvěrné a majetkové informace, které společnost Nintendo vyvinula, které vlastní nebo má licenci na jejich užívání.

„Hmotné produkty“ označují hmotné a materiální věci.

„Nákupní služby Nintendo“ označují veškeré aplikace, software a služby dostupné prostřednictvím Služeb sítě Nintendo Network, které uživatelům umožňují (i) zaregistrovat si své licence na Nintendo Network ID ke hrám, aplikacím, softwaru, doplňkovému obsahu ke hrám, aplikacím a softwaru, zaregistrovat si kupóny na digitální služby a další digitální obsah, a to zdarma či za poplatek, a/nebo (ii) zakoupit od společnosti Nintendo Hmotné produkty za použití Nintendo Network ID.

„Nákupní služby třetích stran“ označují veškeré aplikace, software a služby nabízené třetími stranami, které mohou být přístupné prostřednictvím Služeb sítě Nintendo Network, avšak nejsou registrovány na Nintendo Network ID, a které uživatelům umožňují získat licence ke hrám, aplikacím, softwaru a dalšímu digitálnímu obsahu dle podmínek stanovených třetími stranami.

„Obsah třetích stran“ označuje hry, aplikace, software, doplňkový obsah, služby, webové stránky, portály, data a další digitální obsah poskytovaný třetími stranami.

„Obsah vytvořený uživateli“ označuje veškerou komunikaci, zprávy, texty, obrázky, výkresy, fotografie, zvuky, hlas, zvukové záznamy, hudbu, filmy, informace, data a veškerý další materiál a obsah (včetně uživatelských jmen, přezdívek, upravených Postaviček Mii, přezdívek Mii, upravených úrovní, map, scénářů atd.) vytvořený či licencovaný uživatelem Služeb sítě Nintendo Network, který je vložen, zaslán či jinak zpřístupněn uživatelem Služeb sítě Nintendo Network na Zařízení Nintendo a/nebo prostřednictvím Služeb sítě Nintendo Network.

„Postavička Mii“ označuje přizpůsobitelný elektronický avatar, který můžete vytvořit v aplikaci pro tvorbu Mii a používat ve hrách a ostatních aplikacích Služeb sítě Nintendo Network, mimo jiné ke znázornění vašeho Nintendo Network ID jiným uživatelům.

„Propojené Zařízení Nintendo“ označuje Zařízení Nintendo propojené s Nintendo Network ID.

„Služby sítě Nintendo Network“ označují souhrn všech her, aplikací, softwaru, služeb, portálů, dat a ostatního komerčního či nekomerčního obsahu společnosti Nintendo nebo jejích partnerů – třetích stran, který je k dispozici uživatelům s registrovaným Nintendo Network ID připojeným k internetu prostřednictvím Propojeného Zařízení Nintendo nebo v rámci přístupu ke hrám, aplikacím, softwaru, portálům, zprávám, informacím, datům a dalšímu obsahu označenému jako obsah Služeb sítě Nintendo Network prostřednictvím jakéhokoli jiného zařízení připojeného k internetu.

„Zařízení Nintendo“ označuje elektronické zařízení vyrobené a prodávané společností Nintendo pod ochrannou známkou „Nintendo“®, které lze propojit s Nintendo Network ID.

1.2 Nintendo Network ID

K využívání Služeb sítě Nintendo Network je nutné zaregistrovat Nintendo Network ID. V průběhu registrace musíte zadat přesné a úplné údaje a v případě jejich změny registrační údaje aktualizovat.

Nintendo Network ID je spojeno se zemí vašeho bydliště, kterou jste uvedli při registraci. Pokud se přestěhujete do jiné země, nemusí vaše Nintendo Network ID (včetně Digitálních produktů) fungovat a pokud budete chtít používat Služby sítě Nintendo Network v nové zemi, budete si muset vytvořit nové Nintendo Network ID. Pokud se vrátíte do země, v níž bylo Nintendo Network ID registrováno, budete moci opět používat původní Nintendo Network ID.

Nintendo Network ID je vaším soukromým údajem a nesmíte jej prodat, vyměnit, převést či jiným způsobem předat jiné osobě či subjektu.

Nesete odpovědnost za veškeré transakce na vašem Nintendo Network ID. Musíte mít neustále zabezpečené své přihlašovací údaje. V případě, že se dozvíte o porušení bezpečnosti, například neoprávněném přístupu k vašemu Nintendo Network ID třetí stranou, ztrátě, krádeži či vyzrazení vašich přihlašovacích údajů nebo máte důvodné podezření na výše uvedené, jste povinni okamžitě uvědomit společnost Nintendo.

Nintendo vám dle svého uvážení může umožnit propojení vašeho Nintendo Network ID s jedním či několika Zařízeními Nintendo. Pokud je vaše Nintendo Network ID propojeno se Zařízením Nintendo, musíte vymazat své Nintendo Network ID a veškerý další soukromý obsah z takto Propojeného Zařízení Nintendo předtím, než své Propojené Zařízení Nintendo prodáte či jinak předáte jiné osobě.

Děti mohou používat Nintendo Network ID, které jim zřídil jejich rodič nebo zákonný zástupce. Rodiče či zákonní zástupci musí neustále dohlížet na používání Služeb sítě Nintendo Network ze strany svých dětí. Rodiče či zákonní zástupci odpovídají za užívání funkce rodičovské kontroly nabízené společností Nintendo, pokud chtějí omezit používání Služeb sítě Nintendo Network ze strany svých dětí.

1.3 Používání Služeb sítě Nintendo Network

Služby sítě Nintendo Network jsou určeny výhradně pro vaše osobní rekreační a nekomerční využití. Služby sítě Nintendo Network není možno využívat pro jakékoli jiné účely.

Nesete veškeré náklady spojené s užíváním Služeb sítě Nintendo Network prostřednictvím vašeho Nintendo Network ID bez ohledu na to, zda je využíváte vy nebo vaši přátelé, rodina či jiná třetí strana (včetně všech poplatků za připojení k internetu, nákladů na potřebná zařízení a všech ostatních nákladů a poplatků). Přesná částka nákladů závisí mimo jiné na zařízení, jehož prostřednictvím přistupujete ke Službám sítě Nintendo Network, na vašich aktivitách v rámci Služeb sítě Nintendo Network a na podmínkách vašeho poskytovatele přístupu k internetu.

Služby sítě Nintendo Network nejsou k dispozici ve všech zemích. Hry, aplikace, software, služby, portály, data a další obsah nabízený v rámci Služeb sítě Nintendo Network se v jednotlivých zemích může lišit. Společnost Nintendo může čas od času změnit Služby sítě Nintendo Network či jejich část ve prospěch uživatelů Služeb sítě Nintendo Network.

1.4 Obsah vytvořený uživateli

Společnost Nintendo nenese odpovědnost za Obsah vytvořený uživateli. Za Obsah vytvořený uživatelem odpovídá výhradně uživatel Služeb sítě Nintendo Network, který příslušný Obsah vytvořený uživatelem umístil, zaslal či jinak zpřístupnil prostřednictvím Služeb sítě Nintendo Network. Společnost Nintendo není povinna sledovat Obsah vytvořený uživateli. Pokud se však společnost Nintendo dozví o možném nezákonném či nevhodném Obsahu vytvořeném uživateli, vyhrazuje si společnost Nintendo právo dle svého uvážení smazat takový Obsah vytvořený uživateli či k němu omezit přístup.

Pokud umístíte, zašlete či jinak zpřístupníte Obsah vytvořený uživatelem prostřednictvím Služeb sítě Nintendo Network, poskytujete společnosti Nintendo nevýhradní, celosvětové, bezplatné, časově neomezené a plně přenosné právo na rozmnožení, zveřejnění a zpřístupnění Obsahu vytvořeného uživatelem prostřednictvím Služeb sítě Nintendo Network, jak předvídá aplikace, jejímž prostřednictvím umisťujete, zasíláte či jiným způsobem zpřístupňujete Obsah vytvořený uživatelem. Výše uvedené neplatí pro Obsah vytvořený uživatelem, jenž je součástí soukromých zpráv či jiné soukromé komunikace.

Berete na vědomí, že v závislosti na aplikaci, kterou užíváte v rámci Služeb sítě Nintendo Network, mohou váš Obsah vytvořený uživatelem prohlížet, rozmnožovat, zveřejnit a/nebo upravovat třetí strany. Do Obsahu vytvořeného uživatelem byste neměli vkládat osobní informace, např. své jméno, emailovou adresu, adresu bydliště či telefonní číslo a jiné citlivé údaje.

Berete na vědomí, že Služby sítě Nintendo Network mohou být zcela či částečně změněny a Obsah vytvořený uživateli může být ze Služeb sítě Nintendo Network kdykoli smazán. Společnost Nintendo nemá povinnost ukládat Obsah vytvořený uživateli.

Obsah vytvořený uživatelem, jenž umístíte, zašlete či jinak zpřístupníte prostřednictvím Služeb sítě Nintendo Network, musí odpovídat Kodexu chování Služeb sítě Nintendo Network.

1.5 Kodex chování Služeb sítě Nintendo Network

V rámci používání Služeb sítě Nintendo Network musíte dodržovat Kodex chování v rámci Služeb sítě Nintendo Network obsahující pravidla určená k zajištění přátelského a bezpečného prostředí v rámci Služeb sítě Nintendo Network.

Kodex chování Služeb sítě Nintendo Network zakazuje veškeré nezákonné, škodlivé či jinak nevhodné chování, včetně, nikoliv však výlučně, následujícího:

1.6 Funkce komunikace na pozadí

V případě, že Nintendo Network ID je propojeno se Zařízením Nintendo a vaše Propojené Zařízení Nintendo je připojeno k internetu, může vaše Propojené Zařízení Nintendo realizovat automatickou komunikaci na pozadí se servery Nintendo a ostatními Propojenými Zařízeními Nintendo.

Komunikace na pozadí se servery Nintendo umožňuje vašemu Propojenému Zařízení Nintendo přijímat aktualizace systému, aktualizace softwaru a aplikací nainstalovaných na vašem Propojeném Zařízení Nintendo, aktualizace obsahu Služeb sítě Nintendo Network, nové aplikace a důležité servisní zprávy od společnosti Nintendo. Za účelem plného využití veškerých vlastností sítě Nintendo Network mohou být vyžadovány systémové aktualizace vašeho Propojeného Zařízení Nintendo.

Komunikace na pozadí s ostatními Propojenými Zařízeními Nintendo může probíhat v závislosti na tom, jakou aplikaci používáte. O funkcích komunikace na pozadí budete informováni příslušnou aplikací.

Funkce komunikace na pozadí můžete vypnout v nastavení svého Propojeného Zařízení Nintendo nebo v nastavení příslušné aplikace. Funkce komunikace na pozadí můžete rovněž zcela vypnout odpojením svého Propojeného Zařízení Nintendo od internetu.

1.7 Obsah třetích stran

Služby sítě Nintendo Network mohou nabídnout přístup k Obsahu třetích stran. Výhradní odpovědnost za nabídku a distribuci Obsahu třetí strany nese příslušná třetí strana. Společnost Nintendo nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Na Obsah třetích stran se mohou vztahovat podmínky stanovené příslušnými třetími stranami.

Funkce rodičovské kontroly nabízená společností Nintendo nemusí u Obsahu třetích stran fungovat. V takovém případě vám může být taková situace oznámena předem a může vám být nabídnuto zamezení přístupu vašeho dítěte k takovému Obsahu třetích stran.

1.8 Duševní vlastnictví Nintendo

Společnost Nintendo vlastní veškerá práva, nároky a zájmy (včetně všech práv duševního vlastnictví) k Duševnímu vlastnictví Nintendo nezbytnému k provozování Služeb sítě Nintendo Network, nebo má k němu práva k užití a poskytování sublicencí k tomuto Duševnímu vlastnictví. Společnost Nintendo vám uděluje osobní licenci k používání Duševního vlastnictví Nintendo v rozsahu nezbytném k využívání Služeb sítě Nintendo Network v souladu s podmínkami této Dohody. Nemáte právo převádět, dále licencovat či jinak nakládat s touto licencí ve prospěch k jiné osoby či subjektu. Dále nemáte právo používat Duševní vlastnictví Nintendo pro komerční účely. Kromě licence uvedené v této Dohodě vám Nintendo neuděluje žádná práva, nároky či zájmy na Duševním vlastnictví Nintendo. Společnost Nintendo si vyhrazuje veškerá práva k Duševnímu vlastnictví Nintendo.

1.9 Odpovědnost společnosti Nintendo vůči vám

Společnost Nintendo nese dle zákonné úpravy (včetně ustanovení zákona Spolkové republiky Německo o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. Dále společnost Nintendo nese odpovědnost za škodu způsobenou porušením jiné smluvní povinnosti dle této Dohody. Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk. Společnost Nintendo nese odpovědnost v případě úmyslného i nedbalostního jednání.

1.10 Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost Nintendo a její přidružené a dceřiné společnosti odškodníte a ochráníte před všemi škodami, odpovědnostmi či nároky (včetně přiměřeného palmáre právním zástupcům) vzniklými v souvislosti s tím, že využíváte Služby sítě Nintendo Network nezákonným způsobem či jinak v rozporu s touto Dohodou (včetně Kodexu chování Služeb sítě Nintendo Network). Toto odškodnění zahrnuje zejména veškeré škody, odpovědnosti či nároky vzniklé v souvislosti s Obsahem vytvořeným uživateli, mimo jiné s fotografiemi, videem či jiným materiálem, který nahrajete.

1.11 Změny Dohody

Aktuálně platná verze této Dohody bude vždy k dispozici na webových stránkách společnosti Nintendo. Společnost Nintendo je oprávněna kdykoli změnit podmínky této Dohody, pokud je to nezbytné či potřebné ke zlepšení služby nebo k jejímu přizpůsobení změnám technických či právních požadavků. Případné změny vám oznámíme prostřednictvím vašeho Propojeného Zařízení Nintendo (za předpokladu, že vaše Nintendo Network ID je propojeno se Zařízením Nintendo a vaše Propojené Zařízení Nintendo je připojeno k internetu) a rovněž prostřednictvím emailu. Pokud budete po oznámení změn i nadále využívat Služby sítě Nintendo Network, dojde k přijetí takových změn. Pokud však vznesete námitku proti změnám, vyhrazuje si společnost Nintendo právo vypovědět tuto Dohodu či její část po uplynutí přiměřené výpovědní lhůty. Pokud v takovém případě budete i nadále chtít využívat Služby sítě Nintendo Network dle nových podmínek, budete muset provést novou registraci.

1.12 Výpověď a převedení této Dohody

Tuto Dohodu můžete kdykoli vypovědět smazáním svého Nintendo Network ID.

Společnost Nintendo může tuto Dohodu či kteroukoli její část kdykoli vypovědět s okamžitou platností, pokud se dopustíte porušení podmínek této Dohody. V případě méně závažných porušení vám společnost Nintendo před výpovědí Dohody zašle upozornění na neplnění podmínek z vaší strany a poskytne vám příležitost k nápravě. Pokud však vaše chování bude naprosto nepřijatelné, nemá společnost Nintendo za povinnost takové oznámení zasílat. Chování se považuje za naprosto nepřijatelné v případě závažného porušení Kodexu chování Služeb sítě Nintendo Network a dalších zásadních ustanovení této Dohody.

Tuto Dohodu či kteroukoli její část může Nintendo kdykoli vypovědět z právních, technických či obchodních důvodů. V takovém případě vás budeme informovat s přiměřeným předstihem.

Výpovědí této Dohody z jakéhokoli důvodu dojde k ukončení platnosti všech licencí poskytnutých na základě této Dohody a nemožnosti dále používat Služby sítě Nintendo Network, včetně, nikoliv však výlučně, Nákupní služby Nintendo. Vypovězením části této Dohody může dojít k omezení možnosti užití vybraných aplikací a funkcí Služeb sítě Nintendo Network.

V případě výpovědi této Dohody zůstávají v účinnosti články 1.8, 1.9, 1.10, 1.13 a 1.14.

Společnost Nintendo je oprávněna převést dle vlastního uvážení celý smluvní vztah s vámi dle této Dohody na svou přidruženou společnost Nintendo Co. Ltd., se sídlem 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japonsko. O tomto převodu vás společnost Nintendo bude informovat alespoň jeden měsíc předem.

1.13 Výklad Dohody

Pokud bude kterákoli část této Dohody shledána neplatnou či nevymahatelnou, nebude taková část této Dohody dále platit. Tímto souhlasíte s tím, že neplatná část bude považována za odstraněnou z Dohody s tím, že všechny ostatní části Dohody zůstanou v účinnosti. Dále se zavazujete uzavřít se společností Nintendo dodatek k této Dohodě nahrazující neplatnou část Dohody, který bude reflektovat nebo se co nejvíce přiblíží vašemu původnímu záměru.

1.14 Rozhodné právo

Tato Dohoda a veškeré vaše nároky, které z ní mohou vplývat, se řídí právem Spolkové republiky Německo a neplatí pro ni Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a principy kolizního práva.

1.15 Zákaznická podpora

Veškeré dotazy týkající se této Dohody nám, prosím, zasílejte e-mailem. Kontaktní informace místní podpory zákazníků Nintendo jsou dostupné na http://contact.nintendo.eu.

2 Nákupní služby

2.1 Nákupní služby Nintendo

Služby sítě Nintendo Network mohou nabídnout přístup k Nákupním službám Nintendo. Nákupní služby Nintendo můžete využívat k pořízení Digitálních produktů od společnosti Nintendo či třetích stran, k zakoupení Hmotných produktů od společnosti Nintendo a ke stahování Digitálních produktů na své Propojené Zařízení Nintendo a/nebo prostřednictvím Služeb sítě Nintendo Network.

2.1.1 Digitální produkty

2.1.1.1 Registrace Digitálních produktů

Pokud chcete stáhnout a používat Digitální produkty, musíte si na svém Nintendo Network ID zaregistrovat licenci k příslušnému Digitálnímu produktu.

Licence k Digitálním produktům lze získat různými způsoby dle dostupnosti ve vaší zemi.

V případě, že se licence k Digitálnímu produktu nabízí zdarma v rámci Nákupních služeb Nintendo, bude licence zaregistrována na vaše Nintendo Network ID poté, co předložíte příslušnou objednávku v rámci Nákupních služeb Nintendo.

V případě, že licenci k Digitálnímu produktu nabízí ke koupi v rámci Nákupních služeb Nintendo společnost Nintendo nebo třetí strany, bude licence zaregistrována na vaše Nintendo Network ID poté, co v rámci Nákupních služeb Nintendo předložíte příslušnou objednávku a uskutečníte platbu ve prospěch společnosti Nintendo, nebo třetí strany.

Licenci k Digitálnímu produktu je možno zakoupit či získat mimo rámec Nákupních služeb Nintendo. V takovém případě budete informováni o příslušném procesu registrace licence k Digitálnímu produktu na vaše Nintendo Network ID.

Pokud nebude uvedeno jinak, licence k Digitálnímu produktu je vázána na vaše Nintendo Network ID a umožňuje vám využívat Digitální produkt pouze na Propojeném Zařízení Nintendo, na který byl Digitální produkt původně stažen. Pokud nebude uvedeno jinak, mohou příslušný Digitální produkt využívat všichni uživatelé, jejichž Nintendo Network ID je registrováno na příslušném Propojeném Zařízení Nintendo.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V případě, že získáte licenci k Digitálnímu produktu od třetí strany, poskytuje společnost Nintendo pouze technickou infrastrukturu umožňující vám zaregistrovat si licenci na vaše Nintendo Network ID. Nintendo však není prodejcem, ani stranou případné smlouvy, kterou s takovou třetí stranou uzavřete, a Nintendo v tomto ohledu nepřebírá žádnou odpovědnost.

2.1.1.2 Licence na Digitální produkty

Pro veškeré Digitální produkty registrované na vaše Nintendo Network ID a veškeré aktualizace těchto Digitálních produktů je poskytnuta licence pouze pro osobní a nekomerční užití na Propojeném Zařízení Nintendo a/nebo užití prostřednictvím Služeb sítě Nintendo Network. Digitální produkty nesmějí být využívány k jakémukoli jinému účelu. Bez písemného souhlasu společnosti Nintendo nejste zejména oprávněni pronajímat Digitální produkty, dále k nim poskytovat licenci, zveřejňovat, rozmnožovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, zpětně rozkódovávat, dekompilovat či rozebírat žádnou část Digitálních produktů jiným způsobem, než výslovně povoluje platný zákon.

2.1.2 Hmotné produkty

2.1.2.1 Proces objednávky

Pokud se rozhodnete zakoupit si od společnosti Nintendo Hmotný produkt prostřednictvím Nákupních služeb Nintendo, bude vám před uzavřením závazné kupní smlouvy se společností Nintendo poskytnut přehled vaší objednávky s možností ji upravit.

2.1.2.2 Dodávka a clo

V průběhu procesu nákupu vám bude nabídnuta možnost zadat adresu, na niž má být vaše objednané zboží doručeno. Před nákupem budete informováni o tom, do kterých zemí je možné dodávat Hmotné produkty. Odpovídáte za úhradu celních poplatků či daní v zemi dodání.

2.1.2.3 Výhrada vlastnického práva

Veškeré Hmotné produkty, které Vám budou doručeny, zůstávají majetkem společnosti Nintendo až do zaplacení ceny v plné výši.

2.1.3 Vady

Pro vady platí zákonná ustanovení. Pokud lze uplatnit dodatečnou záruku výrobce, veškeré reklamace vyplývající z takové záruky nemají vliv na vaše zákonná práva.

2.1.4 Způsoby platby

V případě, že získáte licenci k Digitálnímu produktu od společnosti Nintendo nebo si zakoupíte Hmotný produkt od společnosti Nintendo, může vám společnost Nintendo nabídnout různé způsoby platby na základě jejich dostupnosti ve vaší zemi.

Společnost Nintendo vám může umožnit platbu za Digitální a Hmotné produkty prostřednictvím prostředků, které jste si zakoupili od společnosti Nintendo v rámci Nákupních služeb Nintendo. Prostředky lze nahrát na vaše Nintendo Network ID pomocí kreditní karty, vložením digitálního kódu vytištěného na Nintendo eShop Card dostupné v maloobchodní síti, případně jiným způsobem oznámeným společností Nintendo.

Prostředky jsou vázány na vaše Nintendo Network ID a nelze je převádět na jinou osobu či subjekt. Prostředky jsou nevratné a nelze je vyměnit za hotovost či kredit. Prostředky lze použít výhradně k zakoupení Digitálních a/nebo Hmotných produktů od společnosti Nintendo prostřednictvím Nákupních služeb Nintendo.

Společnost Nintendo může dle svého uvážení omezit maximální částku prostředků, které lze nahrát na vaše Nintendo Network ID.

Nesete odpovědnost za veškeré využívání prostředků prostřednictvím vašeho Nintendo Network ID.

V případě, že získáte licenci k Digitálnímu produktu třetí strany, podá vám informace o způsobu platby příslušná třetí strana.

2.1.5 Historie nákupů

Za veškeré transakce v rámci Nákupních služeb Nintendo (registraci licence k Digitálním produktům, platby za Digitální produkty, nákup Hmotných produktů, nahrání prostředků atd.) obdržíte elektronickou stvrzenku potvrzující transakci. Tato stvrzenka vám bude zaslána emailem nebo bude uložena ve vaší nákupní historii, k níž máte kdykoli přístup prostřednictvím svého Nintendo Network ID.

2.2 Nákupní služby třetích stran

Služby sítě Nintendo Network mohou nabízet přístup k Nákupním službám třetích stran. Nákupní služby třetích stran nabízejí na svou výhradní odpovědnost třetí strany. Společnost Nintendo se nestává stranou ani se nijak nepodílí na případných smlouvách, které uzavřete s třetími stranami prostřednictvím Nákupních služeb třetích stran. Produkty, které můžete získat prostřednictvím Nákupních služeb třetích stran, nejsou registrovány na vašem Nintendo Network ID. Společnost Nintendo nepřebírá žádnou odpovědnost za Nákupní služby třetích stran. Nákupní služby třetích stran se řídí podmínkami poskytnutými příslušnými třetími stranami.

KONEC DOHODY O UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ NINTENDO NETWORK

======================

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. V případě smlouvy související s dodávkou digitálního obsahu (který není dodán na hmotném nosiči) a smlouvy související s  poskytováním služeb běží tato lhůta ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Německo, telefonní číslo: +49 69 667747 5412, číslo faxu: +49 69 667747 95412, e-mail: eShopService@nintendo.de, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo nám je předejte na adrese, kterou Vám sdělíme po doručení Vašeho oznámení o odstoupení. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

***

Právo na odstoupení zaniká v případě smluv souvisejících:

- s dodávkou zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

- s dodávkou zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl vámi jejich původní obal po převzetí porušen;

- s dodávkou digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a pokud byla jeho dodávka (přenos) zahájena s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a byli jste před uzavřením smlouvy informování o skutečnosti, že tímto souhlasem ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy;

- s poskytováním služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a byli jste před uzavřením smlouvy informování o skutečnosti, že tímto souhlasem ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy.

***

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte tento formulář a pošlete je zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Německo, telefonní číslo: +49 69 667747 5412, číslo faxu: +49 69 667747 95412, e-mail: eShopService@nintendo.de

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

- Datum objednání(*)/datum obdržení(*):

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

- Datum:

*)Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

======================

II. Zásady ochrany soukromí služeb sítě Nintendo Network

Společnost Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Německo (dále jen "Nintendo" nebo "my") respektuje práva na ochranu soukromí svých uživatelů a uznává důležitost ochrany jejich osobních údajů. Účelem těchto Zásad ochrany soukromí služeb sítě Nintendo Network (dále jen "Zásady ochrany soukromí") je poskytnout vám informace o shromažďování, užívání a ochraně informací, které poskytnete prostřednictvím Služeb sítě Nintendo Network.

Pokud zaregistrujete Nintendo Network ID a budete souhlasit s těmito Zásadami ochrany soukromí, dáváte souhlas s tím, že vaše osobní údaje budou shromažďovány, zpracovány a užívány v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí.

Pokud zaregistrujete Nintendo Network ID a budete souhlasit s těmito Zásadami ochrany soukromí jménem vašeho dítěte, dáváte souhlas s tím, že osobní údaje o vašem dítěti budou shromažďovány, zpracovávány a užívány v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí.

Slova a výrazy v těchto Zásadách ochrany soukromí mají stejný význam jako v Dohodě o užívání služeb sítě Nintendo Network.

1 Shrnutí

Souhlasíte zejména s tím, že

2 Jaké informace shromažďujeme

2.1 Informace o vaší osobě

Za účelem registrace vašeho Nintendo Network ID je nutné, abyste poskytli svou emailovou adresu, informace o zemi bydliště, datu narození a pohlaví. Dle svého uvážení můžete označit i region, ve kterém žijete.

V případě potřeby pro účely určitých Služeb sítě Nintendo Network, například doručení Hmotných produktů, vás můžeme požádat o jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo.

Pokud zakoupíte Digitální či Hmotné produkty od společnosti Nintendo nebo nahrajete prostředky na své Nintendo Network ID prostřednictvím Nákupních služeb Nintendo, může transakce vyžadovat zadání údajů o kreditní kartě (číslo kreditní karty, datum exspirace a bezpečnostní kód).

2.2 Informace o zařízení, které využíváte

K propojení Zařízení Nintendo s vaším Nintendo Network ID a k umožnění připojení Propojeného Zařízení Nintendo ke Službám sítě Nintendo Network můžeme shromažďovat technické informace týkající se Propojeného Zařízení Nintendo, např. MAC adresu, IP adresu, sériové číslo či jiné alfanumerické kódy přidělené Propojenému Zařízení Nintendo. Pokud se ke Službám sítě Nintendo Network připojujete prostřednictvím jiného elektronického zařízení, např. PC, můžeme shromažďovat technické informace (např. MAC adresu a IP adresu) o tomto zařízení.

Můžeme rovněž shromažďovat informace o nastavení zařízení, jehož prostřednictvím se připojujete ke Službám sítě Nintendo Network, a to za účelem optimalizace vašich zkušeností se Službami sítě Nintendo Network, např. nastavení země, jazyka, rodičovské kontroly a informace o bezdrátovém přístupovém bodu Propojeného Zařízení Nintendo, rozlišení obrazovky a dalších nastaveních zobrazení jiného elektronického zařízení, které používáte.

2.3 Informace o tom, jak využíváte Nákupní služby Nintendo

Pokud používáte Nákupní služby Nintendo, shromažďujeme informace o registraci licencí na Digitální produkty a nákupech Hmotných produktů, platbách za Digitální a Hmotné produkty, nahrání prostředků a dalších transakcích, které uskutečňujete v rámci Nákupních služeb Nintendo.

Můžeme rovněž shromažďovat informace o způsobu, jakým využíváte Nákupní služby Nintendo, např. které Digitální a Hmotné produkty si prohlížíte nebo máte registrované v seznamu přání, které části Nákupních služeb Nintendo navštěvujete, jak se pohybujete v Nákupních službách Nintendo a vaše doporučení a hodnocení her. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout.

2.4 Informace o tom, jak využíváte Služby sítě Nintendo Network

Abychom vám umožnili maximálně využívat obsah, produkty a služby dostupné v rámci Služeb sítě Nintendo Network, zpracováváme údaje týkající se vaší činnosti, např. uživatelské jméno a alfanumerické kódy přidělené vašemu Nintendo Network ID, jméno, vzhled a profil Postavičky Mii, kterou představujete v rámci Služeb sítě Nintendo Network; přezdívky a ID, které používáte v různých aplikacích, přátele a oblíbené položky, které jste si registrovali, uživatele Služeb sítě Nintendo Network, se kterými hrajete, Obsah vytvořený uživatelem, který jste nahráli, umístili či jinak zpřístupnili v rámci Služeb sítě Nintendo Network, informace o vaší přítomnosti ve stavu připojen, jiné specifické údaje o hrách a aplikacích, které používáte.

Můžeme shromažďovat rovněž historická data o vaší činnosti, např. jaké hry jste hráli a jaké aplikace jste používali na svém Propojeném Zařízení Nintendo, kdy jste hráli hry a používali aplikace, jaká je vaše současná úroveň, skóre a umístění ve hře, a rovněž informace, které jste poskytli v rámci průzkumů. Máte právo tuto funkci kdykoli vypnout.

2.5 Propojení Nintendo Network ID na jiné sítě

Služby sítě Nintendo Network vám mohou umožnit propojení vašeho Nintendo Network ID na účet v síti nabízené třetí stranou. Pokud se rozhodnete účty propojit, bude s vašimi údaji nakládáno dle zásad ochrany soukromí platných pro síť třetí strany.

V případě, že propojení účtů vyžaduje přenos informací o vaší osobě ze společnosti Nintendo na třetí stranu, budete o této skutečnosti informováni před tím, než dojde k propojení, a bude vám nabídnuta možnost odmítnout propojení a přenos.

Společnost Nintendo nenese odpovědnost za využívání vašich informací jakoukoli třetí stranou.

Služby sítě Nintendo Network vám mohou rovněž umožnit propojení vašeho Nintendo Network ID s jiným účtem z nabídky společnosti Nintendo. Pokud se rozhodnete účty propojit, bude s vašimi údaji nakládáno dle zásad ochrany soukromé platných pro příslušný účet, se kterými jste souhlasili.

2.6 Cookies

Webové části Služeb sítě Nintendo Network mohou využívat cookies, což jsou malé textové soubory umístěné ve vašem zařízení, které používáte pro přístup ke Službám sítě Nintendo Network. Tyto cookies nám umožňují identifikovat vaše zařízení, zaznamenávají vaše volby a vstupní data, které zadáváte při pohybování se různými částmi Služeb sítě Nintendo Network a poskytují vám přístup do zabezpečených částí Služeb sítě Nintendo Network.

3 Jak informace využíváme

3.1 Poskytování služeb

Shromážděné informace se používají k navázání připojení vašeho zařízení ke Službám sítě Nintendo Network, k poskytování obsahu, produktů a služeb dostupných v rámci Služeb sítě Nintendo Network, k umožnění vaší účasti na činnostech podporovaných Službami sítě Nintendo Network a ke zpracování vašich objednávek a požadavků vznesených v rámci Služeb sítě Nintendo Network.

Pokud využíváte Nákupní služby Nintendo, zpracováváme informace o vašich uskutečněných transakcích v rozsahu nezbytném ke zpracování vašich objednávek, k poskytování historie transakcí a k plnění našich finančních a zákonných povinností. Pokud v rámci Nákupních služeb Nintendo používáte kreditní kartu, uložíme číslo vaší kreditní karty odděleně v souladu s pravidly vydanými poskytovatelem kreditní karty.

Dále můžeme zpracovávat informace o využívání Služeb sítě Nintendo Network za účelem zabránění potenciálně nezákonných či urážlivých aktivit, plnění našich zákonných povinností a vymáhání našich práv nebo práv našich uživatelů.

3.2 Komunikace a interakce v rámci Služeb sítě Nintendo Network

Pokud využíváte části Služeb sítě Nintendo Network, které podporují vzájemnou komunikaci uživatelů a výměnu Obsahu vytvořeného uživateli, mohou ostatní uživatelé vidět některé informace o vás, např. vaše Nintendo Network ID, jméno a vzhled vaší Postavičky Mii, kterou představujete v rámci Služeb sítě Nintendo Network, informace o profilu Mii, zemi, název vaší oblíbené aplikace nebo aplikace, kterou jste naposledy hráli. V závislosti na aplikaci, kterou využíváte v rámci Služeb sítě Nintendo Network, mohou ostatní uživatelé vidět i další údaje, například zda jste hráli hru, kterou komentujete v rámci Služeb sítě Nintendo Network. V případě citlivých údajů o vaší osobě, například věku a statusu připojen se budete moci rozhodnout, zda-li umožníte takové sdílení informací.

Pokud hrajete interaktivní hry nebo používáte interaktivní prvky Služeb sítě Nintendo Network, mohou uživatelé sdílet informace o hraní a umožňovat tak společné hraní či interakci. Interaktivní hry mohou podporovat funkci "přehled hráčů", takže uživatelé mohou vidět, zda spolu již v minulosti hráli.

V případě, že jste si zřídili seznam přátel nebo seznam blokovaných uživatelů Služeb sítě Nintendo Network, může takovou informaci zpracovávat hra či aplikace, kterou používáte, za účelem respektování vaší volby. Pokud jste se rozhodli propojit své Nintendo Network ID se síťovým účtem nabízeným třetí stranou, může být seznam přátel registrovaný na vašem Nintendo Network ID synchronizován se seznamem přátel registrovaným na síťovém účtu nabízeném třetí stranou. Totéž platí, pokud jste uvedeni na seznamu přátel či seznamu blokovaných uživatelů jiných uživatelů Služeb sítě Nintendo Network.

3.3 Optimalizace produktů a průzkum trhu

Vaše informace můžeme používat pro účely demografických a statistických analýz tak, abychom mohli dále zlepšovat a optimalizovat náš obsah, produkty a služby.

Vaše informace můžeme dále používat pro účely marketingu a průzkumu trhu tak, abychom náš obsah, produkty a služby lépe upravili dle vašich potřeb a přizpůsobili doporučení, reklamu a nabídky, které se vám zobrazují v rámci Služeb sítě Nintendo Network.

Máte právo toto využití vašich informací kdykoli zrušit.

4 Marketing a reklama

Na základě vašeho samostatného souhlasu vám společnost Nintendo může zasílat marketingové a reklamní zprávy o produktech společnosti Nintendo či třetích stran prostřednictvím funkce oznámení vašeho Nintendo Network ID nebo prostřednictvím emailu zaslaného na vaši emailovou adresu. V tomto případě můžeme rovněž využít vaše informace k přizpůsobení marketingových a reklamních zpráv. Svůj souhlas s výše uvedeným zasíláním marketingových a reklamních zpráv můžete kdykoli zrušit.

5 Komunikace s uživatelem

Pokud pošlete email nebo jiné sdělení společnosti Nintendo, můžeme si takové sdělení ponechat za účelem zpracování vašeho dotazu a odpovědi na vaše požadavky.

6 Kdo má přístup k informacím

Společnost Nintendo může vaše informace sdílet s jinými subjekty v rámci skupiny Nintendo za účelem jejich užití dle těchto Zásad ochrany soukromí, zejména se:

Společnost Nintendo může ke správě a zpracování vašich údajů ve vlastním zájmu využít externích zpracovatelů jednajících v zájmu společnosti Nintendo, a to výhradně v souladu s těmito Zásadami ochrany.

7 Kontrola, oprava a vymazání informací

Poskytnuté informace můžete zkontrolovat nebo změnit v nastavení svého Nintendo Network ID nebo zasláním emailu společnosti Nintendo. Kontaktní informace vaší místní podpory zákazníků Nintendo jsou uvedeny na http://contact.nintendo.eu.

Své informace můžete kdykoli vymazat smazáním svého Nintendo Network ID v nastavení účtu nebo zasláním emailu společnosti Nintendo. Vaše údaje budou smazány s výjimkou případů, kdy nám jejich uchování přikazuje či povoluje zákon. Důsledkem vymazání vašeho Nintendo Network ID bude ukončení platnosti Dohody o užívání služeb sítě Nintendo Network a nemožnost nadále využívat Služby sítě Nintendo Network.

8 Kontakt

Veškeré dotazy týkající se těchto Zásad ochrany soukromí nám, prosím, zasílejte emailem. Kontaktní informace místní podpory zákazníků Nintendo jsou dostupné na http://contact.nintendo.eu.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview